Wydział Humanistyczny UZ ogłasza konkurs na stanowisko: stypendysta przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

 

12 marca 2018 r.

 

NCN_poziom dobre.jpg

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko: stypendysta przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki:  Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu globalnej dominacji angielszczyzny (ujęcie ekolingwistyczne), realizowanego na podstawie umowy nr UMO-2017/26/2/HS2/00039 zawartej między Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Zielonogórskim. Kierownikiem projektu jest dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ.


 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom:


• uzyskały tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa,


• mają znajomość zagadnień związanych z etnolingwistycznymi uwarunkowaniami praktyk językowych na polsko-czeskim pograniczu,


• posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań nad krajobrazem kulturowo-językowym oraz co najmniej jedną publikację na ten temat (lub materiał zgłoszony do druku) w dorobku naukowym,


• są gotowe wykonywać powierzone zadania samodzielnie, odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo,


• są gotowe napisać pracę doktorską związaną z prowadzonymi w projekcie badaniami nad krajobrazem językowym polsko-czeskiego pogranicza pod promotorstwem kierownika projektu.

 


Opis zadań w projekcie: stypendysta będzie prowadził badania na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach projektu Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu globalnej dominacji angielszczyzny (ujęcie ekolingwistyczne). Zakres obowiązków będzie obejmował:


- przeprowadzenie plenerów fotograficznych w celu zgromadzenia zasobów do analizy,


- porządkowanie i archiwizację danych,


- analizę krajobrazu językowego polsko-czeskiego pogranicza z perspektywy statycznej, odnoszącej się do żywotności etnolingwistycznej danej zbiorowości w zderzeniu z deklarowaną w oficjalnych dokumentach polityką językową,


- interpretację społecznego znaczenia krajobrazu językowego jako ramy dyskursywnej praktyk językowych na podstawie analizy ruchomych zasobów językowych,


- przygotowanie końcowej analizy.Zadaniem doktoranta jest także udział w realizacji wywiadów pogłębionych na polsko-czeskim pograniczu oraz w ich w analizie jakościowej. Zakłada się również, że doktorant utworzy i będzie uzupełniał stronę internetową projektu.

 


Warunki zatrudnienia: stypendysta zostanie wyłoniony na podstawie konkursu przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Stypendium jest wypłacane przez 12 miesięcy; całkowita kwota stypendium wynosi 24 000 zł, a kwota miesięczna – 2 000 zł.Wymagane dokumenty:


• podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku stypendysty, z klauzulą następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.)”,


• list motywacyjny,


• kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich i zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów magisterskich (II stopnia),


• kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie UZ),


• curriculum vitae,


• wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych (stypendia, publikacje, wystąpienia).Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną (w formie plików pdf) pod adresem M.Steciag@ifp.uz.zgora.pl lub osobiście w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69A, 65-762 Zielona Góra.


Termin składania aplikacji upływa 5 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dwa tygodnie później.


Pytania należy kierować do kierownika projektu, dr hab. Magdaleny Steciąg, prof. UZ, pod adresem: M.Steciag@ifp.uz.zgora.pl.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT