Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

20 lat Uniwersytetu Zielonogórskiego – konferencja prasowa

7 czerwca 2021 r.
 

Dzisiaj na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się konferencja prasowa z okazji 20. rocznicy przyjęcia przez Sejm RP ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Było to dokładnie 20 lat temu – 7 czerwca 2001 r. 

 

W konferencji wzięli udział wszyscy dotychczasowi rektorzy UZ czyli: prof. dr hab. Michał Kisielewicz – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 2001-2005; prof. dr hab. Czesław Osękowski – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 2005-2012; prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 2012-2020; prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – obecny rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego a także: Elżbieta Anna Polak – marszałek województwa lubuskiego; Wojciech Perczak – wicewojewoda lubuski oraz Janusz Kubicki – prezydent miasta Zielona Góra.

 

wszyscy - 20 lat.jpg

Uczestnicy konferencji prasowej. Fot. Kazimierz Adamczewski

Prof. Wojciech Strzyżewski powiedział, że z gospodarczego punktu widzenia Uniwersytet Zielonogórski to jednostka świadcząca usługi na rzecz regionu. W ciągu minionych 20 lat jej mury opuściło 80 tys. absolwentów, a znaczna ich część pozostała w Lubuskiem. UZ zatrudnia ponad 1 100 naukowców, a wśród nich 400 profesorów belwederskich i uczelnianych. Głównym celem uczelni na przyszłość jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu, by żyło im się lepiej.

 

Prof. Michał Kisielewicz przypomniał czasy połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Politechniki Zielonogórskiej w Uniwersytet Zielonogórski. Zaznaczył jednak, że środowisko akademickie zaistniało w Zielonej Górze w 1956 r. kiedy w mieście ruszyło studium nauczycielskie. Potem w 1965 r., powstała Wyższa Szkoła Inżynierska, w 1971 r. Wyższa Szkoła Nauczycielska przekształcona w 1974 r. w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. W tamtych latach Zielona Góra  przyciągała dynamiką rozwoju – wspominał prof. M. Kisielewicz.

 

Prof. Czesław Osękowski mówił o sztafecie rektorów. Choć każdy z rektorów miał swój autorski program, to kontynuował przedsięwzięcia, które rozpoczął jego poprzednik. W latach 2005-2012 uczelniane zespoły złożone z naukowców intensywnie pracowały nad przygotowaniem wniosków do ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących powołania nowych prestiżowych kierunków studiów – lekarskiego, prawa, psychologii i logistyki. Były wspierane w tych przedsięwzięciach przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Urząd Miasta Zielona Góra. Prof. Cz. Osękowski podkreślił wspaniałą wręcz współpracę z oboma urzędami. To również czas rozpoczęcia wielomilionowych inwestycji na UZ, możliwych dzięki pozyskanym środkom finansowym z Unii Europejskiej, jak z programów rządowych.Prof. Tadeusz Kuczyński przypomniał, że w latach 2009 – 2017 nastąpiło obniżenie dotacji dla uczelni. Było to spowodowane między innymi mniejszą aniżeli wcześniej liczbą studentów. Wiązało się to z kolei z niżem demograficznym roczników młodych ludzi, którzy rozpoczęli studia. W ciągu tych 8 lat uczelnia obniżyła koszty o 120 mln zł.
W tym samym czasie, by pozyskać jak najwięcej słuchaczy, uczelnia uruchamiała nabór na  nowe kierunki – lekarski, prawo i administrację, logistykę i psychologię. Cele były dwa – nie tylko wykształcić nowe pokolenie lekarzy, prawników czy psychologów, ale i zatrzymać ich w regionie, by uzupełniali niedobory fachowców w swoich dziedzinach. Prof. T. Kuczyński podkreślił też coraz większe sukcesy naukowe pracowników UZ.

 

prof. M.Kisielewicz.jpg prof. Cz. Osękowski.jpg prof. T. Kuczyński.jpg prof. W. Strzyżewski.jpg
Prof. M. Kisielewicz. Prof. Czesław Osękowski. Prof. Tadeusz Kuczyński. Prof. Wojciech Strzyżewski.

Fot. Mamert Janion (3), Kazimierz Adamczewski (1).


 

Elżbieta Anna Polak marszałek województwa lubuskiego podkreśliła, że to wejście Polski do Unii Europejskiej umożliwiło tak duże dofinansowanie UZ w poszczególnych latach. Unijne założenie, że 40 proc. młodych ludzi ma studiować utorowało ścieżkę do pozyskiwania funduszy na rozwój uczelni. Zdaniem marszałek E.A. Polak utworzenie Uniwersytetu Zielonogórskiego  stanowi fundament rozwoju województwa. Uczelnia jest dla Urzędu Marszałkowskiego ekspertem i partnerem, a strategia rozwoju województwa do 2030 r. jest oparta na rozwoju UZ. UMWL wspiera nie tylko badania naukowe i inwestuje w nowe obiekty  uczelni. Z myślą o  studentach stworzono specjalny program „Lubuskie talenty”, do którego mogą aplikować przyszli lekarze, pielęgniarki, ubiegając się o stypendia.

Marszałek E. A. Polak przekazała również prezenty – szampana z winnicy w Zaborze, pudło publikacji naukowców UZ, których wydanie sponsorował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz  okazjonalną laudację.Wojciech Perczak wicewojewoda lubuski stwierdził, że szkolnictwo wyższe integruje region, a pracownicy naukowi z jednej stroni „gonią” wiedzę, a z drugiej strony dzielą się nią ze studentami i biznesem. Jego zdaniem w Lubuskiem jest dobry klimat do współpracy administracji rządowej z uczelnią, a dbałość administracji  o rozwój UZ jest trwała.

 

Janusz Kubicki prezydent miasta Zielona Góra powiedział, że UZ jest najlepszą uczelnią na świecie. Sam jest jej absolwentem i nie wyobraża sobie miasta bez niej. Podał przykłady firm, które zakładali absolwenci UZ w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, w niewielkich pomieszczeniach, a obecnie są potentatami na rynku europejskim, np. Ekoenergetyka.

 

Na zakończenie konferencji wszyscy jej uczestnicy zostali poczęstowani tortem "UZ", który upiekła rzecznik prasowa uczelni Ewa  Sapeńko.

E.Polak.jpg prezenty z UMWL.jpg W. Perczak.jpg J. Kubicki.jpg
Marszałek Elżbieta Anna Polak. Prezenty z UMWL. Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak Pierwszy z prawej Prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.

Fot. Mamert Janion (2) i Kazimierz Adamczewski (2).Poniżej prezentujemy najważniejsze wydarzenia z minionego 20-lecia UZ. 

Szczegółowe kalendarium można znaleźć na stronie: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?kalendarium-uniwersytetu-zielonogorskiego


Wydarzenia 2001 r.

1 września – pierwsze posiedzenie Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

4 września – drugie posiedzenie Senatu i przyjęcie struktury uniwersytetu łożonej z trzech szkół (Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Ścisłych i Ekonomicznych oraz Nauk Technicznych).

19 września – powołanie kierunku fizyka techniczna na Wydziale Nauk Ścisłych.

28 wrześniainauguracja roku akademickiego z udziałem ministra edukacji narodowej prof. Edmunda Wittbrodta.


Wydarzenia 2002 r.

22 stycznia - pierwsze wybory do Parlamentu Studenckiego.

30 stycznia - powstanie Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

8 maja - przed Radą Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne. Pierwszy stopień doktora habilitowanego nadany na UZ otrzymał dr inż. Wiesław Miczulski.

30 września - oddanie do użytku nowej siedziby Wydziału Nauk Ścisłych.

30 września - Instytut Matematyki uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

4 listopada - ukazał się pierwszy numer „UZetki”, miesięcznika powstałego z połączenia dwóch wcześniej wydawanych tytułów – „WSPAK” i „Aim”.

27 listopada - utworzenie na Wydziale Zarządzania kierunku ekonomia.

19 grudnia - odbyła się pierwsza na UZ uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Otrzymał go prof. Tadeusz Kaczorek (obecnie UZ ma 15 doktorów honoris causa).


Wydarzenia 2003 r.

8 maja – pierwsza na UZ uroczystość wręczenia dyplomów Zintegrowanych Studiów Zagranicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i Fachhohschule Giessen-Friedberg prowadzonych na UZ przez Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.

17 grudnia – utworzenie na Wydziale Artystycznym studiów I stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa.


Wydarzenia 2004 r.

1 października - oddanie do użytku zmodernizowanej hali Wydziału Mechanicznego.

10-11 października - pierwsze Dni Nauki na Uniwersytecie Zielonogórskim (przemianowanych w następnych latach na Festiwal Nauki).


Wydarzenia 2005 r.

22 lutego - wystartował uniwersytecki „NiUZ” - wewnętrzny informator elektroniczny UZ adresowany do pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego.

22 marca - kolegium elektorów wybrało prof. dr. hab. Czesława Osękowskiego na rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2005-2008.

1 października - swą działalność rozpoczęła Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa.


Wydarzenia 2006 r.

1 czerwca – rozpoczęła się rekrutacja na studia I stopnia na kierunkach: biologia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz ekonomia na Wydziale Zarządzania.

16 października – uroczyste otwarcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

29 listopada – utworzenie kierunków: inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (od 2010 także na Wydziale Nauk Biologicznych), automatyka i robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz pielęgniarstwo na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych.


Wydarzenia 2007 r.

24 stycznia – utworzenie kierunku bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

13 marca – oddanie do użytku nowej siedziby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

1 wrześniaw strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego oficjalnie rozpoczął działalność Wydział Nauk Biologicznych. Pełniącym obowiązki dziekana został dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ, natomiast pełniącymi obowiązki prodziekanów: dr hab. Beata Gabryś, prof. UZ i dr Artur Wandycz. Wydział Nauk Biologicznych prowadził wówczas dwa kierunki kształcenia: ochronę środowiska i biologię.

21 września – otwarcie Laboratorium Instytutu Budownictwa. Laboratorium zostało wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę i urządzenia badawcze zakupione w ramach projektu Modernizacja i rozwój Laboratorium Badawczego Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, co pozwoliło na prowadzenie wielu unikatowych w skali kraju badań.

18 października – uroczyste otwarcie Ogrodu Botanicznego.


Wydarzenia 2008 r.

30 stycznia – powołanie kierunku architektura i urbanistyka (na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska).

19 marcaodbyły się wybory rektora i prorektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2008-2012. Rektorem został ponownie prof. dr hab. Czesław Osękowski. 

2 maja – International Journal of Applied Mathematics and Computer Science wydawane na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji trafiło na tzw. listę filadelfijską.

1 października – oddanie do użytku siedziby rektoratu przy ul. Licealnej.


Wydarzenia 2009 r.

27 maja – utworzenie kierunku biotechnologia na Wydziale Nauk Biologicznych.

1 października – na UZ rozpoczęła działalność Poradnia Językowa. Językoznawcy z Instytutu Filologii Polskiej do dzisiaj odpowiadają na pytania i wątpliwości wszystkich zainteresowanych poradą językową. 

7 października – w ramach wystaw Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków 2009 w Galerii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej odbyła się prezentacja prac najwybitniejszych twórców polskiej grafiki współczesnej i zagranicznej z Kolekcji Artoteki Grafiki Biblioteki Sztuki. Ta wystawa była jednocześnie otwarciem Galerii UZ przy ul. Licealnej.


Wydarzenia 2010 r.

22 marca – pierwsze spotkanie władz uczelni i władz samorządowych z przedstawicielami rządu w sprawie idei powołania wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.


Wydarzenia 2011 r.

24 stycznia – został oddany do użytku zmodernizowany DS Wcześniak.

17 majakierunek informatyka prowadzony na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Telekomunikacji po kontroli jakości kształcenia przez Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskał ocenę wyróżniającą! UZ znalazł się wśród pięciu uczelni w kraju, na których informatyka prowadzona jest na najwyższym poziomie!


Wydarzenia 2012 r.

13 stycznia – pierwsza edycja Nocy Biologów na Wydziale Nauk Biologicznych.

21 marcaprof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński został rektorem-elektem Uniwersytetu Zielonogórskiego.

1 czerwca – odsłonięcie statuetki kolejnego zielonogórskiego bachusika – UZetikusa przed budynkiem rektoratu.

26 listopada – Wydział Fizyki i Astronomii uzyskał prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia. 

7 grudnia – zostało podpisane porozumienie w sprawie powołania i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji UZ. Dokument został podpisany przez Uniwersytet Zielonogórski oraz 10 instytucji reprezentujących samorząd województwa, miasto Zielona Góra i szeroko reprezentowane środowisko prawnicze.


Wydarzenia 2013 r.

27 marcaWydział Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ otrzymał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo.

27 marca – uruchomienie kierunku inżynieria danych (pierwszego w Polsce) studiów inżynierskich, stacjonarnych I stopnia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

1 październikaoficjalna inauguracja działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w nowej siedzibie.

27 listopada – utworzenie kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Humanistycznym.


Wydarzenia 2014 r.

22 lipcado Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożony został kompletny wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

2 październikapierwsza, uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji UZ. Pierwsza siedziba WPA UZ mieściła się w Kampusie A, w bud. A-0 i A-6. Pierwszym dziekanem Wydziału został dotychczasowy pełnomocnik ds. powołania wydziału – prof. Bogusław Banaszak. 

30 październikaotwarcie Parku Naukowo-Technologicznego UZ przez prezes Rady Ministrów Ewę Kopacz. 


Wydarzenia 2015 r.

8 wrześniaotwarcie Centrum Przyrodniczego wspólnego przedsięwzięcia Uniwersytetu Zielonogórskiego i miasta Zielona Góra na rzecz popularyzacji wiedzy biologicznej.

1 października – otwarcie Centrum Nauki Keplera jako wspólnego przedsięwzięcia miasta Zielona Góra i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

1 październikapierwsza inauguracja na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Pierwszym dziekanem Wydziału został dotychczasowy pełnomocnik rektora ds. jego powołania - prof. zw. dr hab. n. med. Marek Spaczyński.

5 października – otwarcie Ośrodka Podstawowych Nauk Medycznych i zmodernizowanego Zakładu Patomorfologii.


Wydarzenia 2016 r.

14 marcaodbyły się wybory rektora i prorektorów UZ na kadencję 2016–2020. Kolegium elektorów wybrało ponownie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego na rektora. Prorektorem ds. studenckich pozostał prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Prorektorem ds. jakości kształcenia pozostała prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk. Prorektorem ds. rozwoju pozostał dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ. Prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą został wybrany prof. dr hab. Giorgi Melikidze.

21 marcaWydział Fizyki i Astronomii uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

26 wrześniaWydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka.


Wydarzenia 2017 r.

1 wrześniaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie stała się oficjalnie Wydziałem Zamiejscowym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziekanem Wydziału i pełnomocnikiem rektora ds. integracji został prof. dr hab. inż. Marian Miłek, a prodziekanem i pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia - dr inż. Stanisław Pryputniewicz.

4 października – pierwsza inauguracja roku akademickiego na Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie.

15-16 grudnia – I Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym zorganizowane przez Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ we współpracy z Aesculap Akademią. I i III miejsce zdobyli reprezentanci Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Wydarzenia 2018 r.

1 sierpnia – na UZ uruchomiono rekrutację na nowy kierunek – ratownictwo medyczne.

19 listopada – na Wydziale Fizyki i Astronomii odbyła się „Noc naukowa”, przygotowana przez pracowników Wydziału wspólnie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Fizyki SNaFi.

31 grudniaumowę na realizację projektu Park Technologii Kosmicznych podpisali marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu województwa Marcin Jabłoński. Rozmowy dotyczące utworzenia w Nowym Kisielinie Parku Technologii Kosmicznych rozpoczęły się w 2017 roku, kiedy na wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego zadanie „Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim” zostało wpisane do Kontraktu Terytorialnego.


Wydarzenia 2019 r.

23 styczniaotwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarstwa. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

27 marca Senat powołał pierwszą w historii Uniwersytetu Zielonogórskiego Radę Uczelni. W jej skład weszli: Małgorzata Ragiel, prof. dr hab. Dariusz Dolański, dr inż. Jarosław Gniazdowski, Dominika Masionek, Jerzy Ostrouch, dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ i dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ.

24 kwietniaw Ministerstwie Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie utworzenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na UZ. Na WCSM UZ otrzymała z MZ 10 mln 237 tys. zł z unijnych środków w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wyposażenie, szkolenie i kursy dla personelu dydaktycznego prowadzącego zajęcia metodą symulacji.


Wydarzenia 2020 r.

11 marca – w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia korona wirusem SARS-CoV-2 zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Zespół Antykryzysowy Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzję o zawieszeniu wszystkich form zajęć dydaktycznych, kulturalnych i sportowych z dniem 11 marca 2020 r.

10 czerwcapo raz pierwszy w historii uczelni wybory rektora odbyły się zdalnie - rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2020-2024 został prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.

1 października – inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w formule „covidowej” – uczestniczyli w niej wyłącznie członkowie Senatu UZ, dziekani poszczególnych Wydziałów, dyrektorzy Instytutów, kilkoro studentów i doktorantów. Społeczność akademicka i wszyscy zainteresowani mogli tę uroczystość obejrzeć dzięki transmisji wydarzenia na stronie internetowej uczelni i w mediach społecznościowych UZ.

17 październikaod tego dnia wszystkie zajęcia na UZ dla studentów wszystkich typów i poziomów studiów do odwołania odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowiły zajęcia kliniczne prowadzone na wszystkich kierunkach w Collegium Medicum.

10 listopadaw Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na budowę Parku Technologii Kosmicznych. Uniwersytet Zielonogórski jest partnerem w tym projekcie.

27 listopadaprawie 80 studentów kierunków medycznych z Uniwersytetu Zielonogórskiego zgłosiło się już do pracy w Szpitalu Uniwersyteckim jako wolontariusze (55 osób to studenci od drugiego do szóstego roku kierunku lekarskiego oraz studenci dwóch ostatnich lat studiów I stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo - 13 osób i ratownictwo medyczne - 11 osób). 


Wydarzenia 2021 r.

4 lutegopierwsze zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku lekarskiego – w związku z pandemią nie było uroczystego otwarcia…

31 maja – uroczystość sadzenia pierwszych drzew w „rektorskiej” Alei Dębowej w Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie.

7 czerwca – konferencja prasowa z udziałem wszystkich rektorów UZ: prof. Michała Kisielewicza, prof. Czesława Osękowskiego, prof. Tadeusza Kuczyńskiego, prof. Wojciecha Strzyżewskiego.
 

pasek - patronat honorowy_02.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT