Zmarł prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. Stanisław Urban z Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ

14 listopada 2017 r.

 

prof. Urban.jpg

Z głębokim żalem informujemy, że 13 listopada 2017 r. zmarł Pan Prof. zw.  dr hab. inż. dr h. c. Stanisław Urban związany z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN na kadencję 2016-2019.

 

Pan Profesor Stanisław Urban był znanym ekonomistą uznawanym za twórcę dolnośląskiej szkoły naukowej agrobiznesu, cenionym w kraju i za granicą naukowcem. Był autorem licznych publikacji naukowych i prac wykonywanych na potrzeby praktyki oraz wychowawcą licznego grona pracowników naukowych zatrudnionych w kraju i za granicą. Dorobek Pana Profesor obejmował około 700 publikacji naukowych, w tym 470 oryginalnych prac twórczych, 11 monografii, 20 podręczników, 155 pozostałych publikacji oraz 28 redakcji prac zbiorowych. Wygłosił na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych prawie 120 referatów. Przez wiele lat związany z wrocławskim środowiskiem naukowym, gdzie rozpoczął swoja naukę i karierę zawodową. Był absolwentem Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, gdzie w 1966 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera rolnictwa i przez rok był zatrudniony na stanowisku asystenta.. W1972 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w Akademii Rolniczo- Technicznej w Olsztynie w 1978 r. W 1980 r. został powołany na stanowisko docenta w Zakładzie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1988 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych, a w 1996r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W 2006 r. został doktorem honoris causa Akademii Rolniczej w  Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

 

W latach 1967-1980 pracował w różnych instytucjach rolnych i przemysłu spożywczego na stanowiskach kierowniczych. Od 1980 - 2014 r. pracował w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie w latach 1990-1992 był kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Obrotu Rolnego, a w latach 1993-2014 kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. W latach 2003- 2014 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych grupującego 8 katedr ekonomicznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, którego był organizatorem. Pełnił też funkcję prodziekana Wydziału Inżynieryjno- Ekonomicznego w latach 1984-1990. W latach 1984-1986 był kierownikiem Punktu Konsultacyjnego w Świdnicy i w latach 1996- 2007 pełnomocnikiem Rektora Akademii Ekonomicznej ds. kształcenia w Brzegu woj. opolskie. Prowadził przez 11 lat wykłady zlecone na Politechnice Zielonogórskiej, a później Uniwersytecie Zielonogórskim, a od 2014 r. pracował w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadził wykłady gościnnie w Niemczech, Szwecji i na Białorusi.

 

Był Członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.  W kadencji 1997-1999 był wiceprezesem a w latach 2007-2009 prezesem tego stowarzyszenia. W 2011 r. otrzymał tytuł Członka Honorowego SERiA. W latach 1993- 1998 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji we Wrocławiu. Był też członkiem wielu stowarzyszeń naukowo- technicznych.

 

Pan Profesor Stanisław Urban był w latach 1999-2010 członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN. W kadencji 2011-2015 był członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i jego prezydium oraz członkiem Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN a także członkiem jego prezydium.


Był promotorem 21 obronionych prac doktorskich, recenzentem 43 prac doktorskich oraz w 41 przewodach habilitacyjnych, 19 postępowaniach o nadanie tytułu profesora, 11 wnioskach o stanowisko profesora nadzwyczajnego i w 4 postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa.


Pan Profesor Stanisław Urban był wielokrotnie nagrodzony i odznaczony. W 1981 r. otrzymał nagrodę indywidualną Ministra za pracę habilitacyjną. W 2014r. Uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku. Został też odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski a także wieloma odznakami i medalami.


Środowisko naukowe poniosło ogromną stratę w Jego Osobie. Utraciliśmy wybitnego naukowca, nieocenionego opiekuna naukowego, a przede wszystkim bardzo wspaniałego Człowieka. Poczucie humoru i niegasnąca życzliwość wobec innych były dodatkowymi atutami Pana Profesora.

                                                                                                         

Cześć Jego Pamięci

 


 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT