Lubuski atlas ornitologiczny, Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej z Lubuskim Wawrzynem Naukowym!

1 marca 2019 r.

atlas_druk_okladka.jpg

Miło nam poinformować, że Lubuski atlas ornitologiczny, Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej autorstwa: Pawła Czechowskiego, Marcina Bocheńskiego, Sławomira Rubachy, Olafa Ciebiery, Grzegorza Jędro, Leszka Jerzaka wczoraj wieczorem otrzymał Lubuski Wawrzyn Naukowy. Książka została wydana przez  Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2018 r. Publikacja ma 458 stron. (Warto w tym miejscu dodać, że czterech spośród autorów tego atlasu to pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego).

 

 

Lubuskie Wawrzyny to prestiżowe w skali regionu wyróżnienia przyznawane za publikacje w kategoriach: literatura, nauka i dziennikarstwo. Wręczane są co roku w ostatni czwartek lutego.

 

 

Lubuski Wawrzyn Literacki jest wręczany od 25. lat. W tym roku powrócono do pierwotnej formuły i przyznano go w dwóch kategoriach – poezji i prozy. Za tomik Miejsca Wawrzyn trafił do Michała Banaszaka. Z kolei Halina Grochowska otrzymała go za książkę Poprawiny.

 

 

Lubuski Wawrzyn Dziennikarski (przyznawany od 2014 r.) za wybrane artykuły otrzymał Dariusz Chajewski z Gazety Lubuskiej.

 

Lubuski Wawrzyn Naukowy jest przyznawany od 2006 r. Warto pamiętać, że te nagrody są przyznawane za publikacje, które ukazały się w poprzednim roku.
 

 

We wstępie do Lubuskiego atlasu ornitologicznego (…) czytamy między innymi: Pierwsze dekady XXI w. to okres dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych w Polsce. Z jednej strony wzrastająca konsumpcja dóbr, a z drugiej wprowadzanie nowych technologii w przemyśle, rolnictwie czy leśnictwie sprawiają, że wzrasta eksploatacja zasobów naturalnych. Nie pozostaje to bez negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i poszczególne jego komponenty. Najczęściej objawia się to niszczeniem siedlisk i w konsekwencji zmniejszaniem lokalnej różnorodności gatunkowej flory i fauny. Jednocześnie pewna część gatunków roślin i zwierząt, charakteryzujących się większą plastycznością siedliskową, dostosowuje się do szybko zmieniających się warunków, zwiększając swoje zasięgi występowania oraz liczebność. Jedną z grup zwierząt cieszącą się szczególnym zainteresowaniem nie tylko wśród zawodowych biologów, ale i obserwatorów przyrody amatorów są ptaki. Z tego powodu należą do najlepiej zbadanych grup kręgowców. Z uwagi na stosunkową łatwość prowadzenia obserwacji i możliwości efektywnego pozyskiwania dobrej jakości danych o zmianach zachodzących w ich populacjach ptaki odgrywają ważną rolę zarówno w ocenie stanu środowiska, jak i zmian w nim zachodzących.

 

 

Jak poinformował nas prof. Leszek Jerzak wszyscy pozostali autorzy tej publikacji są jego magistrantami, którzy ukończyli Wydział Nauk Biologicznych UZ, a 3 spośród nich to także doktoranci prof. L. Jerzaka. Są to: dr Marcin Bocheński, dr Olaf Ciebiera, dr Paweł Czechowski. Nadal pozostają pracownikami naukowymi UZ.

 


Dr Marcin Bocheński i dr Olaf Ciebiera są pracownikami Katedry Ochrony Przyrody na Wydziale Nauk Biologicznych, a dr Paweł Czechowski jest zatrudniony w Zakładzie Turystyki i Rekreacji na Wydziale Zamiejscowym UZ w Sulechowie.

 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym autorom.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT