Prof. Tadeusz Kuczyński otrzymał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej

15 maja 2018 r.

 

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, otrzymał dziś tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej. Tytuł ten został nadany prof. T. Kuczyńskiemu za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej oraz za współpracę z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i wkład w jego rozwój. Uroczystość odbyła się podczas obchodów Jubileuszu 65-lecia lubelskiej uczelni.

 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński urodził się w 1951 r. we Wrocławiu. W 1976 r. ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, gdzie cztery lata później obronił pracę doktorską. W 1995 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska, a w 2003 r. tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.


Profesor Tadeusz Kuczyński jest autorem lub współautorem 168 prac badawczych, 13 monografii, oraz ponad 90 prac niepublikowanych z zakresu kształtowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich, emisji zanieczyszczeń w rolnictwie i ich wpływu na środowisko, odnawialnych źródeł energii, etyki środowiska.


W latach 1981 – 1984 był wykładowcą na Uniwersytecie w Ile-Ife w Nigerii.


W 1999 r. T. Kuczyński powołany został na profesora Politechniki Zielonogórskiej, która 2 lata później przekształciła się w Uniwersytet Zielonogórski; w jego rozwój Profesor wniósł ogromny wkład.
 

W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. W tym czasie Wydział uzyskał prawa doktoryzowania w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, a na jego bazie utworzony został wydział Nauk Biologicznych.


W latach 2008-2012 był prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Od 1 września 2012 r. pełni funkcję Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukoronowaniem jego sześcioletniej działalności w charakterze rektora UZ było uzyskanie pełnych uprawnień uniwersytetu klasycznego, utworzenie na uczelni 2 nowych wydziałów, Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Prawa i Administracji, doprowadzenie do powołania szpitala klinicznego współzarządzanego z Samorządem Wojewódzkim, budowa i oddanie do użytku jednego z wiodących w Polsce parków naukowo-technologicznych oraz przyznanie Uniwersytetowi w 2017 r. dwóch nominacji do konkursu ELSEVIER Research Impact Leaders Awards w dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych i zdobycie pierwszego miejsca wśród polskich uczelni w naukach przyrodniczych. Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność  polskiej nauki na świecie.


O międzynarodowym uznaniu Profesora świadczy fakt jego powoływania do udziału w pracach wielu instytucji i inicjatyw o europejskim i światowym zasięgu, m.in. do Zarządu Sekcji Budownictwa Rolniczego Międzynarodowej Organizacji Inżynierii Rolniczej (CIGR), na przewodniczącego Międzynarodowej Grupy Roboczej CIGR „Sustainability in Animal Food Production”, do udziału w 3 grupach roboczych działających w ramach UNECE LRTAP, na eksperta Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie w zakresie ograniczenia emisji amoniaku z rolnictwa, na przedstawiciela  Polski w pracach w Sewilli nad modyfikacją dokumentu BREF dotyczącego intensywnej produkcji trzody chlewnej i drobiu.


Od 2013 r. prof. Tadeusz Kuczyński jest redaktorem naczelnym wydawanego przez UZ czasopisma Civil and Environmental Engineering Reports, a od 2017 r. członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN.


Jego zasługi zostały dostrzeżone i uhonorowane wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz tytułem Obywatela Honorowego Województwa Lubuskiego.


Profesor jest szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem.

 

 

 

Resized_20180515_121712.jpeg Resized_20180515_121812.jpeg Resized_20180515_121828.jpeg Resized_20180515_122000.jpeg Resized_20180515_132430.jpeg

 

.

 

Resized_20180515_121737.jpeg Resized_20180515_132010.jpeg Resized_20180515_132408.jpeg Resized_20180515_132522.jpeg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT