Wręczenie aktów powołania członkom Rady Uczelni

2 kwietnia 2019 r.


Dzisiaj rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński wręczył akty powołania członkom Rady Uczelni. Zostali oni powołani podczas ostatniego posiedzenia Senatu UZ (27 marca 2019 r.) Rada Uczelni jest obok rektora i senatu, trzecim organem uczelni publicznej wprowadzonym nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która obowiązuje od 1 października 2018 r. Zgodnie z zapisami ustawy, w skład rady uczelni wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych przez Senat z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50 proc. tego składu. Obligatoryjnie członkiem rady uczelni jest przewodniczący samorządu studenckiego.


W pierwszej Radzie Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego znaleźli się:


 –  reprezentujący UZ: prof. dr hab. Dariusz Dolański z Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego UZ; dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ z Katedry Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ oraz dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ z Instytutu Informatyki i Zarzadzania Produkcją Wydziału Mechanicznego UZ;


 –  członkowie RU spoza UZ: Małgorzata Ragiel – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze; dr inż. Jarosław Gniazdowski – prokurent w Polkol sp. z o.o., Aeroklub Ziemi Lubuskiej oraz Jerzy Ostrouch – prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, sp. z o.o.;


 – przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UZ – Dominika Masionek.


W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli także prorektorzy UZ: ds. studenckich – prof. Wojciech Strzyżewski, ds. jakości kształcenia – prof. Magdalena Graczyk oraz ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, a także kanclerz UZ – Katarzyna Łasińska.


 Członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego mogła zostać osoba, która spełnia wszystkie warunki ustawowe, czyli: ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicznych; nie  była  skazana  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne  przestępstwo  lub  umyślne przestępstwo skarbowe; nie była karana karą dyscyplinarną; nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami; posiada wykształcenie wyższe (poza przewodniczącym Parlamentu Studenckiego); nie ukończyła 67. roku życia; nie pełni aktualnie funkcji organu Uniwersytetu Zielonogórskiego ani innej uczelni; nie jest aktualnie członkiem rady innej uczelni; nie jest aktualnie zatrudniona w administracji publicznej; nie sprawuje mandatu senatora Senatu RP, posła  Sejmu RP, posła  do Parlamentu Europejskiego, ani radnego.
 

Dzisiaj Rada Uczelni rozpoczęła swoją działalność. Nowy organ ma dwa tygodnie na wskazanie Senatowi UZ kandydata na przewodniczącego Rady, którego Senat UZ powoła spośród członków Rady Uczelni pochodzących spoza wspólnoty uczelni. Rada musi też uchwalić swój regulamin. Rada pojęła także pierwszą decyzję. Jej kandydatem na przewodniczącego został wybrany Jerzy Ostrouch. Na najbliższym swoim posiedzeniu tę kandydaturę przegłosuje Senat UZ.


Władze uczelni zapewniły członków Rady Uczelni o pełnej gotowości do współpracy. Poinformowały również o stopniu zaawansowania prac nad nowym statutem uczelni.

Poniżej prezentujemy zdjęcia wręczenia aktów powołania członkom Rady Uczelni przez rektora prof. Tadeusza Kuczyńskiego oraz Radę podczas jej pierwszego posiedzenia.

Fot. Mamert Janion


 

D. Dolański 1.jpg S.Saniuk wł.JPG R. Stryjski.jpg M.Ragiel.jpg
Dariusz Dolański Sebastian Saniuk Roman Stryjski Małgorzata Ragiel
J.Gniazdowski.jpg J. Ostrouch wł.JPG D. Masionek.jpg Rada Uczelni podczas pierwszego posiedzenia.jpg
Jaroslaw Gniazdowski Jerzy Ostrouch Dominika Masionek Rada Uczelni podczas pierwszego posiedzenia
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT