Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Indywidualne praktyki studenckie w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

szpital podpisanie porozumienia.JPG

Chwilę po podpisaniu porozumienia. Stoją od lewej: prof. Wojciech Strzyżewski, dr Marek Działoszyński. Fot. Mamert Janion.

21 marca 2018 r.

 

 

Dziś, to jest w środę 21 marca br. w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie o współpracy, którego stroną jest Uniwersytet Zielonogórski. Celem tej współpracy jest organizacja indywidualnych praktyk studenckich dla studentów wszystkich wydziałów UZ.

 


Zgodnie z zawartym porozumieniem Szpital zobowiązuje się do umożliwienia realizacji indywidualnych praktyk studenckich żakom skierowanym przez Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracownicy szpitala będą współdziałać przy opracowaniu programów indywidualnych praktyk. Zapewnią w ramach możliwości odpowiednie warunki, stanowiska pracy, pomieszczenia, urządzenia medyczne niezbędne do ich przeprowadzenia. Spośród personelu Szpitala zostaną wyznaczeni opiekunowie praktyk indywidualnych, którzy zapoznają  studentów ze specyfiką zawodu i warsztatem pracy, zapewnią pomoc merytoryczną w trakcie trwania praktyki. Przed podjęciem praktyki studenci zostaną zapoznani z zakładowym regulaminem pracy, przepisami bhp/p.poż oraz o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych. Po zakończeniu praktyki studenci otrzymają informacje na temat osiągniętych wyników, stopnia realizacji zadań, a także rozwijanych umiejętności i kompetencji zawodowych. Otrzymają również opinię z praktyki indywidualnej.

 


Do zadań uczelni będzie należało przyjmowania zgłoszeń studentów zgodnie z regulaminem praktyk indywidualnych. Wspólnie ze Szpitalem Uniwersyteckim UZ opracuje programy indywidualnych praktyk dla poszczególnych studentów. Uczelnia będzie wystawiać studentom skierowania na praktyki w szpitalu. Biuro Karier będzie prowadziło nadzór i rozliczenie praktyk studenckich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


Za czas praktyki indywidualnej, student nie będzie otrzymywał wynagrodzenia.

 


Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i obowiązuje od dzisiaj. W imieniu Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisał je prorektor ds. studenckich prof. Wojciech Strzyżewski, a w imieniu Szpitala Uniwersyteckiego prezes Zarządu dr Marek Działoszyński.


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT