Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ w gronie sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

3 czerwca 2022 r.

 

3. SOU_podpisanie deklaracji_1.jpg

dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – prorektor ds. rozwoju i finansów UZ; fot. organizatora

Wczoraj, 2 czerwca 2022 r., w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie odbyła się konferencja pod hasłem: Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni, podczas której, dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – prorektor ds. rozwoju i finansów UZ w imieniu Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

 

 

- Podpisanie Deklaracji spowodowało, że znaleźliśmy się w gronie szkół wyższych, które dostrzegają potrzebę realizacji trzeciej misji uczelni, która jest powiązana ze wsparciem otoczenia społeczno-gospodarczego przez Uniwersytet.  Na pewno też w strategii marki Uniwersytetu Zielonogórskiego będziemy eksponować fakt przynależności do grona sygnatariuszy Deklaracji, bo oznacza to, że jesteśmy uczelnią, która realizuje funkcję społecznej odpowiedzialności. – powiedział po podpisaniu dokumentu prof. Andrzej Pieczyński.

 


Była to już 3 edycja podpisywania Deklaracji. W pierwszej (2017 r.) podpisały ją 23 uczelnie, w drugiej  (2019 r.) 60, a wczoraj zrobiło to 77 uczelni.

 Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SOU_podpisanie deklaracji_2.jpg

 

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni


Szczególna rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, zobowiązuje je do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy.

 

Mając na uwadze dobro szkolnictwa wyższego w Polsce, świadomi swojej roli w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, zapewnianiu wysokiej jakości badań i edukacji oraz dbaniu o wszechstronny rozwój społeczności akademickiej zobowiązujemy się: 

 

1. Pielęgnować wartości akademickie zapisane m.in. w „Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego”, w szczególności: sumienność, obiektywizm, niezależność, otwartość i przejrzystość.

2. Kształtować  społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości oraz komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy.

3. Upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.

4. Poszerzać programy nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych.

5. Realizować projekty wdrażające zasady społecznej odpowiedzialności, w szczególności dotyczące zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, wolontariatu pracowniczego, promocji zasad etyki, współpracy międzysektorowej, marketingu społecznie zaangażowanego.

6. Podejmować badania naukowe i prace wdrożeniowe, które w ramach partnerstwa z innymi ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem przedsiębiorstw, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.

7. Rozwijać współpracę międzyuczelnianą, krajową i międzynarodową, umożliwiającą adaptację i wzmacnianie najlepszych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni.

8. Dbać o ład organizacyjny uczelni, opierając zarządzanie uczelnią na fundamentach społecznej odpowiedzialności, zarówno w dokumentach strategicznych, jak i wynikających z nich działaniach służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności akademickiej i skutecznej realizacji misji uczelni.

9. Zapewniać przejrzystość prowadzonej przez uczelnię działalności poprzez m.in. mierzenie rezultatów, promowanie i upowszechnianie dorobku oraz wskazanie osoby lub zespołu koordynującego te działania.

10. Prowadzić działalność w taki sposób, by minimalizować negatywny wpływ aktywności realizowanych przez społeczność akademicką oraz jej interesariuszy na środowisko przyrodnicze we wszelkich jego wymiarach.

11. Prowadzić dialog z interesariuszami na temat priorytetów polityki społecznej odpowiedzialności uczelni oraz informować o jej rezultatach.

12. Kierować się zasadami etyki i odpowiedzialności w procesie nauczania i prowadzenia badań naukowych dla zapewniania interesariuszom optymalnych warunków do korzystania z wiedzy, kapitału intelektualnego i dorobku uczelni.

 

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT