Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

10-lecie Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

wykład DNA.JPG

Wykład o DNA podczas tegorocznego Festiwalu Nauki. Fot. Kazimierz Adamczewski

13 października 2017 r.

 

 

Uroczystości związane z 10-leciem Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędą się 18 października 2017 r. według następującego programu:

 

 

10.00 – 11.00jubileuszowe wystąpienia władz dziekańskich Wydziału Nauk Biologicznych UZ (aula UZ przy ul. Podgórnej 50):


- struktura WNB wczoraj i dziś – prof. dr hab. Beata Gabryś, dziekan WNB,


- badania naukowe WNBdr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prodziekan d/s nauki WNB,


- rozwój kierunków kształcenia WNBdr Elżbieta Roland, prodziekan d/s dydaktyki WNB;


11.05-11.30 – przerwa na kawę (budynek A-8 , I piętro),


11.30-12.30uroczystość nadania sali wykładowej nr 115 imienia prof. dr. hab. Tadeusza Lachowicza  (WNB, budynek A-8, I piętro):


- przedstawienie sylwetki prof. dra hab. Tadeusza Lachowicza –  prof. dr hab. Michał Stosik,


- wspomnienia o Profesorze – przedstawiciele społeczności uniwersyteckiej,


- odsłonięcie tablicy pamiątkowej;


12.30-14.00 – minisympozjum mikrobiologiczne połączone z sesją wyjazdową Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów:


- słowo wstępne,


- prezentacja wyników pracy badawczej przez młodych adeptów nauki w obszarze mikrobiologii.

 

 

Historia Wydziału Nauk Biologicznych.

Nietoperz.jpg

Ten nietoperz był prezentowany podczas tegorocznej Nocy Biologów. Fot. Kazimierz Adamczewski

Historia związana z powstaniem WNB rozpoczęła się w 1996 r., kiedy w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki, został utworzony Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska (IBiOŚ). Jego współorganizatorem i  pierwszym dyrektorem był prof. dr hab. inż. Edward Kowal (obecnie na Wydziale Mechanicznym UZ). Następcą prof. E. Kowala w latach 1997-2000 został prof. dr hab. Tadeusz Lachowicz.

 

 

Najdłużej działającym na tym Wydziale kierunkiem studiów jest ochrona środowiska. Kierunek został powołany w 1994 r. jeszcze na Wydziale Techniki, Matematyki i Fizyki WSP. W lipcu 1995 r. po raz pierwszy przeprowadzono egzamin wstępny dla kandydatów na ten kierunek w dwóch specjalnościach: biotechnologia w ochronie środowiska i ekologia człowieka.

 


Pierwsi absolwenci ochrony środowiska opuścili mury uczelni w 1999 r. W 2001 r. po utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyplom nr 1  otrzymała absolwentka ochrony środowiska – mgr Magdalena Roślińska. Promotorem jej pracy  magisterskiej była dr Krystyna Walińska.

 

 

Dnia 3 października 2007 r. studenci dwóch kierunków: ochrony środowiska i biologii zainaugurowali studia na nowym Wydziale. Podczas pierwszej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Nauk Biologicznych, wykład pt. Zależności między roztoczami, a człowiekiem wygłosił prof. dr hab. Czesław Błaszak, kierownik Zakładu Morfologii Zwierząt Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozpoczął się nowy rozdział działalności WNB.

budynek WNB.jpg

Siedziba Wydziału Nauk Biologicznych. Fot. Tomasz Gawałkiewicz, ZAFF

W roku akademickim 2005/2006 liczba pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w IBiOŚ wynosiła 28 osób, natomiast w 2016/2017 na WNB pracowało 65 osób, w tym 45. nauczycieli akademickich a wśród nich: 7 z tytułem profesora, 14 ze stopniem doktora habilitowanego i 23 ze stopniem doktora) oraz 20 pracowników technicznych i administracji. Wydział Nauk Biologicznych jest jedną z podstawowych jednostek UZ, która obecnie tworzy zwarty i bardzo dynamicznie rozwijający się ośrodek nauk biologicznych w Polsce.

 


Na Wydziale prowadzone są obecnie trzy kierunki studiów wyższych zawodowych o profilu akademickim i trzy kierunki studiów uzupełniających magisterskich, w ramach których studenci mogą wybierać spośród pięć specjalności. Kierunek biologia powołano w 2006 r. W 2010 r. uruchomiono studia I stopnia na kierunku biotechnologia, a w 2014 r. – II stopnia.

 

 

W 2011 r. Wydział uzyskał uprawnienia doktoryzowania w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia, natomiast w 2013 r. w dyscyplinie ochrona środowiska.

 


Od momentu uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, na Wydziale pomyślnie przyjęto 10 rozpraw doktorskich (w tym 9 w dziedzinie biologia i 1 w dziedzinie ochrona środowiska). Obecnie 18 osób ma otwarty przewód doktorski (w tym 5 z ochrony środowiska). W ciągu 10 lat działalności Wydziału Nauk Biologicznych wypromowano ponad 1 500 absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: ochrona środowiska, biologia i biotechnologia. W maju 2017 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej pierwszej absolwentki studiów doktoranckich Wydziału, mgr Eweliny Gronczewskiej. Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. prof. nadzw. Jacek J. Kozioł.

 

 

W ramach programu Erasmus+ dochodzi do wymiany studentów WNB z uczelniami partnerskimi w sześciu krajach: Bułgaria, Estonia, Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy. Szczególnie warta podkreślenia jest wieloletnia współpraca z ośrodkami naukowymi w Wietnamie (Vinh, Ho Chi Minh City). Od trzech lat studenci tych uczelni uczestniczą w procesie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska.

 

 

Pracownicy Wydziału, we współpracy z Urzędem Miasta w Zielonej Górze i Ligą Ochrony Przyrody, uczestniczyli w utworzeniu Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego. Ogród, niezależnie od pełnionej dla mieszkańców Zielonej Góry i okolic roli (turystyczno-poznawczej), stanowi silne zaplecze dydaktyczne i naukowe dla Wydziału.


Od 2016 r. obszarem Ogrodu zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, a merytoryczną opiekę sprawuje Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Przy OB UZ działa Azyl dla zwierząt chronionych prawem, w którym przede wszystkim prowadzona jest opieka nad ptakami, aczkolwiek zgoda na prowadzenie Azylu obejmuje również niektóre drobne ssaki. Pracownicy WNB zatrudnieni w Azylu są osobami do kontaktu w razie znalezienia przez osoby postronne zwierzęcia potrzebującego pomocy. Pomoc obejmuje wszelką pielęgnację aż do wypuszczenia na wolność, tj. dbanie o higienę, żywienie, zapewnienie opieki weterynaryjnej. Po pełnej rehabilitacji zwierzęta wypuszczane są zazwyczaj w pobliżu miejsca znalezienia.

żaba.JPG

Także zwykła żaba cieszyła się ogromnym zainteresowaniem podczas tegorocznego Festiwalu Nauki. Fot. Mamert Janion

Z dużym zaangażowaniem wielu pracowników WNB uczestniczyło również w tworzeniu Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze, którego kierownikiem jest dr Krystyna Walińska – pracownik Katedry Botaniki i Ekologii. Absolwenci Wydziału znajdują w tej placówce zatrudnienie, a studenci realizują część zajęć dydaktycznych.

 

 

Pracownicy WNB, w szczególności prof. Leszek Jerzak, byli inicjatorami powstania w Zielonej Górze Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ptasi Azyl”, którego celem jest niesienie pomocy zwierzętom dziko żyjącym oraz podnoszenie świadomości i edukacja ludzi, jak właściwie pomagać tym zwierzętom oraz jak właściwie ingerować, aby nie zaszkodzić naturze.

 

 

Zarządzeniem dziekana z dnia 25 kwietnia 2016 roku na Wydziale został powołany Zespół d.s. dobrostanu zwierząt. Realizuje on zadania polegające na konsultacjach i udzielaniu porad w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt w trakcie badań prowadzonych poza jednostką. Ponadto monitoruje przypadki uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek, kontroluje przeprowadzanie doświadczeń i ich wyniki, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta oraz ocenia zgodność przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.

 


W 2017 r. przypada czwarta edycja cyklicznych zajęć praktycznych adresowanych do uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Odkrywcy przyrody”, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony zielonogórskich szkół. Te warsztaty są finansowane przez Urząd Miasta Zielona Góra, a w czterech zrealizowanych edycjach wzięło udział ponad 900 gimnazjalistów.

 

 

Od 2013 r. WNB jest organizatorem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (OWE) - konkursu o wieloletniej tradycji, skierowanego do uczniów szkół (dotychczas) ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego.

 

 

Pracownicy WNB, oprócz badań naukowych i obowiązków dydaktycznych, znajdują czas na działalność, której zadaniem jest popularyzowanie biologii i nauk pokrewnych. Aktywnie biorą udział w corocznej edycji Festiwalu Nauki, a także są organizatorami lokalnej edycji ogólnopolskiej akcji pt. Noc Biologów, podczas której Wydział otwiera swoje podwoje i zaprasza na wykłady oraz ciekawe zajęcia warsztatowe mieszkańców Zielonej Góry i okolic.

 

 

Biogram prof. zw. dr. hab. Tadeusza M. Lachowicza:

Prof. T. Lachowicz.jpg

Prof. T. Lachowicz, archiwum prywatne.

Prof. zw. dr hab. Tadeusz M. Lachowicz (1930-2015) był mikrobiologiem i genetykiem. W swej niemalże 50-letniej pracy naukowej zajmował się biologią i genetyką zarówno bakterii, jak i drożdży. Pozostawił po sobie dorobek naukowy liczący ponad 130 prac doświadczalnych. Był promotorem 25 doktoratów, na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Zielonogórskim.

 

Jako dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych zorganizował Instytut Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego, którego dyrektorem był przez 17 lat. Od 1996 r. związany był z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze, w której jako dyrektor Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska (1997-2000) zorganizował pierwszy w województwie lubuskim Zakład Mikrobiologii i Genetyki. Był jego dyrektorem do czasu przejścia na emeryturę, tj. do 2000 r.

 

Ponadto Profesor był aktywnym członkiem Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, współorganizatorem Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz organizatorem zjazdów i konferencji naukowych. Był wielokrotnie odznaczany, m.in. przez Ministra Szkolnictwa Wyższego. Uczniowie profesora T. Lachowicza do dziś tworzą kadrę naukową na Uniwersytetach: Wrocławskim i Zielonogórskim oraz w innych placówkach naukowych, np. PAN.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT