Nowy Rektor na UZ

10 czerwca 2020 r.

 

DSC_7489r.jpg

fot. K. Adamczewski

Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się wybory na stanowisko rektora uczelni na kadencję 2020 - 2024. Elektorzy wybrali  prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego, który przez ostatnie dwie kadencje pełnił na uczelni funkcję prorektora ds. studenckich.

Udział w głosowaniu wzięło 130 elektorów.  Za kandydaturą było 121, przeciw 2, a wstrzymało się od głosu 7 elektorów.

Prof. Wojciech Strzyżewski był jedynym kandydatem w tych wyborach. Został zgłoszony przez Radę Uczelni po uzyskaniu uprzednio pozytywnej opinii Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Zebranie Wyborcze Kolegium Elektorów odbyło się w trybie on-line, co nie przeszkodziło w przeprowadzeniu całego procesu wyborczego zgodnie z Regulaminem. Elektorzy zanim oddali głosy, wysłuchali nagranego wcześniej wystąpienia kandydata, w którym zaprezentował swój program. Mieli też możliwość zadawania pytań.

 

Rektor-elekt obejmie swoją funkcję 1 września 2020 r.

 

Gratulujemy!

 

 


Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski jest rodowitym zielonogórzaninem, tutaj kształcił się i podjął pracę zawodową. Z wykształcenia jest historykiem i - jak twierdzi - tak się szczęśliwie złożyło, że praca jest jednocześnie jego pasją. Od początku, czyli od 1984 r., zawodowo jest związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego (wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej). W 1990 r. obronił rozprawę doktorską, a w 1999 r. odbył kolokwium habilitacyjne (w zakresie historii nowożytnej) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych i można powiedzieć, że koło historii się zamknęło, był bowiem pierwszym absolwentem zielonogórskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, który uzyskał tytuł profesorski.


W prowadzonych przez niego badaniach naukowych istotne miejsce od lat zajmują zagadnienia związane z heraldyką. Jest autorem kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów o herbach miast, szlachty, rzemieślników, władców i duchowieństwa. Jako badacz jest w tej szczęśliwej sytuacji, że może swoją wiedzę zastosować w praktyce, przygotowując projekty nowych herbów dla różnych jednostek samorządu terytorialnego. Opracował kilkadziesiąt projektów tych bardzo ważnych dla społeczności lokalnej symboli, między innymi herb i flagę województwa lubuskiego. Drugi bardzo ważny obszar badawczy, to historia regionalna. Uważa, że to suma dziejów lokalnych tworzy wielką historię. Opracował kilkanaście monografii historycznych miast z naszego regionu, w tym dwutomową historię Zielonej Góry.


Szczególnie cieszy się z osiągnięć swoich 10 doktorantów, których wypromował i zainteresował problematyką badań heraldycznych i dziejów wczesnonowożytnych. Dwóch z nich uzyskało już stopień doktora habilitowanego.


W trakcie wielu lat pracy zawodowej rozwijał swoje kompetencje organizacyjne, pełniąc szereg funkcji, poczynając od kierownika Zakładu Historii XVI-XVIII Wieku, zastępcy dyrektora Instytutu Historii, następnie dyrektora Instytutu Historii. W latach 2005-2012 był dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od roku 2012 pełni funkcję prorektora ds. studenckich.

 

 

fot. L. Andrzejewska, K. Adamczewski

DSC_7441r.jpg DSC_7449rs.jpg DSC_7477r.jpg
1. Prof. W. Strzyżewski odpowiada na pytania elektorów 2. Prof. Anna Saniuk - przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej publikująca odpowiedzi kandydata 3. Prof. Anna Sanuk - ogłoszenie wyników wyborów
_DSC5568.JPG DSC_7493r.jpg _DSC5579.JPG
4. Prof. W. Strzyżewski - ogłoszenie wyników 5. Prof. A. Sanuk, W. Strzyżewski 6. Prof. W. Strzyżewski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT