5-lecie Wydziału Prawa i Administracji UZ

27 sierpnia 2019 r.

 

IMG_7289.jpg

fot. K. Adamczewski, pierwsza inauguracja WPA UZ, od lewej: dr R. Wysocki, dr P. Mysiak, prof. dr hab. B. Banaszak, Rektor UZ - prof. dr hab. inż. T. Kuczyński, prof. dr hab. J. Trzciński;

Wkrótce minie pięć lat od chwili, gdy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zainaugurował swoją działalność. W dniu 1  października 2014 roku rozpoczęła kształcenie na kierunku Prawo oraz kierunku Administracja 556 studentów, podejmujących naukę we wszystkich trybach i formach kształcenia.  Obecnie, po upływie 5 lat działalności Wydziału liczba jego studentów stabilizuje się na poziomie zbliżonym do 1000, co obejmuje również słuchaczy studiów podyplomowych

 

Warto podkreślić, iż mimo krótkiego okresu swego istnienia WPA UZ działa bardzo prężnie na niwie naukowej, stając się powoli liczącym się coraz bardziej ośrodkiem badawczym. Świadczy o tym zarówno liczba zaproszeń, jakie kierowane są do naszych badaczy z różnych ośrodków w kraju i zagranicą do udziału w wydarzeniach naukowych, jak też obecność znakomitych uczonych na konferencjach i seminariach naukowych organizowanych przez poszczególne katedry funkcjonujące na Wydziale. Od 2014 roku WPA był organizatorem 28 konferencji naukowych, z czego 10 miało status międzynarodowy. W każdym miesiącu roku akademickiego organizowane są wydarzenia naukowe – wykłady gościnne, seminaria z udziałem ważnych dla naukowego środowiska prawniczego osób. Wydział może się już pochwalić 2 habilitacjami (w tym 1 zagraniczną), 2 tytułami profesora nauk prawnych, zagranicznym doktoratem honoris causa, a kwestią czasu jest uzyskanie kolejnych awansów naukowych przez jego pracowników naukowych, w związku z otwartymi już przewodami doktorskimi i habilitacyjnymi. Stale powiększa się liczba pracowników naukowych i dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale, co wiąże się z naturalnym procesem pozyskiwania specjalistów z kolejnych gałęzi prawa, których nauczenie jest niezbędne w dobrej edukacji prawniczej. 


W przypadku nauki prawa miarą prestiżu jej przedstawicieli jest publikowanie ich osiągnięć naukowych w oficynach, które cechuje przede wszystkim specjalizacja prawnicza i poczytność wśród praktyków. Stąd też istotne znaczenie ma duża liczba monografii pracowników Wydziału, które zostały opublikowane przez renomowane wydawnictwa prawnicze.

 

Wydział Prawa i Administracji UZ nie zamyka się na otoczenie. Na  uwagę zasługuje znakomita i ścisła współpraca ze środowiskami prawniczymi, administracją publiczną oraz szkołami średnimi regionu lubuskiego. Stosowne  porozumienia w tym zakresie zawarto z Sądem Okręgowym w Zielonej Górze, Okręgową Radą Adwokacką, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gorzowie oraz Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego. Są one na bieżąco realizowane umacniając Wydział, jego pracowników oraz studentów w tym środowisku. Warto wspomnieć, że jednym ze znaków firmowych WPA UZ są coroczne konferencje naukowe współorganizowane z zielonogórską adwokaturą, w których za każdym razem w roli słuchaczy uczestniczy kilkudziesięciu przedstawicieli zielonogórskiej Palestry. Współpraca naukowa ma miejsce także podczas konferencji i seminariów organizowanych wspólnie z zielonogórskimi radcami prawnymi oraz środowiskiem sędziowskim. Współpraca na polu naukowym sprzyja zapraszaniu na Wydział do wygłaszania referatów wybitnych osobistości z prawniczego świata naukowego, zwłaszcza przedstawicieli polskiej doktryny prawa. Nierzadko przedmiotem ich wystąpień są najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane zagadnienia z zakresu wykładni i stosowania prawa w danej dziedzinie i cieszy, że przedstawiciele lubuskich środowisk prawniczych biorą aktywny udział w takim dyskursie naukowym. Stwarzając pole do badań i dyskusji naukowych Wydział nie zapomina o młodzieży szkolnej. Wspólnie z innymi partnerami (w tym ze środowiska sędziowskiego) organizowane są popularyzujące prawo i naukę prawa przedsięwzięcia, w których uczestniczy młodzież z regionu lubuskiego .


Podpisane z wybranymi szkołami ponadpodstawowymi porozumienia zapewniają uczniom udział w wybranych wykładach akademickich, a także w spotkaniach z pracownikami naukowymi, którzy prezentują młodzieży najbardziej aktualne lub istotne dla młodego pokolenia tematy związane z prawem lub administracją 

 

Wydział ma także osiągnięcia na niwie eksperckiej, bowiem nauczyciele akademiccy często są powoływani do wydawania wysokospecjalistycznych opinii i ekspertyz prawnych dla podmiotów zewnętrznych, w tym także publicznych i samorządowych, co jest także miarą wysokiej oceny poziomu zielonogórskiego ośrodka akademickiego.

 

Ważnym miernikiem aktywności naukowej pracowników WPA UZ jest podejmowana przez nich współpraca międzynarodowa, która rozwija się nie tylko na płaszczyźnie programu Erasmus, ale również w ramach indywidualnych kontaktów naukowych z liczącymi się ośrodkami naukowymi na świecie.

 

 

     

 

 

DSC_0259.jpg DSC_0629r.jpg DSC_0234.jpg
1. Uroczystość podpisania porozumienia o powstaniu WPA UZ 2. Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na WPA UZ 3. Jedne z pierwszych zajęć prowadzone przez dr A. Staszaka z WPA UZ
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT