Patronat akademicki Wydziału Prawa i Administracji UZ nad uczniami lubuskich liceów

po podpisaniu umowy z LO w Szprotawie.jpg

Na zdjęciu: Po podpisaniu umowy. Stoją od lewej: dr Anna Chodorowska (koordynator ds. współpracy z otoczeniem) WPA UZ, dziekan Wydziału - prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dyrektor LO w Szprotawie Dorota Grzeszczak oraz dr Robert Wysocki - prodziekan WPA ds. studentów. Fot. Archiwum WPA UZ

24 lipca 2018 r.

 

 

We wtorek, 24 lipca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UZ w ramach rozszerzania współpracy ze szkołami średnimi, zostało podpisane porozumienie o objęciu jednej z klas Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie patronatem akademickim Wydziału.

 


Celem współpracy jest umożliwienie uczniom klasy patronackiej pogłębiania zainteresowań w obszarze nauk prawnych oraz rozpropagowanie oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UZ.

 


WPA UZ zobowiązał się umożliwić uczniom klasy patronackiej korzystanie ze swojej oferty naukowo-dydaktycznej, w tym również z zaplecza aparaturowego oraz wspomagać wszechstronny rozwój intelektualny młodzieży licealnej poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną oraz studentami.

 


Zgodnie z zawartym porozumieniem Wydział zobowiązał się do: umożliwienia uczniom klasy patronackiej udziału w zajęciach otwartych (wykładach, seminariach, warsztatach) z oferty dydaktycznej przygotowanej dla studentów kierunków: prawo oraz administracja. Zapewnienia uczniom w miarę możliwości pomocy i nadzoru merytorycznego przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji UZ (m.in. poprzez: konsultacje, udostępnienie – na terenie UZ – sprzętu naukowego, księgozbioru lub elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz pomocy w prowadzeniu badań). Umożliwienia uczniom  brania udziału w pracach badawczych realizowanych na Wydziale w zakresie ustalonym  z dziekan Wydziału oraz kierownikiem danej Katedry. Umożliwienia uczniom klasy patronackiej współpracy ze studentami WPA UZ, w szczególności poprzez współpracę z kołami naukowymi działającymi na Wydziale i brania udziału w ich przedsięwzięciach.

 


Sposób realizacji patronatu ze strony Wydziału UZ zostanie ustalony  w programie współpracy opracowanym przez dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ.

 

 

Nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa umożliwiająca młodzieży szkolnej poznanie społeczności akademickiej, dorobku naukowego oraz perspektyw rozwojowych młodych prawników i studentów kierunków: prawo oraz administracja. Kilka dni temu podobne porozumienie o objęciu patronatem akademickim Wydziału zostało także podpisane z VII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Zielonej Górze.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT