Podwójny dialog

13 listopada 2017 r.

 

 

W poniedziałek, 13 listopada br. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się konferencja zatytułowana „Szanse i zagrożenia mniejszych i średnich uczelni akademickich w świetle proponowanej ustawy”. Wziął w niej udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin. Towarzyszyła mu grupa współpracowników z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z sekretarzem stanu prof. Aleksandrem Bobko na czele.

 


Do Zielonej Góry przyjechali rektorzy, prorektorzy i kanclerze reprezentujący 27 polskich szkół wyższych oraz reprezentanci: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność”, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. W spotkaniu uczestniczyli posłowie RP: Marek Ast, Witold Czarnecki i Artur Zasada.

 

 

Konferencję otworzył rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński.

 

 

DSC_0234.jpg DSC_0235.jpg
Rektor UZ, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie wśród rektorów średnich i mniejszych polskich uczelni.

 


- Dobrze, że dochodzi do takich spotkań jak dzisiejsze – powiedział na początku  swego  wystąpienia wicepremier Jarosław Gowin. Prowadzimy podwójny dialog. Nie tylko przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozmawiają ze środowiskiem naukowym, ale reprezentanci poszczególnych uczelni rozmawiają ze sobą. Po czym przestawił zebranym stan prac nad ustawą 2.0, która ma zastąpić 4 obecnie obowiązujące ustawy. Ponad 80 obowiązujących do tych ustaw rozporządzeń zostanie zastąpionych 20. nowymi. Atuty przygotowywanej ustawy, zdaniem wicepremiera J. Gowina, to: sprawniejsze zarządzanie uczelnią, lepsze dofinansowywanie, między innymi dzięki wsparciu przez samorządy, nowa klasyfikacja dyscyplin naukowych, nowe zasady nadawania stopni naukowych. Ciekawym pomysłem jest inicjatywa doskonałości regionalnej. Zawarte w projekcie ustawy zapisy stabilizują nazwy uczelni. Kończąc swoje wystąpienie J. Gowin stwierdził, że zmiany projakościowe na uczelniach są mile widziane.

 


Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego, powiedziała że rozwój szkolnictwa wyższego jest niezbędny do rozwoju gospodarczego i społecznego Lubuskiego. Dlatego co najmniej od 10 lat samorząd województwa lubuskiego wspiera finansowo Uniwersytet Zielonogórski. W tym czasie przekazał ponad 100 mln zł na inwestycje, modernizacje, rozbudowę specjalistycznych laboratoriów na UZ. Od początku wspierał inicjatywę powołania kierunku lekarskiego, finansuje modernizację, obecnie uniwersyteckiego, szpitala, co roku przekazuje 3 mln zł na wynagrodzenia kadry naukowej na tym kierunku. Najnowszym pomysłem samorządu województwa są stypendia przeznaczone dla tych studentów kierunku lekarskiego, którzy zadeklarują, że po ukończeniu studiów zostaną w regionie i podejmą pracę w jednym z lubuskich szpitali. Na ten cel samorząd województwa wyasygnował 1 mln zł.

 


Prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki stwierdził, że w mniejsze uczelnie należy więcej inwestować. Powinny być dofinansowywane tak, jak szkoły w samorządach. Subwencja oświatowa „idzie” za uczniem. Dzięki temu na kształcenie pierwszaków z małych miejscowości przeznacza się tyle samo środków finansowych, co na ich kolegów ze stolicy.

 

 

Gow gł.jpg EA Polakr.jpg J. Kubicki.jpg
Wicepremier Jarosław Gowin. Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.

Podczas dzisiejszej konferencji dyskusja panelowa toczyła się wokół 3. głównych tematów: ustroju uczelni, finansów w szkolnictwie wyższym  oraz doskonałości naukowej.

 

 

W pierwszym panelu o ustroju uczelni  dyskusję prowadził prorektor d/s nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Marek Górski, a tezy dotyczące uczelni federacyjnych, związków uczelni, szkół doktorskich oraz zasad klasyfikacji: uniwersytet – politechnika – akademia przedstawili rektorzy Uniwersytetów: Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy prof. Tomasz Topoliński, Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek oraz Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. Stanisław Michałowski.


 W projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. ustawy 2.0 Ministerstwo zachęca uczelnie do tworzenia federacji. Natomiast przedstawiciele szkół wyższych bardziej opowiadają się po stronie konsolidacji uczelni. Przewidywana przez projekt ustawy formuła współdziałania w postaci wspólnego prowadzenia szkół doktorskich jest potrzebna, jej sposób skonstruowania w projekcie został oceniony jako prawidłowy.


Z wnioskiem o stworzenie Regionalnego Programu Nauki dającego impuls do przyspieszonego rozwoju uczelni o zasięgu regionalnym, zwłaszcza z obszarów o mniejszym potencjale gospodarczym wystąpił prof. S. Michałowski. Jest to propozycja komplementarna wobec idei „regionalnych inicjatyw  doskonałości” z projektu  nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a zarazem wpisująca się w strategię zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku, jak również w strategie rozwoju województw.

 

 

W drugim panelu poświęconym finansom w szkolnictwie wyższym dyskusje prowadził  prorektor d/s ekonomicznych i rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr hab. Mirosław Gornowicz prof. UWM. Główne tematy tego panelu to: uwagi na temat wyników nowej parametryzacji i w efekcie wysokości dotacji dla uczelni, odpis na  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, forma i okres zatrudnienia (nauczyciele akademiccy – emeryci; II etat), finansowanie z samorządu (zmiana ustawy o finansach publicznych, rozszerzająca zakres zadań, które mogą być finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego) oraz finansowanie uczelni (zamiana dotacji na subwencję). Przedstawili je rektorzy: Politechniki Świętokrzyskiej prof. Wiesław Trąmpczyński, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Jacek Semaniak oraz prorektor d/s organizacji i rozwoju uczelni na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie prof. Stefan Domek. Ich zdaniem proponowany nowy algorytm obniża dofinansowanie małych i średnich uczelni. Tymczasem uczelnie regionalne odgrywają ogromną rolę w rozwoju poszczególnych regionów i stanowią ich mocną stronę.

 


Ostatni trzeci panel był poświęcony doskonałości regionalnej. Prowadził go rektor Politechniki Białostockliej prof. Lech Dzienis. Poruszone podczas tego panelu tematy to:  inicjatywa doskonałości regionalnej, granty naukowe; możliwość szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji w zakresie warsztatu naukowego, projektowania badań i przygotowywania wniosków grantowych w oparciu o środki POWER, wykorzystanie infrastruktury w mniejszych uczelniach - granty konsorcjalne; afiliowanie grantów w kilku instytucjach; budowa bazy informacyjnej o potencjale naukowym i laboratoryjnym Sieci w oparciu o środki POWER, wybory do KEN oraz pozyskiwanie wysoko wyspecjalizowanej kadry z zagranicy (NAWA).

 

Prezentowali je prorektorzy  d/s nauki: Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Iwona Bartoszewicz i Politechniki Częstochowskiej prof. Jerzy Wysłocki oraz członek Rady Narodowego Kongresu Nauki prof. Grzegorz Benysek z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ich zdaniem inicjatywa doskonałości regionalnej jest bardzo cennym pomysłem, podobnie jak ubieganie się o granty z programu POWER. Konieczne jest jednak szkolenie grantobiorców, by wzmocnić ich wiedzę w sprawach formalno-prawnych oraz w tych dotyczących własności intelektualnej.


W okresie przejściowym doktoraty wdrożeniowe powinny być także dostępne dla kategorii naukowej B, a nie tylko dla kategorii A+ i A.

 

 

panel1.jpg panel 2.jpg panel 3.jpg
Panel 1. Panel 2. Panel 3.

Podsumowując dzisiejszą konferencję wicepremier Jarosław Gowin stwierdził, że proponowana federacja uczelni jest dobrym rozwiązaniem.

 


Odnosząc się do proponowanego w projekcie ustawy nowego systemu finansowania uczelni powiedział, że jeśli szkoły wyższe nadal będą sygnalizować, iż proponowany algorytm wiąże się z niższą aniżeli dotychczas otrzymują dotacją, w Ministerstwie zostanie przeprowadzona symulacja planowanych dotacji. Z całą mocą podkreślił, że najważniejszą  kwestią w proponowanej ustawie jest poprawa jakości nauki. Szkolnictwo wyższe nie musi być masowe, a uczelnie muszą podnosić jakość oferowanego kształcenia.

 

W przyszłym roku na program POWER zostanie przeznaczone 1,5 mld zł.

 

Podczas briefingu prasowego, który odbył się tuż po zakończeniu konferencji rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński stwierdził, że jest bardzo zadowolony z przebiegu spotkania. To dla nas bardzo ważne – powiedział – że przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wysłuchali średnich i mniejszych uczelni. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, iż musi nastąpić poprawa jakości kształcenia na wyższych studiach. Ma temu między innymi służyć współpraca między uczelniami. Nadal będziemy zabiegać o zmianę algorytmu, według którego będzie naliczana dotacja dla uczelni. W obecnym jego kształcie środki finansowe przypadające w udziale poszczególnym szkołom wyższym są niższe aniżeli te otrzymywane obecnie.

 

 

Fot. Kazimierz  Adamczewski

 

 

 

salA.jpg sala 2.jpg brif 1.jpg
W trakcie obrad. Uczestnicy konferencji uważnie przysłuchiwali się poszczególnym wystąpieniom. Podczas briefingu prasowego - wicepremier Jarosław Gowin i rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński.
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT