Promocje habilitacyjne i doktorskie na UZ

rozpoczęcie promocji.JPG

Rozpoczęcie uroczystości. Fot. Mamert Janion

21 listopada 2018 r.

 

Dziś w auli w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego (ul. Licealna 9) odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. 2. doktorów habilitowanych i 33. doktorów odebrało dyplomy stopni naukowych przyznanych w minionym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim i złożyło ślubowanie.

 


Dotychczas na Uniwersytecie Zielonogórskim (od 1 września 2001 r. do dzisiaj) wypromowano 446 doktorów i 62 doktorów habilitowanych.

 


Uniwersytet Zielonogórski posiada 19 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora (w dyscyplinach: astronomia, automatyka i robotyka, biologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika, filozofia, fizyka, historia, informatyka, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, językoznawstwo, literaturoznawstwo, matematyka, nauka o zarządzaniu, ochrona środowiska, pedagogika, socjologia) i 7 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego (w dyscyplinach: astronomia, automatyka i robotyka, budownictwo, elektrotechnika, fizyka, historia, matematyka).

 

 

dr hab. inż. Paweł Szcześniak.jpg

Dr hab. inż. Paweł Szcześniak odbiera dyplom z rąk dziekana Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki – dr hab. inż. Marcina Mrugalskiego, prof. UZ. Fot. Kazimierz Adamczewski

Promocje habilitacyjne i doktorskie na stałe weszły już do kalendarza uroczystości akademickich na UZ. W tym święcie uczestniczą nie tylko sami bohaterowie, czyli nowo wypromowani doktorzy habilitowani i doktorzy, ale najwyższe władze uczelni, dziekani, promotorzy, recenzenci, rodziny i zaproszeni goście.

 


W uroczystości wzięli udział: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – prorektor d/s studenckich, prof. dr hab. Giorgi Melikidze prorektor d/s nauki i współpracy z zagranicą oraz dziekani Wydziałów: Fizyki i Astronomii – prof. dr hab. Andrzej Drzewiński, Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki – dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ, Mechanicznego – dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ, Nauk Biologicznych – prof. dr hab. Beata Gabryś, a także prodziekani Wydziałów: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska – dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ oraz Humanistycznego – dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ.
 


Stopnie doktora habilitowanego otrzymali:

 


Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo otrzymała dr inż. Beata Nowogońska za rozprawę „Diagnoza w procesie starzenia budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej”. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. dr inż. Andrzej Nowak.


Dyplom wręczyła prodziekan Wydziału WBAIS dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ.

 


Uchwałą Rady Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika otrzymał dr inż. Paweł Szcześniak za jednotematyczny cykl publikacji pod tytułem: „Badania i analiza właściwości przekształtników energoelektronicznych typu AC/AC bez magazynu energii elektrycznej prądu stałego”. Recenzentami rozprawy byli: dr hab. inż. Janina Rząska, prof. PRz, prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski.


Dyplom wręczył dziekan Wydziału WIEA dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ.
 

składanie ślubowania przez doktorów.JPG

Składanie ślubowania przez doktorów. Fot. Mamert Janion

Promocje doktorskie rozpoczęły się od złożenia ślubowania przez doktorantów. Prof. Wojciech Strzyżewski powiedział:

 

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!

 

Zdaliście egzaminy, które prawnie zostały ustanowione w celu zbadania wiedzy tych, którzy starają się osiągnąć stopień doktora i związane z nim zaszczyty. Przybyliście do nas, ażeby w czasie tej uroczystej promocji otrzymać z naszych rąk upragniony dyplom doktorski. Lecz najpierw należy złożyć ślubowanie, że zawsze będziecie przyjmować postawę, jakiej wymaga od Was otrzymana godność i jakiej my od Was oczekujemy.

 


W postawie stojącej doktorzy ślubowali uroczyście, że:


- na zawsze zachowają serdeczną pamięć o Uczelni, w której osiągnęli ten wysoki stopień w swojej dyscyplinie i w miarę swych możliwości będą wspierać działalność tej Uczelni,


- godność, którą Im przyznano zachowają nieposzlakowaną i nie splamią tego zaszczytu żadnym niecnym postępkiem, niegodnymi obyczajami czy haniebnym życiem,


- będą kontynuować studia w zakresie swoich dyscyplin i będą prowadzić badania z niezmordowanym trudem, nie dla pozyskania czczej sławy, lecz aby krzewić prawdę i jej blask,

- według sił swoich będą przyczyniali się do rozwoju polskiej nauki.


Po czym zapytał - czy przyrzekacie dotrzymać tej przysięgi?


Wszyscy doktorzy odpowiedzieli chórem:  przyrzekamy.

 

dr Małgorzata Lidia Śliwa 1.jpg

Dr inż. Małgorzata Lidia Śliwa odbiera gratulacje od prof. Giorgiego Melikidze. Fot. Kazimierz Adamczewski

Następnie zostały wręczone dyplomy nadania stopni doktorskich na poszczególnych Wydziałach.

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego:


Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji: 


dr Małgorzata Lidia Śliwa, za rozprawę: Modelowanie procesu eksternalizacji wiedzy technicznej dla działu badawczo-rozwojowego. Promotor: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ. Recenzenci: dr hab. inż. Janusz Mleczko, prof. ATH, prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak.

 

dr Katarzyna Skrzypek, za rozprawę: Model wyboru kooperantów do realizacji projektów innowacyjnych w sieci przedsiębiorstw produkcyjnych branży metalowej i automotive. Promotor: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ, promotor pomocniczy dr Magdalena Wojciech. Recenzenci: dr hab. inż. Damian Krenczyk, prof. PŚ, dr hab. inż. Anna Burduk, prof. PWr.

 

dr Maciej Marcin Wędrychowicz (nieobecny), za rozprawę: Ocena i analiza wybranego etapu procesu odmiedziowania w aspekcie efektywności procesu produkcji miedzi. Promotor: prof. dr hab. inż. Adam W. Bydałek. Recenzenci: dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. Pol. Śl., dr hab. inż. Piotr Migas, prof. AGH.


dr Patryk Piotr Krupa (nieobecny), za rozprawę: Predykcja czynnika ludzkiego w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Promotor: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, dr h. c., dr hab. inż. Krzysztof Nowacki prof. nadzw. Pol. Śl.
 

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:

 


Doktorzy nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo:


dr inż. Jacek Piotr Partyka, za rozprawę: Wpływ warunków zewnętrznych na proces krzepnięcia wody w materiałach porowatych. Promotor: dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Stefan Jan Kowalski, prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski;

 

dr inż. Mirosław Bogusław Sadowski, za rozprawę: Przestrzenne kształtowanie prętów ściskanych o maksymalnej nośności wyboczeniowej – rozprawa wyróżniona. Promotor: prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski. Recenzenci: dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK, prof. dr hab. inż. Ryszard Kutyłowski.

 


Doktorzy nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska:


dr inż.  Sebastian Kujawiak, za rozprawę: Wpływ warunków hydraulicznych w reaktorach barbotażowych ze złożem ruchomym na efektywność oczyszczania ścieków. Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Makowska, promotor pomocniczy dr inż. Radosław Matz.  Recenzenci: dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, dr hab. Agata Rosińska;


dr inż. Marta Gortych (nieobecna), za rozprawę: Krzepnięcie materiałów PCM w poziomej przestrzeni pierścieniowej – rozprawa wyróżniona. Promotor: dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł, prof. dr hab. eng. Bernhard Weigand.
 

dr Karolina Anna Rożko.JPG

Dyplom z rąk prof. G. Melikidze odbiera dr Karolina Anna Rożko. Fot. Mamert Janion

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii:


Doktorzy nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia:


dr Olga Teresa Koralewska, za rozprawę: Modelowanie absorpcji promieniowania radiowego w układzie podwójnym PSR B1259–63/LS 2883. Promotor: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ, promotor pomocniczy: dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kus, dr hab. Marek Jamrozy;


dr Karolina Anna Rożko, za rozprawę: Absorpcja termiczna w widmach pulsarów radiowych.  Promotor: dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ, promotor pomocniczy: dr Rahul Basu. Recenzenci: dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska, dr hab. Marian Soida;


dr Mateusz Wiśniewicz, za rozprawę: Stabilność dysków akrecyjnych wokół gwiazd neutronowych w mało-masywnych rentgenowskich układach podwójnych.  Promotor: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ, promotor pomocniczy dr Agnieszka Słowikowska. Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Bulik, prof. dr hab. Bożena Czerny;


dr Michał Wojciech Żejmo (nieobecny), za rozprawę: Badanie liniowej polaryzacji białych karłów. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, promotor pomocniczy: dr Agnieszka Słowikowska. Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Szczerba, dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK.

 


Doktorzy nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka:


dr Dawid Mieszkowski, za rozprawę: Asymetryczna analiza fluktuacji z odjętym trendem w badaniu właściwości szeregu czasowego odstępów RR. Promotor: dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ, promotor pomocniczy: dr Marcin Kośmider. Recenzenci: prof. dr hab. Jan Jacek Żebrowski, dr hab. Tomasz Srokowski;


dr Katarzyna Raczyńska, za rozprawę: Stany nietrwałe w teorii kwantowej i ich własności w różnych przedziałach czasu. Promotor: dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ. Recenzenci: dr hab. Andrzej Frydryszak, prof. UWr, dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska, prof. UTP;


dr Wojciech Szumiński, za rozprawę: Integrability of natural Hamiltonian systems in curved spaces – rozprawa wyróżniona. Promotor: dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ. Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Błaszak, dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. honorowy UMK;


dr Van Hieu Le (nieobecny), za rozprawę:  Dispersion managenement and supercontinuum generation in photonic crystal fibers infiltrated with liquids. Promotor: dr hab. Rafał Kasztelanic, promotor pomocniczy dr hab. Nguyen. Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Kolwas, dr hab. Bożena Gadomska.

 


Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego:


Doktorzy nauk humanistycznych w dyscyplinie historia:


dr Marcin Tadeusz Adamczak, za rozprawę:  Wolsztyn w latach 1919-1939. Społeczeństwo-władza-gospodarka. Promotor: dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ. Recenzenci: dr hab. Krzysztof Rzepa, prof. UAM, dr hab. Zbigniew Bujkiewicz;


dr Grzegorz Maciej Bosy za rozprawę: Krajobraz kulturowy wsi północnego Śląska w świetle źródeł kartograficznych okresu fryderycjańskiego (1740-1787) – rozprawa wyróżniona. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Recenzenci: dr hab. Radosław Skrycki, prof. US, dr hab. Zbigniew Bujkiewcz;


dr Agnieszka Łachowska, za rozprawę: Odzież wiejska jako element kapitału społecznego i kulturowego w XIX–XX wieku na przykładzie Wschodnich Łużyc – rozprawa wyróżniona. Promotor: prof. zw. dr hab. Tomasz Jaworski. Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Pałys, dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ;


dr Anna Polak, za rozprawę: Przemiany społeczno-kulturalne na terenie miasta i gminy Żary w latach 1945-1989. Promotor: prof. dr hab. Leszek Belzyt. Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, dr hab. Daniel Koteluk;


dr Peter Brinkmann, za rozprawę: NATO und die deutsche Einheit 1989-1990. Promotor: prof. dr hab. Leszek Belzyt. Recenzenci: prof. dr hab. Klaus Schroeder, dr hab. Małgorzata Świder, prof. UO.

 


Doktorzy nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo:


dr Rafał Brasse, za rozprawę: Poetyka doświadczenia duchowego w liryce Tadeusza Gajcego. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak. Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Heck, prof. dr hab. Piotr Michałowski;


dr Paulina Maria Korzeniewska-Nowakowska, za rozprawę: The intertextual house has many mansions; intertextuality, adaptations and influences in selected poetry by Anne Saxton. Promotor: dr hab. Dirk Vanderbeke, prof. UZ. Recenzenci: dr hab. Maria Korusiewicz, prof. dr hab. Wojciech Lipoński;


dr Mirosława Szott, za rozprawę: Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopoetyki. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, promotor pomocniczy: dr Beata Hebzda-Sołogub. Recenzenci: dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB, prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski.


Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo:


dr Jolanta Barbara Fainstein, za rozprawę: Konotacje semantyczne zieleni w twórczości literackiej rosyjskich noblistów. Promotor:  dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ. Recenzenci: prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk, dr hab. Beata Rycielska, prof. US.


Stopień nadany uchwałą Rady Instytutu Filozofii:


Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia:


dr Małgorzata Zdzisława Gazda (nieobecna), za rozprawę: Stephena C. Meyera teleologiczna koncepcja „podpisu w komórce”. Spór o pochodzenie informacji genetycznej. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Walenty Jodkowski, promotor pomocniczy dr Dariusz Sagan. Recenzenci: prof. dr hab. Marian Józef Wnuk, prof. dr hab. Anna Janina Lemańska.
 

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki:


Doktor nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika:


dr inż. Grzegorz Bronisław Krzywoszyja, za rozprawę: Komputerowy system wspomagania diagnostyki stanu rodzin pszczelich. Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Andrzejewski. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki, prof. dr hab. inż. Marian Kampik. 

 


Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych:


Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia:


dr Joanna Sylwia Solan, za rozprawę: Rozwój biologiczny i motoryczny dzieci i młodzieży uprawiających różne dyscypliny sportowe w województwie lubuskim. Promotor: dr hab. Józef Tatarczuk. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Malinowski, dr hab. Blandyna Jerszyńska;


dr Anna Maria Wróblewska Kurdyk, za rozprawę: Behawioralne efekty zastosowania wybranych naturalnych i strukturalnie modyfikowanych terpenoidów wobec mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae (Sulz.). Promotor: prof. dr hab. Beata Gabryś, promotor pomocniczy dr Katarzyna Dancewicz. Recenzenci: dr hab. Maryla Szczepanik, prof. dr hab. Aleksander Herczek.

 


Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii:


Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia:


dr Tomasz Kołodziej, za rozprawę: Formalne i nieformalne uwarunkowania przebiegu karier zawodowych w Policji. Analiza socjologiczna – rozprawa wyróżniona. Promotor: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ. Recenzenci: dr hab. Jan Maciejewski, prof. nadzw., dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. nadzw.


Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika:


dr Krzysztof Tomasz Stanikowski, za rozprawę: Środowisko Web 2.0 w życiu społecznym osób starszych. Oblicza aktywności sieciowych (na przykładzie słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Promotor: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ. Recenzenci: dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK, dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ;


dr Magdalena Zapotoczna,  za rozprawę: Uczniowskie firmy w systemie edukacyjnym Niemiec – rozprawa wyróżniona. Promotor: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ, promotor pomocniczy: dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, dr hab. Marzenna Magda- Adamowicz, prof. UZ;


dr Katarzyna Maria Miłek za rozprawę: Twórczość dzieci w zabawach przedszkolnych. Promotor: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz- Winnicki,  dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ.
 

dr hab. Beata Nowogońska.jpg

Dr hab. inż. Beata Nowogońska podczas promocji. Fot. Kazimierz Adamczewski

W imieniu promowanych doktorów habilitowanych głos zabrała dr hab. inż. Beata Nowogońska (WBAIS). Podziękowała za możliwość uzyskania stopnia doktora habilitowanego na macierzystej uczelni. Opisała dwuetapową procedurę uzyskania tego tytułu i dodała, że w obu przypadkach (własnym i kolegi z WIEA) wszystkie komisje jednogłośnie głosowały za przyznaniem im samodzielnych stopni naukowych. Młodszym kolegom doktorom życzyła, by w krótkim czasie także zostali samodzielnymi pracownikami naukowymi.

 


Świeżo wypromowanych doktorów reprezentował dr inż. Mirosław Bogusław Sadowski (WBAIS). Powiedział m. in., że praca nad doktoratem to lekcja pokory połączona z odkrywaniem własnych granic. Podziękował promotorom, naukowcom, którzy nie byli promotorami przygotowywanych doktoratów, ale służyli radą, pomagali jasno sformułować myśli. Także technicznym pracownikom uczelni – tym pracującym w laboratoriach, w bibliotece i wielu innych miejscach. Ciepłe słowa skierował również do rodzin doktorantów, które bardzo ich wspierały podczas pisania rozpraw.

 


Uroczystość uświetnił występ Chóru Mieszanego Instytutu Muzyki UZ pod dyr. dr hab. Łucji Nowak, prof. UZ. Zakończyła ją tradycyjnie wspólna fotografia bohaterów dzisiejszej ceremonii, ich promotorów oraz dziekanów wydziałów, z których się wywodzą.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT