Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Komunikaty w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2

ANKIETA DOTYCZĄCA PUNKTU SZCZEPIEŃ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

 

 

Rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach.

 

 

 

Środowiskowe wytyczne dotyczące działalności uczelni w roku akademickim 2020/21 w związku ze stanem epidemii w Polsce

 

 

Organizacja działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021:

Zarządzenie nr 112 Rektora UZ

Zarządzenie w sprawie organizacji działalności dydaktycznej UZ w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19
pdf, 680.6K, 08/27/20, 4971 pobrań

 

 

W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu procedura obiegu dokumentów na Uniwersytecie Zielonogórskim przybiera następujące formy:

 

  • dokumenty adresowane do wszystkich działów w pionach podległych Rektorowi, Prorektorom i Kanclerzowi prosimy o przesyłanie w formie elektronicznej (skan);
  •  dokumenty wymagające podpisów prosimy o składanie na portierni przy ul. Licealnej 9;
  • wnioski o stypendia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru;
  • podania studentów do dziekana wynikające z toku studiów (powtarzania, urlopy, IOS) należy przesyłać w postaci skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (dokumenty w oryginale potwierdzające sytuację studenta za pośrednictwem Poczty Polskiej);
  • pozostałe sprawy pracownicze i studenckie załatwiane będą telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do szczegółowych zaleceń zawartych we wszystkich Komunikatach Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

KOMUNIKATY ZESPOŁU ANTYKRYZYSOWEGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Komunikat Rektora - 16.12.2020 r..pdf

Komunikat dot. praktyk studenckich oraz praktyk realizowanych przez uczestników studiów podyplomowych na UZ w czasie pandemii
pdf, 1.9M, 12/18/20, 742 downloads

Komunikat Rektora - 14.10.2020 r..pdf

Komunikat dot. prowadzenia zajęć wyłącznie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.
pdf, 283.2K, 10/15/20, 420 downloads

Komunikat Rektora UZ - 02.09.2020.pdf

Komunikat dot. czasowego ograniczenia bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami
pdf, 680.1K, 09/04/20, 263 downloads

Zarządzenie nr 187 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.pdf

Komunikat dot. zawieszenia wszystkich projektów finansowanych z EFS
pdf, 199.2K, 10/19/20, 98 downloads

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.pdf

Zarządzenie w sprawie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych na studiach wyższych, egzaminów i zaliczeń na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich, a także zajęć na studiach podyplomowych i realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych w okresie w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 126.9K, 05/22/20, 834 downloads

Komunikat Rektora

Komunikat w sprawie nowych terminów wnoszenia opłat za studia na Uniwersytecie Zielonogórskim.
pdf, 183.5K, 04/08/20, 1998 pobrań

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia kształcenia na UZ od 12 do 25 marca 2020r.
pdf, 311.9K, 04/15/20, 793 pobrań

Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19
pdf, 1.3M, 03/27/20, 1104 pobrań

Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 524.7K, 03/23/20, 862 pobrań

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 672.7K, 03/23/20, 622 pobrań

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Proponowane formy zdalnego prowadzenia zajęć
pdf, 261.4K, 03/23/20, 552 pobrań

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Sprawozdanie z prowadzenia zajęć w formie e-learningu
docx, 16.7K, 03/23/20, 420 pobrań

 

Wsparcie psychologiczne dla pracowników i studentów UZ

 

 

 

INFORMACJE MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 

 

 

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja br.


Więcej::

 

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

18 marca 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rekomendację o zawieszeniu przez uczelnie poboru opłat za studia. Rekomendacja ma na celu ograniczenie obciążeń finansowych studentów w sytuacji wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego i zamknięcia wielu miejsc takich jak np. lokale gastronomiczne, będące dla wielu studentów miejscem pracy.
 

Ze względu na tę wyjątkową sytuację władze Uniwersytetu Zielonogórskiego mając na uwadze dobro naszych studentów przygotują niezbędne przepisy, które pozwolą na przesunięcie terminu zapłaty kolejnych rat za studia. Nie zapłacenie raty zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami nie będzie obarczone naliczaniem odsetek za opóźnienie. Stosowne przepisy wkrótce zostaną podane do wiadomości.
 

 

 

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje podległe MNiSW w związku z COVID-19:


LINK::

 

 

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone.

LINK::

 

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo całej wspólnoty akademickiej, zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński zdecydował, że:

 

1.    Wstrzymuje się zgody na wyjazdy studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (Chiny, Hongkong, Korea Płd., Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur, Niemcy i północne Włochy, a w szczególności regiony: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum). Sytuacja jest dynamiczna, dlatego też zaleca się  na bieżąco monitorować komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego. Aktualne informacje znajdują się na stronie::  

2.    Zaleca się rezygnację z prywatnych wyjazdów studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.

3.    Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do podjęcia działań informacyjnych i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz podnieść bezpieczeństwo Pracowników, Studentów i Doktorantów naszej Uczelni.

4.    Zobowiązuje się studentów, doktorantów i pracowników do informowania swoich przełożonych o planowanych wyjazdach do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i o terminach powrotów z już zrealizowanych podróży.


Kierownicy jednostek organizacyjnych zostali poinformowani, że w przypadku takich pracowników należy skorzystać z możliwości polecenia pracownikowi świadczenia przez 14 dni pracy zdalnej. W takim przypadku pracownik powinien wykonywać pracę w domu, pozostawać w kontakcie z pracodawcą i być do jego dyspozycji. Pracownikom, u których występują objawy w postaci gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem, należy nie dopuścić do pracy i polecić kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną albo oddziałem zakaźnym szpitala. W odniesieniu do nauczycieli akademickich zawieszoną realizację zajęć dydaktycznych należy zaplanować do odrobienia w terminie późniejszym.
W przypadku studentów i doktorantów, którzy wrócili z podróży do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u których stwierdzono przytoczone wyżej objawy chorobowe, należy udzielić krótkoterminowego urlopu od zajęć. Wyżej wymienionym osobom należy umożliwić zaliczenie opuszczonych zajęć w innym terminie.

 

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2::

 

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem::

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze - AKTUALNOŚĆI::
 

 

Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego zalecają bieżący monitoring komunikatów:

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię: ( https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/ ) o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.


 

Numer infolinii: 800-190-590


W godzinach urzędowania uczelni - telefon kontaktowy: 68 328 22 54.


Poza godzinami pracy tel.: 601 901 078
 

 

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

film przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia

Koronawirus-Jak-zapobiegać.-Infolinia.jpg
Jak skutecznie myś ręce.png

Przydatne linki

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT