18 lat Uniwersytetu Zielonogórskiego

7 czerwca 2019 r.

 

DowódOsobisty_slider.jpg

 

Dnia 7 czerwca 2001 r. Sejm RP przyjął ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze z dniem 1 września 2001 r.

 

 

Dz.U.01.74.785

 


USTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.
(Dz. U. z dnia 20 lipca 2001 r.)

 

 


Art. 1. 1. Tworzy się z dniem 1 września 2001 r. Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, zwany dalej "Uniwersytetem".
2. Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Zielona Góra.
3. Uniwersytet jest uczelnią państwową. (...)
 

 

Pełną treść ustawy można przeczytać pod adresem: http://www.uz.zgora.pl/ap/docs/Ustawa_o_utworzeniu_UZ.pdf

 

 

 

Poniżej prezentujemy Państwu subiektywny przegląd najważniejszych wydarzeń minionego XV-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na pewno zamieszczonymi informacjami i zdjęciami nie zadowolimy wszystkich z Państwa. To byłby ideał, a do niego można tylko dążyć ...

 

 

Wydarzenia 2001 r.

 

 

1 września – pierwsze posiedzenie Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego.


4 września – drugie posiedzenie Senatu i przyjęcie struktury uniwersytetu złożonej z trzech szkół.


19 września – powołanie kierunku fizyka techniczna na Wydziale Nauk Ścisłych.


28 wrześniainauguracja roku akademickiego z udziałem ministra edukacji narodowej prof. Edmunda Wittbrodta.

 

„...Powstanie uniwersytetu jest rezultatem wieloletniej pracy całego środowiska naukowego...” – podkreślał w sprawozdaniu z działalności Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski – rektor WSP. „...Pragnąłbym, aby udało się zrealizować wszystkie ustalenia przyjęte w trakcie negocjacji nad połączeniem uczelni. Miarą naszego sukcesu będzie dzień, w którym udając się na ul. Podgórną – do siedziby byłej PZ – nie powiemy, iż jedziemy „na Politechnikę”, a udając się na al. Wojska Polskiego – do siedziby byłej WSP – nie powiemy, że jedziemy „na WSP”. Oby stało się to jak najszybciej”. Wystąpienie Jego Magnificencji ostatniego rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej zostało przyjęte owacjami. Długo też brzmiały brawa po tym, kiedy profesor Andrzej Wiśniewski złożył insygnia władzy rektorskiej.

 

O zbiorowym udziale pracowników i studentów w procesie tworzenia uniwersytetu nie zapomniał też w swoim wystąpieniu pierwszy i ostatni rektor Politechniki Zielonogórskiej prof. dr hab. Michał Kisielewicz „...Chciałbym wszystkim autorom tego dzieła gorąco podziękować za wysiłek i pasję wkładaną w proces jego tworzenia...”. Prof. M. Kisielewicz również złożył insygnia władzy rektorskiej z emblematem Politechniki Zielonogórskiej, ale tylko po to, aby chwilę później z rąk ówczesnego ministra edukacji narodowej prof. Edmunda Wittbrodta odebrać insygnia uniwersyteckie. Min. E. Wittbrodt wręczył też pierwszemu rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. M. Kisielewiczowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski  III klasy przyznany przez Prezydenta RP.

 

inaug10.jpg inaug11.jpg odznaczenie rektor.jpg
Pierwsza inauguracja na UZ. Immatrykulacja. Odznaczenie.

 

 

 

1 października – uruchomienie studiów doktoranckich w dyscyplinie historia na Wydziale Humanistycznym.

 

21 listopada - inauguracja Uniwersyteckich Koncertów Kameralnych ARS LONGA, które  odbywały się przez kilka kolejnych sezonów artystycznych. Podczas jednego z nich rekor UZ, prof. M. Kisielewicz gościnnie zagrał na trąbce . (fot. 1)


29 listopada – spotkanie z Adamem Michnikiem redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej” – wejście Polski do Unii Europejskiej. (fot. 2)


29 listopada – ostatni raz doktoranci odebrali dyplomy z pieczęciami starych uczelni – 6 osób z Wyższej Szkoły Pedagogicznej i 8 osób z Politechniki Zielonogórskiej. Zaprzysiężenia w języku łacińskim dokonał JM. Rektor prof. dr hab. Michał Kisielewicz. Słowami „spondeo ac policeor” (przyrzekam i dotrzymam) doktoranci ślubowali, że na zawsze zachowają pamięć o uczelni, będą ją wspierać, nie splamią honoru doktora oraz że dołożą wszelkich starań do rozwoju nauki polskiej.

15 grudnia – nagrodę historyczną tygodnika „Polityka” otrzymuje prof. dr hab. Czesław Osękowski za książki: Referendum 30 czerwca 1946 w Polsce  i Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 r. w Polsce.

 

Profesorem nauk matematycznych został dr hab. Roman Zmyślony. (fot. 3)

 

W roku akademickim 2001/2002 na Uniwersytecie Zielonogórskim studiowało: 23 132 studentów, z czego 10 538 na studiach dziennych i 12 594 na studiach wieczorowych i zaocznych. Uczelnia zatrudniała łącznie 1 180 nauczycieli akademickich w tym: 98 profesorów, 172 doktorów habilitowanych, 363 doktorów, 547 asystentów i wykładowców.

 

Tytuł „Lubuskiego Mistera Budowy – edycja 2001" - w kategorii budownictwo użyteczności publicznej otrzymał  Dom Studencki C-8D Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Wyspiańskiego. (fot. 4)

prof. M. Kisielewicz.jpg A. Michnik na UZ.jpg prof. Roman Zmyślony.JPG Akademik ul. St. Wyspiańskiego.JPG
fot. 1 fot. 2 fot. 3 fot. 4

Wydarzenia 2002 r.

 

22 stycznia - pierwsze wybory do Parlamentu Studenckiego. 


28 stycznia - pierwsze posiedzenie Parlamentu Studenckiego UZ, podczas którego przewodniczącym został Marcin Grzegorski z Wydziału Zarządzania.


30 stycznia - powołanie Galerii Uniwersyteckiej.


30 stycznia - powołanie Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego. 


17 kwietnia - pierwszy koncert Big Bandu UZ. Wcześniej orkiestra koncertowała pod nazwą Big Band Zielona Góra (od grudnia 1998 r.) (fot. 5).

 

8 maja - na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne przed Radą Wydziału. Miało ono miejsce w niespełna rok po uzyskaniu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektrotechniki. Dr Wiesław Miczulski przedstawił monografię pt. „Pomiary impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych”. (fot. 6).

 

14 maja - podpisanie umowy bilateralnej o współpracy pomiędzy UZ a Uniwersytetem Technologii Elektronicznych w Guilin (Chiny). Umowę podpisali rektor UZ prof. dr hab. Michał Kisielewicz i rektor UTE prof. Yonghong Tan. (fot. 7).

 

27 maja - Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji otrzymał prawa do nadawania stopnia doktora technicznych w dyscyplinie informatyka, co pozwoliło na rozszerzenie prowadzonych na wydziale studiów doktoranckich z elektrotechniki o nową dyscyplinę.


X lat Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej.


Tytuł „Lubuskiego Mistera Budowy – edycja 2002” - w kategorii budynki przemysłowe i użyteczności publicznej otrzymał budynek dydaktyczny Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Zielonogórskiego. (fot. 8). 

PIERWSZY KONCERT BIG BANDU UZ.JPG umowa z Chińczykami.jpg pierwsza habilitacja na WEIT.JPG Lubuski MIster Budowy 2002 budynek Wydziału Nauk Ścisłych.JPG
fot. 5 fot. 6 fot. 7 fot. 8

W roku akademickim 2001/2002 na Uniwersytecie Zielonogórskim studia ukończyło 4 439 osób, w tym 1 346 na studiach dziennych i 3 093 na studiach wieczorowych i zaocznych. Uczelnia posiada 8 uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i 2 do nadawania stopnia doktora habilitowanego. W ramach tych uprawnień w roku akademickim 2001/2002 na UZ nadano 19 stopni naukowych doktora i 1 stopień doktora habilitowanego. Uczelnia rozpoczęła kształcenie studentów na studiach doktoranckich. (fot. 9)

 

17 sierpnia - „Złota Tarka” dla Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego na XXXII Festiwalu Old Jazz Metting w Iławie.

 

30 września 2002 r. - Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Instytutowi Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka. Jest to już trzecia specjalność naukowa posiadająca prawo habilitacji w naszej uczelni. Wcześniej otrzymały je historia i elektrotechnika.

 

30 września - oddanie do użytku nowej siedziby Wydziału Nauk Ścisłych.

 

1 października - uruchomienie nowych kierunków studiów: astronomia fizyka techniczna na Wydziale Nauk Ścisłych, elektrotechnika i telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz grafika na Wydziale Artystycznym.

 

6 października - koncert inauguracyjny cyklu „Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i Przyjaciele”. 

 

16 października - wystąpienie do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z wnioskiem o utworzenie Wydziału Fizyki i Astronomii.

 

16 października - utworzenie studiów zawodowych architektura wnętrz na Wydziale Artystycznym.

 

4.listopada ukazał się pierwszy numer „UZetki”, miesięcznika powstałego z połączenia dwóch wcześniej wydawanych tytułów – „WSPAK” i „Aim”. Pierwszym redaktorem naczelnym był Paweł Ławrynowicz.

 

19 listopada - premier RP Leszek Miller z wizytą na Uniwersytecie Zielonogórskim. (fot. 10)

 

27 listopada - utworzenie na Wydziale Zarządzania kierunku ekonomia.

 

2 grudnia - pracownicy i studenci rozpoczynają cykliczną akcję Uniwersytet dzieciom, w ramach której prowadzona jest zbiórka darów dla zielonogórskich świetlic terapeutycznych. Patronat na akcją sprawują małżonki kolejnych rektorów. 

 

 19 grudnia - odbyła się pierwsza na UZ uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Został nim profesor zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek,  twórca podstaw teorii sterowania i teorii układów dynamicznych. (fot. 11).

 

Habilitacje otrzymali: dr inż. Maria Kowal z Wydziału Mechanicznego została doktorem habilitowanym nauk leśnych w zakresie drzewnictwa oraz Wiesław Hudon z Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych otrzymał kwalifikację II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej - fotografia. Kwalifikacja II stopnia w dyscyplinach artystycznych jest równoważna habilitacji.

 

Tytuły profesora otrzymali: z ówczesnego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski i prof. dr hab. inż. Marian Adamski;  z Wydziału Artystycznego prof. Bogusław Stankowiak, dyrygent; prof. zw. dr hab. Bazyli Tichoniuk, prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka i prof. Adam Grobler, wszyscy z Wydziału Humanistycznego.

absolutorium.JPG premier Miller na UZ.JPG dhc prof. T. Kaczorek .JPG
fot. 9 fot. 10 fot. 11

Wydarzenia 2003 r.

 

 

17    stycznia – pierwszy finał akcji Uniwersytet Dzieciom.(fot. 12)

 

5 marca – wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla na UZ. Sala pękała w szwach. (fot. 13)


24 marca – Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie fizyki.


27 marca - pierwsza edycja organizowanych prze Biuro Karier UZ Targów Pracy – Etat.  (fot. 14)


8 maja – pierwsza na UZ uroczystość wręczenia dyplomów Zintegrowanych Studiów Zagranicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i Fachhohschule Giessen-Friedberg prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.( fot. 15)

 

20 maja - po raz pierwszy w swojej historii Wydział Humanistyczny nadał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Otrzymał go dr Dariusz Dolański.


 

Uniwersytet dzieciom 1.JPG prof. A.Zoll.JPG Targi Pracy.JPG
fot. 12 fot.13 fot.14

26 czerwca - jubileusz siedemdziesięciolecia prof. dra hab. inż. Tadeusza Bilińskiego. (fot. 16)


9 lipca - powołanie z dniem 1 października 2003 roku Chóru Akademickiego UZ w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej  na Wydziale Artystycznym.


16 sierpnia - Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją Jerzego Szymaniuka zdobył główną nagrodę na XXXIII Międzynarodowym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego OLD JAZZ MEETING „ZŁOTA TARKA” w Iławie.

 
2-9 października - I Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim, cykliczna impreza organizowana do 2012 r. przez powołane w grudniu 2003 r.  Centrum Kultury i Języka Niemieckiego. 


8 października - Grand Prix na II Międzynarodowym Konkursie Rysunku we Wrocławiu dla adiunkta z II st. kw. art. Piotra Szurka.

 

22 października - jubileusz 70. urodzin prof. dra hab. Kazimierza Uździckiego z Instytutu Edukacji Techniczno-Informatycznej na Wydziale Mechanicznym.


21 listopada - wizyta ministra nauki i informatyzacji prof. dra hab. Michała Kleibera. (fot. 17)


17 grudnia - powołanie Centrum Kultury i Języka Niemieckiego.


17 grudnia - utworzenie na Wydziale Artystycznym studiów pierwszego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa.

dyplom z Gessen.JPG Prof. T. Biliński 1.JPG min. M. Kleiberg.JPG
fot. 15 fot. 16 fot. 17

Wydarzenia 2004 r.

 

13 lutego - zakończenie pierwszej edycji akcji Power dla Einsteina, zbiórki środków pieniężnych na stypendia wśród kadry uniwersyteckiej na stypendia dla niezamożnych, zdolnych studentów.  


25 marca -  Jego Ekscelencja Patrick Gautrat – ambasador Republiki Francuskiej w Polsce odwiedził Uniwersytet Zielonogórski. 


1  kwietnia - na nowo powołanym Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się wybory władz dziekańskich. Pierwszym dziekanem WFiA został dotychczasowy pełnomocnik ds. tworzenia Wydziału - dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ, a prodziekanem - dr hab. Anatol Nowicki, prof. UZ. 


5 kwietnia  - na Uniwersytecie gościł prof. Leszek Balcerowicz, prezes NBP (fot.18)


19 maja - debiut Chóru Akademickiego Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją Jerzego Markiewicza miał miejsce w kościele ewangelicko-augsburskim w Zielonej Górze. (fot.19)  


31 maja - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska otrzymał prawa do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska.


4 czerwca - główna nagroda dla Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego na IX Big Band Festival w Nowym Tomyślu.


5 czerwca - dzień ADB na Uniwersytecie Zielonogórskim (fot.20)


30 czerwca - Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji po raz pierwszy w swojej historii nadał stopień doktora w dyscyplinie informatyka. Nadano go mgr inż. Robertowi Szulimowi.


1 października - oddanie do użytku zmodernizowanej hali Wydziału Mechanicznego. (fot.21)

prof. L. Balcerowicz.jpg chór.JPG ADB.JPG Modernizacja WM.JPG
fot. 18 fot.19 fot.20 fot.21

10-11 października - pierwsze Dni Nauki na Uniwersytecie Zielonogórskim. (fot.22)


19 – 20 października – w dwudniowej ogólnopolskiej konferencji „Zagrożenia czasu dorastania” wzięła udział pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. (fot.23)


18 listopada - na Uniwersytecie Zielonogórskim przebywał z wizytą Jego Escelencja ambasador Japonii Masaaki Ono. (fot.24)


16 grudnia - podpisanie umowy o współpracy z Zjednoczonym Instytutem Problemów Informatycznych w Mińsku. (fot.25)

Dni NAuki.JPG J. Kwaśniewska.JPG Ambasador Japonii.JPG Białoruś.JPG
fot. 22 fot. 23 fot. 24 fot. 25

Wydarzenia 2005 r.

 

14 stycznia – z inicjatywy Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisano list intencyjny dotyczący powołania Lubuskiego Forum Nauki i Przedsiębiorczości. List podpisali: rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Michał Kisielewicz, Województwo Lubuskie reprezentował Marszałek Andrzej Bocheński, Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej - Wacław Maciuszonek a w imieniu Lubuskiej Organizacji Pracodawców List podpisze Ryszard Barański. Gorzowską organizację reprezentował Jan Kos.

 

26 stycznia - finał Akcji „Uniwersytet Dzieciom” (fot. 26).

 

5 lutego - I nagroda dla studentki kierunku jazz i muzyka estradowa Klaudii Latosi w kategorii wokalistów rockowych wraz z zespołem Mosico Band na International Rock Music Art w Wiedniu.

 

22 lutego - wystartował uniwersytecki „NiUZ” - wewnętrzny informator elektroniczny UZ pn. „NiUZ” skierowany jest do pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego.
lutego  - „Polska-Niemcy 2005: ile jesteśmy sobie winni?” 2005 r. – polsko-niemiecka debata zorganizowana przez Gazetę Wyborczą odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wzięli w niej udział: Erika Steinbach – przewodnicząca Związku Wypędzonych, Helga Hirsch – niemiecka publicystka i Donald Tusk – przewodniczący Platformy Obywatelskiej (fot. 27).

 

9 marca - wizyta wicepremiera Jerzego Hausnera (fot. 28).

 

18 marca – Dni Frankofonii.
Profesorowie belwederscy – 2005 r.- prof. Marian Bugajski;

 

22 marca  - kolegium elektorów wybrało prof. dr. hab. Czesława Osękowskiego na rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2005 – 2008 (fot. 29).

 

6 kwietnia – udział szerokiej reprezentacji UZ w uroczystościach poświęcone pamięci Jana Pawła II (fot. 30 - 32). 

 

13 kwietnia – uroczysty Senat poświęcony pamięci Jana Pawła II (fot. 33).

 

 

Uniwerytet Dzieciom.JPG debata steinbach.jpg wicepremier Hausner .JPG nowy rektor.jpg
fot. 26 fot. 27 fot. 28 fot. 29
Papież.JPG Papież 4.JPG Papież 1.JPG Papież senat.JPG
fot. 30 fot. 31 fot. 32 fot. 33

17 – 24 kwietnia – Międzynarodowy Festiwal Jazzowy  w Zielonej Górze.

 

5 maja - Franciszek Orlik objął stanowisko dyrektora administracyjnego UZ.

 

10 maja - rozpoczęcie Bachanaliów. 

 

11 maja - wybory Miss Bachanaliów (fot. 34).

 

23 maja - odbyły się Targi Pracy pn. „Etat 2005”. 

 

30 maja – 2 czerwca – Dni Kultury Rosyjskiej.

 

31 maja - Wydziałowi Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów przyznano uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia.

 

5 - 6 czerwca - Dni Nauki, Zielona Góra 2005 (fot. 35)

 

 7 czerwca – prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz doktorem honoris causa  Uniwersytetu Zielonogórskiego (fot. 36).

 

16 czerwca – trzecia edycja  „Power dla Einsteina”. 

 

21 czerwca - Victor Ashe – Jego Ekscelencja Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce odwiedził Uniwersytet Zielonogórski. Spotkał się z rektorem prof. Michałem Kisielewiczem (fot. 37).

 

Miss Bachanaliów.JPG FN.JPG dhc.JPG ambasador USA.JPG
fot. 34 fot. 35 ot. 36 fot. 37

24 września - Grand Prix XXIII Międzynarodowych Spotkań Wokalistów Jazzowych w Zamościu dla studentki kierunku jazz i muzyka estradowa Katarzyny Mirowskiej.


1 października - Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa rozpoczęła swą działalność.


3 października - uroczysta inauguracja roku akademickiego.(fot. 38)


3 – 7 października – III DNI NIEMIECKIE na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 
7 listopada – inauguracja IV edycji akcji „Uniwersytet Dzieciom”. 


7 listopada – po raz piąty odbyły się promocje doktorskie, a dyplomy odebrało 22 doktorantów. Przysięgę od doktorantów odebrał rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesław Osękowski.(fot. 39)


10 listopada - Grand Prix w konkursie „Krokus Jazz Festiwal” 2005 podczas III Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Jeleniej Górze przyznano studentowi kierunku jazz i muzyka estradowa Pawłowi Pełczyńskiemu z zespołem Elektryfikator.


23 listopada - Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii po raz pierwszy w swojej historii nadał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka. Otrzymał go dr Mariusz Michta.

 
25 listopada – uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom 2005 Zintegrowanych Studiów Zagranicznych. Absolwenci Zintegrowanych Studiów Zagranicznych otrzymują dyplomy ukończenia obu uczelni -  Fachhochschule Giessen-Friedberg i Uniwersytetu Zielonogórskiego (fot. 40) 

 

30 listopada - Senat przyjął uchwały w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia  na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz ekonomia na Wydziale Zarządzania.


2 grudnia - podpisanie porozumienia w współpracy z Dolnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.

 

10 grudnia – spotkanie z delegacją z Uniwersytetu Technologii Elektronicznych w Guilin, Chiny dotyczyło kontynuacji współpracy, prowadzonej od 2002 r. (fot. 41)

 

12 grudnia - podpisanie umowy o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie.


20 grudnia - po raz pierwszy w swojej historii Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska nadał stopień doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska. Otrzymał go mgr inż. Sebastian Węclewski.

 

inauguracja.JPG PROMOCJE DOKTORSKIE.JPG zintegrowani.JPG Chińczycy 2.JPG
fot. 38 fot. 39 fot. 40 fot.41

Wydarzenia 2006 r.

 

10 stycznia - Marcin Garbat został pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ta funkcja znajduje się w strukturze organizacyjnej pionu prorektora d/s studenckich.


23 stycznia - premier RP Kazimierz Marcinkiewicz odwiedził Uniwersytet Zielonogórski (fot.42)


24 stycznia - podpisanie porozumienia z Wyższą Szkołą Menadżerską w Legnicy.


1-3 lutego - VI Ogólnopolska Konferencja Rzeczników Prasowych i Pracowników Biur Promocji Szkół Wyższych. 


2 lutego - grupa jazzowa The Conception złożona ze studentów kierunku jazz i muzyka estradowa w składzie Michał Maculewicz, Bartosz Pernal, Mariusz Smoliński, Mikołaj Budniak i Marek Wesołowski otrzymała I nagrodę IX Ogólnopolskiego Konkursu Przeglądu Młodych Zespołów Jazzowych i Bluesowych w Gdyni.


21 lutego - po raz pierwszy w swojej historii Instytut Fizyki nadał stopień doktora w dyscyplinie fizyka. Otrzymała go  mgr Lidia Najder-Kozdrowska (fot. 43 )

.

3 marca - prof. Władysław Bartoszewski historyk, polityk, publicysta i dyplomata wygłosił  na UZ wykład pt. „Historia i przyszłość”  (fot.44). 


14 marca - Europejskie Forum Studentów AEGEE Zielona Góra zorganizowało I dyktando uniwersyteckie "Złap byki za rogi". Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2006 Rokiem Języka Polskiego. Celem akcji było sprawdzenie wiedzy ortograficznej studentów, pracowników UZ i reprezentantów samorządu terytorialnego (fot. 45 ).


21 marca - podpisanie porozumienia z Komendą Miejską Policji.


22 marca - utworzenie studiów doktoranckich w dyscyplinach fizyka i astronomia na Wydziale Fizyki i Astronomii.

 

28 – 31 marca - Dni Frankofonii. 


20 – 23 kwietnia - II Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Green Town Of Jazz w Zielonej Górze. 


19 kwietnia - podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 


22 maja - podpisanie porozumienia z Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną im. Jana Benedykta Solfy w Żarach.

Marcinkiewicz na UZ.JPG Lidia Najder dr.JPG prof. W. Bartoszewski.JPG dyktando.JPG
fot. 42 fot. 43 fot. 44 fot. 45

8 - 10 czerwca – konferencja rektorów uniwersytetów polskich z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dra hab. Stefana Jurgi, przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej dra hab. Zbigniewa Marciniaka i przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. dra hab. inż. Jerzego Błażejewskiego (fot. 46). 


11 - 12 czerwca – Festiwal Nauki.


24 lipca – utworzenie studiów doktoranckich w dyscyplinach budownictwo i inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.


4 września – podpisanie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Hainan w Chinach. Podpisali go wiceprezydent Uniwersytetu Hainan prof. Yan Qing i rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesław Osękowski. 

 

15 września – prezydent miasta Bożena Ronowicz i rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesław Osękowski podpisali porozumienia dotyczące przekazania uczelni 9 mln zł. Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane na: Instytut Budownictwa, remont siedziby rektoratu przy ul. Licealnej  i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (fot. 47).

 
21 września – „Lubuskim Misterem Budowy w edycja 2006” w kategorii obiekty użyteczności publicznej został budynek laboratoryjno – dydaktyczny Instytutu Budownictwa UZ za wyróżniającą się formę architektoniczną, właściwe rozwiązania przestrzenno - funkcjonalne i dobrą jakość wykonawstwa (fot. 48).

 

2 – 14 października – IV Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim (fot. 49).

 

konferencjAA REKTORÓW 2006.JPG porozumienie z miastem.JPG Lubuski MIster Budowy 2006.JPG Dni Niemieckie.JPG
fot. 46 fot. 47 fot. 48 fot. 49

2 października – uroczysta inauguracja roku akademickiego.


5 października – dr Klaus Hänsch, ówczesny przewodniczący Parlamentu Europejskiego odwiedził Uniwersytet Zielonogórski (fot. 50). 


10 października – podpisanie umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze w sprawie wykorzystania elektronicznej legitymacji studenckiej w komunikacji miejskiej.


16 października – uroczyste otwarcie  Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP) (fot. 51). 


16 października – wykład przewodniczącego PO Donalda Tuska pt.: „Demokracja: rząd czy bezrząd?” (fot. 52) 


19 października – podpisanie porozumienia w Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.


25 października – powołanie na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych Lubuskiego Ośrodka Badań Społecznych.

 

27 października – po raz szósty na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się uroczystość promocji doktorskich. Tym razem tym razem otrzymały ją 42 osoby. Od początku na Uniwersytecie Zielonogórskim wypromowano 125 doktorów. W 2006 r. Uniwersytet posiadał uprawnienia doktoryzowania w 11 dyscyplinach (fot. 53).

 
14 listopada – zielonogórsko-gorzowska grupa The Conception zajeła drugie miejsce w konkursie Powiew Młodego Jazzu na V Międzynarodowym Krokus Jazz Festiwal. Młodzi muzycy studiują na kierunku jazz i muzyka estradowa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. O miejsce w pierwszej trójce konkurowali z czternastoma zespołami z Polski, Czech i Niemiec.


29 listopada – utworzenie kierunku inżynieria biomedyczna prowadzonego przez Wydział Mechaniczny i Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, a od 2010 także Wydziale Nauk Biologicznych,  kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz pielęgniarstwa na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych.


30 listopada – odpisanie porozumienia z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.


8 - 10 grudnia – reprezentujący Uniwersytet Zielonogórski zespół wokalny „Vox Humana” zdobył Złote Pasmo w kategorii chórów mieszanych na VII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Prague Christmas.


12 grudnia – „The Conception” został laureatem II nagrody w konkursie Festiwalu Jazz juniors 2006 w Krakowie.


29 grudnia – z powodu ekspertyzy technicznej budynku akademik Wcześniak został wyłączony z użytkowania.

Klaus Hansch.JPG Inkubator.JPG Tusk na UZ.JPG promocje doktorskie.JPG
fot. 50 fot. 51 fot. 52 fot. 53

Wydarzenia 2007 r.

 

24 stycznia – utworzenie kierunku bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.


28 lutego –    przyjęcie uchwały o utworzeniu Wydziału Nauk Biologicznych.


13 marca –    oddanie do użytku nowej siedziby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (fot. 54). 


16 marca  – Grand Prix dla Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Big Bandów "Bydgoszcz Big Band Festiwal". 


27  marca – do skrzynek e-mailowych studentów trafił  pierwszy Tygodnik Elektroniczny „LUZik”. Autorem zwycięskiej nazwy był  Maciej Schmidt, wówczas student IV roku  informatyki. 


2 czerwca  –  podczas Big Band Festival w Nowym Tomyślu Big Band UZ otrzymał 1 miejsce (ex quo z big-bandem z Poznania).


3 - 4 czerwca – Festiwal Nauki 2007 (fot. 55 - 57). 

oddanie do użytku WBAIŚ.JPG Dni NAuki 2007.jpg Dni NAuki 2007 3.JPG Dni Nauki 2007 4.JPG
fot. 54 fot. 55 fot. 56 fot. 57

4 czerwca – uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego matematykowi, prof. dr hab. Julianowi Musielakowi. (fot. 58)


21 – 23 czerwca - obchody 40-lecia Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz 10-lecia współpracy naukowej i dydaktycznej z FH Giessen-Friedberg. (fot. 59)


22 czerwca - uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego energoelektronikowi, prof. dr inż. Henrykowi Tuni. (fot. 60).


26 lipca  –  w ramach programu "Pitagoras 2007" w 9 największych aulach UZ zainstalowano pętle  indukcyjne, które studentom noszącym aparaty słuchowe umożliwiły komfortowe uczestnictwo w wykładach. (Dotacja na ten cel pochodziła z PFRON i wynosiła 273 tys. zł). 


1 września  –  w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego oficjalnie rozpoczął działalność Wydział Nauk Biologicznych. Pełniącym obowiązki dziekana został dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ, natomiast pełniącymi obowiązki prodziekanów: dr hab. Beata Gabryś, prof. UZ i dr Artur Wandycz. W pierwszym roku swego funkcjonowania WNB prowadził dwa kierunki kształcenia: ochronę środowiska i biologię. 


13 września – prezydent RP Lech Kaczyński był gościem Uniwersytetu Zielonogórskiego. (fot. 61)


21 września  – Uniwersytet Zielonogórski stał się sygnatariuszem Magna Carta Universitatum.

DHC PROF. j. mUSIELAK.JPG 40 lat WEIT u.jpg prof. H. Tunia.jpg prezydent L. Kaczynski.jpg
fot. 58 fot. 59 fot. 60 fot. 61

1 października – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008 na Uniwersytecie Zielonogórskim. (fot.62 i 63)


3 października – inauguracja roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Nauk Biologicznych. (fot. 64)


8 – 13 października  –  V Dni Niemieckie. 


18 października  – uroczyste otwarcie Ogrodu Botanicznego. Ogród wszedł w struktury Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Powstał projekt „ogrodu zamiennego” (w stosunku do oryginału) na powierzchni 2,43 ha, obejmujący podstawowe funkcje i działy tematyczne. Zaprojektowano ponad 500 gatunków i odmian roślin, głównie drzew i krzewów, ale tak6e bylin i pnączy pochodzących z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Zgrupowane są one w 5 działach tematycznych: Systematyki Roślin, Roślin Wilgociolubnych, Roślin Górskich, Roślin Użytkowych i Geograficznym wraz z odpowiednimi poddziałami. Na terenie ogrodu przewidziano także zieloną klasę w kształcie indiańskiego wigwamu. (fot. 65)


5 listopada 2007 r. - 25 stycznia 2008 r. –  Łukasz Chodorski - student V roku informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego  odbył praktykę w centrali firmy Microsoft w Redmont w dziale Visual C++ Libraries Team Microsoft, w ramach programu Microsoft Internship na stanowisku Software Design Engineer (SDE). W programie tym co roku uczestniczyła grupa wybranych studentów z całego świata. Wszelkie koszty opłacał MS. W 2008 r.  Łukasz przygotowywał swoją pracę magisterską w niemieckim instytucie badawczym IHP Frankfurt n. Odrą.

 

Inauguracja 2007.jpg bosa inauguracja.jpg Inauguracja na WNB.JPG otwarcie Ogrodu Botanicznego.JPG
fot. 62 fot. 63 fot. 64 fot. 65

Wydarzenia 2008 r.

 

4 stycznia – prof. Paulina Komorowska-Birger z Wydziału Artystycznego i prof. Grzegorz Gabryś z Wydziału Nauk Biologicznych wśród powołanych do Państwowej Komisji Akredytacyjnej, na kadencję od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2011 r. 


30 stycznia – na swym posiedzeniu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego  podjął decyzję o powołaniu na rok akademicki 2008/2009 dwóch nowych kierunków, architektury i urbanistyki ( na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) oraz technologii drewna (na Wydziale Mechanicznym). 


24-26 stycznia – konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. (fot. 66)


luty  – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów drugiej edycji programu programu FOCUS skierowanej do młodych badaczy zajmujących się astrofizyką i badaniami przestrzeni kosmicznej. Wśród czworga nagrodzonych, którzy otrzymali subsydia na tworzenie własnych zespołów naukowych znalazła się dr Dorota Gondek-Rosińska z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego (tytuł projektu: Astrofizyczne źródła fal grawitacyjnych). 


14 marca – na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Uniwersytetu Zielonogórskiego i Fachhochschule Giessen-Friedberg tegorocznym absolwentom Zintegrowanych Studiów Zagranicznych.

 
19 marca  – odbyły się wybory rektora i prorektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2008-2012. Rektorem został ponownie prof. dr hab. Czesław Osękowski. Prorektorem d/s studenckich pozostał dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ; na prorektora d/s jakości kształcenia ponownie wybrano dr hab. Wielisławę Osmańską-Furmanek, prof. UZ, prorektorem d/s nauki i współpracy z zagranicą wybrano prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, a prorektorem d/s rozwoju pozostał dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ. (fot. 67 i 68)


31 marca – 1 kwietnia – reprezentanci Uniwersytetu Zielonogórskiego wygrał jubileuszowe XXV drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w tenisie stołowym. (fot. 69)


13 kwietnia – srebrny medal w Mistrzostwach Polski Uniwersytetów w siatkówce mężczyzn w Lublinie.

 

14 kwietnia – prof. Grzegorz Kołodko na Uniwersytecie Zielonogórskim. (fot. 70)


2 maja – International Journal of Applied Mathematics and Computer Science wydawane na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji trafiło na tzw. listę filadelfijską.

 

12 maja – z Mistrzostw Polski Szkół Wyższych pływacy UZ wrócili z gradem medali - na dziewięć konkurencji zdobyli siedem złotych krążków!! Tomasz Rumianowski (2 złote medale); Jakub Jasiński (dwa złote medale), Kajetan Załuski (2 złote medale) i sztafeta: Wawrzyniec Ambroziak, Jakub Jasiński, Tomasz Rumianowski, Kajetan Załuski (złoty medal).

 

13-17 maja – Bachanalia pt. Cyrk UZ. (fot. 71, 72)

 

1 czerwca – piłkarze ręczni Mistrzami Polski Uniwersytetów. 

 

2-3 czerwca – na Uniwersytecie Zielonogórskim odbył się XVIII Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Do Zielonej Góry przyjechało blisko 100 dziekanów i prodziekanów z 21 uczelni technicznych z całego kraju. Reprezentowane były wszystkie politechniki, będą też przedstawiciele Akademii Górniczo Hutniczej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Morskiej w Gdyni i Wojskowej Akademii Technicznej. (fot. 73)

konferencja KRPUT.JPG wobory rektora.jpg rektor i kwiaty.JPG Drużyn TENIS STOŁOWY.jpg
fot. 66 fot. 67 fot. 68 fot. 69
prof. G. Kołodko.JPG bACHANALIA.jpg Bieg Bachanaliowy.jpg KONFERENCJA DZIEKANÓW WEIT.jpg
fot. 70 fot. 71 fot. 72 fot. 73

7 – 9 czerwca –  „Nauka jutro” – Festiwal Nauki. (fot. 74)


9 czerwca – prezes PiS, były premier RP Jarosław Kaczyński spotkał się na UZ z mieszkańcami miasta. 


10 czerwca – odbył się wykład "Instytucja ombudsmana w polskim systemie prawnym dr. Janusza Kochanowskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. (fot. 75)


22 czerwca – reprezentanci UZ zdobyli dwa brązowe medale w II Akademickich Mistrzostwach Europy w tenisie stołowym w Latinie we Włoszech.


23 czerwca – odbyła się uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Owenowi Gingerichowi. Urodzony 24 marca 1930 w stanie Iowa profesor Owen Jay Gingerich ma za sobą przeszło 50 lat kariery naukowej. W 1953 roku ukończył Uniwersytet Harvarda, tam też uzyskał w 1962 tytuł doktora. Początkowo poświecił się astrofizyce, następnie historii astronomii, zajmując stanowiska profesora astronomii i historii nauki na Uniwersytecie Harvarda oraz starszego astronoma w Obserwatorium Astrofizycznym Smithsonian. Prof. O. Gingerich jest największym żyjącym kopernikanistą i historykiem nauki o światowej sławie, który stawia sobie za cel prezentowanie rezultatów badań poświęconych astronomii jako twórczej aktywności uczonych różnych epok. (fot. 76)


12 – 13 września – ogólnopolska debata o zdrowiu seksualnym. Organizatorzy: Zakład Poradnictwa i Seksuologii Katedry Zdrowia Publicznego Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania oraz Podyplomowych Studiów Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Przewodniczącym komitetu naukowego i organizacyjnego był prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Izdebski. (fot. 77)


12 – 14 września  – międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Spojrzenia na pogranicza. „Duża” i „mała” Ojczyzna w świadomości historycznej, źródłach i edukacji. 

FN Asia.jpg rzecznik.jpg dhc.jpg debata o zdrowiu.jpg
fot. 74 fot. 75 fot. 76 fot. 77

1 października – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009. (fot. 78, 79)


1 października – oddanie do użytku budynku rektoratu przy ul. Licealnej.


4 października – premier Saksonii Stanislaw Tillich i wojewoda lubuski Marcin Jabłoński na Uniwersytecie Zielonogórskim. (fot. 80)


6    – 10 października – VI DNI NIEMIECKIE na Uniwersytecie Zielonogórskim.


13-16 listopada – na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się XXVI Forum Uczelni Technicznych. Forum Uczelni Technicznych tworzą samorządy studentów polskich uczelni technicznych. Skupiają 25 uczelni technicznych z całej Polski, głównie politechnik. Konferencje Forum Uczelni Technicznych odbywają się cyklicznie od 11 lat. Organizatorem konferencjibył Parlament Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. 


1 grudnia – Zielona Góra w rankingu najatrakcyjniejszych miast do studiowania pn. „Miasto Studentów” zajęła II miejsce. Od zwycięskiego Opola dzieliło nas tylko 0,02 pkt. W konkursie brały udział 24 miasta! Drugie miejsce w rankingu jest tym cenniejsze, że głosy oddawali sami studenci. Każde miasto było oceniane w czterech kategoriach: koszty utrzymania, atmosfera, czas wolny i komunikacja. Głosujący przydzielali wybranemu miastu w każdej z kategorii punkty w skali od 1 do 5. Średnia tych ocen dla Zielonej Góry wyniosła 4,36 pkt. (Opole - 4,38). Wynik tego rankingu potwierdza, że Zielona Góra jest miastem przyjaznym dla studentów pod każdym względem. 


1 grudnia – Uniwersytet Zielonogórski został laureatem konkursu urbanistycznego ZIELONA GÓRA BEZ BARIER w kategorii obiekt użyteczności publicznej. Szczególnie zostały wyróżnione Wydziały: Humanistyczny; Mechaniczny; Matematyki, Informatyki i Ekonometrii; Fizyki i Astronomii; Nauk Biologicznych oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska. Siedziby tych wydziałów to najnowsze budynki, które od samego początku były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, chociaż nie tylko. W salach wykładowych Wydziału Humanistycznego zainstalowano urządzenia ułatwiające osobom niedosłyszącym aktywny udział w wykładach.


12 grudnia – Uniwersytet Zielonogórski uczestniczył w konkursie „Nasze Dobre” organizowanym przez Gazetę Lubuską. W kategorii usługi zostały zgłoszone – ofertę kształcenia i usługi na rzecz regionu. Kapituła konkursu przyznała Uniwersytetowi Zielonogórskiemu zaszczytny tytuł „Nasze Dobre” za pracę jaką na co dzień wykonują naukowcy z uczelni na rzecz rozwoju regionu lubuskiego oraz współpracę z przemysłem. 


16 grudnia – uroczystość nadania auli C w budynku przy al. Wojska Polskiego 69 im. prof. Kazimierza Bartkiewicza. (fot. 81)


18 grudnia – dr. Ireneusz Wojewódzki z Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego UZ orzymał nagrodę Narodowego Centrum Kultury w III edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską dotyczącą nauk historycznych i pokrewnych. Tytuł pracy  „Kazimierz Sosnkowski - obraz żołnierza i polityka podczas II wojny światowej” .


23 grudnia – artykuł mgra Tomasza Bartnickiego, pracownika Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego został najlepszą publikacją roku akademickiego 2007/8 miesięcznika matematyczno-fizycznego "Delta". Artykuł zatytułowany „Największa liczba na świecie” opublikowano w trzecim numerze pisma z 2008 r.. W artykule autor pokazał, jak ogromna jest największa z dotychczas użytych przez matematyków liczb naturalnych. Przypomniał, że dostała się ona do Księgi Rekordów Guinessa i że nie da się jej zapisać w układzie dziesiętnym.

 

 

inaufuracja - rektorzy.jpg inauguracja byli rektorzy.jpg M. Jabłoński.jpg sala prof. K. Bartkiewicza.jpg
fot. 78 fot. 79 fot. 80 fot. 81

Wydarzenia 2009 r.

 

10 lutego – dużym sukcesem tenisistów stołowych AZS-u Zielona Góra zakończyły się rozgrywane na przełomie stycznia i lutego w Krakowie Akademickie Mistrzostwa Polski. Pingpongiści UZ zdobyli złoto w rywalizacji uniwersytetów. W kategorii open uplasowali się na czwartej pozycji. Drużyna trenera Pawła Sroczyńskiego grała w składzie: Daniel Bobek, Radosław Żabski, Maciej Karmoliński.


19 lutego  – rektor UZ prof. Czesław Osękowski i prezes Zarządu „PWE Gubin” Sp. z o.o. Jarosław Czyż podpisali ramową umowę o  współpracy przy realizacji projektu przygotowania budowy elektrowni opalanej węglem brunatnym i kopalni węgla brunatnego na terenie gmin: Gubin i Brody. 


26 lutego  – inauguracja działalności Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wykład inauguracyjny pt.: „O modelowaniu matematycznym problemów społecznych” wygłosił przewodniczący Rady Programowej Centrum prof. Michał Kisielewicz. 


3 marca  – Zofia Miechowicz, studentka piątego roku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ za referat zatytułowany "Polowanie na snarka", wygłoszony podczas 42. edycji Szkoły Matematyki Poglądowej w Grzegorzewicach, została uhonorowana Medalem Filca. 


19 marca  – spotkanie rektora prof. dr. hab. Czesława Osękowskiego z prezesem Głównego Urzędu Statystycznego - prof. dr. hab. Józefem Oleńskim oraz Romanem Fedakiem, Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Podczas spotkania podpisano list intencyjny o współpracy w zakresie wymiany informacji, prac analityczno-statystycznych i opracowań naukowych oraz projektów badawczych pomiędzy tymi trzema jednostkami. (fot. 82)


24-27 marca  – Dni Frankofonii.


2 kwietnia  – siódma edycja Targów Pracy Etat 2009 na  UZ. (fot. 83)


7 kwietnia  – uroczyste otwarcie Laboratorium Robotyki w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. (fot. 84)


23-25 kwietnia – 5. edycja festiwalu jazzowego „GREEN TOWN OF JAZZ”. 


29 kwietnia – utworzenie kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Wydziale Humanistycznym. Po dwóch naborach kierunek został wygaszony.


7 maja – spotkanie z ks. Adamem Bonieckim. (fot. 85)

prezes GUS.jpg Targi Pracy 2009.JPG otwarcie laboratorium robotyki.jpg ks. Adam Boniecki.jpg
fot. 82 fot. 83 fot. 84 fot. 85

12-15 maja  –  Dni Kultury Studenckiej BACHANALIA. 


16 maja –  piłkarze ręczni AZS UZ trenowani przez Marka Książkiewicza po rocznej przerwie ponownie w I lidze.


26-27 maja  – konferencja pt.: "Transgraniczność w perspektywie socjologicznej VII; Pogranicza kultur, sztuk, narodów a tożsamość pogranicza w kontekście transgraniczności" zorganizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuskie Towarzystwo Naukowe oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne. 

 

27 maja – posiedzenie Senatu po raz pierwszy odbyło się w sali przy ul. Licealnej (fot. 86 - 89)

 

27 maja –  utworzenie kierunku biotechnologia na Wydziale Nauk Biologicznych.


7 czerwca –  jubileusz 70. lecia urodzin prof. dra hab. Michała Kisielewicza.

I senat na Licealnej wl.jpg I senat na Licealnej 1 wł..jpg I senat na Licealne 3 wł..jpg I senat na Licealnej 2 wł..jpg
fot. 86 fot. 87 fot. 88 fot. 89

9 czerwca –  uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa prof. drowi hab. inż. Janowi Węglarzowi, matematykowi i informatykowi. (fot. 90)


10 czerwca –  delegacja Vinh University w Wietnamie na Uniwersytecie Zielonogórskim.  (fot. 91)


24 czerwca –  utworzenie kierunku praca socjalna na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu.


29 czerwca-1 lipca – jubileuszowa Kepleriada zorganizowana przez Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii oraz XX-lecia Zielonogórskiego Centrum Astronomii. (fot. 92)


8 lipcaekofizyka oraz fizyka komputerowa prowadzone przez Instytut Fizyki na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ otrzymały grant z Unii Europejskiej. Dofinansowanie z poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: „Unowocześnienie programów, poprawa jakości kształcenia oraz otwarcie nowej specjalności ekofizyka na kierunku fizyka w Uniwersytecie Zielonogórskim”, a jego kierownikiem był dr inż. Marian Olszowy.


14 lipca – ekologiczna elektrownia słoneczna i energometr – studenci kierunku elektrotechnika na UZ, działający w Studenckim Kole Naukowym PESUZ stworzyli infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem samochodu elektrycznego (wcześniejszy projekt Koła). Podstawowym elementem infrastruktury jest elektrownia słoneczna, składająca się z ogniw fotowoltaicznych. Baterie zamontowane są na dachu budynku Instytutu Inżynierii Elektrycznej UZ. Elektrownia jest wykorzystywana min. do ładowania baterii samochodu oraz jako zasilanie urządzeń w laboratorium Instytutu. Zasila ona także energometr, który jest kolejnym bardzo ważnym elementem projektu. Energometr (stacja ładująca) umożliwia - po wniesieniu odpowiedniej opłaty - ładowanie „czystą" energią (bez emisji dwutlenku węgla do atmosfery) odbiorników energii elektrycznej, np. elektryczne samochody, skutery, rowery. Z powodzeniem można także za grosze zasilić laptopa, czy komórkę. Energometr powstał z przerobionego parkometru. W miejscu drukarki do biletów parkingowych zainstalowane jest gniazdko elektryczne. 


21 lipca  – przy Uniwersytecie Zielonogórskim powstanie LUBUSKIE CENTRUM BIORÓŻNORODNOŚCI – MUZEUM PRZYRODNICZE – Ośrodek Badań, Dokumentacji i Edukacji Przyrodniczej. Koncepcja LCB będzie pełnić rolę Ośrodka Badań, Dokumentacji i Edukacji Przyrodniczej, opiera się o integrację działań Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i miasta Zielona Góra. 


8 września  – na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ otwarto Laboratorium GIS, powołane jako Dydaktyczne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Laboratorium powstało w wyniku porozumienia między UZ a firmą TECHMEX S.A. Porozumienie zawarto w marcu 2009 r. i dotyczy ono współpracy w zakresie współdziałania zmierzającego do stworzenia laboratorium GIS pod auspicjami TECHMEX w zakresie „Zastosowania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w Bezpieczeństwie Narodowym”. (fot. 93)

 

dhc 2009.jpg delegacja wietnamska.jpg kepleriada.JPG lab. GIS.jpg
fot. 90 fot. 91 fot. 92 fot. 93

10 września – podczas 1. Lubuskiego Forum Funduszy Europejskich rektor UZ prof. Cz. Osękowski odebrał dwie statuetki jakie uczelnia wywalczyła w konkursie „Lubuski Eurolider”. UZ zwyciężył w dwóch kategoriach: w kategorii „NAUKA” za projekt pt.: Przebudowa Domu Studenta „Wcześniak” w Zielonej Górze oraz w kategorii „HASŁO PROMOCYJNE”, które brzmi: Lepiej „Wcześniak” niż później. Autorką hasła była  Anna Urbańska z Biura Promocji UZ.  (fot. 91)


14 września – rektor UZ prof. Cz. Osękowski spotkał się z nowym konsulem generalnym Niemiec we Wrocławiu  Berhardem  Brasackiem. 


28 września  – budynek rektoratu UZ, mieszczący się przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze został wyróżniony w konkursie na najlepszy obiekt budowlany województwa lubuskiego i uzyskał tytuł „Lubuski Mister Budowy – edycja 2008” w kategorii adaptacje i remonty. 


30 września – w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się uroczystość opuszczenia Inkubatora przez pierwsze cztery firmy. 


30 września – po raz pierwszy w historii Wydziału Fizyki i Astronomii został nadany stopień doktora w dyscyplinie astronomia Otrzymali go: mgr Krzysztof Krzeszowski i mgr Krzysztof Maciesiak.

 

1 października – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/2010. (fot. 92)


1 października – na UZ rozpoczęła działalność Poradnia Językowa. Językoznawcy z Instytutu Filologii Polskiej do dzisiaj odpowiadają na pytania i wątpliwości wszystkich zainteresowanych poradą językową. Poradnia działa od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 14.00. 


7 października – w ramach wystaw Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków 2009 w Galerii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul Licealnej odbyła się prezentacja prac najwybitniejszych twórców polskiej grafiki współczesnej i zagranicznej z Kolekcji Artoteki Grafiki Biblioteki Sztuki. Ta wystawa była jednocześnie otwarciem Galerii UZ przy ul. Licealnej. 


12 października – w ramach programu pn.: „PITAGORAS 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu”  UZ otrzymał dofinansowanie w wys. 173 562 zł ze środków PFRON na zakup i montaż urządzeń wspomagających słyszenie. Do 5 grudnia 2009 r. na kolejnych Wydziałach UZ zostały zamontowane pętle indukcyjne oraz instalacje dźwiękowe i świetlne wspomagające odbiór dźwięku studentom niesłyszącym i niedosłyszącym w salach dydaktycznych. Wcześniej w urządzenia wspomagające słyszenie wyposażone były sale Wydziału Humanistycznego, Dzięki dalszemu wsparciu PFRON-u instalacje dźwiękowe i pętle indukcyjne pojawiły się na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydziale Nauk Biologicznych oraz na Wydziale Mechanicznym. 


14 października  – w semestrze zimowym 2009 Erich Loest objął docenturę z poetyki przy Centrum Niemieckojęzycznej Literatury Współczesnej i Mediów (ZGM) Uniwersytetu Zielonogórskiego. Centrum jest tego typu jedyną organizacją  w Polsce i we współpracy polsko-niemieckiej kierowane jest wspólnie przez prof. Pawła Zimniaka z IFG UZ i prof. Carstena Gansel z Uniwersytetu w Gießen. 


27 października – dyrekcja Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Koło Naukowe Socjologów byli organizatorami sesji naukowej "Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji" Sesja została przygotowana z okazji 15-lecia istnienia Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jubileusz IS UZ przypada w roku obchodów rocznicy pierwszych wolnych wyborów.

 
4 listopada  – Instytut Informatyki i Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji zorganizował na IBM Academic Day. Inicjatywa akademicka stworzona została przez firmę IBM, w celu wspierania edukacji w zakresie nowoczesnych technologii oraz rozwijania współpracy firmy z wyższymi uczelniami z całego świata. Obecnie w ramach Inicjatywy Akademickiej uczestniczy ponad 150 uczelni, w tym 13 głównych ośrodków akademickich z Polski. Głównymi celami Inicjatywy Akademickiej jest wspomaganie uczelni w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr inżynierskich z dziedziny IT. 


17 listopada  – na UZ odbyła się uroczystość promocji doktorskich. Dyplomy doktorskie odebrało 27 osób, które obroniły swoje rozprawy doktorskie w ostatnim roku. (fot. 93)


17 listopada  – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego został laureatem w konkursie urbanistycznym ZIELONA GÓRA BEZ BARIER 2009 w kategorii przestrzeń publiczna. 


26 listopada – na Wydziale Fizyki i Astronomii zostały utworzone studia doktoranckie w dyscyplinach fizyka i astronomia prowadzone w języku angielskim.


9 grudnia  –  na UZ  przebywał z wizytą ambasador Francji w Polsce Jego Ekscelencja Francis Barry Delongchamps. Ambasador spotkał się z rektorem prof. Cz. Osękowskim, a później z pracownikami i studentami UZ. Tematem spotkania był: Bilans i perspektywy polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. (fot. 94)

 


2009 - tytuły profesorskie otrzymali: dr hab. Beata Gabryś, dr hab. inż. Magdalena Graczyk, dr hab. Stanisław Borawski, dr hab. inż. Jan Jagielski, dr hab. n. med. Krzysztof Tomasz Niemiec.

 

eurolider.jpg inauguracja 2009.jpg promocje doktorskie 2009.jpg Ambasador Francji.jpg
fot. 94 fot. 95 fot. 96 fot. 97

Wydarzenia 2010 r.

 

 

22 stycznia – na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się II Gala Inżynierów – Bal Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. 


8 lutego  – na UZ podpisano list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze a Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ. (fot. 98)


9 marca – poseł na Sejm RP dr Jarosław Gowin wygłosił na UZ wykład pt.: „Etyka w polityce” . (fot. 99)


9 marca  – prof. Jerzy Stępień - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, wygłosił na UZ wykład pt.: "XX Lat doświadczeń samorządowych w Polsce". (fot. 100)


10 marca – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz firma SIEMENS Sp. z o.o. przygotowali wspólnie  seminarium SIEMENS ACADEMIC DAY. (fot. 101)


15 marca – zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Lubuski Klaster Metalowy a Uniwersytetem Zielonogórskim. 


19 marca – gościem Uniwersytetu Zielonogórskiego był Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych. Gość spotkał się ze studentami i wygłosił wykład pt.: "Prezydentura na miarę polskich wyzwań XXI wieku"


20 marca – z okazji 70. urodzin profesora Krzysztofa Wilmańskiego, w Instytucie Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ odbyła się specjalna, jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa Continuous Media with Microstructure

drogi.jpg Gowin 2010.jpg prof. Stępień.jpg Academic day.jpg
fot. 98 fot. 99 fot. 100 fot. 101

22 marca  – pierwsze spotkanie władz uczelni i władz samorządowych z przedstawicielami rządu w sprawie idei powołania wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. (fot. 102)


26 marca – prof. Wojciech Strzyżewski  (Wydział Humanistyczny) odebrał w Warszawie nagrodę im. Adama Heymowskiego przyznaną przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne za książkę pt.: „Herby i tytuły. Pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI-XVIII wiek)”. W środowisku historyków ta nagroda jest  cenionym wyróżnieniem. Polskie Towarzystwo Heraldyczne przyznaje tę nagrodę raz do roku za "najlepsze prace z zakresu heraldyki, genealogii i nauk pokrewnych". Prof. Wojciech Strzyżewski za tę pracę otrzymał również Lubuski Wawrzyn Naukowy.


14 kwietnia – nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej. (fot. 103)


15 kwietnia – Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz Koło Naukowe „InfoArche” w ramach Zielonogórskich Dni Pedagogiki Mediów zorganizowały V sympozjum studentów i młodych pracowników nauki „Media i technologie informacyjne w edukacji i komunikacji społecznej”. 


24 kwietnia –  dwa złote medale dla Jakuba Jasińskiego i srebrne medale dla Lilianny Fabisiak i Krzysztofa Gawłowicza w Akademickich Mistrzostwach Polski w pływaniu.


14 maja  – odbyło się uroczyste podpisanie umowy spółki pn. „Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny” przez jej akcjonariuszy, czyli: Marszałka Województwa Lubuskiego – Marcina Jabłońskiego,  Prezydenta miasta Zielona Góra – Janusza Kubickiego wójta gminy Zielona Góra – Mariusza Zalewskiego, prezesa Zarządu Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Krzysztofa Dołganowa; wiceprezesa Zarządu Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Romana Dziducha; rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dra hab. Czesława Osękowskiego. (fot. 104)


25 maja – podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a firmą ADB Polska sp. z o.o. Tak naprawdę, współpraca pomiędzy zielonogórska firmą działającą na światowych rynkach a Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego trwa już od wielu, wielu lat. 


26-28 maja  – piłkarze ręczni UZ zdobyli złote medale na Akademickich Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Kaliszu. Szczypiorniści zdobyli złote medale w dwóch kategoriach: w kategorii uczelni wyższych oraz w kategorii uniwersytetów. 


1 czerwca – ze studentami i pracownikami UZ spotkał się Andrzej Olechowski, polityk, minister finansów w 1992 r. oraz minister spraw zagranicznych RP1993 – 1995, jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. (fot. 105)


5 czerwca – odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów licencjata pierwszym absolwentkom studiów niestacjonarnych kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ. 

lekarski.JPG senat smoleńsk.jpg PNT umowa.jpg Olechowski.jpg
fot. 102 fot. 103 fot. 104 fot. 105

7 czerwca  –  na UZ odbyło się otwarte spotkanie studentów i pracowników UZ z Marszałkiem Sejmu RP - Bronisławem Komorowskim. (fot. 106)


12-16 czerwca – III dni rodzinnej opieki zastępczej na UZ - organizatorzy Pracownia Pedagogiki Opiekuńczej Zakładu Opieki Terapii i Profilaktyki Społecznej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Naukowe Koło Pedagogiki Opiekuńczej. 


13 – 14 czerwca – Festiwal Nauki – „Mikroskop czy horoskop”. 


14 czerwca – uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa wybitnemu niemieckiemu matematykowi prof. Diethardowi Pallaschke. (fot. 107)

 

14 czerwca – Instytut Fizyki, Wydziału Fizyki i Astronomii zorganizował "XV Minisympozjum Fizyki Statystycznej-Zielona Góra 2010". 

 

15 czerwca  – na Uniwersytecie Zielonogórskim odbył się wykład prof. Władysława Bartoszewskiego pt.:"Polska wobec wyzwań współczesności"


17 czerwca  – odbył się wykład prof. zw. dr hab. Grzegorza W. Kołodko pt: „Euro: sukces czy porażka. Lekcje dla Polski”


22 czerwca – wystawa końcoworoczna prac studentów Instytutu Sztuk Pięknych i Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej.


2 sierpnia – strona internetowa UZ według plebiscytu międzynarodowej wyszukiwarki i katalogu uczelni wyższych 4 International Colleges & Universities w pierwszej dziesiątce najczęściej odwiedzanych stron wśród 132 polskich uczelni.


 4 września  – uroczyste wręczenie dyplomów licencjackich pierwszym absolwentom kierunku pielęgniarstwo na studiach stacjonarnych. Pierwszy rocznik pielęgniarstwa rozpoczął studia w roku akademickim 2007/2009. Licencjaty ukończyło 46 osób. (fot.108)


10 września – laureat pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa gościem Uniwersytetu Zielonogórskiego. (fot. 109)

Komorowski.jpg dhc 2010.jpg dyplomy - pielęgniarki.jpg WAŁĘSA.JPG
fot. 106 fot. 107 fot. 108 fot. 109

24 września – prof. Zbigniew Izdebski, Kierownik Zakładu Poradnictwa i Seksuologii, dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego został powołany na współpracownika naukowego Instytutu Kinsey’a do badań nad seksem, płcią i reprodukcją na okres 5 lat. 


8 października – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011.


10 października – dr Agnieszka Słowikowska z Instytutu Astronomii laureatką konkursu stypendialnego tygodnika „Polityka” – Zostańcie z nami.


22 października – na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji zorganizowano „Dzień z firmą B&R”, podczas którego podpisano umowę o współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. (fot. 110)


4 listopada – dr Jarosław Piskorski z Instytutu Fizyki UZ został wybrany w 2010 roku członkiem stowarzyszonym ISHNE (Fellows of ISHNE - International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology). Tego zaszczytu dostąpiło 19 osób na świecie, w tym tylko dwóch Polaków. Drugim uhonorowanym Polakiem jest dr hab. Przemysław Guzik z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członkowstwo w tym największym na świecie towarzystwie naukowym zajmującym się elektrokardiografią holterowską zostało przyznane za osiągnięcia naukowe, w szczególności za odkrycie asymetrii rytmu serca. (fot. 111)


9 listopada – po raz dziesiąty odbyła się uroczystość promocji doktorskich. Przysięgę doktorską złożyło i dyplomy odebrało 23 doktorów, którzy obronili swoje dysertacje w minionym roku. Uniwersytet Zielonogórski posiada 11 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, dotychczas na UZ wypromowano 229 doktorów. 


9 listopada – podczas uroczystej 81. Sesji Rady Miasta przewodniczący Adam Urbaniak wraz z prezydentem miasta Januszem Kubickim i wiceprzewodniczącą Rady Miasta Jolantą Danielak wręczyli profesorom: Marianowi Eckertowi i Hieronimowi Szczególe w uznaniu zasług dla miasta medale i dyplomy Honorowego Obywatela Miasta Zielona Góra. (fot. 112 i 113)
 

FIRMA BR.jpg dr J. Piskorski.jpg PROF. h. sZCZEGÓŁA.jpg PrOF. M. Eckert.jpg
fot. 110 fot. 111 fot. 112 fot. 113

10 listopada  – na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ gościł wybitny polski filozof analityczny, logik i epistemolog, teoretyk prawdy oraz filozof języka profesor Jan Woleński z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor wygłosił wykład pt.: „Konstruktywizm w logice, a uczestnikami tego interesującego spotkania byli m.in.: matematycy, filozofowie, socjologowie i informatycy”. (fot. 114)

 

15 listopada  – na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się uroczyste podpisanie umów powołujących Konsorcjum oraz umów partnerskich w ramach realizacji projektu Lubuska Sieć Teleradiologii- e-zdrowie w diagnostyce obrazowej. Umowy podpisało 9 szpitali publicznych i 2 niepubliczne. (fot. 115)

 

16 listopada –odbyła się międzynarodowa  konferencja naukowa: „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej – Migracje przymusowe w Europie”. Organizatorem Konferencji jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. (fot. 116)


16-17 listopada – na Wydziale Humanistycznym odbyła się dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa: „Elity polityczne i wojskowe II Rzeczypospolitej”. Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. (fot. 117)


25-27 listopada – na Wydziale Nauk Biologicznych UZ odbyło się V międzynarodowe sympozjum młodych przyrodników „Między biotechnologią a ochroną środowiska”. Organizatorem sympozjum było Koło Naukowe Biologów UZ.


30 listopada – Grupa Sędzia Główny – Aleksandra Kubiak i Karolina Wiktor, absolwentki Wydziału Artystycznego UZ – nominowane do Paszportów „Polityki” 2010 w kategorii sztuki wizualne. 

 

prof. J. Woleński.jpg teleradiologia.jpg Migracje w Europie.jpg elity konf hist.jpg
fot. 114 fot. 115 fot. 116 fot. 117

Wydarzenia 2011

 

20 stycznia – został rozstrzygnięty drugi ogólnopolski konkurs firmy e-point SA na najlepsze prace dyplomowe. Tym razem absolwenci musieli wykazać się wiedzą i pomysłami z zakresu zastosowań IT w biznesie. Trzecie miejsce i nagrodę pieniężną jury przyznało Mateuszowi Poślednikowi z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego za pracę magisterską pt.: „System planowania logistycznego z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych”.


24 stycznia –  został oddany do użytku zmodernizowany DS Wcześniak.(fot. 118)


26 stycznia – uruchomienie kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy oraz rozwiązanie kierunku technologia drewna na Wydziale Mechanicznym.


28 stycznia – odbyła się III Gala Inżynierów. 


1 lutego – została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem a firmą LfC – polską firmą innowacyjną wytwarzającą specjalistyczne produkty medyczne – implanty do leczenia operacyjnego uszkodzeń kręgosłupa i jego deformacji. Dokument podpisali prezes Zarządu LfC Lechosław Ciupik i rektor UZ prof. Czesław Osękowski. Współpraca dotyczy pracowników i studentów kierunku inżynieria biomedyczna funkcjonującego z dużym powodzeniem na Wydziale Mechanicznym od 2007 r.


9 lutego – podczas kolegium dziekańskiego  pięciorgu studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego wręczono stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2010/2011. Byli to: Katarzyna Lotka z Wydziału Artystycznego (kierunki studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz edukacja techniczno-informatyczna, spec. doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość na Wydziale Mechanicznym UZ); Jakub Rawski z Wydziału Humanistycznego (kierunek filologia polska); Adrian Szymański z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu (kierunki: socjologia i politologia); Katarzyna Arkusz z Wydziału Mechanicznego (kierunek - inżynieria biomedyczna, drugi kierunek – informatyka – WEIT); Anna Reder z Wydziału Nauk Biologicznych (kierunek biologia, spec. biologia molekularna, drugi kierunek – inżynieria biomedyczna – Wydział Mechaniczny). (fot. 119)


26 lutego –  odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komitetu Mikrobiologii Wydziału II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk. Wizyta na UZ jest wyrazem uznania Komitetu Mikrobiologii dla znaczenia i poziomu badań naukowych realizowanych przez zespół mikrobiologów Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych UZ. 


12    marca – w siedzibie Wydziału Nauk Biologicznych UZ odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.  W zajęciach wzięło udział 60 osób ze szkół ponadgimnazjalnych m.in. z Zielonej Góry, Żar, Żagania, Świebodzina i Nowej Soli. 


24-25 marca – na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska odbyła się VI edycja konferencji naukowo-technicznej „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”. 


29 marca - 1 kwietnia – DNI FRANKOFONII przygotowane przez Zakład Filologii Romańskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE. W programie tradycyjnie znalazły się wystawy, prelekcje, spotkania i wykłady. 


16 kwietnia – na pływalni AWF w Katowicach odbyły się Akademickie Mistrzostw Polski w pływaniu kobiet i mężczyzn. W zawodach znakomicie wypadli studenci UZ, którzy zdobyli 7 medali – 3 złote, 3 srebrne i 1 brązowy. Natomiast w kategorii uniwersytety reprezentanci zielonogórskiej uczelni zdobyli 6 złotych medali i 1 srebrny medal. Drużyna w składzie: Adam Plutecki, Jakub Jasiński, Tomasz Rumianowski, Przemysław Mielniczuk i Krzysztof Gawłowicz. 


18 kwietnia – Wydział Humanistyczny otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo.


7 maja – drugie miejsce zielonogórskiej reprezentacji w wieloetapowym konkursie TVP  „Bitwa na głosy”. Wyłoniona w castingach grupa wokalna prowadzona przez Urszulę Dudziak przy współpracy Bogumiły Tarasiewicz i Bartłomieja Stankowiaka zdobyła na rzecz akcji Uniwersytet Dzieciom 100 000 zł.


17 maja – kierunek informatyka prowadzony na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Telekomunikacji po kontroli jakości kształcenia przez Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskał ocenę wyróżniającą! UZ znalazł się wśród pięciu uczelni w kraju gdzie informatyka prowadzona jest na najwyższym poziomie!


23-25 maja – koło naukowe rusycystów oraz studenci filologii rosyjskiej zorganizowali Dni Kultury Rosyjskiej. Można było poznać język i kulturę Rosji, spróbować kuchni rosyjskiej i dobrze się bawić.


6 czerwca – 5. studentów WEIT-u odebrało dyplomy studiów zintegrowanych z THM Giessen-Friedberg. Byli to: Dawid Sadji (kierunek elektrotechnika), Marcin Kisielewicz (kierunek elektrotechnika), Paweł Dekiert (kierunek informatyka), Paweł Dąbrowski (kierunek informatyka), Paweł Solecki (kierunek informatyka). Wszyscy są absolwentami Zintegrowanych Studiow Zagranicznych Technische Hochschule Mittelhessen (dawniej: Fachhochschule Giessen-Friedberg) i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Byli oni ostatnimi studentami, którzy studiowali na UZ w ramach jednolitych (pięcioletnich) studiów magisterskich. 


7 czerwca – nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego jego ekscelencji ks. biskupowi dr. Adamowi Dyczkowskiemu. (fot. 120)


22 czerwca – Anna Asani doktorantka z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska była pierwszą stypendystką-doktorantką Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stypendium otrzymywane od Marszałek Województwa przeznaczyła na badania związane z jej pracą doktorską dotyczącą ochrony przeciwpowodziowej na lubuskim odcinku Odry.Temat pracy brzmiał: „Ocena metod wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych w aspekcie poprawy ochrony przed powodzią na lubuskim odcinku Odry”


29 czerwca – Anna Reder studentka biologii, specjalność biologia molekularna i inżynierii biomedycznej zajęła 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie „Studencki Nobel” organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. 


12 lipca – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii mimo, iż formalnie nie jest wydziałem ekonomii, znalazł się na ósmym miejscu w rankingu polskich instytucji ekonomicznych. (ranking umieszczony w bazie IDEAS Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Connecticut (USA)). Do tego sukcesu głównie przyczynił się prof. Andrzej Nowak, specjalizujący się w teorii gier i ekonomii matematycznej, który w rankingu uczonych został sklasyfikowany na czwartym miejscu w Polsce. W bazie IDEAS zarejestrowanych jest także pięciu innych pracowników Wydziału: prof. Andrzej Cegielski, prof. Zbigniew Świtalski, prof. Roman Zmyślony, prof. Stefan Zontek i dr Robert Dylewski. 


19 lipca – została podpisana umowa partnerska dotycząca projektu: „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy”. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Uniwersytet Zielonogórski. 


23 września – podczas uroczystej gali DS WCZEŚNIAK uzyskał tytuł LUBUSKI MISTER BUDOWY - edycja 2010 w konkursie na najlepszy obiekt budowlany województwa lubuskiego w kategorii adaptacje i remonty. To już siódmy Lubuski Mister Budowy dla uczelnianego obiektu, a drugi dla akademika! 


2 września – 92 osoby ukończyły w 2011 r. studia pomostowe realizowane przez UZ w ramach projektu systemowego pn.: "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Byli to pierwsi absolwenci w pełni dofinansowanej formy studiowania. Nabór studentów w roku akademickim 2010/2011 wynosił 105 osób. (fot. 121)

 

zasiedlenie Wczesniaka.jpg stypendia ministra.jpg dhc 2011.jpg pomostowe.jpg
fot. 118 fot. 119 fot. 120 fot. 121

22 września – rozpoczęły się obchody 40-lecia zielonogórskiej pedagogiki. (fot. 122)


26 września – Wydział Nauk Biologicznych uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie biologia.


28 września – w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UZ odbyła się uroczystość jubileuszu 80. urodzin profesora Hieronima Szczegóły. Współtwórcy zielonogórskiego środowiska akademickiego, twórcy i pierwszego rektora Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, a później organizatora i pierwszego rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej. (fot. 123)


29 września – wmurowanie aktu erekcyjnego pod Bibliotekę Uniwersytecką. (fot. 124)


6 października – rozpoczął się rok akademicki 2011/2012.


7 października – dr Agnieszka Słowikowska – adiunkt w Instytucie Astronomii Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jako jedyny pracownik naukowy UZ została laureatką stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców przyznanego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w 2011 r.


17 - 21 października – IX Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim.


24-26 października – w Instytucie Fizyki UZ odbyła się międzynarodowa konferencja „Workshop on Current Problems in Physics 2011” (WCPP'11). To było już czwarte spotkanie fizyków i astronomów z Wydziału Fizyki i Astronomii UZ z ich kolegami z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franko we Lwowie. Z założenia miała ona służyć jako coroczne forum dla społeczności fizyków i astronomów z tych ośrodków, pozwalające na wymianę doświadczeń i dzielenie się swoimi wynikami pracy naukowej. 


25 października – Uniwersytet Zielonogórski otrzymał prawie milion euro na realizację projektu w dziedzinie „zielonej energii”. Środki finansowe pochodziły z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W ramach tych środków w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie powstaną dwa budynki doświadczalne w technologii pasywnej i energooszczędnej. Pomiędzy miastami: Cottbus i Zielona Góra zostanie także uruchomione połączenie autobusowe - 20-osobowy pojazd o napędzie elektrycznym będzie mobilnym laboratorium charakteryzującym się minimalną emisją hałasu oraz szkodliwych substancji.


25 października – podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki. Porozumienie podpisali: Rektor UZ – prof. dr hab. Czesław Osękowski i Rektor LUN – prof. dr hab. Iwan Wakarczuk.


25 października – na Uniwersytecie Zielonogórskim, już po raz piąty odbyła się Spartakiada dla dzieci ze świetlic terapeutycznych. Coroczne zmagania sportowe organizowane były w ramach Akcji Uniwersytet Dzieciom. W edycji 2011 wzięło udział ponad 200 dzieci z 12 świetlic terapeutycznych.  (fot. 125) 


 

40 lat pedagogiki.jpg 80lecie prof. H. Szczegóły.jpg Biblioteka.jpg Spartakiada.jpg
fot. 122 fot. 123 fot. 124 fot. 125

8 listopada – na Uniwersytecie Zielonogórskim, już po raz dziesiąty, odbyła się uroczystość promocji doktorskich. Uczelnia "wzbogaciła się" o 29 nowych doktorów. (fot. 126)

 

17 listopada – koncert jubileuszowy z okazji 40-lecia akademickiego środowiska muzycznego w Zielonej Górze. (fot. 127)


18 listopada – wernisaż wystawy „Przybysze i tubylcy - 20 lat Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego”. Wystawa była opowieścią o wspólnym miejscu, które niektórzy tworzyli od początku, niektórzy o niedawna, niektórzy mieszkając na miejscu, niektórzy przyjeżdżając do Zielonej Góry. Osobistą opowieścią opartą na własnym przeżyciu, wierze w sens wspólnego działania, tworzenia nowej przestrzeni dla sztuki. (fot. 128)


18 – 19 listopada –  na UZ odbyła się konferencja pod hasłem „Pociąg do terapii. Tworzenie kontekstu terapeutycznego” zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze we współpracy z Katedrą Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod Patronatem Porozumienia „Autyzm – Polska”.


28 listopada – Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki otrzymał prawa do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie automatyka i robotyka, co pozwoliło o rozszerzenie prowadzonych na wydziale studiów z elektrotechniki i informatyki  o nową dyscyplinę. 


3 grudnia – podczas gali konkursu urbanistycznego „Zielona Góra bez barier 2011” organizowanej przez Centrum Integracja oraz Urząd Miasta Zielona Góra, budynek rektoratu UZ został laureatem, a DS Wcześniak otrzymał wyróżnienie. Budynek Rektoratu zdobył nagrodę w kategorii obiekt i przestrzeń zabytkowa, a DS Wcześniak został wyróżniony w kategorii budownictwo wielorodzinne.


8 grudnia - prof. nadzw. Krzysztof Patan z UZ znalazł się w gronie siedmiu naukowców w Polsce, którzy zostali laureatami tegorocznych nagród naukowych Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Prof. K. Patan – pracownik Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ otrzymał nagrodę za monografię habilitacyjną „Artificial Neural Networks for the modeling and fault diagnosis of technical process” oraz cykl ośmiu artykułów.


16 grudnia – odbyła się dziś uroczystość wręczenia nagród prezydenta miasta Janusza Kubickiego 9 naukowcom z UZ za uzyskane w latach 2010/2011 tytuły profesorskie oraz za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia. Byli to: prof. Andrzej Drzewiński z Wydziału Fizyki i Astronomii, prof. Andrzej Cegielski, prof. Witold Jarczyk I prof. Jerzy Motyl, wszyscy z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, prof. Edward Kowal z Wydziału Mechanicznego, prof. Wojciech Strzyżewski – dziekan Wydziału Humanistycznego,  prof. Mirosław Chałubiński z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, prof. Leszek Jerzak – dziekan Wydziału Nauk Biologicznych oraz prof. Andrzej Jędrczak z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.


16 grudnia – akcja UNIWERSYTET DZIECIOM została wyróżniona Lubuskim Aniołem Roku 2011. Wyróżnienia w trzech kategoriach (firma, instytucja i osoba fizyczna) przyznawało Stowarzyszenie Warto jest pomagać. Nagrodę odebrały: Regina Osękowska - przewodnicząca Komitetu Honorowego Akcji UNIWERSYTET DZIECIOM i była przewodnicząca Komitetu - Teresa Kisielewicz. 


21 grudnia – w siedzibie Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ reaktywowano Akademicki Klub Krótkofalarski. (radiostacja funkcjonowała już w latach 70-tych w Wyższej Szkole Inżynierskiej). Opiekunem Klubu został dr inż. Sławomir Piontek, a znak wywoławczy - taki jak w czasach WSI - SP3PGX. (fot. 129)

 

 

promocje.jpg 40 lecie muzyki.jpg 20 lat ISW.jpg radiostacja.jpg
fot. 126 fot. 127 fot. 128 fot. 129

Wydarzenia 2012

 

 

12 stycznia – 10 studentów UZ otrzymało stypendia stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2011/2012. Z tytułu osiągnięć naukowych stypendia otrzymali: Marlena Pietrusza z Wydziału Artystycznego; Anna Andrykiewicz z Wydziału Ekonomii i Zarządzania: Izabela Krystyna Gruchawka, Jakub Rawski oraz Agata Wojciechowska, wszyscy z Wydziału Humanistycznego, a także Alicja Bienias i Daria Anna Bajon  z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe trafiły do: Mateusza Furmańskiego i Adama Pluteckiego z Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Jakub Jasińskiego z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. (fot. 130)

 

13 stycznia – pierwsza edycja Nocy Biologów na Wydziale Nauk Biologicznych. (fot. 131)

 

22 lutego - rektor UZ prof. Cz. Osękowski podpisał 2 porozumienia w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego na UZ. Jedno z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, który reprezentowała marszałek Elżbieta Anna Polak, a drugie z Urzędem Miasta Zielona Góra, który reprezentował prezydent Janusz Kubicki. (fot. 132)

 

6-7 marca  – Dni Erasmusa na UZ.


14 marca  – X edycja Targów Pracy Etat 2012.


15 marca  – VII dyktando uniwersyteckie pt.: "Złap byki za rogi".


21 marca  – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński został rektorem – elektem Uniwersytetu Zielonogórskiego.


22 marca  – obchody 5-lecia Wydziału Nauk Biologicznych.


26 marca  – uroczystość otwarcia AKADEMII SIEMENS na UZ. Była to wówczas jedyna w Polsce tego rodzaju uczelniana akademia firmy Siemens. Jej ukończenie zapewniało absolwentom odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich kompetencje. Partnerem Siemensa był Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. 


27-30 marca  – Dni Frankofonii na UZ.


28 marca - kolegium elektorów wybrało prorektorów UZ na kadencję 2012 - 2016. Prorektorem ds. studenckich wybrano prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego, prorektorem ds. jakości kształcenia - prof. dr hab. inż. Magdalenę Graczyk, prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Janusza Gila, a na  prorektora ds. rozwoju - dr hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego, prof. UZ.


30 marca – w kancelarii prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród premiera Rzeczypospolitej Polskiej dla wyróżnionych za pracę naukową polskich uczonych oraz prestiżowych „Diamentowych Grantów” dla 100 najwybitniejszych polskich studentów, którzy już podczas studiów rozpoczęli własne badania naukowe.
Wśród laureatów „Diamentowych Grantów” znalazły się dwie studentki z Uniwersytetu Zielonogórskiego: Anna Andrykiewicz z Wydziału Ekonomii i Zarządzania (opiekun naukowy – prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk) oraz Katarzyna Arkusz z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (opiekun naukowy – dr hab. inż. Elżbieta Krasicka- Cydzik, prof. UZ).


4 kwietnia – uroczystość otwarcia Akademii REC. Była to kolejna po Siemensie akademia otwarta na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ, której ukończenie dało studentom certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich dodatkowe umiejętności. Głównym celem Akademii była pomoc studentom informatyki WEIT w zdobyciu doświadczenia zawodowego pod okiem doświadczonych programistów pracujących w REC. Zadaniem Akademii jest również promocja nowoczesnych metod szeroko pojętej informatyki ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej inżynierii oprogramowania. (fot. 133)


17 kwietnia – odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe: Wyzwania nauczyciela wobec uczniów chorych oraz niepełnosprawnych w systemie kształcenia specjalnego, integracyjnego i inkluzywnego zorganizowane przez Katedrę Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu.

 

stypendia Ministra.jpg Noc Biologów.jpg porozumienie lekarski.jpg umowa REC.jpg
fot. 130 fot. 131 fot. 132 fot. 133

24-27 kwietnia – wykład szefowej misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Afganistanie w 2008 r., Olgi Mielnikiewicz pt.: Afganistan – obalanie stereotypów i życie na misji.


24-27 kwietnia – międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca astrofizyki pulsarów i gwiazd neutronowych przygotowana z okazji 60 urodzin prof. Janusza Gila. Głównymi tematami konferencji były: obserwacje pulsarów radiowych, teoria promieniowania pulsarów, teoria i obserwacje magnetarów, pulsary i magnetary w całym zakresie widma fali elektromagentycznej (od fal radiowych aż po promieniowanie gamma), struktura gwiazd neutronowych; ewolucja, pole magnetyczne oraz bliskie otoczenia tych gwiazd, przyszłe projekty badawcze dotyczące pulsarów i magnetarów. W konferencji uczestniczyło blisko 100 naukowców z całego świata, m. in. z Australii, Chin, Indii, Meksyku, Ameryki i Europy. (fot. 134)


6 maja – oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu rozstrzygnął I edycję konkursu dla doktorantów na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2012 r. Laureatem w obszarze nauk humanistycznych został dr Andrey Kotin z Instytutu Filologii Germańskiej UZ. 

 

7-8 maja – IV Wampiriada na UZ – NZS oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zorganizowały IV edycję akcji honorowego oddawania krwi w środowisku akademickim. (fot. 135)


13 maja – Janusz Wilas student biologii (studiujący na dwóch specjalnościach: biologia molekularna i biologia środowiska) z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego został zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu Bydgoskie Dywany Kwiatowe. Janusz Wilas jest dyplomowanym mistrzem florystyki.


22 maja – Konrad Kozik, student budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ został zwycięzcą ogólnopolskiego indywidualnego konkursu z wiedzy o technologii betonu i o Grupie Górażdże. Konkurs został zorganizowany w ramach, ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Grupy Górażdże Uniwersytet Betonu, skierowanego do studentów budownictwa.


22 maja – odbyła się pierwsza gra miejska studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego "Bieg do kariery" zorganizowana przez Biuro Karier UZ. (fot. 136)


30 maja – utworzenie studiów na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Humanistycznym.


31 maja – 45 lat Wydziału Elektrotechniki, Informatyki  i Telekomunikacji UZ.


maj – wydawane na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii czasopismo Discissiones Mathematicae Graph Theory  zostało wpisane na listę filadelfijską.


1 czerwca – odsłonięcie statuetki kolejnego zielonogórskiego bachusika – UZetikusa przed budynkiem rektoratu. (fot. 137)

 

konferencja prof. J. Gila.jpg Wampiriada właściwa.jpg Bieg do kariery.jpg Uzetikus.jpg
fot. 134 fot. 135 fot. 136 fot. 137

2-4 czerwca – Festiwal Nauki „Ekologia”. (fot. 138)


4 czerwca – wręczenie tytułu doktora honoris causa prof. drowi hab. inż. Piotrowi Kaźmierowskiemu. (fot. 139)


5 czerwca – Zielonogórski Dzień Technologii.


19 czerwca – UZ kupił działkę z kinem Wenus. Było to możliwe dzięki dotacji Rady Miasta Zielona Góra, która w całości pokryła koszt zakupu obiektu. Budynek kina miał zostać przebudowany dla potrzeb Centrum Nauki „Wenus” im. Jana Keplera.


22 lipca – student Piotr Kaliszuk mistrzem Polski Młodych Jeźdźców i Jurorów w skokach przez przeszkody.


9 września – studenci Piotr Grudzień i Marcin Skrzynecki złotymi medalistami turnieju drużynowego tenisistów stołowych podczas Paraolimpiady w Londynie.


5 października – 10.lecie Akademickiego Związku Motorowego. (fot. 140)


9-10 października – na Uniwersytecie Zielonogórskim obradowali, na pierwszym w kadencji 2012 – 2016 posiedzeniu, rektorzy polskich uniwersytetów.


10 października – inauguracja roku akademickiego 2012/2013. (fot. 141)


12-18 października – X Dni Niemieckie pod hasłem „Wspólnie w Europie”


15-19 października – ogólnopolski tydzień kariery, po raz czwarty na UZ.


23 października - sympozjum „Fizyka z perspektywy 2012 roku” z okazji jubileuszu 60-lecia profesora Cao Long Vana.


25-27 października – konferencja dziekanów wydziałów przyrodniczych uniwersytetów polskich w Łagowie Lubuskim.


8 listopada – Uniwersytet Zielonogórski został członkiem konsorcjum, które wybuduje największy radioteleskop w Europie. Poza UZ do tej naukowej korporacji przystąpiło jeszcze osiem uczelni i instytutów: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Centrum Superkomputerowo-Sieciowe działające przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu oraz trzy warszawskie instytucje: Wojskowa Akademia Techniczna, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN. Centrum Astronomii UMK. Radioteleskop będzie wybudowany w Borach Tucholskich.

 

FN.jpg dhc 2012.jpg Zdzichu wałęga.jpg Inauguracja 2012.jpg
fot. 138 fot. 139 fot. 140 fot. 141

 

8-10 listopada "Między biotechnologią a ochroną środowiska interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników" - VII międzynarodowe studenckie sympozjum naukowe przygotowane przez Koło Naukowe Biologów UZ. 

 

12 listopada – 8 Festiwal Green Town of Jazz 2012.


15 listopada – seminarium metodologiczne "Badania społeczne dawniej i dziś" połączone z jubileuszem osiemdziesiątych urodzin Profesora Edwarda Hajduka. (fot. 142)


20 listopada - uroczystość promocji doktorskich, dyplomy odebrało 24 nowych doktorów.


26 listopada - prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziło przyznanie Wydziałowi Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego prawa nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii. Jest to już czwarty wydział na UZ posiadający prawo habilitowania (dotychczasowe uprawnienia to: elektrotechnika, historia, matematyka).


3  grudnia – podpisanie porozumienia z współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy.


4 grudnia - V Międzynarodowe seminarium naukowe „Czy można żyć bez barier?” z cyklu „Uczelnia bez barier” . (fot. 143)


5 grudnia – zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a firmą SINERSIO powołujące do życia Centrum Kompetencyjne. W wyniku tego porozumienia naukowcy i studenci UZ będą korzystać w celach edukacyjnych z najnowocześniejszej na zachodzie Polski serwerowni.


5 grudnia – podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Mechanicznym UZ a firmą B&R dotyczącej unowocześnienia zajęć dydaktycznych dotyczących systemów automatyki przemysłowej oraz ułatwiającej prowadzenie kursów dokształcających w tym zakresie.


7 grudnia - zostało podpisane porozumienie w sprawie powołania i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji UZ. Dokument został podpisany przez Uniwersytet Zielonogórski oraz 10 instytucji reprezentujących samorząd województwa, miasto Zielona Góra i szeroko reprezentowane  środowisko prawnicze. (fot. 144)


11 grudnia – uroczyste spotkanie z okazji zakończenia budowy Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. (fot. 145)


Zbigniew Rotkiewicz - student studiów drugiego stopnia, Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji, który został laureatem nagrody Siemensa na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie wykorzystania automatyki Siemens, pt.: System sterowania załadunkiem i rozładunkiem antracytu w procesie kalcynacji elektrycznej.


2012 - tytuły prof. otrzymali: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik; prof. dr. hab. Andrzej Roman Bobrowski, prof. dr. hab. Zbigniew Izdebski, prof. dr. hab. Andrzej Ksenicz, prof. dr. hab. inż. Mieczysław Kuczma.

 

 

80 lat prof. E. Hajduka.jpg seminarium bez barier 2012.jpg porozumienie WPA.jpg Biblioteka otw..jpg
fot. 142 fot. 143 fot. 144 fot. 145

Wydarzenia 2013

 

 

8 stycznia – sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński spotkał się z Andrzejem Łuczakiem, słuchaczem (wówczas) III roku studiów doktoranckich Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w związku z przyznaniem A. Łuczakowi stypendium w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. W roku akademickim 2012/2013 te stypendia otrzymało 59 osób.

 

11 stycznia – druga Noc Biologów na UZ.(fot. 146)

 

16 stycznia – delegacja Uniwersytetu Zielonogórskiego, której przewodniczył dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prorektor ds. rozwoju, złożyła wizytę w Hochschule Lausitz (FH) w Senftenbergu (powiat Oberspreewald – Lausitz, Brandenburgia). Rozmowy dotyczyły współpracy w prowadzeniu wspólnych prac badawczych przez obie uczelnie. Priorytetem dla tych przedsięwzięć jest włączenie firm z Lubuskiego oraz Brandenburgii.

 

21 stycznia – Colett Neumann - studentka II roku pedagogiki, która przebywała na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach wymiany programu Erasmus, została uznana przez Kapitułę trzeciej edycji konkursu INTERSTUDENT 2013 za najlepszą studentkę zagraniczną w Polsce w kategorii „Studia licencjackie”. Konkurs zorganizowała Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY z Warszawy. (fot. 147)

 

23 stycznia – wyróżnieni studenci otrzymali stypendia za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 przyznane przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką. Otrzymali je: Piotr Grudzień - student III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku socjologia – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu – stypendium sportowe; Adriana Łogożna - studentka III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika – WPSNZ – stypendium naukowe; Natalia Kożuchowska - studentka III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – stypendium sportowe; Kornelia Zaborowska - studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska – WILŚ – stypendium naukowe; Joanna Łochowska - studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika – WPSNZ – stypendium sportowe; Joanna Filik - studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna – Wydział Mechaniczny – stypendium naukowe.


25 stycznia – Ewa Świętek – doktorantka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego jako jedyna reprezentantka Polski została stypendystką Fundacji Wyszehradzkiej i Narodowej Rady Naukowej na Tajwanie (The International Visegrad Fund-National Science Council, Taiwan Scholarship Program).

 

28 stycznia – konferencja naukowa upamiętniająca pierwszą rocznicę śmierci prof. Romana Juszkiewicza, kosmologa i nadanie jednej z sal Instytutu Astronomii UZ jego imienia. (fot. 148)

 

30 stycznia – Senat UZ określił efekty kształcenia dla kierunku polityka publiczna na Wydziale Humanistycznym, logistyka, administracja i prawo Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz poparł wniosek o wystąpienie do MNiSW o ich utworzenie. Pozytywną decyzję ministerstwo podjęło w odniesieniu do polityki publicznej 21 czerwca,  prawa 28 maja, logistyki  9 lipca i administracji 30 lipca.

 

7 lutego – wręczenie nagród laureatom konkursu "Magisterium z Innowacji" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Został on zrealizowany w ramach projektu systemowego pn. „Lubuskie Centrum Innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich z zakresu innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza takich, które można zaadoptować na grunt działalności gospodarczej. Jury jednogłośnie wybrało 5 finalistów. Byli to: Katarzyna Guzik - I miejsce, Justyna Skóra- II miejsce, Karolina Cyran - III miejsce oraz Karolina Cyran - wyróżnienie (absolwentki inżynierii biomedycznej na Wydziale Mechanicznym, wszystkie prace powstały pod kierunkiem dr hab. inż. Elżbiety Krasickiej-Cydzik, prof. UZ. Wyróżnienie trafiło również do Michała Wojciecha Żejmo absolwenta astronomii na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ. (fot. 149)

 

1 marca – Integracyjny Turniej Boccia’ 2013, w którym po raz pierwszy wzięła udział reprezentacja niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

4 marca –    utworzenie studiów doktoranckich w dyscyplinach literaturoznawstwo oraz filozofia na Wydziale Humanistycznym. Studia w dyscyplinie filozofia zostały zawieszone w roku akademickim 2014/15.

 

Noc Biologów.jpg Colett Neumann.JPG sala prof. R. Juszkiewicza.jpg magisterium z innowacji.jpg
fot. 146 fot. 147 fot. 148 fot. 149

6 - 8 marca – konferencja rektorów polskich uczelni technicznych KRPUT. (fot. 150)

 

10 marca – Grzegorz Gryncewicz - przewodniczący Parlamentu Studenckiego UZ wybrany wiceprzewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich.

 

12 marca – jedenaste Targi Pracy na UZ.

 

19-21 marca – Dni Frankofonii połaczone z konferencją naukową "Konteksty Frankofonii: edukacja, kultura, praca".

 

20 marca – VIII edycja dyktanda uniwersyteckiego "Złap byka za rogi".


27 marca – Wydział Nauk Biologicznych UZ uzyskał prawo do doktoryzowania w dyscyplinie ochrona środowiska, uzyskując tym ostatnie, brakujące uprawnienie, by Uniwersytet Zielonogórski utrzymał status uniwersytetu tzw. bezprzymiotnikowego. Ponadto, na tym samym posiedzeniu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Wydziałowi Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ przyznano prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego z budownictwa. To piąte uprawnienie Uniwersytetu Zielonogórskiego do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

 

27 marca – uruchomienie kierunku inżynieria danych (pierwszego w Polsce) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia).

 

4 kwietnia – spotkanie z Gaborem Gotthardem - aniołem biznesu z Doliny Krzemowej podczas konferencji "Jak rozwijać innowacyjny projekt na bazie doświadczeń z Doliny Krzemowej". (fot. 151)

 

9 kwietnia – promocja pierwszego tomu książki „Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego z lat 1815-1945”. Autorami publikacji są wyłącznie członkowie Studenckiego Koła Epigraficznego. W książce zamieszczono wiele opisów poniemieckich płyt nagrobnych znajdujących się na terenie obecnego Powiatu Zielonogórskiego. (fot. 152)

 

18 kwietnia – utworzenie studiów doktoranckich w dyscyplinach biologia i ochrona środowiska na Wydziale Nauk Biologicznych.

 

7 maja – naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymali 4 granty z Narodowego Centrum Nauki. Byli to: prof. Lilianna Kiejzik (Instytut Filozofii, wydział Humanistyczny) - konkurs OPUS, mgr inż. Andrzej Czajkowski (Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji) konkurs PRELUDIUM; dr Łukasz Balbus (Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii) i dr Maciej Bylicki (Wydział Fizyki i Astronomii).

 

14-15 maja – piąta edycja Wampiriady na UZ.

 

15 maja – II edycja gry miejskiej studentów UZ "Bieg do kariery".

 

16 maja – jego ekscelencja ambasador Republiki Białorusi prof. Wiktar Gaisionak złożył wizytę na UZ. (fot. 153)

 

17-19 maja – reprezentacja sekcji pływackiej studentów niepełnosprawnych KU AZS UZ podczas IX Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych w Poznaniu zdobyła 6 złotych medali, co  w klasyfikacji drużynowej wszystkich uczelni dało II miejsce w Polsce i srebrny medal. Reprezentacja UZ płynęła w składzie: Filip Buda, Dominika Tarnowska i Mateusz Sadowski. Zawodnicy byli pod opieką trener Marty Daleckiej. To był pierwszy tak ogromny sukces drużyny w 3 -letniej działalności sekcji. Zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach, w klasach startowych wynikających z rodzaju niepełnosprawności.

 

KRPUT.jpg Anioł Biznesu.jpg cmentarze ewangelickie.jpg Ambasador Białorusi.jpg
fot. 150 fot. 151 fot. 152 fot. 153

20 maja – podpisanie umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Hong Duc (Wietnam) a UZ. Dokument podpisali: dr Nguyen Manh An, rektor Uniwersytetu Hong Duc w prowincji Thanh Hoa i prof. Tadeusz Kuczyński, rektor UZ. (fot. 154)

 

21 - 24 maja – Bachanalia.

 

22 - 24 maja – międzynarodowa konferencja naukowa "Złote drzewo życia wciąż zielone. Uczelnia miejscem sztuki."

 

10 czerwca – uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego wybitnemu polskiemu matematykowi, prof. dr. hab. Lechowi Górniewiczowi. (fot. 155)

 

10-14 czerwca – międzynarodowa konferencja naukowa "mODa 10 ph. Analiza danych i optymalne planowanie zorientowane na modele." Do Łagowa i Zielonej Góry przyjechało 80 najwybitniejszych naukowców z całego świata zajmujących się planowaniem eksperymentu. Jubileuszowa konferencja mODa 10, odbyła się po raz pierwszy w Polsce, a powierzenie organizacji konferencji UZ stanowiło wyraz ogromnego uznania dla naszych naukowców i prowadzonych przez nich badań. Organizację tej prestiżowej imprezy powierzono prof. Dariuszowi Ucińskiemu z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. (fot. 156)

 

16-17 czerwca – X Festiwal Nauki :”The best of”. (fot. 157)

 

25 czerwca – porozumienie o współpracy pomiędzy UZ a Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Podpisali je rektor UZ - prof. Tadeusz Kuczyński i prezes ZUTW – Zofia Banaszak.

 

27 czerwca – prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych w Mechanice.

 

 

umowa z Wietnamczykami.jpg dhc 2013.jpg moda 10 ph.jpg FN.JPG
fot. 154 fot. 155 fot. 156 fot. 157

 

 

28 czerwca-23 sierpnia – "Maroko Trip” - wyprawa studentów i absolwentów UZ starym 24. letnim VW Transporterem T3 (potocznie zwanym „ogórkiem”) do Europy i północnej Afryki. (fot. 158)

 

2 lipca – zakończenie IV edycji studiów podyplomowych  „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” i wykład dr. Ryszarda Petru "Perspektywy strefy euro na najbliższą dekadę".

 

3 lipca – zakończenie prac budowlanych w zmodernizowanej siedzibie Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. (fot. 159)

 

4-6 lipca – na UZ na posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki (UKN) spotkało się 19. prorektorów d/s nauki polskich uniwersytetów. (fot. 160)

 

7 lipca – podczas XXXVII Getxo International Jazz Festival (w hiszpańskim Getxo w kraju Basków) główną nagrodę zdobył zespół prowadzony przez Bartosza Pernala (asystenta w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym UZ!) Bartosz Pernal/Michał Szkil Quintet  w składzie: Bartosz Pernal – puzon, Maurycy Wójciński – trąbka, Michał Szkil – fortepian, Michał Kapczuk – kontrabas, Grzegorz Masłowski – perkusja.

 

14-27 lipca – dzięki przyznanemu grantowi doktorant Michał Żejmo z Instytutu Astronomii Wydziału Fizyki i Astronomii uczestniczył w zajęciach bardzo prestiżowej międzynarodowej szkoły astrofizycznej ,,The Eleventh NEON Observing School" na La Palmie.

 

1 sierpnia – stanowisko kanclerza Uniwersytetu Zielonogórskiego objęła mgr inż. Irmina Michalak-Kuberka.


6 września – po wraz pierwszy w swojej historii Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki nadał stopień doktora w dyscyplinie automatyka i robotyka. Otrzymał go mgr Rafał Józefowicz.

 

9-11 września - odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Trudna historia” i jej wymiar europejski w edukacji".


17 września – Wydział Humanistyczny UZ nadał po raz pierwszy w swojej historii nadał stopień doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo. Otrzymał go mgr Wolfgang Brylla.

 

27 września – podczas uroczystej gali wręczono statuetki Lubuskiego Mistera Budowy edycja 2012. W konkursie na najlepszy obiekt budowlany województwa lubuskiego w kategorii budownictwo użyteczności publicznej zdobyła Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego. To był ósmy Lubuski Mister Budowy dla uczelnianego obiektu. (fot. 161)

 

30 września – podpisano porozumienia dotyczące wzajemnej współpracy pomiędzy UZ a Kuratorium Oświaty w Gorzowie, Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 

 

1 października – oddanie do użytku zmodernizowanej siedziby Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.

 

1 października – oficjalna inauguracja działalności biblioteki uniwersyteckiej w nowej siedzibie.

 

3 października – po raz pierwszy, według nowych zasad Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, ocenił potencjał wszystkich jednostek naukowych w polskich uczelniach, instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych, i in. (tzw. kategoryzacja wydziałów). Na 10 wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego 2 uzyskały kategorię A. Najlepiej wypadły nauki ścisłe: Wydział Fizyki i Astronomii oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Pozostałe wydziały UZ otrzymały kategorię B. 

 

4 października – dr Monika Schönherr z Instytutu Germanistyki UZ otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przyznawane każdego roku wybitnym młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. Wśród 137 laureatów dr Monika Schönherr znalazła się na drugim miejscu.

 

 

mAROCO tRIP.jpg ODNOWIONY weit.jpg ukn.jpg Biblioteka.jpg
fot. 158 fot. 159 fot. 160 fot. 161

 

9 października – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014. (fot. 162)

 

11-29 października – I Dni Polsko-Niemieckie na UZ "Jak dobrze mieć sąsiada" z udziałem jego ekscelencji ambasadora RP w Niemczech, dr. Jerzego Margańskiego. (fot. 163)


14-18 października – ogólnopolski tydzień kariery na UZ pod hasłem "Odkryj swój talent".

 

17 października – inauguracja działalności Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej. (fot. 164)

 

17-18 października – ogólnopolska konferencja naukowa "Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce".

 

21 październikaGrüne Berge – Zielonogórskie Spotkania Germanistyczne /Grünberger germanistische Treffen  - wykład prof. dr hab. Susumu Kuroda z Uniwersytetu Tsukuba, Japonia): „Bemerkelt, betwittert, bejeanst: aktuelle Verbbildungen im Deutschen aus sprachhistorischer Perspektive” (Bemerkelt, betwittert, bejeanst: aktualne słowotwórstwo w języku niemieckim z punktu widzenia historii języka).

 

23 października-13 listopada – wystawa prof. dr. inż. arch. Zbigniewa Bacia HABITATY. Nasze miejsca na ziemi, wiedza, wyobraźnia, sztuka, materia. (fot. 165)

 

25 października – II ogólnopolska konferencja naukowa „Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim”.

 

 

inauguracja 2013.jpg dni polsko-niemieckie.jpg inauguracja galerii BU.jpg HABITATY.jpg
fot. 162 fot. 163 fot. 164 fot. 165

 

 

6 listopada – uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. Siedmiu naukowców odebrało dyplomy doktora habilitowanego, a 24 otrzymało dyplomy doktorskie. (fot. 166)


21-23 listopada Green Town of Jazz, połączone z obchodami 15.lecia Big Bandu pod dyrekcją Jerzego Szymaniuka. (fot. 167)

 

22 listopada –  na UZ gościł Jego Ekscelencja Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Stephen Mull. (fot. 168)


27 listopada – utworzenie kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Humanistycznym.

 

1 grudnia – Biblioteka Uniwersytecka została laureatem VI konkursu urbanistycznego Zielona Góra bez barier w kategorii obiekt użyteczności publicznej powyżej 200 m2.

 

5 grudnia – prowadzony na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ kierunek inżynieria danych został laureatem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie w dziedzinie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Nagrodą był 1 000 000 zł.


6 grudnia-28 lutego 2014 r. – Wystawa ,,50 lat pracy twórczej Haliny Maszkiewicz" w galerii Rektorat. (fot. 169)

 

13 grudnia – konferencja naukowa: "Ziemia Lubuska. Pamięć, tożsamość, krajobraz kulturowy regionu tworzącego się", zorganizowana przez  Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, zielonogórski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Collegium Polonicum w Słubicach.

 

13 grudnia – decyzją Komisji Europejskiej Uniwersytet Zielonogórski otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education). Karta daje prawo uczestniczenia i korzystania z budżetu nowego programu europejskiego ERASMUS+ w latach 2014-20.

 

18 grudnia – wystąpienie do MNiSW z wnioskiem o uruchomienie na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauki o Zdrowiu studiów na kierunku psychologia (pozytywną decyzję ministerstwo podjęło 18 lipca 2014 r.) oraz utworzenie na Wydziale Humanistycznym studiów na kierunku  komunikacja biznesowa w języku rosyjskim.

 

2013 – tytuły profesora otrzymali: dr hab. Paulina Komorowska-Birger; dr hab. Juliusz Stefan Karcz; dr hab. Krzysztof Maćkowiak, dr hab. Zdzisław Wołk.

 

 

PROMOCJE  DOKTORSKIE 2013.jpg BIG BAND.jpg aMBASADOR mULL.jpg h. mASZKIEWICZ.jpg
fot. 166 fot. 167 fot. 168 fot. 169

Wydarzenia 2014

 

 

 

10 stycznia – Noc Biologów.


16 styczniaVI Gala Inżynierów.


16 stycznia – Monika Kaczmarczyk, studentka II roku studiów stacjonarnych na kierunku  pedagogika, a także studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Justyna Słonimiec i Maciej Gawron z koła naukowego Eko-Zarządzania  otrzymali stypendium Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014. 


20 stycznia – efekty kształcenia dla kierunku inżynieria danych prowadzonego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii zostały uznane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego za wzorcowe i opublikowane jako załącznik do rozporządzenia MNiSW.


29 stycznia – utworzenie kierunków studiów europeistyka i stosunki transgraniczne oraz ochrona i bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego na Wydziale Humanistycznym (ten drugi kierunek został wygaszony po dwóch latach);  architektura krajobrazu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.


25-26 lutego – Dni Erasmusa+.


12 marcaAltium Designer Day, zorganizowany przez Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz firmę  Computer Controls sp.  z o.o. 


18 marca – XII edycja Targów Pracy.


18 marca – Przedstawiciele japońskiej fundacji Tanita wręczyli prof. Wojciechowi Błogowskiemu z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ, symboliczny czek na sumę 10 tys. dolarów na realizację grantu, którego celem jest poznanie wpływu metabolizmu tkanki tłuszczowej na metabolizm kości. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firmy z Londynu i Amsterdamu, którzy kierują firmą Tanita w Europie. Obecni byli także przedstawiciele firmy Tanita w Polsce. (fot. 170)


19 marca – podczas posiedzenia Senat UZ jednogłośnie wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia z dniem 1 października 2014 r. Wydziału Prawa i Administracji.


19 marca – Senat UZ powołał nowy kierunek kształcenia – inżynierię kosmiczną. Jest to pierwszy tego typu kierunek studiów w Polsce z autorskim programem kształcenia.


19 marca – stoisko Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało tytuł najlepszego stoiska XX Targów Książki Naukowej we Wrocławiu. (fot. 171)


22 marca – inauguracja I Festiwalu Muzyki Pasyjnej, zorganizowanego przez Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego UZ, pod honorowym patronatem JM Rektora, prof. T. Kuczyńskiego. (fot. 172)


28 marca – na UZ gościł dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 


31 marca – odbyło się posiedzenie sygnatariuszy porozumienia w sprawie powołania Wydziału Prawa i Administracji na UZ. 


10-11 kwietnia – II ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja źródłoznawcza odbyła się na UZ.


25 kwietnia – dr hab. Pola Kuleczka prof. UZ, kierownik Zakładu Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ otrzymała  Laur z Gaju Akademosa za wybitne zasługi wniesione w rozwój nauki polskiej i działalność społeczną. Został on przyznany przez Kapitułę Nadwiślańskiego Towarzystwa Literackiego Sodalitas Litteraria Vistulana w Sopocie.


27 kwietnia – podczas Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie stołowym reprezentanci UZ, prowadzeni przez Henryka Michalaka zdobyli złoty medal w klasyfikacji uniwersytetów oraz uplasowali w czołowej ósemce szkół wyższych w Polsce. Uczelnię reprezentowali: Łukasz Dzikowski, Tomasz Sidelnik, Dawid Kozłowski, Tomasz Rakowski.


29 kwietnia – pierwsza publiczna prezentacja elektrycznego wózka pionizującego terenowo - pokojowego nr 001, zaprojektowanego i wykonanego przez specjalistę naukowo-technicznego z Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn UZ - Zdzisława Wałęgę - opiekuna naukowego Akademickiego Związku Motorowego. Przy powstaniu prototypu pomagali studenci – członkowie AZM - Mateusz Kozak i Krzysztof Deichsel. (fot. 173)

prof. Blogowski.jpg Oficyna - stoisko.JPG festiwal muzyki pasyjnej.jpg wózek inwalidzki.jpg
fot. 170 fot. 171 fot. 172 fot. 173

 

5 maja – UZ odwiedziła marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz i spotkała się ze studentami.


10 maja – dzień otwarty w Parku Naukowo-Technologicznym.


11-20 maja  – delegacja z Uniwersytetu Kultury, Sportu i Turystyki w Thanh Hoa z rektorem Thi Hong Le na czele.


12 maja – XV ogólnopolska konferencja naukowa Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem, organizowana przez Katedrę Zarządzania Potencjałem Społecznym Wydziału Ekonomii i Zarządzania, połączona z jubileuszem 45.lecia pracy naukowej prof.  Janiny Stankiewicz. (fot. 174)


12 maja – Wampiriada 2014.


12-24 maja – Dni Kultury Studenckiej Bachanalia 2014.


13 maja – uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Krzysztofowi Pendereckiemu. (fot. 175)


13-14 maja – X edycja Dni Kultury Rosyjskiej na UZ.


13 maja-16 czerwca – wystawa Powiało na mnie morze snów…  Krzysztof Penderecki – partytury i muzyczne notacje z okazji nadania  tytułu doktora honoris causa prof. Krzysztofowi Pendereckiemu w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej.


14 maja – dr hab. Wojciech Błogowski, profesor UZ został laureatem konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START, którego celem jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. 

 

14 maja - III edycja gry miejskiej studentów UZ Bieg do kariery.


19 majaI Akademickie Mistrzostwa w Płukaniu Złota zorganizowane przez Zielonogórskie Akademickie Bractwo Kopaczy Aurum.


22 maja  – wizyta premiera Donalda Tuska na UZ. (fot. 176)


26 maja - oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu rozstrzygnął II edycję konkursu dla doktorantów na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2013 r. Laureatem w obszarze nauk humanistycznych i społecznych został dr Wolfgang Brylla z Instytutu Filologii Germańskiej UZ. Nagrodę otrzymał za rozprawę doktorską pt. Berlin als Raum. Hans Falladas erzählte Großstadt. Doktorat Wolfganga Brylla był pierwszym nadanym przez Uniwersytet Zielonogórski w dyscyplinie literaturoznawstwo, a rozprawa została wyróżniona przez Radę Wydziału Humanistycznego UZ.


29 maja – prof. Andrzej Cegielski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ został laureatem nagrody im. Profesorów Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala, edycja 2014. 


29 maja-1czerwca – XXXI Akademickie Mistrzostwa Polski w Jeździectwie na UZ. (fot. 177)


2 czerwca – przewodniczący Parlamentu Studenckiego UZ - inż. Tomasz Bryk, został członkiem prezydium Forum Uczelni Technicznych. 

 

 

prof. J. Stankiewicz.jpg dhc prof. K.Penderecki.jpg Tusk na UZ.jpg mistrzostwa kon.jpg
fot. 174 fot. 175 fot. 176 fot. 177

 

8-9 czerwca – XI Festiwal Nauki – Uniwersytet otwarty na Europę. (fot. 178)


9 czerwca – uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa prof. dr. Wojciechowi Dziembowskiemu oraz  prof. Richardowi  Wielebinskiemu. (fot. 179)


10 czerwca – na Wydziale Mechanicznym UZ odbył się pokaz pracy drukarki 3D.


11 czerwca – Uniwersytet Zielonogórski nominowany do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2014, w kategorii najbardziej kreatywnego i innowacyjnego uniwersytetu.


11 czerwca – prof. Stanisław R. Kortyka otrzymał z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Bogdana Zdrojewskiego medal „ Zasłużony Kulturze - GLORIA ARTIS”. 


13 czerwca – pierwszy Spływ Inżyniera zorganizowali studenci Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (z Lubrzy do Gościkowa-Paradyża). (fot. 180)


13 czerwca-16 lipca - dr Agnieszka Łobodziec z Zakładu Kultury i Literatury Angielskiego Obszaru Językowego w Katedrze Filologii Angielskiej UZ otrzymała prestiżowy grant przyznany przez amerykański Departament Stanu na udział w  sześciotygodniowym programie SUSI (Study of The US Institutes) na temat współczesnej literatury amerykańskiej. Dr A. Łobodziec jedzie do Louisville (Kentucky) i  jako jedyna będzie reprezentowała Polskę w osiemnastoosobowej, międzynarodowej grupie laureatów.


22-25 czerwca – na UZ odbyła się 37. międzynarodowa konferencja CICA Konflikt i agresja (Developmental and Social Conditions of Conflict and Aggression), której współorganizatorami byli  Uniwersytet Zielonogórski i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy. (fot. 181)


23 – 27 czerwca – na Wydziale Fizyki i Astronomii odbyła się Third AstroNet-II Training School and Workshop. Zgodnie z nazwą jest to połączenie szkoły dla młodych naukowców i doktorantów z warsztatem dotyczącym misji kosmicznych asteroidów.


25 czerwca – Senat UZ przyjął uchwałę o odstąpieniu od pobierania opłat za studia na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych.


26-27 czerwca –w Instytucie Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ odbyła się jubileuszowa X konferencja naukowa Konstrukcje zespolone.


7 lipca – dzięki milionowi złotych otrzymanych w 2013 r. w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia na kierunku inżynieria danych, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego zostało utworzone nowe laboratorium dla studentów, wyposażone w najnowsze zestawy komputerowe (24 szt.) i pomoce dydaktyczne.


14 lipca – Piotr Barański  - student I roku studiów na  Wydziale Mechanicznym UZ, na kierunku inżynieria biomedyczna otrzymał Stypendium Sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego.

FN 2014.jpg dhc 2014.jpg spływ.jpg konferencja CICA.jpg
fot. 178 fot. 179 fot. 180 fot. 181

 

 

14 lipca – budynek dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał tytuł LUBUSKIEGO MISTERA BUDOWY – w edycji 2013, w konkursie na najlepszy obiekt budowlany województwa lubuskiego w kategorii adaptacje i remonty (wręczenie nagrody nastąpiło 26 września). (fot. 182)


22 lipca – do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożony został kompletny wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.


4 września – Katedra Ochrony Przyrody Wydziału Nauk Biologicznych UZ współorganizatorem 1. międzynarodowej konferencji o bocianie białym.


16 września – Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją Jerzego Szymaniuka otrzymał doroczną nagrodę kulturalną miasta z rąk prezydenta – Janusza Kubickiego.


18 - 21 września – V Kongres Młodych Matematyków Polskich pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej odbył się na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ. (fot. 183)


1 października – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015. (fot. 184)


2 października – pierwsza, uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji UZ. W inauguracji wzięły udział władze Wydziału, pracownicy, studenci oraz uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie właśnie w związku z powołaniem nowego wydziału. (fot. 185)


3-21październikaUcz się języka sąsiada – II Dni Polsko – Niemieckie na UZ. 


5-16 października – na UZ odbyła się  międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem: Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem. Jej organizatorami były Instytuty: Filologii Germańskiej i Filologii Polskiej UZ. 

 

16-17 października – ogólnopolska konferencja naukowa Stan nadzwyczajny jako zagadnienie polityczno-prawne współorganizowana przez Instytut Politologii oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

ZAFF130704_047.jpg KONGRES MATEMATYKÓW.jpg INAUGURACJA OG 2014.jpg INAUGURACJA PRAWO.jpg
fot. 182 fot. 183 fot. 184 fot. 185

 

24 października – żałobne posiedzenie Senatu poświęcone pamięci prof. J. Gila, prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, który zmarł nagle 19 października 2014 r. (fot. 186)


20-24 października – w Kaiserslautern, Niemcy, pod patronatem Centrum Matematyki Feliksa Kleina w Kaiserslautern odbyła się niemiecko-polska szkoła modelowania matematycznego „Felix Klein Autumn School – Modeling Week and Lectures on Compressed Sensing”. Była to kolejna edycja prestiżowych warsztatów organizowanych co roku w Instytucie Matematyki Przemysłowej (ITWM) w Kaiserslautern – jednym ze światowych liderów w zakresie zastosowań matematyki w nowoczesnych technologiach i przemyśle. Po raz pierwszy w zajęciach uczestniczyła 15. osobowa grupa (jedyna z Polski) składająca się z pracowników i studentów drugiego roku kierunku inżynieria danych z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ.


29 października - w rezydencji ambasadora Francji w Warszawie dr Elżbieta Jastrzębska z Zakładu Filologii Romańskiej (Instytut Neofilologii, Wdział Humanistyczny) została udekorowana orderem Palm Akademickich II stopnia (Officier des Palmes Academiques), który został przyznany za wkład w krzewienie kultury francuskiej oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju francusko-polskiej współpracy uniwersyteckiej.


30 października – otwarcie Parku Naukowo-Technologicznego UZ przez prezes Rady Ministrów Ewę Kopacz. (fot. 187)


6 listopada - Uniwersytet Zielonogórski został laureatem programu EuroSymbol 2014 w kategorii nowoczesne kształcenie. Kapituła programu doceniła UZ przede wszystkim za projekt studiów podyplomowych: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, który gwarantuje studentom wszechstronną wiedzę na temat procesu wymiany narodowej waluty.


12 listopada -  w IV edycji konkursu projektów badawczych w ramach programu ministra nauki i szkolnictwa wyższego pod nazwą Iuventus Plus dwóch młodych naukowców z UZ – dr Piotr Jachimowicz z Zakładu Metod Matematycznych Fizyki w Instytucie Fizyki  na Wydziale Fizyki i Astronomii oraz dr hab. Wojciech Błogowski z Katedry Zdrowia Publicznego na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu otrzymało dofinansowanie do prowadzonych badań.


13 listopada – prof. Ryszard Rybski z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ został uhonorowany przez niemiecką uczelnię - Technische Hochschule Mittelhessen medalem Hugo-von-Ritgena. Jest to najważniejsze wyróżnienie tej uczelni przyznawane osobom w szczególny sposób zasłużonym dla TH Mittelhessen. Prof. R. Rybski jest dopiero piątym laureatem tej nagrody przyznawanej od 2005 r.


15 listopada – Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło po raz trzeci zostali mistrzami świata w rock'n'rollu akrobatycznym. Studenci wychowania fizycznego na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ zdobyli złoty medal i tytuł Mistrzów Świata. Zawody odbyły się w hali sportowej Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Zielonej Górze. (fot. 188)


17 listopada – wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ czasopismo Discussiones Mathematicae Graph Theory zostało włączone do prestiżowej listy czasopism: Journal Citation Reports ( tzw. lista filadelfijska) licząc od tomu 32 (1) 2012. Discussiones Mathematicae Graph Theory znalazło się w grupie siedmiu polskich czasopism matematycznych  znajdujących się wówczas na liście Journal Citation Reports. Redaktorem naczelnym czasopisma Disccussiones Mathematicae Graph Theory jest prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki, a do grona redaktorów pomocniczych należy dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ.


24 listopada – na swym posiedzeniu Senat UZ podjął decyzję o zmianie nazwy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na: Wydział Budownictwa,  Architektury i Inżynierii Środowiska.


26 listopada – utworzenie kierunku studiów efektywność energetyczna oraz biznes elektroniczny  na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.


16-21 listopada – w Stapelfeld (Niemcy) odbyło się coroczne spotkanie młodych germanistów z Polski, Francji i Niemiec. Uczestnikami  XXIV polsko-francusko-niemieckie kolokwium studenckiego byli pracownicy dydaktyczni oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kolokwium było poświęcone tematyce I wojny światowej w literaturze i sztuce.


2 grudnia – prezentacja nowego projektu Akademickiego Związku Motorowego - motocykla elektrycznego CHOPPER, który został zaprojektowany i zbudowany przez członków Akademickiego  Związku Motorowego działającego na Wydziale Mechanicznym UZ. Twórcami motocykla są: kierownik projektu Zdzisław Wałęga (opiekun AZM) oraz studenci: Krzysztof Kwiatkowski, Krzysztof  Deichsel, Piotr Dąbrowski, Adam Szofer. Nad projektem pochylili się również pracownicy Wydziału Mechanicznego:  dr inż. Mirosław  Żygadło, mgr inż. Robert  Janowski i Piotr  Zieliński.


4-11 grudnia – wizyta delegacji Uniwersytetu Zielonogórskiego z rektorem, prof. dr hab. Tadeuszem Kuczyńskim na Hanoi University of Culture w Wietnamie. 


10 grudnia – Wydziału Nauk Biologicznych po raz pierwszy w swojej historii nadał stopień doktora w dyscyplinie biologia. Otrzymał go mgr Olaf Ciebiera.


12 grudnia – sześcioro studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015. Byli to: studentka studiów doktoranckich - Justyna Kroczak –  filozofia oraz studenci: Michał Dalidowicz -  historia (przewodniczący Studenckiego Koła Epigraficznego); Krzysztof Dudek – fizyka; Kamila Kacprzak - biotechnologia (tegoroczna laureatka nagrody Marszałek Województwa Lubuskiego za wyróżniającą się pracę dyplomową – licencjacką); Łukasz Walas – biologia; Wiktor Wolak – fizyka.


18 grudnia – podczas spotkania świątecznego studenci (I, II i III rok) Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego UZ przekazali dyrektorowi Polikliniki Dariuszowi Suchorskiemu 20 pogodnych obrazów. Inicjatorką i organizatorką akcji charytatywnej ,,Studenci - Poliklinice" była studentka I roku malarstwa (grupa 40+) - Izabela Sak. (fot. 190)

 

2014 - tytuły profesorskie otrzymali: dr hab. Michaił Kotin; dr hab. inż. Zofia Sadecka; dr hab. Anna Szóstak;  

SENAT PROF. j. gIL.jpg e. kOPACZ pnt.jpg ANia i JAcek.jpg POGODNE OBRAZY.jpg
fot. 186 fot. 187 fot. 189 fot. 190

Wydarzenia 2015

 

9 stycznia – Noc Biologów.


17 stycznia  - VII Gala Inżynierów.


20 stycznia – Polskie Towarzystwo Matematyczne zostało wyróżnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za projekt konkursowy Wespół w zespół z matematyką bez granic realizowany przez Zielonogórski Oddział Towarzystwa z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.  


21 stycznia – ponad 500 uczniów podczas dnia otwartego na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ. (fot. 191)


26 stycznia – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu otrzymał do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.


28 stycznia – utworzenie kierunków studiów literatura popularna i kreacje światów gier, a także filologiczna obsługa Internetu i e-edytorstwo na Wydziale Humanistycznym oraz wystąpienie do MNiSW w sprawie utworzenie kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Mechanicznym (pozytywną decyzję ministerstwo podjęło 14 maja).


29 stycznia – Dzień KGHM Polska Miedź S.A. na Uniwersytecie Zielonogórskim. (fot. 192)


6 lutego – od roku akademickiego 2015/2016  na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie można kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku ekonomia.


9 lutego – zmarł prof. dr hab. Marian Eckert, były rektor WSI i wojewoda zielonogórski.


16 lutego – ukonstytuowanie się kolegium i rady redakcyjnej międzywydziałowego czasopisma naukowego Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne. Czasopismo powstało z inicjatywy dr Rafała Ciesielskiego działa pod auspicjami dziekanów Wydziału Artystycznego, Wydziału Humanistycznego i Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauki o Zdrowiu.


16 lutego – Miłosz Bratuś  - student politologii (III rok I stopnia)  na Wydziale Humanistycznym  UZ został wybrany przez Radę Wykonawczą Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na pełnomocnika PSRP ds. Ruchu Naukowego. (Miłosz Bartuś był wówczas przewodniczącym komisji ds. kół naukowych i organizacji studenckich Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.)  


26 lutego - uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Zintegrowanych Studiów Zagranicznych UZ – THM. W 2015 r. absolwentami ZSZ zostało dwoje studentów UZ kierunku automatyka i robotyka: Kamil Barycki oraz Agnieszka Mazur. (fot. 193)


4 marca – Lubuski Wawrzyn Naukowy 2014 za książkę  Oficer – urzędnik – dworzanin. Kariery szlachty śląskiej w państwie pruskim (1740-1806) otrzymała dr hab. Małgorzata Konopnicka. Na co dzień M. Konopnicka jest pracownikiem naukowym w Zakładzie  Historii  Nowożytnej XVI-XVIII w. w Instytucie  Historii na Wydziale  Humanistycznym UZ. Nagrodzona publikacja była jednocześnie pracą habilitacyjną. 


4 marca – dr Agnieszka Słowikowska z Instytutu Astronomii UZ otrzymała grant z programu SKILLS - eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i  jest jednym z jedenastu laureatów III edycji tego konkursu.


11 marca – koncert jubileuszowy z okazji 10 – lecie kierunku Jazz i muzyka estradowa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. (fot. 194)


11 marca – powołanie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim było tematem spotkania rektora prof. Tadeusza Kuczyńskiego, marszałek Elżbiety Polak i wojewody lubuskiego Katarzyny Osos z lekarzami reprezentującymi środowiska medyczne z całego regionu.


14-29 marca - II Festiwal Muzyki Pasyjnej pod honorowym patronatem JM Rektora UZ prof. Tadeusza Kuczyńskiego.

 

 

WEIT dzień otwartych drzwi.jpg dzień miedzi.jpg dyplomy z Gessen.jpg 10 lat jazz.jpg
fot. 191 fot. 192 fot. 193 fot. 194

 

23 marca - prof. dr hab. Zdzisław Wołk nowym prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą. (fot. 195)


24 marca – DNI FRANKOFONII, które odbywały się pod hasłem: Frankofonia: siła różnorodności.


25 marca – utworzenie kierunku studiów coaching i doradztwo filozoficzne na Wydziale Humanistycznym.


25 marca – utworzenie studiów doktoranckich w dyscyplinie pedagogika  oraz socjologia na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu.


27 marca – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odwiedziło blisko 300 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów województwa lubuskiego.


 27-29 marca – chór mieszany Instytutu Muzyki UZ pod kierunkiem dr hab. Łucji Nowak zdobył Srebrne Pasmo podczas II Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej.


27 - 29 marca – w poznańskich „Termach Maltańskich” odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu. Mateusz Kołodziejski, student I roku  Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na kierunku wychowanie fizyczne zdobył aż dwa złote medale na dystansach 50 i 100 m. stylem klasycznym w klasyfikacji uniwersytetów.  (Odpowiednio 6 i 5 miejsce w AMP).


30 marca – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu Wydziałowi Mechanicznemu UZ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji.


9-16 kwietnia – chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego koncertował w Wielkiej Brytanii.


20 – 29 kwietnia – Zielonogórski Festiwal Filozofii.


21-22 kwietnia – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Jazz w kulturze polskiej.


21-22 kwietnia –Dni Kultury Słowian Wschodnich.


27 kwietnia – utworzenie studiów doktoranckich w dyscyplinach budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria produkcji  na Wydziale Mechanicznym


29 kwietnia – wręczenie  Laurów Naukowca. Ideą tej nagrody jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowanie dialogu pomiędzy uczelnią organizacjami i firmami zewnętrznymi. Statuetki będą przyznawane  za najciekawsze projekty kół naukowych i organizacji studenckich zrealizowanych w 2014 r. 


1-3 maja – reprezentanci UZ zajęli 5 miejsce w ogólnej klasyfikacji oraz zdobyli brązowy medal w kategorii uniwersytetów podczas Akademickich Mistrzostw Polski w piłce siatkowej.


7 maja – absolwent UZ Bartłomiej Gauza odkrył nową planetę, krążącą wokół czerwonego karła, gwiazdy VHS 1256.


12 maja – w siedzibie Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji odbyło się uroczyste zakończenie zajęć i wręczenie międzynarodowych certyfikatów MetaPack IT Academy.


13-14 maja – dr Agnieszka Słowikowska z Instytutu Astronomii UZ, podczas Dni Narodowego Centrum Nauki w Szczecinie zaprezentowała swój projekt, na który otrzymała grant w ramach programu SONATA Polarymetryczne obserwacje białych karłów typu DC oraz masywnych układów rentgenowskich z gwiazdami Be realizowany.


15 maja – dr inż. Katarzyna Arkusz z Zakładu Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymała nagrodę Siemensa za pracę doktorską Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/Ti02.


15-17 maja – reprezentacja sekcji pływackiej studentów niepełnosprawnych KU AZS UZ wzięła udział w XI Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych w Poznaniu. Reprezentację UZ tworzyli: Filip Buda, Dominika Tarnowska, Mateusz Sadowski, Gracja Hryniuk oraz trener Marta Dalecka. Zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach, w klasach startowych wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Ekipa AZS UZ zdobyła aż 5 złotych medali i 3 srebrne co dało w klasyfikacji drużynowej IV miejsce wśród wszystkich polskich uczelni.


16 maja – II Akademickie Mistrzostwa w Płukaniu Złota na UZ. (fot. 196)


21 maja – minister zdrowia Bartosz Arłukowicz osobiście poinformował Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego i zgromadzonych gości o pozytywnej opinii ministerstwa w sprawie powołania na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku lekarskiego. Niemal jednocześnie na UZ dotarła decyzja minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej o przyznaniu Wydziałowi Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim. (fot. 197)


25 maja – dr hab. Wojciech Błogowski, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego już po raz drugi został laureatem konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START, którego celem jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. 


27 maja – koncert Perły Instytutu Muzyki. (fot. 198)

 

 

prof. Wołk.jpg płukanie złota.jpg Arłukowicz.jpg perły.jpg
fot. 195 fot. 196 fot. 197 fot. 198

 

 

 

29 maja – koncert z okazji zakończenia pracy pedagogicznej i artystycznej Marii Jałochy z Instytutu Muzyki UZ.


29 maja – początek wyprawy dookoła świata studentek, studentów i absolwentów UZ:  Pauliny Niemiec, Katarzyny Załuskiej, Macieja Pełczyńskiego, Łukasza Kota, Mateusza Gajdzińskiego, Alexa Niebrzegowskiego oraz Dawida Walczyny z Uniwersytetu Gdańskiego. (fot. 199)


8 czerwca – na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ uroczyście otwarto nowoczesne Laboratorium Systemów Multimedialnych, którego wyposażenie ufundował zielonogórski gigant zaawansowanych technologii – firma ADB. Uroczystość związana jest z jubileuszem firmy, która 20 lat temu powstała na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od tego też czasu ściśle współpracuje z uczelnią w zakresie praktycznych szkoleń studentów z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.


11 czerwca – wykład otwarty Doświadczenia i wyzwania integracji europejskiej prof. dr hab. Marka Belki, prezesa Narodowego Banku Polskiego. (fot. 200)


14-15 czerwca – XII Festiwal Nauki – Sport. Na zdrowie.


16 czerwca – uroczystość nadania godności doktora honoris causa wybitnemu specjaliście konstrukcji metalowych - prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Kowalowi. Był to 14. doktor honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale pierwszy z dziedziny budownictwa. (fot. 201)


20 czerwca – zespół Trzy Tony Gruzu złożony ze studentów I roku kierunku jazz i muzyka estradowa zdobył I miejsce podczas X Przeglądu Piosenki Poetyckiej Wyśpiewać poezję, odbywającego się w ramach Stachuriady 2015 w Grochowicach (gmina Kotla, powiat głogowski, województwo dolnośląskie).


23 czerwca – podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp. i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Porozumienie podpisali: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński - Rektor UZ oraz Artur M. Gurec – dyrektor oddziału TVP Gorzów Wlkp.


24 czerwca – Katarzyna Łasińska, dotychczasowa dyrektor d/s ekonomiczno -kadrowych UZ przejęła pełnienie obowiązków Kanclerza UZ.


24 czerwca br. – Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął uchwałę o wydzieleniu z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu: Katedry Wychowania Fizycznego, Katedry Chorób Wewnętrznych, Zakładu Pielęgniarstwa i powołaniu Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu z dniem 1 października 2015 r. 


26 czerwca – podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego 4 profesorów Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało odznaki honorowe "Za zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Byli to: dr hab. Wiesław Hładkiewicz, prof. UZ, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ, dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ.


6-10 lipca – na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego odbywa się międzynarodowa konferencja matematyczna FUNCTION SPACES XI. (fot. 202)


26 sierpnia – podpisanie umowy pomiędzy samorządem województwa a Uniwersytetem Zielonogórskim na dofinansowanie kierunku lekarskiego. Sygnatariuszami umowy byli  Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak oraz prof. Tadeusz Kuczyński – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

8 września – otwarcie Centrum Przyrodniczego wspólnego przedsięwzięcia Uniwersytetu Zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra na rzecz popularyzacji wiedzy biologicznej.

 

 

ogórek świat.jpg prof. M. Belka.jpg dhc 2015.jpg Function Spaces .jpg
fot. 199 fot. 200 fot. 201 fot. 202

 

9 września –  otwarcie wystawy Portrety zielonogórzan w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Dla podkreślenia doniosłej roli szkolnictwa wyższego w powojennym awansie miasta, na wystawie znalazły się portrety wszystkich rektorów zielonogórskich uczelni: Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Politechniki Zielonogórskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego (poza portretem obecnie urzędującego rektora UZ – w tradycji akademickiej portret rektora jest malowany dopiero po zakończeniu kadencji). (fot. 203)


13 września – prof. dr hab. Leszek Jerzak został prezesem Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.


17-19 września – Wydział Prawa i Administracji gospodarzem 57. Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego. (fot. 204)


29 września – podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie.


1 października – otwarcie Centrum Nauki Keplera jako wspólnego przedsięwzięcia miasta Zielona Góra i Uniwersytetu Zielonogórskiego.


5 października – podpisanie umowy o wartości 4 mln 980 tys. zł z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego wyposażenia dla laboratoriów dydaktycznych na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. Dokument podpisali - Zastępca Dyrektora ds. utrzymania zasobów Ośrodka Przetwarzania Informacji Łukasz Socha i rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński. Środki te pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Infrastruktura szkolnictwa wyższego.


5 października – inauguracja roku akademickiego 2015/2016.


5 października – otwarcie Ośrodka Nauk Medycznych Podstawowych i zmodernizowanego Zakładu Patomorfologii.


9-22 października – III Dni Polsko-Niemieckie Pokonywać granice. (fot. 205)


19 października – otwarcia siedziby dziekanatu Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. (fot. 206)


19-23 października – Ogólnopolski Tydzień Kariery na UZ - Poznaj swojego doradcę kariery!


19-23 października – uroczyste otwarcie Szkoły Modelowania Matematycznego.


19-22 października –  międzynarodowa konferencja Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra-Lviv organizowana przez Instytut Fizyki Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

rektor w muzeum.jpg katedra prawa konstytucyjnego.jpg dni niemieckie.jpg dziekanat lekarski.jpg
fot. 203 fot. 204 fot. 205 fot. 206

 

21 października – dzień otwarty Laboratorium Systemów Multimedialnych oraz otwarcie Akademii ADB na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ.


21 października – ponad 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło w promocji kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Spotkanie zostało przeprowadzone w ramach projektu systemowego Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych przyrodniczych i technicznych działania 4.1 poddziałania 4.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego organizatorami byli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biuro Promocji UZ. (fot. 207)


22 października – na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ odbyła się oficjalna inauguracja pierwszej edycji Perceptus IT Security Academy.


29 października - 1 listopada – chór mieszany Instytutu Muzyki UZ pod kierunkiem dr hab. Łucji Nowak oraz dr hab. Iwony Wisniewskiej-Salamon, prof. UZ uczestniczył w prestiżowym konkursie chóralnym Malta International Choir Festival 2015. Zespół dobrze zaprezentował się wśród wielu znakomitych chórów z całego świata. Wystąpił w dwóch kategoriach konkursowych: Musica Sacra 2 i Musica Secular 3 i w obu zdobył Brązowe Pasmo.


9 listopada - w siedzibie Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Raculi, został podpisany list intencyjny, dotyczący współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a zielonogórskim oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Sygnatariuszami listu byli:  rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński oraz prezes oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Ladaczyński.

 

11 listopada – w Krakowie odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Reprezentanci UZ Kornelia Kopaczyńska studentka I roku psychologii i Bartosz Lech  – student I roku studiów magisterskich Zarządzania, odnieśli sukces zdobywając tytuł II Wicemistrzów Polski na 2015 rok w tańcach standardowych. Warto podkreślić również, że para taneczna w marcu 2015 r. zdobyła również tytuł wicemistrzów Polski w 10 tańcach.


12 – 13 listopada – międzynarodowa konferencja Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach, odbyła się w Instytucie Socjologii UZ.


12 – 15 listopada – X Międzynarodowe studenckie sympozjum naukowe Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska (10th International Conference of Young Naturalists - From Biotechnology to Environment Protection) odbyło się na Wydziale Nauk Biologicznych UZ.


18-19 listopada – na UZ odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Pokój/wojna - humanistyka wobec wyzwań współczesności. Organizatorami tego wydarzenia były: Instytut Filozofii, Instytut Filologii Polskiej i Instytut Politologii Wydziału Humanistycznego we współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Żytomierzu, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze.


20 listopada -  mgr Beata Kałużna – absolwentka (2015 r.) pedagogiki (specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyka) otrzymała wyróżnienie w XII edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie lub doktorskie organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


24 listopada - uroczystość nadania Instytutowi  Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego imienia Profesora Janusza Gila. (fot. 208)


28 listopada – chór mieszany Instytutu Muzyki UZ pod kierunkiem dr hab. Łucji Nowak oraz dr hab. Iwony Wisniewskiej-Salamon, prof. UZ uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Chórów Kameralnych i Zespołów Wokalnych Sedina Cantat 2015 w Szczecinie. Chór zdobył I miejsce w kategorii Chóry Kameralne oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu kompozytora szczecińskiego.


30 listopada – wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu PRELUDIUM (na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające tytułu doktora) ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie znalazła się studentka literaturoznawstwa UZ, mgr Kamila Gieba, która otrzymała dofinansowanie na projekt Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu. Równocześnie K. Gieba została laureatką ogólnopolskiego konkursu Fundacji im. Maurycego Mochnackiego w Krakowie na stypendium im. Anny Stadnickiej dla doktorantów z otwartym przewodem doktorskim, zajmujących się polską literaturą i kulturą.


2 grudnia – Lumel Day na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ


4 grudnia – trzecie otwarte zielonogórskie dyktando z języka niemieckiego. (fot. 209)


7 grudnia – 25 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego kształcących się na kierunkach: architektura wnętrz, budownictwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ekonomia, fizyka techniczna, grafika, informatyka, jazz i muzyka estradowa, malarstwo, pielęgniarstwo, zameldowanych na pobyt stały w Zielonej Górze otrzymało stypendia ufundowane przez Klub Radnych Zielona Razem. (fot. 210)


8 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych na UZ.


8 grudnia – wręczono nagrody naukowe Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN za wybitne i twórcze prace naukowe. Nagrodę w dziedzinie pedagogiki im. Władysława Spasowskiego otrzymał zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Dudzikowej w składzie: dr hab. Ewa Bochno (adiunkt na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej, UZ), dr Ireneusz Bochno, dr Sylwia Jaskulska, dr Karina Knasiecka-Falbierska, dr Mateusz Marciniak, dr Renata Wawrzyniak-Beszterda za tryptyk longitudinalny Doświadczenia szkolne I rocznika reformy edukacji a zmiany zasobów jego kapitału społecznego w warunkach szkoły wyższej.


9 grudnia – dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ został powołany na członka Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk na lata 2015-2019.


10 grudnia – w edycji 2015 Paszportów POLITYKI w kategorii Sztuki wizualne nominowany został Piotr Łakomy – absolwent malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.


10 grudnia – dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ został powołany na członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk na lata 2015-2018.


10 grudnia – prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego został powołany na członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk na lata 2015 - 2018.


10 grudnia – na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego uroczyście otwarto nowoczesne laboratorium. Zostało ono ufundowane przez zielonogórską firmę o międzynarodowym zasięgu - MetaPack, dostawcę rozwiązań do zarządzania procesem wysyłki dla wiodących przedsiębiorstw handlowych z branży E-Commerce.


15 grudnia – studenci i absolwenci Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki: Kamil Feliszewski, Dawid Kuźmiński, Adam Kowalczyk, Alicja Wolnik, Sławomir Krężel wygrali czwartą edycję 24 godzinnego hackathonu organizowanego przez firmę Microsoft Polska Night of The Living Devs 2015.


16 grudnia – prof. dr hab. Bogusław Banaszak - dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ został ponownie wybrany  na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018. 


21 grudnia – Wydział Humanistyczny otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie językoznawstwo.

 

2015 - tytuły profesorskie otrzymali: dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik; dr hab. Małgorzata Mikołajczak; dr hab. Dariusz Dolański; dr. hab. Wiesław Leoński; dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz; dr hab. inż. Grzegorz Benysek; dr hab. Roberto P. Mignani; dr hab. inż. Stanisław Laber; dr hab. inż.  Marcin Witczak; dr. hab. Tomasz Skura; dr hab. Wiesław Hładkiewicz; dr hab. Andrzej Małkiewicz.

 

 

promocja ścisłych.jpg IA IM..jpg dyktando z niemieckiego.jpg stypendia zielone.jpg
fot. 207 fot. 208 fot. 209 fot. 210

Wydarzenia 2016

 

 

5 stycznia – dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany na członka Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk na lata 2016-2019.

 

5 stycznia – 3. przedstawicieli Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ weszło w skład Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Przewodniczącym Komitetu Automatyki i Robotyki PAN został prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, sekretarzem Komitetu - prof. dr hab. inż. Marcin Witczak, a członkiem Komitetu prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński.


8 stycznia – dr Michał Pszczółkowski, adiunkt w Katedrze Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał roczne stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zostało ono przyznane w dziedzinie opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na realizację projektu badaczego Architektura szkolna w latach II Rzeczypopolitej 1918-1939. Przedmiotem badań dr. M. Pszczółkowskiego jest problematyka architektoniczna i konserwatorska obiektów szkolnych z tego okresu.


11 stycznia – prof. dr hab. Dariusz Dolański, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia na UZ został powołany w skład  Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2016 – 2019.


11 stycznia – prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski po raz piąty został wybrany członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.


11 stycznia – ukazała się nowa płyta Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją Jerzego Szymaniuka, zatytułowana 15 Years in Full Swing


13 stycznia – prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak po raz drugi została wybrana członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. 


14 stycznia – prof. Stefan Konstanczak  z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany na członka Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.


19 stycznia – prof. zw. dr hab. inż. Zofia Sadecka została wybrana członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.


20 stycznia – Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ wybrała swoich przedstawicieli do Komitetu Matematyki PAN na kadencję 2016-2019. Zostali nimi: prof. dr hab. Jerzy Motyl oraz prof. dr hab. Marian Nowak.


21 stycznia – dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ została wybrana do Komitetu Socjologii PAN. Ponadto po raz drugi została wybrana do  Komitetu Badań nad Migracjami PAN i w kadencji 2015-2018 pełni funkcję członka Prezydium tego Komitetu. 


24 stycznia – prof. zw. dr hab. inż. dr h. c.  Stanisław Urban z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN na kadencję 2016-2019.


27 stycznia – utworzenie kierunków studiów: język francuski w komunikacji zawodowej z drugim językiem romańskim, filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim oraz stosunki międzykulturowe na Wydziale Humanistycznym; fizyka medyczna na Wydziale Fizyki i Astronomii; energetyka komunalna na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Senat podjął uchwałę w sprawie likwidacji kierunku polityka publiczna.


5 lutego – Uniwersytet Zielonogórski otrzymał tytuł UCZELNIA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE przyznany przez Fundację DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska.


10 lutego – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.


11 lutego - projekt. Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe, którego autorką jest dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, kierownik Zakładu Dydaktyki Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał duży grant z IV edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015 r.


12 lutego – spotkanie z dr hab. Dorotą Gondek – Rosińską, prof. UZ członkinią zespołu POLGRAW, uczestniczkę badań w grupie LIGO-VIRGO, które dowiodło istnienia fal grawitacyjnych. (fot. 211)


18 lutego – Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o., Uniwersytet Zielonogórski, oraz firma Advanced Graphene Products sp. z o.o. podpisały porozumienie o współpracy.


19-21 lutego – na poznańskich obiektach sportowych został rozegrany finał Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu mężczyzn. Z 250 startujących drużyn w rozgrywkach najlepsza okazała się reprezentacja Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadzona przez trenera Macieja Góreckiego.


22 lutego – podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Innovations for High Performance Microelectronics/Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą. Umowę podpisali: rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. Tadeusz Kuczyński oraz profesor Bernd Tillack – dyrektor naukowy IHP.


23 lutego – prof. dr hab. Piotr Rozmej z Wydziału Fizyki i astronomii członkiem Komitetu Fizyki PAN.


24 lutego – z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata Język wobec zmian społecznych. Prowadził ją prof. Marian Bugajski z Instytutu Filologii Polskiej UZ, a opinię na temat zmian języka w mediach tradycyjnych zaprezentowała dr hab. Magdalena Steciąg, także z IFP. Debatę zorganizowała Rada Języka Polskiego.


24 lutego – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska po raz pierwszy w swojej historii nadał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo. Otrzymał go dr inż. Jacek Korentz.

 

5-6 marca – w Toruniu odbyły się 60 Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce. W zawodach rewelacyjnie wystartowało dwoje zawodników ZLKL Zielona Góra – studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego: Michaliny Kwaśniewskiej i Krzysztofa Bartczaka, którzy wywalczyli 2 medale. Krzysztof Bartczak zdobył srebrny medal w 7-boju halowym, a Michalina Kwaśniewska zdobyła brązowy medal w skoku wzwyż. 

 

9-10 marca – międzynarodowa konferencja naukowa Music therapy as an art therapy technique in penal units/ MUZYKOTERAPIA jako technika arteterapeutyczna wykorzystywana w jednostkach penitencjarnych pod honorowym patronatem JM Rektora UZ prof. Tadeusza Kuczyńskiego. Jej organizatorami byli: Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego,  Koło Naukowe Doktorantów INKLUZJA, Penitencjarne Koło Naukowe PRISON, Filharmonia Zielonogórska oraz Areszt Śledczy w Zielonej Górze.


11 marca – w siedzibie Wydziału Fizyki i Astronomii UZ odbyło się spotkanie założycielskie zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (PTFM) (fot. 212)


11 marca – dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ zastępca dyrektora Instytutu Astronomii im. profesora Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego został powołany na członka Komitetu Astronomii PAN na 4-letnią kadencję.


12 marca –odbyły się uroczystości jubileuszu 70 urodzin i 44-lecia pracy dydaktyczno-naukowej prof. Romana Zmyślonego, znakomitego matematyka z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ. (fot. 213)


14 marca – odbyły się wybory rektora i prorektorów UZ na kadencję 2016 – 2020. Kolegium elektorów wybrało ponownie prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński na rektora. Prorektorem ds. studenckich pozostał prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Prorektorem ds. Jakości Kształcenia pozostała prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk. Prorektorem ds. Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego pozostał dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ. Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany prof. dr hab. Giorgi Melikidze. (fot. 214)


16 marca – XIV edycja Targów Pracy na UZ.


30 marca – odbyła się gala wręczenia nagród laureatom Plebiscytu LAUR BEZPIECZEŃSTWA. W grupie pracodawców tworzących bezpieczne i przyjazne pracownikowi miejsca pracy zwyciężył UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. 


21 marca – Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.


1 kwietnia – dr hab. Wojciech Błogowski, prof. UZ z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ otrzymał prestiżową nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologii Early Investigators Award. Odebrał ją podczas gali wręczenia nagród w Bostonie.


 5-8 kwietnia – XX Dni Frankofonii.


7 kwietnia – Rada Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ wybrała nowe władze WEZ na kadencję 2016-2020. Dziekanem został  dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ, prodziekanem d/s nauki pozostał dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ, prodziekanem d/s jakości kształcenia wybrano dr. Pawła Szudrę, a prodziekanem d/s  studenckich został dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko.  


7 kwietnia – Rada Wydziału Fizyki i Astronomii UZ wybrała nowe władze WFA na kadencję 2016-2020. Dziekanem został  prof. dr hab. Andrzej Drzewiński (dotychczasowy prodziekan Wydziału), a prodziekanem dr hab. Jarosław Kijak , prof. UZ.

 

 

prof. D. Rosińska.JPG fizyka medyczna.jpg jubileusz prof. Zmyślonego.jpg wybory 2016.jpg
fot. 211 fot. 212 fot. 213 fot. 214

 

8 kwietnia – w siedzibie  Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. odbyła się konferencja  Energetyka komunalna – teraźniejszość i wyzwania przyszłości! Organizatorami tego wydarzenia są: Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz  Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (fot. 215)


8 kwietnia – prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, w uznaniu zasług dla Politechniki Warszawskiej i Wydziału Mechatroniki, został uhonorowany srebrnym medalem „100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej”. 


12 kwietnia – Rada Wydziału Prawa i Administracji UZ wybrała nowe władze WPA na kadencję 2016-2020. W wyniku wyborów dotychczasowe władze Wydziału nadal będą pełnić swoje funkcje w kadencji 2016 - 2020. Dziekanem pozostał  prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak, prodziekanem  d/s nauki i jakości kształcenia ponownie wybrano dr. Piotra Mysiaka, a prodziekanem d/s studenckich pozostał dr Robert Wysocki.


12 kwietnia – Rada Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii postanowiła, że nadal będą na nim zarządzać: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ jako dziekan, dr hab. inż. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ jako prodziekan d/s studenckich, dr Jarosław Wagner jako prodziekan d/s organizacji i rozwoju oraz dr Elżbieta Kołodziejska jako prodziekan d/s  kształcenia. 


12 i 13 kwietnia – XII edycja Dni Kultury Słowian Wschodnich na UZ.


12-19 kwietnia – Rada Wydziału Humanistycznego UZ wybrała nowego dziekana na kadencję 2016-2020. Został  nim dotychczasowy dziekan - dr hab. Sławomir  Kufel, prof. UZ. Prodziekanem d/s nauki i rozwoju (dotychczas prodziekan d/s nauki i jakości kształcenia) pozostał dr hab. Jarosław Dudek, prof.UZ. Natomiast  prodziekanem d/s studenckich i jakości kształcenia (dotychczas prodziekan d/s studenckich) wybrano dr Nel Bielniak.


13 kwietnia – Rada Wydziału Nauk Biologicznych UZ wybrała nowe władze WBN na kadencję 2016-2020. Obowiązki dziekana powierzono prof. dr hab. Beacie Gabryś (dotychczasowej prodziekan d/s nauki na Wydziale). Prodziekanem d/s nauki wybrano dr hab. Katarzynę Baldy-Chudzik, prof. UZ, a prodziekanem d/s dydaktyki została dr Elżbieta Roland.


13 kwietnia – Rada Wydziału Mechanicznego UZ wybrała nowe władze WM na kadencję 2016-2020. Obowiązki dziekana nadal będzie pełnił dr hab. inż. Sławomir  Kłos, prof. UZ. Podobnie nadal swe obowiązki będzie pełnić prodziekan d/s nauki dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ. Natomiast prodziekanem d/s studenckich został dr inż. Piotr Gawłowicz.


14 kwietnia – prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek – dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ został powołany przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina do komisji konkursowej projektu Ustawa 2.0.


15 kwietnia – W Lesznie odbyły się XII Halowe Akademickie Mistrzostwa Polski. Po raz kolejny bardzo dobrze zaprezentował się zawodnik Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego - Piotr Kaliszuk. Do zdobytych w latach 2013 i 2014 złotego i srebrnego medalu dołożył kolejny złoty medal.


16 kwietnia – chór mieszany Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczył w III Ogólnopolskim Festiwalu Wielkanocnej Pieśni Chóralnej w Sopocie. Chór pod kierownictwem dr hab. Łucji Nowak i dr hab. Iwony Wiśniewskiej-Salamon, prof. UZ zdobył złoty dyplom.


17 kwietnia – dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego został powołany w skład Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN na kadencję obejmującą lata 2016 – 2020.


18 kwietnia – Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ wybrała nowe władze WLNZ na kadencję 2016-2020. Nowym dziekanem została dr hab. Agnieszka Zembroń – Łacny, prof. UZ, dotychczasowy prodziekan d/s kształcenia. To stanowisko z dniem 1 września br. zmieni nazwę na prodziekana d/s nauki i wówczas obejmie je dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ. Prodziekanem d/s studiów i studentów (obecnie prodziekan d/s studenckich) pozostała dr Ewa Skorupka. Natomiast prodziekanem d/s klinicznych (do końca tej kadencji prodziekan d/s medycznych)  pozostał dr n. med. Paweł Jarmużek. 


19 kwietnia – Rada Wydziału Artystycznego wybrała nowe władze WA na kadencję 2016-2020. Nowym dziekanem Wydziału została dr hab. Barbara Literska, prof. UZ, a prodziekanem dr hab. Alicja Lewicka - Szczegóła, prof. UZ. 


20 kwietnia – Rada Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki wybrała nowe władze WIEA na kadencję 2016-2020. Nowym dziekanem Wydziału został dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (dotychczasowy prodziekan d/s rozwoju), prodziekanem d/s rozwoju dr inż. Tomasz Gratkowski, a na prodziekana d/s jakości kształcenia wybrano dr inż. Annę Pławiak-Mowną.


20 kwietnia – Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii jako ostatnia na UZ wybrała władze WMIE na kadencję 2016-2020. Dziekanem Wydziału pozostał dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ, prodziekanem d/s nauki pozostał prof. dr hab. Marian Nowak, a funkcję prodziekana d/s studenckich nadal będzie pełnić dr Robert Dylewski. 


22 kwietnia - Pokonać bariery poprzez wspólne działanie – pod takim hasłem na UZ obchodzony był jubileusz 10-lecia powołania stanowiska Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów oraz Rady Studentów Niepełnosprawnych. (fot. 216)


25 kwietnia – prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr h.c., członek korespondent PAN, Bologna of Science – Accademici Corrispondenti Stranieri z Zakładu Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego po raz kolejny został powołany na członka komitetów Polskiej Akademii Nauk na lata 2015-2018. 


28 kwietnia - koncert pt. Swingujące pokolenia z cyklu Big Band UZ i Przyjaciele. Solistami koncertu byli: Andrzej Dąbrowski, Paulina Gołębiowska i Krzysztof Kiljański.(fot. 217)


29 kwietnia – br. prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Banaszak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego reprezentuje Polskę w Komisji Weneckiej.


9 maja – w Petersburgu odbył się pierwszy z serii  Pucharów Świata World Masters Main Class. Ania Miadzielec  i Jacek Tarczyło  po rocznej przerwie występów w zawodach światowej Federacji  Rock’n’Rolla Akrobatycznego zdobyli pierwsze miejsce.  Ania i Jacek są studentami kierunku wychowanie fizyczne na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.


9 maja - podpisanie porozumienia pomiędzy uczelnią a  Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.  


10 maja – w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się  uroczyste otwarcie wystawy Tadeusza Bairda głosy z oddali ... Z myśli kompozytora zawartych w jego partyturach i dokumentach. (fot. 218)


11 maja – dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ z Wydziału Fizyki i Astronomii został powołany w skład Komitetu Europejskiej Agencji Kosmicznej zajmującego się przydziałem czasu obserwacyjnego satelity INTEGRAL w latach 2016-2017. 


13 maja – prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Wysokowski członkiem sekcji inżynierii komunikacyjnej w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.


16 maja – dr Anita Kuchaska-Dziedzic z Wydziału Humanistycznego UZ zdobywczynią nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejherta w kategorii działalność społeczna.


21-22 maja – III Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa w Płukaniu Złota.

 

 

kponferencja energetyka.jpg konferencja niepełnosprawni 2016.jpg Big Band 2016r.jpg wystawa Baird.jpg
fot. 215 fot. 216 fot. 217 fot. 218

 

25 maja – Uniwersytet Zielonogórski odwiedził wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. (fot. 219)


30 maja – utworzenie studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo na Wydziale Humanistycznym.


2-4 czerwca – podczas Akademickich Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce w Łodzi Michalina Kwaśniewska wygrała konkurs skoku wzwyż i wywalczyła dwa złote medale, jeden w kategorii "open" oraz jeden w rywalizacji uniwersytetów. Takie same trofea medalowe stały się udziałem Mateusza Kwaśniewskiego w rzucie oszczepem, ponadto reprezentacja UZ przywiozła jeszcze trzy srebrne i dwa brązowe medale.


3-5 czerwca – rozegrane zostały I Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w boccia na Uniwersytecie Zielonogórskim.


6 czerwca – w Gryżynie  (gmina Bytnica) podczas posiedzenia konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego został podpisany list intencyjny pomiędzy Zrzeszeniem a Uniwersytetem Zielonogórskim.


8 czerwca – na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się kolejne w województwie lubuskim spotkanie konsultacyjne Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara. Podczas spotkania został podpisany dokument Partnerstwo dla Wolontariatu pod Honorowym Patronatem RPO.  Uniwersytet Zielonogórski będzie jednym z sygnatariuszy tego dokumentu. (fot. 220)


9 czerwca – prezydium oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, po zasięgnięciu opinii Zespołu oceniającego prace nadesłane na Konkurs O/PAN na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2015, postanowiło przyznać dr Justynie Kroczak z Instytutu Filozofii UZ główną nagrodę w obszarze nauk humanistycznych.


11-12 czerwca – Chór Mieszany Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczył w V Międzynarodowym  Festiwalu Muzyki Chóralnej O złotą wstęgę solczy w Ejszyszkach na Litwie, gdzie zdobył II miejsce w kategorii „Chóry dorosłe kameralne” oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu kompozytora litewskiego - Zita Brużaitė „Giesmė gerajam ganytojui”.


12-13 czerwca – XII Festiwal Nauki – 15 kwadransów z nauką. (fot. 221)


15-17 czerwca – na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ odbyła się  międzynarodowa konferencja naukowa  International Conference on Metal Structures (ICMS’2016).


17 czerwca – wykład otwarty Budżet strefy euro, przedstawił prof. dr hab. Dariusz Rosati. 


23 czerwca – na zebraniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w Ślesinie wręczono nominacje przewodniczącym działów i komisji PTG. Na funkcję przewodniczącego Komisji Degradacji, Ochrony i Rekultywacji Gleb PTG wybrano ponownie prof. Andrzeja Greinerta z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytutu Inżynierii Środowiska UZ.


30 czerwca – w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o. przebywał podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński, odpowiedzialny za innowacje i współpracę nauki z przemysłem. 

 

2 lipca – podczas kongresu  Polskiego Towarzystwa Humboldtczyków Societas Humboldtiana Polonorum dr Arkadiusz Wudarski, prof. UZ został wybrany przez walne zgromadzenie na wiceprezesa Zarządu.  Dr Arkadiusz Wudarski, prof. UZ jest kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji.

 

23-25 sierpnia – dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ z Instytutu Fizyki UZ został wyróżniony w Sztokholmie przez International Association of Advanced Materials medalem „IAAM-2016” oraz „IAAM Membership card" (do 2021 roku) za wybitne dokonania naukowe oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnych materiałów i technologii.


29 sierpnia – w Grand Hotelu Russischer Hof w Weimarze po raz kolejny wręczono nagrodę Trójkąta Weimarskiego. Nagroda Stowarzyszenia Weimarer Dreieck e.V. oraz Nadburmistrza Weimaru została przyznana projektowi Trójstronne kolokwium studenckie realizowanemu przez trzy zaprzyjaźnione i współpracujące uniwersytety: Université d´Angers, Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département Allemand, Universität Vechta, Department III, Germanistische Didaktik oraz Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Germańskiej. (fot. 222).


29 sierpnia – 22 września – w Placerville w Kaliornii (USA) odbywały się mistrzostwa świata w płukaniu złota. W reprezentacji Polski znaleźli się Monika i   Dariusz Michalscy, naukowcy z UZ. Zdobyli srebrny medal w kategorii drużyn dwuosobowych. Był to jedyny medal, jaki reprezentacja Polski przywiozła do kraju. 

 

1 września – w sali balowej  Nowego Zamku (Bad Muskau) w Parku Mużakowskim na granicy polsko-niemieckiej została otwarta wystawa Ogrody. Została zorganizowana przez Uniwersytet Zielonogórski i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze we współpracy z fundacją „Park Księcia Pücklera Bad Muskau”. 


8 września – na UZ została otwarta I ogólnopolska konferencja naukowa MORALNOŚĆ – WSPÓŁDZIAŁANIE - NIEZALEŻNOŚĆ: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza – inspiracje – alternatywy, której organizatorem był Zakład  Etyki  Instytutu  Filozofii  UZ.

 

 

 

 

 

Gowin na UZ.jpg RPO na UZ.jpg FN 2016r.jpg 3.jpg
fot. 219 fot. 220 fot. 221 fot. 222

 

 

12 września – absolwent edukacji techniczno-informatycznej na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego Marek Trykacz reprezentując Polskę w podnoszeniu ciężarów (w kat. 72 kg) podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro  zdobył wysokie czwarte miejsce z wynikiem 173 kg. 


19 września – Marcin Skrzynecki, student wychowania fizycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim  wraz z Patrykiem Chojnowskim (Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin) i Piotrem Grudniem (Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Start Zielona Góra) wywalczyli brązowy medal w drużynowej rywalizacji tenisistów stołowych podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. 


19 września – prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego wszedł w skład Rady Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się we wrześniu 2017 r.


21 września – dr Janina Wallis, kustosz dyplomowany z Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Bibliotekarz Roku 2015”.


21 września – odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z „układu ryzyka” w polskiej i międzynarodowej perspektywie. Została zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.


26 września – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (…), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu Wydziałowi Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. Jest to już drugie uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych przyznane temu Wydziałowi. Wcześniej przyznano je w dyscyplinie elektrotechnika. 


28 września – Justyna Chachulska - doktorantka z Wydziału Nauk Biologicznych UZ wraz z Katarzyna Turzańską-Pietras z Uniwersytetu Wrocławskiego opublikowały artykuł w Journal of Avian Biology. Dotyczył on drapieżnej aktywności ślimaków z rodzaju Arizon. Jest to swego rodzaju odkrycie wśród biologów. (fot. 223)


28 września – podczas 22 Międzynarodowego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Biomechaniki w Lyon (Francja) prof. Romuald Będziński z Zakładu Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego UZ został powołany na honorowego członka European Society of Biomechanics. 


28 września – Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego  sp. z o.o. i firma Eurotech podpisały we wrześniu list intencyjny. Dotyczy on odpłatnego udzielenia licencji na patent szyfratora, którego autorem jest dr inż. Janusz Jabłoński, wieloletni pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego.


30 września –  dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, kierownik Zakładu Dróg i Mostów w Instytucie Budownictwa na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ otrzymał nominację do zespołu d/s nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla nauczycieli akademickich.

 

4 października – inauguracja roku akademickiego 2016/2017. (fot. 224)


6 października – na Uniwersytecie przebywała delegacja z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus – Senftenberg.  BTU jest jednym z najstarszych partnerów UZ.


11-12 października – na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacji i Nowoczesnych Technologii.


17-19 października – Wydział Prawa i Administracji UZ był organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej problematyce referendum. Uczestniczyli w niej czołowi przedstawiciele nauki prawa konstytucyjnego z wiodących ośrodków uniwersyteckich w Polsce i Europie – w tym z Austrii, Niemiec, Ukrainy i Rumunii.


19 października – podczas Forum Inteligentnego Rozwoju w Jasionce Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, sp. z o.o. otrzymał nagrodę za komercjalizację badań naukowych, transfer wiedzy do przemysłu oraz tworzenie nowych rozwiązań technologicznych na potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

22 października – w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Januszowi Gilowi – inicjatorowi powstania Planetarium w Zielonej Górze. Odsłonięcia tablicy dokonali: prof. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wioleta Haręźlak, wiceprezydent miasta. (fot. 225)


 
27-28 października na UZ odbyło się pierwsze w kadencji 2016-2020 posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Obrady prowadził przewodniczący UKF KRUP dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UMW – prorektor d/s ekonomicznych i rozwoju, I zastępca rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczestniczył w nim Jarosław Oliwa, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (fot. 226)


 

 

Justyna.jpg inauguracja 2016.jpg DSC_0059.JPG rektorzy finanse konferencja.jpg
fot. 223 fot. 224 fot. 225 fot. 226

4 listopada – w Górażdżach odbyła się finałowa GALA Konkursu Quarry Life Award 2016, organizowanego przez HeidelbergCement Group. Zespół koordynowany przez dr Krystynę Walińską, złożony z pracowników i doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych UZ – prof. dr. hab. Leszka Jerzaka, dr. hab. Bartłomieja Najbara, mgr Ewy Burdy i mgr Magdaleny Wieczorek, pracownika Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu – dr Ewy Nowackiej-Chiari, pracownika Nadleśnictwa Gubin – mgr. inż. Andrzeja Nowackiego i głównego specjalisty  Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodniczego – Roberta Rektora, zajął II miejsce w Polsce!!!

 

 

8-9 listopada – Dni Języków Obcych na UZ zorganizowane przez Instytut Neofilologii i Instytut Filologii Germańskiej Wydziału Humanistycznego UZ odbyły się wraz   z III krajową konferencją naukową „Wszelki język jest alfabetem symboli”. 

 

 

14 – 18 listopada – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na UZ.

 

 

16 listopada – dr Justyna Kroczak z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jako jedna z 4 osób w Polsce, otrzymała trzyletni grant w konkursie Sonata11 (panel HS1) na prawie 100 tys. zł. Konkurs został zorganizowany przez  Narodowe Centrum Nauki. Dr Justyna Kroczak otrzymała grant  na badania dotyczące myśli filozoficznej Rusi Kijowskiej: Czy w Dawnej Rusi (XI-XIII w.) istniała myśl filozoficzna? Język, literatura i sztuka w perspektywie filozoficznej.  (fot. 227)

 

 

16 – 17 listopada  – na UZ odbyło się Forum Przemysłów Kreatywnych organizowane przez Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ, Urząd Miasta Zielona Góra, Fundację Centrum Przemysłów Kreatywnych „ArtCloud” oraz Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

 

 

16 – 17 listopada  – na UZ odbyła się międzynarodowa  konferencja literaturoznawców Sexualitätsnarrative in der deutschsprachigen Literatur (Eros i logos - Seksualność w literaturze niemieckiej).

 

 

17 listopada – studenci Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, zrzeszeni w  Akademickim Związku Motorowym, zajęli III miejsce w Międzynarodowym konkursie „Internationaler Brückenbau Wettbewerb 2016” w Cottbus.

 

 

17 – 18 listopada – w Bibliotece UZ miał miejsce  zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP). W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy sześćdziesięciu czterech bibliotek – uniwersyteckich, uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych oraz akademii wychowania fizycznego.

 

 

24 listopada – prof. Józef Korbicz, dyrektor Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych  na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki został wybrany na kolejną kadencję 2017-2020 na członka Centralnej Komisji d/s Stopni i Tytułów w dyscyplinie automatyka i robotyka.

 

 

25 listopada –  miała miejsce konferencja „Nowoczesne technologie w służbie gospodarki niskoemisyjnej. Odnawialne źródła energii. Ciepłownictwo. Technologie komputerowe” zorganizowana przez Park Naukowo-Technologiczny UZ sp.  o.o.  oraz Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

 

 

30 listopada – dzień technologii przemysłowych na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ zorganizowany wspólnie z firmą SIEMENS.

 

 

1-2 grudnia – na UZ odbyła się II Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Państwo a gospodarka – wyzwania współczesności”, której organizatorami byli: Uniwersytet Zielonogórski oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze. (fot. 228)

 

 

6 grudnia – „Międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych” na UZ. (fot. 229)

 

 

6-7 grudnia – bezpłatne warsztaty sieciowe dla studentów UZ zorganizował Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki oraz firma Atos.

 

 

13 grudnia – dr hab. n. med. Wojciech Błogowski, prof. UZ z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu odebrał grant przyznany przez fundację naukową japońskiej firmy TANITA Healthy Weight Community Trust. Kwota przyznanego grantu to 1 milion jenów japońskich. Otrzymany przez prof. W. Błogowskiego grant jest kontynuacją i rozwinięciem jego dotychczasowej pracy badawczej, w której skupia się  na poznawaniu patogenezy otyłości oraz nowotworów przewodu pokarmowego u ludzi. Prof. Wojciech Błogowski otrzymał grant TANITY już po raz drugi – pierwszy został mu przyznany w 2013 r. Badania są prowadzone na WLNZ UZ. (fot. 230)

 

 

22 grudnia – rozpoczęła się 5. już edycja badań prof. Zbigniewa Izdebskiego z Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ dotyczących seksualności Polaków. Badania realizowane były w ramach grantu badawczego firmy farmaceutycznej Polpharma. Uczestniczyło w nich udział 2,5 tys. osób w wieku 18+ (ogólnopolska próba reprezentatywna). 

 

 

2016 - tytuły profesorskie otrzymali: dr hab. inż. Larysa Titarenko oraz dr hab. Ulrich Reinhold Max Erich Geppert.

dr J.Kroczak.jpg Państwo a gospodarka.jpg Dzień  Niepełnosprawnych na UZ 2016.jpg grant Tanita.jpg
fot. 227 fot. 228 fot. 229 fot. 230

Wydarzenia 2017

 

 

13 stycznia – Noc Biologów. (fot. 231)

 

16 stycznia – na Uniwersytecie Zielonogórskim została podpisana umowa o współpracy pomiędzy uczelnią a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. (fot. 232)

 

18 stycznia - prof. dr hab. Zbigniew Izdebski z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie (49. pozycja). Prof. Z. Izdebski jest jedynym nie lekarzem w tej kategorii.  Natomiast na 24. miejscu uplasował się prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, który z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UZ jest związany od roku akademickiego 2016/2017. Profesor jest kardiologiem specjalizującym się w zaburzeniach lipidowych i nadciśnieniu tętniczym.

 

23 stycznia - z inicjatywy Uniwersytetu Zielonogórskiego powstało konsorcjum małych i średnich uczelni akademickich, którego głównym celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie najbardziej istotnych, z ich punktu widzenia, grup zagadnień związanych z nowym projektem ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” i ich szerokiej prezentacji.

 

 27 stycznia – prof. Bogusław Banaszak – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Stanu.


 
27-29 stycznia – na UZ odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich, podczas którego wybrane zostały nowe władze statutowe. Na przewodniczącą Forum (FUniP) wybrana została Patrycja Urbaniak - przewodnicząca Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego!

 

30 stycznia – naukowa grupa doradcza przy Grupie Kapitałowej PGNiG rozpoczęła drugą kadencję. W skład Grupy wchodzi 15 profesorów – wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego. Jednym z nich jest prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ. To społeczne, interdyscyplinarne grono doradza Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu w obszarze badawczo-rozwojowym. Kadencja trwa dwa lata.

 

16 lutego – wśród tegorocznych laureatów nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego znalazł się zespół  polskich fizyków uczestniczących w pracach grupy LIGO. W tym zespole pracuje dr hab. Dorota Gondek-Rosińska z UZ (fot. 233). Nagroda została przyznana za istotny udział w badaniach prowadzących do odkrycia fal grawitacyjnych. W skład zespołu wchodzą: Andrzej Królak (Instytut Matematyczny PAN, Narodowe Centrum Badań Jądrowych), Krzysztof Belczyński (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), Tomasz Bulik (OA UW), Izabela Kowalska-Leszczyńska (OA UW), Michał Bejger (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN), Piotr Jaranowski (Uniwersytet w Białymstoku), Adam Zadrożny (NCBJ), oraz Adam Kutynia (NCBJ).

 

22 lutego - odbyła się wspólna konferencja prasowa dwóch rektorów: Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie – prof. dr. hab. inż. Mariana Miłka. Poinformowali na niej o planach połączenia obu uczelni. Wcześniej,  zarówno w Zielonej Górze, jak i w Sulechowie odbyły się posiedzenia Senatów, podczas których ich członkowie zaakceptowali ideę scalenia obu uczelni. (fot.234)

 

23 lutego – nastąpiło rozstrzygnięcie 23. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki, 12. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 4. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się reprezentanci Uniwersytetu Zielonogórskiego. Najważniejszą nagrodę tego wieczoru, przyznany po raz  23. Lubuski Wawrzyn Literacki za najlepszą literacką książkę w regionie otrzymała Paulina Korzeniewska za tomik poezji ,,Pogodna biel dobrego samopoczucia’’, wydany przez Dom Literatury w Łodzi, Łódź 2016. Poetka jest studentką IV roku studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim w dyscyplinie literaturoznawstwo. W Instytucie Neofilologii UZ, pod kierunkiem dr hab. Dirka Vanderbeke, prof. UZ,  przygotowuje pracę doktorską  dotyczącą poezji Anne Sexton.


Lubuski Wawrzyn Naukowy otrzymał prof. Czesław Osękowski za książkę „Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny”, która została wydana przez Oficynę Wydawniczą UZ.


 W tej samej kategorii nominację konkursową i wyróżnienie otrzymała również książka dr. hab. Radosława Domkego „Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku”, wydana przez … Oficynę Wydawniczą UZ. Ponadto uczelniane wydawnictwo zostało wyróżnione za walory edytorskie tej książki.


Lubuski Wawrzyn Dziennikarski przypadł w udziale Agacie Sendeckiej z TVP Gorzów za cykl audycji „Rodzina na plus”. Ponadto w tej samej kategorii nominację otrzymała Małgorzata Bugaj z Akademickiego Radia Index, a studenci z dziennikarskiego koła naukowego „Faktor", którego  opiekunem jest dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ otrzymali dyplom za debiut.

 

24 lutego –IX Gala Inżyniera.

 

25 lutego – podczas IV międzynarodowej konferencji naukowej „Indeks funkcji seksualnej kobiety”, która odbyła się w Warszawie prof. Zbigniew Izdebski z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ otrzymał nagrodę Motyl-2016 w kategorii „Humanista medycyny i zdrowia”.

 

 

Nietoperz pomniejszony.jpg umowa z ZUSem.jpg prof. D. Rosińska z rózami.jpg połaczenie UZ i PWSZ rektorzy.jpg
fot. 231 fot. 232 fot. 233 fot. 234

14-15 marca – podczas lubuskiej edycji Targów Absolwent Uniwersytet Zielonogórski otrzymał statuetkę Absolwent w kategorii: szkoły wyższe. To już trzecia statuetka otrzymana przez UZ na tych Targach. Wcześniejsze zostały przyznane w latach 2012 i 2013 r. (fot. 235)

 

15 marca – na UZ odbyły się 15. Targi Pracy przygotowane przez Biuro Karier.

 

28 marca – miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji XX – lecia Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego (CKiJN UZ). Zadaniem  CKiJN UZ jest budowanie porozumienia polsko-niemieckiego w myśl zawartych w latach 1990/91 traktatów oraz umowy kulturalnej 1997 między RP, a RFN. (fot. 236)

 

28 marca –  odbyła się ogólnopolskiej konferencji naukowej i edukacyjnej zatytułowana „Dziecko i nauczyciel w przedszkolu. Relacje i działania". Współorganizatorem konferencji był Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.

 

18-30 marca – 21. Międzynarodowe Dni Frankofonii przygotowane przez Zakład Filologii Romańskiej Wydziału Humanistycznego UZ.


29 marca – Dzień Otwarty na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ.

 

29 marca – Patrycja Kamola studentka kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Artystycznym UZ odniosła kolejny sukces. Wygrała w konkursie „Płytowy Debiut 2016 Roku” w kategorii jazz, folk, etno, poezja śpiewana. Dodatkowo odebrała Złotą Płytę za album Czekając na miłość.


6 -  8 kwietnia – READY, STUDY, GO! POLAND – Uniwersytet Zielonogórski wziął udział w XVIII targach edukacyjnych skierowanych do uczniów i studentów w Kazachstanie. Podczas targów można było odwiedzić jedno z ponad 120 stoisk z 17 różnych krajów, w tym Kanady, USA, Malezji, Egiptu, Szwajcarii i wielu innych.
Ostatniego dnia targów odbyło się także spotkanie z kazachską młodzieżą w Konsulacie Generalnym RP w Ałma Acie. Młodzież i jej nauczyciele mogli się zapoznać z ofertą polskich uczelni.

 

11 kwietnia – wojewoda lubuski Władysław Dajczak złożył wizytę rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Kuczyńskiemu. To była pierwsza wizyta wojewody W. Dajczaka na zielonogórskiej uczelni. Wojewodę interesowały plany rozwoju UZ. (fot. 237)

 

12 kwietnia – prof. dr hab. Zbigniew Izdebski oraz dr Krzysztof Wąż z Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali powołani do grona ekspertów parlamentarnego zespołu d/s zdrowia publicznego. Wzięli oni udział w posiedzeniu zespołu, które poświęcone było tematowi Zdrowie prokreacyjne zaczyna się od edukacji.

 

18 kwietnia – na UZ gościł wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosław Gowin. Minister spotkał się z rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeuszem Kuczyńskim i rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie prof. Marianem Miłkiem. Rozmowy dotyczyły konsolidacji uczelni. Rektorzy przekazali Ministrowi wniosek o połączenie Uniwersytetu Zielonogórskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (wraz z uchwałami obu Senatów uczelni) i utworzenie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie.

 
24 kwietnia – 6 maja – studenci historii i filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, zrzeszeni w Kole Naukowym Miłośników Starożytności i Tradycji Antycznej „MiSTrA”oraz w Kole Naukowym Historyków  Studentów wzięli udział w wyjazdowych warsztatach naukowych, które odbyły się w Grecji. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez Instytut Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Fundację Sant-Tech Pro bono maiore, których partnerem był Instytut Filozofii UZ. Podczas dwóch tygodni studenci przemierzyli wiele kilometrów, sukcesywnie odkrywając zabytki Grecji.

 

25 kwietnia – na Uniwersytecie Zielonogórskim została podpisana umowa o współpracy pomiędzy UZ a 4. Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym w Czerwieńsku. (fot. 238)

 

25 kwietnia – na UZ gościł  radca ministra Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce Fernando Nogales Álvarez. Podczas swojej wizyty spotkał się z rektorem UZ prof. Tadeuszem Kuczyńskim.

 

25 kwietnia – prof. Bogusław Banaszak – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego został zaprzysiężony przez Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego na sędziego Trybunału Stanu, w obecności Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf.

 

 

Targi Absolwent.JPG 20 lecie centrum polsko-niemieckiego.JPG rektor z wojewodą.jpg podpisanie umowy z wojskiem.jpg
fot. 235 fot. 236 fot. 237 fot. 238

 11 maja – na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego i Technische Hochschule Mittelhessen. Od początku koordynatorem współpracy zielonogórskiej uczelni i THM po stronie niemieckiej jest prof. Mariusz Klytta (fot. 239). 19 kwietnia br. Senat UZ podjął uchwałę o nadaniu prof. Mariuszowi Klytcie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. To pierwszy Profesor Honorowy na UZ. Ten tytuł jest przyznawany osobie, która wniosła znaczny wkład w rozwój Uniwersytetu lub w rozwój współpracy Uniwersytetu z krajowymi lub zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Podczas uroczystości z okazji 20.lecia Zintegrowanych Studiów Zagranicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i Technische Hochschule Mittelhessen (ZSZ UZ-THM) swój podwójny dyplom odebrał Robert Čechovič. Pierwszy absolwent Zintegrowanych Studiów Zagranicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa).

 

12 maja –  na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęły się Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej mężczyzn - półfinał D.

 

16 maja  - Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji, Pracownia Resocjalizacji i Pedagogiki Penitencjarnej Uniwersytetu Zielonogórskiego był organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „Biblioterapia i bajkoterapia w resocjalizacji jako funkcja katarktyczna w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie”. Była ona wymianą doświadczeń i praktyk stosowanych z zakresu oddziaływań resocjalizacyjnych w Niemczech oraz w Polsce.

 

17 maja –  miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Wyzwania rozwoju miast – łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski”.  Jej organizatorem było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, a współorganizatorami:  Wydział Prawa i Administracji UZ i miasto Zielona Góra. Organizacje wspierające: Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Związek Miast Polskich.


 
25 maja – Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Kuczyńskiemu rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego i prof. dr. hab. Zbigniewowi Izdebskiemu z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.

 

5 czerwca – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński  został powołany w skład Komitetu Inżynierii Środowiska PAN na czteroletnią kadencję do dnia 18 stycznia 2020 r.

 

 10 czerwca – odbyła się V międzynarodowa konferencja logopedyczna „Wczesne wspomaganie rozwoju – perspektywa interdyscyplinarna”, zorganizowana przez Pracownię Logopedii w Katedrze Podstaw Pedagogiki i Logopedii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz miasto Zielona Góra.

 

13 czerwca – w rankingu umieszczonym w bazie IDEAS, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ mimo, iż formalnie nie jest wydziałem ekonomii, znalazł się na dziewiątym miejscu w rankingu instytucji ekonomicznych z naszego kraju:http://ideas.repec.org/top/top.poland.html . Do tego sukcesu przyczynił się walnie prof. dr hab. Andrzej Nowak, specjalizujący się w teorii gier i ekonomii matematycznej, który w rankingu uczonych został sklasyfikowany na dziesiątym miejscu w kraju.

 

22 czerwca – miał miejsce jubileusz XV-lecia Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego (fot. 240) oraz konferencja „Economics and management - challenges for the 21st century".

 

23 czerwca –  odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa prof. Ericowi Rogersowi z Uniwersytetu w Southampton (fot. 241), który od 20 lat ściśle współpracuje z zespołem badawczym Instytutu Sterowania i Systemów Informatyki WIEA UZ.

 

23 czerwca –  odbyły się główne uroczystości związane z 50.leciem Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego (fot. 242).

 

29 – 30 czerwca – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ był organizatorem ogólnopolskiej dwudniowej konferencji naukowej „Konstrukcje zespolone”.

 

20 – 30 lipca – Anna Miadzielec studentka UZ i Jacek Tarczyło, absolwent naszego uniwersytetu  sięgnęli po złoty medal podczas Igrzysk Sportów Nieolimpijskich- The World Games 2017, które rozgrywały się  we Wrocławiu! Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło to para rock and roll'a akrobatycznego, z 10-letnim stażem w kategorii Main Class. Czterokrotni mistrzowie świata w rock'n’rollu akrobatycznym, mistrzowie Europy oraz wielokrotni mistrzowie Polski.

 

 

prof. Klytta.jpg 15-lecie WEZ.jpg prof. E. Rogers.jpg 50-LECIE WIEA.jpg
fot. 239 fot. 240 fot. 241 fot. 242

28 sierpnia – Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.  ma nowego prezesa. Zgromadzenie wspólników (Uniwersytet Zielonogórski i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) zdecydowało, że prezesem spółki zostanie dr Marek Działoszyński (doktor nauk prawnych, Komendant Główny Policji w latach 2012-2015).

 

29 sierpnia – zielonogórscy radni zadecydowali, że w tym roku tytuły honorowych  obywateli Zielonej Góry trafią do rąk prof. Tadeusza Bilińskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz do Małgorzaty i Rolanda Hellmannów, polsko-niemieckiego małżeństwa społeczników z Verden w Niemczech.

 

1 września –  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie stała się oficjalnie Zamiejscowym Wydziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziekanem Wydziału i pełnomocnikiem rektora d/s integracji jest prof. dr hab. inż. Marian Miłek, a prodziekanem i pełnomocnikiem rektora d/s jakości kształcenia został dr inż. Stanisław Pryputniewicz.

 

4 – 5 września – w Łagowie odbył się VIII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa. Organizatorami Zjazdu byli: Katedra Teorii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR. W tym roku w Łagowie spotkało się prawie 100 młodych naukowców z polskich uniwersytetów. Najliczniej reprezentowany będzie Uniwersytet Jagielloński, bo aż przez 32 osoby.

 

11 – 14 września –  w zielonogórskim Planetarium Wenus miał miejsce XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Pierwszego dnia obrad prezes PTA dr hab. Agnieszka Kryszczyńska  wręczyła nagrodę Towarzystwa - medal Bohdana Paczyńskiego „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki”.  prof. Aleksandrowi Wolszczanowi, odkrywcy pierwszych planet poza Układem Słonecznym.

 

13 – 15 września – UZ był organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Recepcja antycznych wzorców i idei politycznych w kulturze nowożytnej Europy do końca XX w. Stan i perspektywy badań".

 

15 września – dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ  otrzymała Nagrodę Ziemi Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego za permanentną edukację krajoznawczą studentów oraz popularyzację literackich ścieżek w turystyce.

 

21 września – 12 października – V dni polsko –niemieckie na UZ. Tym razem pod hasłem „Z duchem czasu”.

 

28 września – w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego otwarto wystawę „Malarstwo dyplomy 2017". To już III edycja dyplomów, które zostały zrealizowane w Zakładzie Malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych UZ, w pracowniach prowadzonych przez prof. Stanisława R. Kortykę, dr hab. Magdalenę Gryskę, prof. UZ i dr hab. Normana Smużniaka, prof. UZ.

 

3  października – inauguracja roku akademickiego na UZ.

 

4 października – pierwsza inauguracja roku akademickiego na Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie  UZ (fot. 243).

 

5 października – rozpoczęły się prezentacje tegorocznych absolwentów Instytutu Sztuk Wizualnych WA UZ,  zatytułowane … „Taka Karma".

 

11-13 października – na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęła się 3.dniowa konferencja kanclerzy i kwestorów polskich uczelni technicznych (fot. 244). Główne tematy konferencji dotyczyły: ustawy 2.0, pomocy publicznej na uczelniach, spółek celowych, zmian w przepisach podatkowych i konsolidacji uczelni. Podczas paneli dyskusyjnych nastąpiła wymiana doświadczeń reprezentantów poszczególnych uczelni.

 

12 – 14 października – trzy dni trwały obchody 40-lecia istnienia kierunku inżynieria środowiska na zielonogórskiej uczelni (fot. 245). W tym czasie odbyły się – sesja jubileuszowa, międzynarodowa konferencja naukowa oraz zjazd absolwentów.

 

13 października – to pierwszy dzień trzydniowej międzynarodowej konferencji naukowej na UZ poświęconej 500-leciu reformacji pt. „Reformation - zwischen Gewinn und Verlust,  Retrospektive – Revision - Redefinition/Reformacja - spór o dziedzictwo. Retrospektywa – Rewizja - Redefinicja" (fot. 246). Jej organizatorami byli: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyli w niej naukowcy z Polski, Grecji, Niemiec, USA i Węgier.


16 – 17 października – odbyły się dwudniowe II Zielonogórskie Spotkania Konstytucjonalistów, które dotyczyły aktualnych problemów prawa konstytucyjnego. Ich organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

17 – 18 października – na Wydziale Artystycznym UZ miała miejsce ogólnopolska konferencja dziekanów Wydziałów Artystycznych i Pedagogiczno-Artystycznych podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

18 października –  Wydział Nauk Biologicznych UZ świętował 10-lecie istnienia.

 

18 października – odbył się Lubuski Konwent Regionalny, zatytułowany „Edukacja włączająca i zdrowie - drogą do normalizacji życia osób z niepełnosprawnością”, którego współorganizatorami byli: Zakład Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz pełnomocnikiem rektora ds. niepełnosprawnych studentów UZ. Lubuski Konwent Regionalny to przygotowanie do III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który zaplanowano na dzień 25 października 2017 roku.

 

24 października – odbyły się warsztaty komiksowe z udziałem Gregora Hinza, przygotowane przez Instytut Filologii Germańskiej UZ. Warsztaty były prowadzone w języku niemieckim.

 

25 października –  Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego stało się oficjalnym partnerem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network i jedynym tego typu ośrodkiem w Lubuskiem!

 

26 – 27 października –  na Uniwersytecie Zielonogórskim miał miejsce V Polski Kongres Przedsiębiorczości – Lubuskie 2017, którego hasło przewodnie brzmiało: „Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy”.

inauguracja w Sulechowie.jpg konferencja kanclerzy i kwestorów.jpg 40-lecie Instytutu Środowiska właściwe.jpg Klępsk germaniści.jpg
fot. 243 fot. 244 fot. 245 fot. 246

10 – 12 listopada – oddział Zielona Góra został oficjalnie włączony w poczet członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

 

13 listopada – z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosława Gowina odbyła się na UZ konferencja Szanse i zagrożenia mniejszych i średnich uczelni akademickich w świetle proponowanej ustawy (fot. 247) .

 

13 listopada – dr Tomasz Huzarski z Katedry Genetyki Klinicznej i Patomorfologii Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ znalazł się na liście najbardziej wpływowych polskich onkologów.

 

13 – 17 listopada – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na UZ.

 

15 listopada – Adam Makowicz, światowej sławy pianista jazzowy spotkał się ze studentami Instytutu Muzyki UZ (zdjęcie nr 248).

 

15 listopada – Math and Data Science Day na UZ.

 

16 – 18 listopada – w Zielonej Górze odbyło się XXV kolegium prorektorów d/s nauki i rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych.

 

16 – 18 listopada – 13. Green Town of Jazz.

 

17 listopada – Lilia Smoła kierownik Biura Karier na UZ po raz drugi została wybrana (jako przedstawiciel wojewódzki) do Komisji do spraw Akademickich Biur Karier przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

 21 listopada – Magdalena Kolańska i Tomasz Misiuro – doktoranci z Instytutu Psychologii na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii oraz Monika Kaczmarek, doktorantka w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UZ otrzymali granty badawcze przyznane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach 13. Edycji konkursu Preludium.

 

22 – 24 listopada – odbyło się XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Między biotechnologią a ochroną środowiska”, przygotowane przez Koło Naukowe Biologów działające na Wydziale Nauk Biologicznych UZ.

 

28 listopada – czwarta edycja Dni Języków Obcych na UZ.


30 listopada – nową przewodniczącą Parlamentu Studenckiego na kadencję 2017 – 2018 została Dominika Masionek, studentka Wydziału Prawa i Administracji UZ.

 

1 grudnia – na UZ odbyła się konferencja „Budownictwo na terenie województwa lubuskiego wczoraj, dziś i jutro”.

 

1 grudnia – dr Helena Ochonczenko z Zakładu Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ oraz Marlena Przezdzięk, absolwentka UZ a.d. 2017 zostały laureatkami lubuskiej edycji konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. Dr Helena Ochonczenko w kategorii „życie społeczne", a Marlena Przezdzięk w kategorii „dobry start".

 

4 grudnia – zostało podpisane regionalne porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zdjęcie nr 249).

 

13 grudnia – prof. Joachim Zdrenka z Instytutu Historii UZ otrzymał nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przyznaną za całokształt dorobku naukowego.

 

15-16 grudnia – na UZ odbyły się Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym zorganizowane przez Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ we współpracy z Aesculap Akademią (fot. 250).

 

21 grudnia – Weronika Girys-Czagowiec, słuchaczka studiów doktoranckich na  Wydziale Humanistycznym UZ, znalazła się w siódemce laureatów stypendium im. A. Stadnickiej w roku 2017/2018 przyznanego przez Fundację im. Maurycego Mochnackiego.

 

2017 -  tytuły profesorskie otrzymali: dr hab. Leszek C. Belzyt, prof. UZ  z Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ oraz dr hab. Wojciech Błogowski, prof. UZ z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ.
 

 

J.Gowin na UZ.jpg Adam Makowicz na WA.jpg umowa z PFRONem.jpg szycie chirurgiczne.JPG
fot. 247 fot. 248 fot. 249 fot. 250

Wydarzenia 2018


8 stycznia – pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Lubuskim Szpitalem Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu zostało zawarte porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy, której celem jest realizacja procesu kształcenia studentów kierunków medycznych.


12 stycznia – jubileuszowa X Gala Inżynierów.

 


31 stycznia – podczas posiedzenia Senatu UZ 6. studentów UZ otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018. Są to: Patrycja Kamola (otrzymała stypendium 3. rok z rzędu) studentka studiów magisterskich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Liwia Litecka studentka studiów magisterskich na malarstwie oraz Izabela Sak kończy licencjat na malarstwie. Wszystkie 3 panie są studentkami Wydziału Artystycznego UZ. Pozostała trójka studentów to reprezentanci Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ. Wszyscy studiują logistykę. Anna Sokalska i Łukasz Śliwiński studiują ostatni 7. semestr, a Hubert Gliński jest na trzecim roku. (fot. 251)

 


14 lutego – na UZ odbył się koncert charytatywny „Serce dla Alleppo” połączony z aukcją. Wszystkie zebrane podczas koncertu i aukcji środki finansowe zostały przekazane Polskiej Misji Medycznej.16 lutego – dwoje naukowców z UZ otrzymało granty z NCN-u. Dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ z Instytutu Filologii Polskiej otrzymała 283 834 zł na realizację projektu „Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu dominacji angielszczyzny (ujęcie ekolingwistyczne)”. Grant przyznany w konkursie SONATA BIS 7. Dr Adam Trybus z Instytutu Filozofii UZ otrzymał 202 996 zł na realizację projektu „Filozoficzna i formalna analiza jakościowych logik przestrzeni”. Finansowanie zostało przyznane w konkursie SONATA 13.


19 lutego – rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński podpisał umowę na mocy której Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przekaże 3 mln zł na prowadzenie kierunku lekarskiego na UZ. Ze strony UMWL umowę podpisała marszałek województwa Elżbieta Anna Polak.


26 – 27 lutego – odbyła się konferencja naukowa „Możliwości i uwarunkowania adaptacji człowieka do wyzwań współczesnego świata” wraz ze śródroczną konferencją Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka (PSPRC).


28 lutego – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się spotkanie dotyczące powstania Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. Wzięli w nim udział reprezentanci: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz firmy Hertz Systems. To zadanie jest wpisane do Kontraktu Terytorialnego dla Lubuskiego.


2 marca – po raz czwarty na UZ obchodzono Międzynarodowy dzień Języka Ojczystego.


6-7 marca – podczas trwających w Zielonej Górze XVI Targów Absolwent 2018 Uniwersytet Zielonogórski otrzymał statuetkę za najciekawsze stoisko w kategorii szkół wyższych (fot. 252).


10-11 marca – Chór Mieszany Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczył w V Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej, podczas którego zdobył Złote Pasmo.


14 marca – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ został zarejestrowany w światowym katalogu szkół medycznych (World Directory of Medical Schools).


21 marca – na Wydziale Prawa i Administracji odbyły się wybory uzupełniające dziekana tego Wydziału. Została nim wybrana jednogłośnie dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ, dotychczasowy kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego na tym Wydziale. (fot. 253). 


21 marca – kierunek administracja prowadzony na Wydziale Prawa i Administracji UZ na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ocena pozytywna przyznawana jest kierunkowi na 6 lat.


21 marca – w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie o współpracy, którego stroną jest Uniwersytet Zielonogórski. Celem tej współpracy jest organizacja indywidualnych praktyk studenckich dla studentów wszystkich wydziałów UZ.


23 marca – dr Sylwia Słowińska z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ została uhonorowana przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne nagrodą za wybitną monografię! Książka „Sensy oddolnych inicjatyw kulturalnych w interpretacji ich realizatorów” została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017. (fot. 254)


27 marca – podczas konferencji prasowej rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński poinformował, że uczelnia otrzymała środki finansowe na realizację dwóch ważnych projektów. UZ od dawna o to zabiegał. Jeden z nich to Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim, natomiast drugi Przebudowa stołówki na potrzeby Instytutu Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Łączna wartość obu projektów to ponad 14 mln zł.

 

KAZ_1613r.jpg Targi Absolwent 2018 Zielona Góra.jpg prof. Hanna Paluszkiewicz 1.JPG Sylwia Słowińska właściwa.jpg
fot. 251 fot. 252 fot. 253 fot. 254


4 kwietnia – dr Grzegorz Słowik z UZ znajduje się w grupie uczonych z różnych krajów, którzy postawili tezę o możliwości istnienia życia w chmurach Wenus. 


5 kwietnia – Centrum Energetyki Odnawialnej (w Sulechowie) Uniwersytetu Zielonogórskiego wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.


6 kwietnia – troje naukowców z UZ zdobyło granty w konkursie Miniatura 1 NCN-u. Dr n biol. Agnieszka Kilanowska z Zakładu Anatomii i Histologii na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UZ jest autorką projektu zatytułowanego: Charakterystyka struktury i porównanie wysp trzustkowych szczura szczepu Wistar oraz modelu szczura z cukrzycą typu II Zucker Diabetic Fatty. Dr n med. Iwona Towpik z Katedry Chorób Wewnętrznych także na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UZ prowadzi projekt: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej. Dr Andrzej Jurkowski z Katedry Biotechnologii na Wydziale Nauk Biologicznych UZ jest autorem projektu zatytułowanego: Oddziaływanie nanocząstek tlenku żelaza(II) diżelaza(III) na bakterie mlekowe.


8 kwietnia – w Wołowie (Dolnośląskie)  odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego, na których sportowa para taneczna Kornelia Kopaczyńska i Bartosz Lech zdobyła tytuł Akademickich Mistrzów Polski  w stylu standardowym na 2018 rok. Kornelia  jest studentką III roku psychologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, a Bartosz ubiegłorocznym absolwentem naszej uczelni (fot.255).


11 kwietnia – na UZ miała miejsce konferencja naukowa: Rewitalizacja społeczna. Mentalne i systemowe uwarunkowania, przygotowana przez Pracownię Rewitalizacji Społecznej w Instytucie Socjologii na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.


13–15 kwietnia – w Lesznie odbyły się XIV Halowe Akademickie Mistrzostwa Polski  w  skokach przez przeszkody. W kategorii profi halowym akademickim mistrzem Polski został reprezentant Uniwersytetu Zielonogórskiego Piotr Kaliszuk na koniu Con Juan. 


17 kwietnia – Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego UZ zorganizował konferencję naukową zatytułowaną „Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze pięknej.


18 kwietnia – już po raz trzeci odbyło się na UZ Uczelniane Forum Jakości Kształcenia zorganizowane przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia. W tym roku było ono poświęcone metodom dydaktycznym stosowanym w kształceniu akademickim.


19 kwietnia – miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Organizatorami konferencji są: Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UZ przy współpracy z Izbą Adwokacką w Zielonej Górze.


20-22 kwietnia – podczas Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w bowlingu i bilardzie oraz Olimpiadzie Sportowej Osób Niepełnosprawnych, reprezentanci UZ zdobyli 2 medale.  Paula Irska zdobyła złoty medal Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w bowlingu,  a Robert Zielonka zdobył brązowy medal w IMP AZS w bilardzie.


23-27 kwietnia – na UZ odbył się International Staff Training Week. W tym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni partnerskich Uniwersytetu z: Bośni i Hercegowiny, Serbii, Rosji, Ukrainy i Wietnamu (fot. 256).


25 kwietnia –  inauguracja XIV Dni Kultury Słowian Wschodnich. Ta cykliczna impreza została zorganizowana przez Koło Naukowe Rusycystów.


9 maja – IV Gala „Laur Naukowca” organizowana przez Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się w Lubuskim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze.


11 maja – na posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się wybory dziekana i prodziekana. Jednomyślnie dziekanem elektem został doc. dr inż. Julian Jakubowski, a prodziekanem elektem - dr Monika Kaczurak-Kozak. W obu przypadkach członkowie Kolegium Elektorów głosowali jednomyślnie. Nowe władze dziekańskie Wydziału Zamiejscowego UZ w Sulechowie zaczną pełnić swoje funkcje od 1 września br.


11-13 maja – reprezentacja sekcji pływackiej studentów niepełnosprawnych KU AZS UZ wzięła udział w III Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS w pływaniu, które odbyły się w Poznaniu, skąd przywiozła 7 medali – 2 złote, 4 srebrne i 1 brązowy.


12-13 maja – na UZ odbyły się V Międzynarodowe Akademickie Mistrzostw w Płukaniu Złota.


18 maja – prezes Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego Radosław Grech został nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak w kategorii: prezes wizjoner za projekt pn. „Fotowoltaiczny panel z układem odbioru energii cieplnej”.


19 maja – w siedzibie Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ odbyła się konferencja dla programistów Greenfield Conference.


21-25 maja – na UZ odbyły się kolejne Dni Kultury Studenckiej – Bachanalia.


23 maja – na Wydziale Prawa i Administracji UZ odbył się wykład otwarty prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, w latach 2007-2009 Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, dotyczący sprawy Tomasza Komendy (prof. Z. Ćwiąkalski był jego obrońcą) (fot. 257).


23 maja – Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki czternastej edycji swoich najpopularniejszych konkursów OPUS i PRELUDIUM. Wśród naukowców, którzy otrzymali granty znaleźli się: dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ i prof. dr hab. inż. Marcin Witczak, obaj z Wydziału Informatyki,  Elektrotechniki i Automatyki UZ oraz mgr inż. Marta Nycz z  Wydziału Mechanicznego UZ.

Dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ jest kierownikiem projektu pt. „Metody oparte na uczeniu się zapewniające wysoką jakość sterowania odpornego". Planowane nakłady na badania naukowe obejmują kwotę 776 800 zł. Projekt będzie realizowany przez 3 kolejne lata (2018-2021) wspólnie z naukowcami z Wielkiej Brytanii i Chin.

Prof. dr hab. inż. Marcin Witczak reprezentuje zespół badawczy prowadzący projekt, pt. „Sterowanie długością życia złożonych systemów z zastosowaniem strategii estymacji uszkodzeń wielokrotnych”. Na realizację projektu otrzymano ze środków NCN dofinansowanie w wysokości 737 800 zł, które pozwoli głównie na finansowanie badań naukowych i biorących w nich udział młodych pracowników nauki.  Badania w ramach projektu rozpoczną się jeszcze w tym roku i będą trwać do  2021 r.

Mgr inż. Marta Nycz z Wydziału Mechanicznego UZ jest kierownikiem projektu „Elektrochemiczna metoda oznaczania poziomu białek szoku cieplnego z wykorzystaniem bioczujników opartych na podłożu nanorurek ditlenku tytanu na folii tytanowej modyfikowanym nanocząsteczkami srebra". Kwota dofinansowania projektu to 139 994 zł.


1 czerwca – w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2018 Uniwersytet Zielonogórski zajął  3. miejsce w kraju w kategorii publikacje: http://www.perspektywy.pl/RSW2018/tables/RSW/show_group.php?id=publikacje  


3  czerwca – piłkarze ręczni UZ zdobywali brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie, a także zajęli II miejsce wśród uniwersytetów.


6  czerwca – Uniwersytet Zielonogórski wszedł w skład Polskiego Konsorcjum ATHENA-PL. Celem działalności Konsorcjum jest koordynacja działań grupy naukowców i inżynierów z Polski w ramach dużego projektu międzynarodowego budowy i użytkowania satelity ATHENA (Advanced Telescope for High-ENergy Astrophysics).


8-10 czerwca – na UZ odbyły się III Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w boccia. Indywidualnie Karol Wojna z KU AZS UZ zdobył mistrzostwo Polski AZS, a drużyna  UZ zajęła 4. Miejsce w rozgrywkach drużynowych.


10  czerwca – na stadionie UZ przy ul. Wyspiańskiego miał miejsce pierwszy dzień Festiwalu Nauki 2018 i III bieg dla transplantacji.


11  czerwca – na poszczególnych wydziałach UZ odbył się drugi dzień Festiwal Nauki 2018, zorganizowany pod hasłem: Nauka biletem do przyszłości.


11  czerwca – w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się finał XXIX polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Mathématiques sans frontières”. Co roku odbywa się on w trakcie Festiwalu Nauki na UZ.


14-15 czerwca – na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ odbył się ogólnopolski zjazd dziekanów wydziałów prowadzących studia na kierunku budownictwo.


16  czerwca – podczas XVII Zjazdu AZS Marek Lemański – dyrektor Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany na członka Zarządu Głównego AZS na lata 2018-2020.


19  czerwca – w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie odbyło się spotkanie z Sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska – Głównym Geologiem Kraju, pełnomocnikiem rządu do spraw polityki surowcowej państwa - prof. Mariuszem Jędryskiem. Uczestniczyli w nim m. in. prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Giorgi Melikidze, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie prof. Marian Miłek i Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak – organizator spotkania.


20 czerwca – w rektoracie UZ odbyła się konferencja prasowa, na której została zaprezentowana idea budowy największego publicznego teleskopu na świecie  Ma on powstać w ramach projektu, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  Projekt zostanie złożony przez konsorcjum, w skład którego wchodzą, z Hiszpanii:  Uroborus SL, Wyspy Kanaryjskie, Wydział Fizyki Uniwersytetu Madryckiego (Universidad Complutense de Madrid); z Polski: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, Uniwersytet Zielonogórski, gmina Sztutowo oraz z Anglii Travel Foundation. Przedstawiciele konsorcjum przygotowali projekt, którego celem jest stworzenie nowoczesnej oraz profesjonalnej bazy obserwacyjnej mającej na celu promocję wiedzy i edukacji w zakresie jednej z najszybciej i najszerzej rozwijających się dziedzin, jaką jest astronomia.


21  czerwca – w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym UZ studenci spotkali się z wokalistą jazzowym Andrzejem Dąbrowskim i uczestniczyli w warsztatach wokalnych prowadzonych przez kolejnego wokalistę jazzowego Wojciecha Myrczka.


21  czerwca – z okazji 20. lecia Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się uroczysty koncert zatytułowany „20 years in full swing”, w którym w towarzystwie Big Bandu gościnnie zaśpiewali: Paulina Gołębiowska, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Myrczek oraz studenci kierunku jazz i muzyka estradowa (fot. 258).


22 czerwca – w Instytucie Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wernisaż końcoworocznej wystawy prac studentów.


 

Mistrzowie Polski w tańcach standardowych.jpg goście przed budynkiem rektoratu.JPG prof. Z.Cwiakalski.jpg Big Band vzerwiec 2018.jpg
fot. 255 fot. 256 fot. 257 fot. 258

3 lipca – czasopismo International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS wydawane na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego od 1991 r. (od 1993 r. jest wydawane w języku angielskim jako kwartalnik międzynarodowy) – http://www.amcs.uz.zgora.pl – indeksowane m.in. w bazie Clarivate Analytics uzyskało właśnie za 2017 r. swój kolejny Impact Factor (wskaźnik cytowań – dopisek mój, et), wynoszący tym razem 1.694, oraz 5-letni Impact Factor  o wartości 1.712.


6-8 lipca – w Lubniewicach odbył się Festiwal Michaliny Wisłockiej. Partnerem tego wydarzenia był Uniwersytet Zielonogórski.


10 lipca – prof. Tadeusz Kuczyński, rektor UZ, podpisał umowę z Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki w Kijowie o podwójnym dyplomowaniu w zakresie filozofii i politologii. Ze strony ukraińskiej swój podpis na umowie złożył prof. Leonid Hubersky, rektor Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (fot. 259).


15 lipca – Kamil Haładyn i Mateusz Marcinkowski, studenci UZ rozpoczęli 2. miesięczną praktykę astronomiczną na zboczu wulkanu Teide, na afrykańskiej wyspie Teneryfa.


16 lipca – prof. Andrzej Nowak z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ oraz prof.  Georges Zaccour (Montreal, Kanada) zostali laureatami tegorocznej edycji  prestiżowej Nagrody  Isaacsa za wybitny wkład do teorii i zastosowań gier dynamicznych.


24 lipca – na Wydziale Prawa i Administracji UZ w ramach rozszerzania współpracy ze szkołami średnimi, zostało podpisane porozumienie o objęciu jednej z klas Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie patronatem akademickim Wydziału. Kilka dni wcześniej podobne porozumienie o objęciu patronatem akademickim Wydziału zostało także podpisane z VII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Zielonej Górze.


31 lipca – w pierwszym dniu rozgrywających się w portugalskiej Bradze Akademickich Mistrzostw Świata w kolarstwie Piotr Konwa - student UZ został akademickim wicemistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas! (fot. 260)


1 sierpnia – na UZ uruchomiono rekrutację na nowy kierunek – ratownictwo medyczne.


16 sierpnia – 13 września – Katarzyna Ignor i Maria Ławrynowicz dwie studentki IV roku kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UZ, a jednocześnie członkinie poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Leczymy z Misją odbyły miesięczna praktykę w Mumias w Kenii. Prowadziły tam badania przesiewowe u kobiet w kierunku raka szyjki macicy (fot. 261).


1 września – w Instytucie Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ, w ramach europejskiego programu badawczego HORYZONT 2020: 1.3 - Doskonała baza naukowa (Excellent science)/Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA),  ruszył projekt naukowo-badawczy „Smart Cities EMC Network for Training (SCENT)”. Budżet projektu to 2 388 813 EUR, a wsparcie przeznaczone dla UZ wynosi 2 934 473 zł. Jego autorem i jednocześnie kierownikiem jest dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ, zastępca dyrektora IIE na WIEA UZ. Głównym celem projektu SCENT jest stworzenie sieci oferującej szkolenia dla doktorantów w zakresie specyficznych zagadnień dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) inteligentnych miast. Zapewnienie EMC jest konieczne dla niezawodnego funkcjonowania systemów zawierających układy elektroniczne, telekomunikacyjne i energetyczne, jest również wymaganiem prawnym warunkującym wprowadzenie produktu na rynek UE.


21 września – zwyciężczynią drugiej edycji konkursu Publikuj.dr została dr Katarzyna Grabias-Banaszewska z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego za pracę „Pan Sędzia Deluty” Adama Jerzego Czartoryskiego - znaczenia i konteksty. W tym samym konkursie wyróżnienie otrzymała dr Kaja Rostkowska-Biszczanik również z Instytutu Filologii Polskiej UZ za Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym.


22 września – srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” została uhonorowana prof. Małgorzata Mikołajczak z Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego UZ. Pani Profesor znalazła się wśród 22 wybitnych literatów, naukowców i działaczy związanych z twórczością Zbigniewa Herberta, którzy z rąk wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego otrzymali to najwyższe odznaczenia przyznawane w dziedzinie kultury.


24 września  – rozstrzygnięto konkurs Lubuski Lider Biznesu organizowany przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. Dodatkowo po raz szósty w historii zostały wręczone również nagrody Lubuskiego Lidera Innowacji. W grupie mikro przedsiębiorstw statuetka trafiła do Centrum Energetyki Odnawialnej sp. z o.o. UZ, a w grupie małych przedsiębiorstw do Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych sp. z o.o. UZ.


26 września – prof. Andrzej Tuchowski z Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego,   otrzymał srebrny medal „Zasłużony Gloria Artis” oraz nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienia wręczyła wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka.


1 października – prof. dr hab. nauk med. Maciej Banach (dyrektor  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki) z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał po raz drugi tytuł  doktora honoris causa, tym razem nadany przez Instytut Kardiologii w Kijowie. Prof. M. Banach otrzymał też honorowy złoty medal Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Koszycach, w związku z 70-leciem Wydziału, w uznaniu osiągnięć i podziękowaniu za efektywną i owocną współpracę.


1 października – w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim prof. Andrzej Pieczyński – prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UZ  oraz Anna Gołaszewska - kwestor UZ podpisali umowę o dofinansowanie projektu: „Innowacyjne kształcenie pielęgniarek na Uniwersytecie Zielonogórskim” w wysokości 4 742 131,92 zł.


2 października – na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczął się rok akademicki 2018/2019.


8 października – kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UZ prof. Andrzej Bisztyga otrzymał tytuł Honorowego Profesora Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałma-Acie (Kazachstan).


12 października – podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, prof. dr hab. inż. Józef Korbicz z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki otrzymał medal „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej”.


12 – 26  października – na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się  VI dni polsko-niemieckie.


18 – 20 października – podczas Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0, które odbyło się w Uniejowie, Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) UZ zostało laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP. dr Alicji Adamczak w kategorii: innowacje w OZE za realizację projektu „Fotowoltaiczny panel z układem odbioru energii cieplnej". Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018 trafiła również w ręce prezesa Centrum Energetyki Odnawialnej Radosława Grecha w kategorii: prezes wizjoner za innowacyjny sposób myślenia i nowatorskie zarządzanie spółką, ukierunkowaną na pomoc naukowcom i przedsiębiorcom, opracowującą nowe technologie energetyczne.


19 – 20 października – odbyła się konferencja Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego zorganizowana przez Katedry: Prawa Konstytucyjnego oraz Organizacji Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji UZ.


22 października – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ - prof. Giorgi Melikidze i prorektor ds. współpracy międzynarodowej Neijiang Normal University - prof. Huang Hui (Chiny) podpisali umowę o współpracy pomiędzy uczelniami. W spotkaniu z przedstawicielami chińskiego uniwersytetu wzięli również udział reprezentanci wydziałów UZ zainteresowanych międzynarodową współpracą. Ma ona dotyczyć głównie wymiany studentów i doprowadzeniu do podwójnego dyplomowania oraz wymiany słuchaczy studiów doktoranckich, a także pracowników naukowo-dydaktycznych.


23 października - Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego znalazła się wśród siedmiu najważniejszych inwestycji województwa lubuskiego finansowanych ze środków unijnych (fot.262).


Jak napisała Gazeta Wyborcza (19.10.2018 r.) „ …biblioteka swoim rozmachem, bryłą, nowoczesnością może aspirować do zielonogórskiej inwestycji stulecia. Intryguje futurystyczną architekturą, ciemną elewacją połączoną z przeszkleniami. Można nawet powiedzieć, że jak na zielonogórskie standardy, odważną. To architektoniczny majstersztyk”.


22 – 23 października – w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o. odbyło się I Lubuskie Forum Technologii Przemysłowych.


23 października – UZ zajął I miejsce w XV edycji  Ogólnopolskiego Turnieju „Młoda krew ratuje życie”. W roku akademickim 2017/2018 zielonogórscy studenci oddali łącznie 53 litry krwi.


25 października – Wydawnictwo Ossolineum wydało „Wybór poezji” Zbigniewa Herberta, w którym doboru wierszy dokonała prof. Małgorzata Mikołajczak z UZ, opatrzyła ten wybór wstępem, a także opracowała całość.


25 – 26 października – w siedzibie rektoratu UZ odbyły się VI Zielonogórskie spotkania z demografią pt. Procesy demograficzne - planowane, przewidywa(l)ne czy żywiołowe?


31 października – Uniwersytet Zielonogórski został beneficjentem pilotażowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Projekt zakłada utworzenie Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych w strukturze UZ, gdzie będą prowadzone badania m.in. w zakresie nanotechnologii, wpływu próżni i radiacji na właściwości materiałów, metod powlekania materiałów, właściwości materiałów i metamateriałów (w tym wytrzymałościowych) oraz badania metodami optycznymi układów meta, mikro i nanomechanicznych. To laboratorium będzie efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Fizyki i Astronomii oraz Wydziałem Mechanicznym, otrzyma w latach 2019-22 dofinansowanie w wysokości około 12 mln złotych (z czego prawie 8,5 mln zł na najnowocześniejszy sprzęt badawczy).  Kierownikiem projektu jest dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ z  Wydziału Fizyki i Astronomii, a osobą odpowiedzialną w projekcie z ramienia Wydziału Mechanicznego jest dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ.

 

KAZ_4516r.jpg Piotr Konwa akademickie mistrzostwa świata srebrny medal.jpg foto 4.jpg Biblioteka 1.jpg
fot. 259 fot. 260 fot. 261 fot. 262

7 listopada – Zakład Pielęgniarstwa Wydziału  Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym Oddział Lubuski byli organizatorami V konferencji naukowej Interdyscyplinarność podstawą opieki geriatrycznej.7 listopada – w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym UZ odbyły się otwarte warsztaty wokalne z Januszem Szromem, wokalistą jazzowym. Współorganizatorem warsztatów było Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe.


14 listopada – z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowała wystawę pt. „Okruchy przeszłości. Historia niepodległości w drukach unikatowych”. Wiek polskiej niepodległości został zaprezentowany poprzez druki ulotne, przedwojenne wydawnictwa albumowe, pierwsze wydania dzieł polskich pisarzy międzywojnia oraz pojedyncze rękopisy obrazujące indywidualne biografie. Na uwagę zasługują też tzw. telegramy patriotyczne drukowane i rozsyłane głównie w Wielkopolsce w okresie zaborów i po 1918 roku. Zaprezentowane materiały pochodziły ze zbiorów specjalnych BUZ.

 


19 listopada – na Wydziale Fizyki i astronomii UZ odbyła się „Noc naukowa”, przygotowana przez pracowników Wydziału wspólnie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Fizyki SNaFi.


21 listopada – dorocznym zwyczajem odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. Dyplomy stopni naukowych odebrało 2 doktorów habilitowanych oraz 33 doktorów (fot. 263).


21 listopada – w plebiscycie Gazety Lubuskiej „Nauczyciel na medal”, w kategorii nauczyciel akademicki zwyciężył Richard Sharp, asystent w Katedrze Filologii Angielskiej w Instytucie Neofilologii Wydziału Humanistycznego UZ (fot. 264).


21 listopada –podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego Prezydent Miasta Zielona Góra, Janusz Kubicki wręczył nagrody za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia profesorom, którzy otrzymali nominacje profesorskie w minionym roku akademickim. Nagrody Prezydenta Miasta dla profesorów „belwederskich” wręczane były już po raz ósmy (fot. 265 ).


29-30  listopada – na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie odbyła się XV edycja polsko-niemieckiej konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”. Jej współorganizatorami byli: Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Kraj Związkowy Brandenburgia, E.DIS AG, Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii.


5 grudnia – już po czwarty studenci UZ, a jednocześnie mieszkańcy Zielonej Góry mogli aplikować o stypendia, które funduje im Klub Radnych Zielona Razem. O dofinansowanie ubiegali się studenci następujących kierunków: architektura, architektura wnętrz, biznes elektroniczny, budownictwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ekonomia, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo, pielęgniarstwo. Łącznie przyznano 30 stypendiów po 3 300 zł każde. Te stypendia wypłacane są jednorazowo.


6-7 grudnia – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ zorganizował konferencję EXPO Symulacja Medyczna - Wyzwania Przyszłości.


6-7 grudnia – miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana Pamięć– tożsamość – świadomość. W meandrach polskiej niepodległości: 1918-2018. Przygotowały ją: Instytut Politologii wraz z Instytutem  Historii UZ oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział Zielona Góra i Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu.


7-8 grudnia – odbyły się II  Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym dla studentów medycyny, które zorganizował Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ. Pierwszego dnia Mistrzostw odbyła się konferencja poświęcona merytorycznemu przygotowaniu uczestników do udziału w zawodach. W kolejnym dniu miały miejsce zawody w trzech konkurencjach: szycie skóry, tkanki podskórnej i zespolenie przewodu pokarmowego. Mistrzostwa ponownie  wygrała reprezentacja UZ (fot. 266).


10 grudnia – prof. Cao Long Van z Wydziału Fizyki i Astronomii UZ otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w  Vinh (Wietnam). Warto dodać, że to pierwszy tytuł doktora honoris causa przyznany przez tę wietnamską uczelnię.

 

31 grudnia – umowę na realizację projektu Park Technologii Kosmicznych podpisali marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu Marcin Jabłoński.
Rozmowy dotyczące utworzenia w Nowym Kisielinie Parku Technologii Kosmicznych, rozpoczęły się w 2017 roku, kiedy na wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego zadanie „Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim” zostało wpisane do Kontraktu Terytorialnego. Podjęte przez województwo lubuskie działania doprowadziły do podpisania 24 kwietnia 2018 r. listu intencyjnego potwierdzającego wolę współpracy na rzecz realizacji projektu Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze, z Uniwersytetem Zielonogórskim i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Ostatecznie projekt realizowany będzie w partnerstwie z Uniwersytetem Zielonogórskim - szczególnie silnym w badaniach i kształceniu kadry w astronomii i inżynierii systemów, Centrum Badań Kosmicznych PAN - instytutem, który zrealizował ponad 70 projektów kosmicznych oraz partnerem prywatnym firmą Hertz Systems Ltd Sp.z o.o., która od 25 lat działa w sferze bezpieczeństwa, a od ponad dekady rozwija i produkuje systemy monitorowania satelitarnego. Dodatkowo od 2012 r. realizuje projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.


2018 – tytuły profesorskie otrzymali: dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ i dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. UZ (oboje z Wydziału Prawa i Administracji UZ); dr hab. Andrzej Tuchowski i dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ (obaj z Instytutu Muzyki UZ); dr hab. Jarosław Dzięcielewski (z Instytutu Sztuk Wizualnych UZ); dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ (z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) oraz dr hab. Paweł Zimniak z Wydziału Humanistycznego.
 
 

Promocje-doktorskie-i-habilitacyjne 2018 wszyscy.jpg Richard Sharp wł..jpg nagrody Prezydenta dla profesorów.jpg Mistrzostwa Polski w szyciu chirurgicznym.jpg
fot. 263 fot. 264 fot. 265 fot. 266

Wydarzenia 2019


18 stycznia – z wieży kościoła św. Katarzyny w Gdańsku popłynęło efitafium zagrane na carillonie, dedykowane tragicznie zmarłemu Prezydentowi Miasta Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Jego kompozytorką jest dr Katarzyna Kwiecień –Długosz z Instytutu Muzyki UZ.


23 stycznia – z udziałem sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefy Szczurek-Żelazko zainaugurowało swą działalność Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa na UZ (fot. 267). Zostało ono zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to 2 599 995, 46 zł. brutto, a dofinansowanie z funduszy UE  wyniosło 2 284 995, 95 zł. brutto. Projekt jest realizowany od stycznia 2018 do końca grudnia 2020 r.


23 stycznia – podczas posiedzenia Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ w imieniu władz KNP PAN wręczyła profesor Marii Jakowickiej medal „Za zasługi dla rozwoju polskiej pedagogiki” Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Wyróżniona Profesor należy do grona znakomitych nestorów polskiej pedagogiki wczesnoszkolnej (fot. 268) .


24 stycznia – prof. dr hab. Leszek Jerzak z Wydziału Nauk Biologicznych UZ został powołany przez National University of Ireland na egzaminatora zewnętrznego z biologii (External Examiner in Biology) na uczelniach medycznych: Royal College of Surgeons in Ireland w Dublinie, RCSI in Bahrain i RUMC w Penang, Malezja.


29 stycznia – dr Piotr Mysiak – prodziekan ds. nauki i jakości kształcenia Wydziału Prawa i Administracji UZ został ekspertem  Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).


29 stycznia – w auli UZ odbył się koncert noworoczny Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją prof. Jerzego Szymaniuka, zatytułowany Piosenka polska wita Nowy Rok.


30 stycznia – podczas posiedzenia Senatu UZ studentki UZ – Monika Benedyk (V rok jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) i Hanna Prosół (II rok studiów II stopnia na kierunku ekonomia, Wydział Ekonomii i Zarządzania) otrzymały stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019 (fot. 269).


31 stycznia – kolejnych dwoje naukowców z UZ otrzymało granty. Dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska została kierownikiem polskiego zespołu w międzynarodowym projekcie Obieg azotu w przestrzeni miejskiej: nowe podejście ekonomiczne (UNCENT), aby sprostać wyzwaniom zmian klimatu. Jest on realizowany przez zespoły badaczy z Austrii, Chin i Polski. Realizację projektu przewidziano na 3 lata, a otrzymane dofinansowanie wynosi 874 200, 00 zł. Dr n. med. Marek Szwiec z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu  w ramach konkursu Miniatura 2 otrzymał grant w wysokości 38  181 zł  na realizację projektu: „Określenie związku mutacji w wybranych genach naprawy DNA z dziedziczną predyspozycją do raka piersi u mężczyzn”. To badania wstępne, zaplanowane na 12 miesięcy. Kwota dofinansowania projektu wynosi  38 181 zł.


21 lutego – na UZ po raz piąty świętowano Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Uroczystości są dla organizatorów okazją, aby upowszechniać przekonanie, że język rodzimy jest ważny, iż polszczyznę warto bliżej poznawać i otaczać troską – nie tylko od święta.


23 lutego – XI Gala Inżynierów.


27 lutego – na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ odbył się Dzień Otwarty. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


28 lutego – w rektoracie UZ  spotkało się 29 studentów z 10 krajów Europy, którzy w letnim semestrze 2018/2019 r. kształcą się na zielonogórskiej uczelni w ramach programu Erasmus+.


28 lutegoLubuski atlas ornitologiczny, Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej autorstwa: Pawła Czechowskiego, Marcina Bocheńskiego, Sławomira Rubachy, Olafa Ciebiery, Grzegorza Jędro, Leszka Jerzaka otrzymał Lubuski Wawrzyn Naukowy. Książka została wydana przez  Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2018 r. Publikacja ma 458 stron. (Warto w tym miejscu dodać, że czterech spośród autorów tego atlasu to pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego).


1-3 marca – podczas Poznańskich Targów Książki Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymała wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki. Wyróżniona publikacja to … Lubuski atlas ornitologiczny – ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej autorstwa P. Czechowskiego, M. Bocheńskiego, S. Rubacha, O. Ciebiery, G. Jędro i L. Jerzaka (fot. 270).
 

C3.jpg prof. M. Jakowicka bukiet.jpg stypendia ministra.JPG autorzy atlasu wł.jpg
fot. 267 fot. 268 fot. 269 fot. 270

6 marca – rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński przyjął konsula generalnego Niemiec Hansa Jörga Neumanna, który po raz pierwszy odwiedził Zieloną Górę (fot. 271).


16 marca – po raz trzeci odbyła się konferencja Space Medicine EXPO 2019, zorganizowana przez studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ. To wydarzenie jest największą w Polsce konferencją poświęconą medycynie kosmicznej, współpracy sektora prywatnego, publicznego i środowiska naukowego oraz innowacyjnej gospodarce.


19-21 marca – na UZ odbyły się XXIII Międzynarodowe Dni Frankofonii w Zielonej Górze.


27 marca – na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UZ miał miejsce Dzień Otwarty.


27 marca – na swym posiedzeniu Senat powołał pierwszą w historii Uniwersytetu Zielonogórskiego Radę Uczelni. W jej skład weszli: Małgorzata Ragiel, prof. dr hab. Dariusz Dolański, dr inż. Jarosław Gniazdowski, Dominika Masionek, Jerzy Ostrouch, dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ i dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ.


29 marca – dr hab. Magdalena Środa, prof. UW w ramach cyklu „Wykłady mistrzów” zaprezentowała wykład zatytułowany „Wartości – instrukcje obsługi”, którego odbiorcami byli studenci i pracownicy naukowi Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ.


29 marca – wśród projektów zakwalifikowanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego do finansowania  w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” znalazły się 3, wydawane na Uniwersytecie Zielonogórskim. Są to: Dyskursy Młodych Andragogów,  prowadzone na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii przez dr Małgorzatę Olejarz oraz dr hab. Sylwię Słowińską, prof. UZ; In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką – czasopismo publikowane przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, którego redaktorem naczelnym jest dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ oraz rocznik wydawany przez Pracownię Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego – Review of Nationalities pod redakcją dr hab. Stefana Dudry, prof. UZ.


31 marca – Radio Index obchodziło swoje 21 urodziny.


2 kwietnia – na swym pierwszym posiedzeniu spotkali się członkowie Rady Uczelni (fot. 272). 


4 kwietnia – Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, wchodzące w skład Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ jest pierwszym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w Polsce, które otrzymało certyfikację SESAM’u. SESAM czyli Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (w wolnym tłumaczeniu – Stowarzyszenia europejskich centrów symulacji medycznej).


6 kwietnia – podczas Akademickich Mistrzostw Polski  Polskiego Towarzystwa Tanecznego para taneczna Kornelia Kopaczyńska (studentka IV roku psychologii) i Bartosz Lech (absolwent naszej uczelni) w kategorii tańców standardowych zdobyli pierwsze miejsce, tym samym uzyskując tytuł Akademickich Mistrzów Polski 2019 roku. Jednocześnie para obroniła tytuł zdobyty również w poprzednim roku.


9-10 kwietnia – Koło Naukowe Rusycystów działające na UZ przygotowało XV Dni Kultury Słowian Wschodnich pod hasłem Co było pierwsze: jajko czy Fabergé?


13 kwietnia – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Zielona Góra i Fundacja - Vivere Aude przygotowali konferencję naukową pod hasłem Zrozumieć autyzm.


17 kwietnia – rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński przyjął  delegację Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w kazachstańskiej Ałmacie, w składzie: rektor, prof. Omirali Zhalairi, prorektor, prof. Gulnar Alibayeva oraz prof. Elwira Omurcziewa. W spotkaniu wzięli udział także: inicjator nawiązania tej naukowej współpracy kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UZ, dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ - Profesor Honorowy Akademii Prawa w Ałmacie oraz dr Stefan Dyrka, prof. GWSH - znawca problematyki Azji Centralnej. Podczas spotkania podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy naukowej między uczelniami.


17 kwietnia – Katedra Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ zorganizowała Dzień otwarty pracy socjalnej.


24 kwietnia – w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie utworzenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na UZ. Uczelnię reprezentował prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UZ, dr. hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ. Towarzyszyły mu: Anna Gołaszewska – kwestor UZ i Agnieszka Żeromska-Michniewicz – kierownik otwartego 24 stycznia br. Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla studentów pielęgniarstwa. Na WCSM UZ otrzyma z Ministerstwa 10 mln 237 tys. zł z unijnych środków w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Od dnia podpisania umowy, uczelnia ma 12 miesięcy na uruchomienie centrum. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na wyposażenie, szkolenie i kursy dla personelu dydaktycznego prowadzącego zajęcia metodą symulacji (fot. 273).


7 maja – odbyła się doroczna konferencja organizowana przez Google. Oglądanie transmisji online z Shoreline Amphitheatre w Mountain View było także możliwe na Wydziale Informatyki, Elektromechaniki i Automatyki UZ.


8-15 maja – w Bibliotece Uniwersyteckiej pod hasłem # Biblioteka miał miejsce XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.


11 maja – reprezentacja sekcji pływackiej studentów z niepełnosprawnościami KU AZS UZ wzięła udział w IV Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS w pływaniu, które odbyły się w Poznaniu. Podczas zawodów drużyna UZ osiągnęła historyczny sukces zdobywając aż 16 medali Mistrzostw Polski osób z niepełnosprawnościami (w tym: 7 złotych, 3 srebrne, 5 brązowych). Po raz pierwszy w klasyfikacji generalnej  KU AZS UZ zdobył 1 miejsce i tytuł Mistrza Polski IMP AZS w pływaniu.


11-12 maja – na UZ odbyły się VI Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa w Płukaniu Złota.


13-14 maja – w filii UZ w Sulechowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Nie tylko siedem wieków Sulechowa. 300-lecie Fundacji Rodziny Steinbartów. Jest ona elementem projektu Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe, który jest realizowany pod kierownictwem dr hab. B. Burdy, prof. UZ, w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UZ przy współpracy miasta Sulechów. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach IV edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015 r. w wysokości 835 860 zł, a na jego realizację przeznaczono 36 miesięcy. Końcowym efektem projektu jest wydanie 6 książek, w tym dwóch monografii, dwóch prac źródłowych, bibliografii druków z Halle i Sulechowa (2 tomy, w języku polskim i niemieckim).


14 maja –  na UZ zostało podpisane porozumienie pomiędzy uczelnią a Franckesche Stifungen zu Halle. Podpisali je – rektor UZ prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz dyrektor Franckesche Stifungen zu Halle prof. dr. Thomas Müller-Bahlke. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie prowadzenia badań naukowych i kształcenia oraz rozwijanie kontaktów akademickich i partnerstwa.


15 maja – w Bibliotece Uniwersyteckiej zostało podpisane porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów o współpracy dotyczącej realizacji programu Executive MBA na UZ.  Podpisali je – prof. Wojciech Strzyżewski – prorektor UZ ds. studenckich, dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ – dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ oraz Andrzej Popadiuk – prezes GFKM i Lucjan Śledź – członek Zarządu GFKM.


17 maja – dr inż. Maciej Dzikuć z Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ uzyskał finansowanie w rozstrzygniętym w maju 2019 r. konkursie Narodowego Centrum Nauki na projekt badawczy pt.: Ekonomiczne aspekty rozwoju niskoemisyjnego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Wniosek o grant został złożony w ramach konkursu OPUS 16 (panel HS4, który obejmuje m.in. ekonomię). Planowane nakłady na badania naukowe obejmują kwotę 379 840 zł. Projekt będzie realizowany do 2022 r.


20-25  maja –  49. edycja Dni Kultury Studenckiej Bachanalia 2019.


21 maja – koncert w Zielonogórskiej Filharmonii z okazji 15-lecia kierunku jazz i muzyka estradowa. Wystąpili studenci, absolwenci i pedagodzy Instytutu Muzyki UZ. Było czego posłuchać i na kogo popatrzeć! (fot. 274)


22 maja – Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, sp. z o.o. odwiedził prof. Romuald Zabielski – członek korespondent PAN, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Spotkał się również z prof. Giorgi Melikidze prorektorem UZ ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ.


23 maja – pod hasłem A jeśli plagiat, to co? odbyła się pierwsza część IV Uczelnianego Forum Jakości Kształcenia poświęconego w tym roku wdrażaniu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i prawom autorskim.


25 maja – na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Przyznała je już po raz 27. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. W 2019 r. otrzymało je 100 młodych badaczy, a wśród nich dr Krzysztof Dudek z Instytutu Fizyki UZ. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł.


3 czerwca – druga część IV Uczelnianego Forum Jakości Kształcenia była poświęcona prawnym aspektom ochrony własności intelektualnej i praktycznemu wdrażaniu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego na UZ.


5 czerwcaBanachalia – Dzień Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ.

DSC_9393r.jpg Rada Uczelni podczas pierwszego posiedzenia.jpg 8Q8A6402-2.jpg 15 lat jazz i muzyka estradowa.jpg
fot. 271 fot. 272 fot. 273 fot. 274

Ciąg dalszy nastąpi ...

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT