Promocje habilitacyjne i doktorskie na UZ

22 listopada 2017 r.

 

 

Dziś, to jest w środę, 22 listopada 2017 r. w auli uniwersyteckiej w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. W tym roku na 6 doktorów habilitowanych i 20 doktorów czekały dyplomy stopni naukowych przyznane w minionym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim.  Od 1 września 2001 r. na UZ wypromowano 413 doktorów i 60 doktorów habilitowanych.

 


Warto w tym miejscu przypomnieć, że Uniwersytet Zielonogórski posiada 19 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora (w dyscyplinach: astronomia, automatyka i robotyka, biologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika, filozofia, fizyka, historia, informatyka, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, językoznawstwo, literaturoznawstwo, matematyka, nauka o zarządzaniu, ochrona środowiska, pedagogika, socjologia) i 7 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego (w dyscyplinach: astronomia, automatyka i robotyka, budownictwo, elektrotechnika, fizyka, historia, matematyka).

 


Promocje habilitacyjne i doktorskie na stałe weszły już do kalendarza uroczystości akademickich na Uniwersytecie Zielonogórskim. W tym święcie uczestniczą nie tylko sami bohaterowie, czyli nowo wypromowani doktorzy habilitowani i doktorzy, ale najwyższe władze uczelni, dziekani, promotorzy, recenzenci, rodziny i zaproszeni goście.

 


W uroczystości wzięli udział: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – prorektor d/s studenckich, prof. dr hab. Giorgi Melikidze – prorektor d/s nauki i współpracy z zagranicą oraz dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – prorektor ds. rozwoju. Rozpoczęła się ona od promocji habilitacyjnych. Akt mianowania berłem przypadł w udziale prof. Giorgiemu Melikidze.

 

 

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka nadano:


dr Wojciechowi Stanisławowi Jabłońskiemu za jednotematyczny cykl publikacji:  Iteracje w pierścieniach formalnych szeregów potęgowych.
Recenzentami cyklu publikacji byli: prof. dr hab. Janusz Matkowski, prof. dr hab. Andrzej Nowicki oraz prof. dr hab. Maciej Sablik;

 

dr Konradowi Arturowi Furmańczykowi za cykl publikacji: Zagadnienia testowania wielu hipotez statystycznych oraz wybrane zastosowania probabilistyczne.
Recenzentami cyklu publikacji byli: dr hab. inż. Małgorzata Bogdan, prof. dr hab. Jan Mielniczuk oraz prof. dr hab. Roman Zmyślony.


Dyplomy wręczył dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ.

 

 

Uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia nadano

 

dr. Wojciechowi Lewandowskiemu za rozprawę: Observational constrains for the models of ionized interstellar medium obtained with the analysis of radio pulsar signals.
Recenzentami rozprawy byli: dr hab. Krzysztof Chyży, dr hab. Krzysztof Katarzyński oraz prof. dr Krzysztof Stasiewicz.


Dyplom wręczył dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii prof. Andrzej Drzewiński.

 

 

Uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia nadano:


dr Radosławowi Domke za rozprawę: Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku.
Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. Wojciech Stefan Roszkowski, dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ oraz dr hab. Adam Makowski, prof. US.

 

dr. Marcelemu Tadeuszowi Tureczkowi za rozprawę: Campanae, que in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku.
Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. dr hab. Radosław Gaziński oraz prof. dr hab. Jan Harasimowicz.


Dyplomy wręczył dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ.

 


Uchwałą Rady Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika nadano


dr. inż. Marcinowi Jarnutowi za jednotematyczny cykl publikacji pod wspólną nazwą: Elektryczne i energoelektroniczne układy do poprawy współpracy elementów energetyki rozproszonej z systemem elektroenergetycznym.
Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. dr hab. inż. Marian Pasko oraz dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL.


Dyplom wręczyła prodziekan d/s jakości kształcenia Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki dr inż.  Anna Pławiak-Mowna.

 

 

Promocje doktorskie rozpoczęły się od złożenia ślubowania przez doktorantów. Prof. Wojciech Strzyżewski powiedział:


Ślubujcie uroczyście że:
- na zawsze zachowacie serdeczną pamięć o Uczelni, w której osiągnęliście ten wysoki stopień w Waszej dyscyplinie i w miarę swych możliwości będziecie wspierać działalność tej Uczelni,
- godność, którą Wam przyznajemy zachowacie nieposzlakowaną i nie splamicie tego zaszczytu żadnym niecnym postępkiem, niegodnymi obyczajami czy haniebnym życiem,
- będziecie kultywować studia w zakresie Waszych dyscyplin i będziecie prowadzić badania z niezmordowanym trudem, nie dla pozyskania czczej sławy, lecz aby krzewić prawdę i jej blask,
- według sił swoich będziecie przyczyniali się do rozwoju nauki polskiej.

Na co wszyscy zebrani w auli doktoranci odpowiedzieli: Ślubujemy i przyrzekamy.

 

 

Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo nadany uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska otrzymał:

dr inż. Artur Juszczyk, za rozprawę: Analiza nośności stalowych rusztów drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym na gruntach słabonośnych  – rozprawa wyróżniona.
Promotor: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski.

 

 

Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego otrzymała:
 

dr inż. Agnieszka Mackiewicz, za rozprawę: Mechaniczne aspekty wytężenia kolumnowej struktury kręgosłupa z uwzględnieniem nieciągłości spowodowanych implantacją słabonośnych  – rozprawa wyróżniona.
Promotor: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, promotor pomocniczy - dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska.
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak.

 

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii:

 

Doktorzy nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka:

 

dr Adam Drzewiecki, stopień nadany za rozprawę: Struktura i właściwości spektroskopowe szkieł boranowych, domieszkowanych pierwiastkami grupy żelaza.
Promotor: dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ.
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Grinberg, prof. dr hab. Zbigniew Trybuła.


dr Ihor Kindrat, stopień nadany za rozprawę: Spectroscopic properties and structure of the luminescence centres in borate glasses doped with rare-earth elements.
Promotor: dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ.
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Suchocki,prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz.

 

 

Doktorzy nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia:

 

dr Magdalena Kowalińska, stopień nadany za rozprawę: Skale czasowe zjawiska rozpraszania sygnału radiowego pulsarów w ośrodku międzygwiazdowym.
Promotor:  dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ, promotor pomocniczy dr hab. Wojciech Lewandowski.
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski, dr hab. Hanna Rothkaehl.

 

dr Anna Maria Skrzypczak, stopień nadany za rozprawę: Complexity parameter of radio pulsars; Morphological study.
Promotor:  prof. dr hab. Giorgi Melikidze.
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski, dr hab. Wojciech Lewandowski.

 

dr Magdalena Szkudlarek, stopień nadany za rozprawę: Numeryczne modelowanie astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych.
Promotor: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ.
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Biesiada, prof. dr hab. Janusz Ziółkowski.

 

dr Marcin Kucaba, stopień nadany za rozprawę: Rotujące gwiazdy neutronowe jako źródła fal grawitacyjnych.
Promotor:  dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ.
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Biesiada, dr hab. Michał Bejger.

 


Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego:

 

Doktorzy nauk humanistycznych w dyscyplinie historia:

 

dr Grzegorz Michał Tomczak,  stopień nadany za rozprawę: Dziedzice Kurzyjamy. Studium z dziejów łęczyckiej szlachty zagrodowej w XVI – XIX wieku.
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.
Recenzenci: dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO, dr hab. Marek Adamczewski, prof. UŁ.

 

dr Łukasz Puślecki, stopień nadany za rozprawę: Regionalne badania historyczno-folklorystyczne Edmunda Bojanowskiego.
Promotor: dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ.
Recenzenci: dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ, dr hab. Przemysław Matusik, prof. UAM.

 

 

Doktorzy nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo:

 

dr Kamila Regina Gieba, stopień nadany za rozprawę: Lubuska literatura osadnicza z lat 1945-1989 na tle pisarstwa założycielskiego tzw. Ziem Odzyskanych  – rozprawa wyróżniona.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak.
Recenzenci: dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr, dr hab. Elżbieta Rybicka.

 

dr Jakub Grzegorz Rawski, stopień nadany za rozprawę: „Zawisza Czarny” – niedokończony dramat Juliusza Słowackiego. (nieobecny)
Promotor: prof. dr hab. Leszek Libera.
Recenzenci: dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW, dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM.

 

dr Natalia Monika Fabiszewska-Domke, stopień nadany za rozprawę: Sade, sadyzm, sadyści. Zakazana transgresja w literaturze i kinematografii XX i XXI wieku na wybranych przykładach  – rozprawa wyróżniona.
Promotor: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ.
Recenzenci: dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM, dr hab. Grzegorz Nieć.

 

dr Katarzyna Grabias-Banaszewska, stopień nadany za rozprawę: „Pan Sędzia Deluty” Adama Jerzego Czartoryskiego – znaczenia i konteksty  – rozprawa wyróżniona.
Promotor: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ.
Recenzenci: dr hab. Piotr Tylus, prof. UJ, dr hab. Franciszek Pilarczyk.

 

dr Kaja Magdalena Rostkowska-Biszczanik, stopień nadany za rozprawę: Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym  – rozprawa wyróżniona.
Promotor: dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ, promotor pomocniczy dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz.
Recenzenci: dr hab. Wojciech Kajtoch, dr hab. Monika Worsowicz.


Stopnie nadane uchwałą Rady Instytutu Filozofii:

 

Doktorzy nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia:

 

dr Ewa Katarzyna Świętek, stopień nadany za rozprawę: Estetyka współczesnej chińskiej kaligrafii.
Promotor:: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ.
Recenzenci: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM, dr hab. Anna Wójcik.

 

dr Grzegorz Andrzej Malec, stopień nadany za rozprawę: Spory o plagiat Darwinowskiej teorii ewolucji.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski.
Recenzenci: prof. dr hab. Zenon Eugeniusz Roskal, dr hab. Krzysztof Szlachcic.

 

dr Aleksandra Macintosh, stopień nadany za rozprawę: Szestowa poszukiwania pewności (nieobecna).
Promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik.
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Dobieszewski, dr hab. Adam Sawicki.

 

 

Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika nadany uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii otrzymała:


dr Halina Szeląg, za rozprawę:  Liceum ogólnokształcące  jako agenda socjalizacji seksualnej młodzieży.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, promotor pomocniczy: dr Krzysztof Wąż.
Recenzenci: prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha, dr hab. Mariola Bieńko.

 

Stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych otrzymała:

 

dr Ewelina Małgorzata Gronczewska za rozprawę: Zastosowanie nanocząstek magnetycznych w transporcie wybranych leków – rozprawa wyróżniona (nieobecna).
Promotor: dr hab. Jacek Kozioł.
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Janusz Boratyński, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk.

W imieniu promowanych doktorów habilitowanych głos zabrał Marceli Tureczek. Mówił o czasie podsumowań, który wiąże się z zakończeniem habilitacji. Został bowiem zamknięty pewien etap życia, ale rodzą się pytania – co z dalszą karierą naukową. Otrzymanie dyplomu powoduje dumę i wdzięczność – wobec profesorów, opiekunów naukowych, rodziny i przyjaciół. Przede wszystkim jednak wdzięczność wobec rodziny. Tylko najbliżsi wiedzą, jak wiele wyrzeczeń kosztuje praca badawcza. Cytując doktora honoris causa UZ prof. Owena Gingerich’a dr hab. M. Tureczek powiedział „… myślałem, że wiem wszystko …” zapytał obecnych na sali: Czy wiemy już wszystko? Do czego zobowiązują nas uzyskane dziś dyplomy i wyróżnienia? Myślę, że na to pytanie odpowiedzieć musi sobie każdy z nas, nie ma bowiem odpowiedzi uniwersalnych. Możemy jednak zobowiązać się, że będziemy służyć dobru i pięknu. Czym jest bowiem nauka, która nie dostrzega uniwersalnych wartości humanizmu niezależnie od dyscypliny? Będziemy służyć prawdzie, ale pamiętamy, że prawda nie może tracić z pola widzenia człowieka i jego ludzkich słabości. Będziemy służyć niezależnie od naszych przekonań i postaw wartościom tolerancji i poszanowania różnych racji. Wymaga tego od nas nie tylko tytuł naukowy, ale również dzisiejszy świat pełen sprzeczności i napięć – najpierw jestem człowiekiem – niech ta myśl będzie przewodnia w każdej sytuacji. Będziemy strzec dobrego imienia macierzystej uczelni. Wielu z nas to tu zaczynało swoją drogę, a dziś kreuje jej kształt i wartości….”

 


W imieniu świeżo wypromowanych doktorów głos zabrała dr Kaja Rostkowska-Biszczanik. Podziękowała ważnym osobom, które towarzyszyły wszystkim bohaterom dzisiejszej uroczystości w trakcie pisania pracy doktorskiej. Mentorom, promotorom, rodzicom i bliskim osobom za wsparcie, jakie codziennie od nich otrzymywali. Za rozmowy – ważne i mniej ważne, ale zawsze potrzebne, które dodawały sił i rozwiewały wątpliwości.

 


Uroczystość zakończyła wspólna fotografia bohaterów dzisiejszej ceremonii, ich promotorów oraz dziekanów wydziałów, z których się wywodzą.

DSC_02712.jpg DSC_0239.jpg DSC_0240.JPG DSC_0262.jpg
KAZ_0621r.jpg KAZ_0632r.jpg prom extra.jpg KAZ_0634r.jpg
KAZ_0648r.jpg KAZ_0649r.jpg KAZ_0651r.jpg KAZ_0651r.jpg
KAZ_0655r.jpg KAZ_0658r.jpg KAZ_0663r.jpg KAZ_0672r.jpg

fot. K. Adamczewski, M. Janion

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT