Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Blisko 10 mln zł na nowoczesne nauczanie oraz praktyczną współpracę z przedsiębiorcami

2 października 2019 r.

informacja o projekcie.jpg

Siedzą od lewej: prof. A. Pieczyński, prof. W. Strzyżewski, dr inż. Stanisław Iwan, Mirosław Zelisko, Katarzyna Łasińska. Fot. Kazimierz Adamczewski

Dzisiaj, 2 października br. doradca społeczny wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego  dr inż. Stanisław Iwan przekazał Uniwersytetowi Zielonogórskiemu w imieniu Jarosława Gowina symboliczny czek o wartości 9 982 216, 52 PLN.  Ta kwota jest przeznaczona na realizację projektu pt. Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego. W uroczystości wzięli udział: prof. Wojciech Strzyżewski – prorektor UZ ds. studenckich, prof. Andrzej Pieczyński – prorektor UZ ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, Katarzyna Łasińska – kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego  oraz Mirosław Zelisko, wiceprezes Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A.


Dofinansowanie pochodzi z programu  operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Instytucją organizującą konkurs jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Projekt pt. Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego jest realizowany od września tego roku. Jego zakończenie zaplanowano na koniec stycznia 2023 r.


W realizację projektu zaangażowane są Wydziały: Mechaniczny; Ekonomii i Zarządzania; Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Collegium Medicum (do 30 września br. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu), a także pion prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką.


Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia.


Wnioskodawca, czyli UZ, założył, że dzięki realizacji tego projektu osiągnie następujące wskaźniki:


-  617 studentów zdobędzie kompetencje zawodowe, informatyczne, analityczne, komunikacyjne;

-  185 pracowników kadry dydaktycznej rozwinie kompetencje  dydaktyczne (w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz umiejętności prezentacyjne i komunikacyjne.


W ramach realizacji projektu Uniwersytet Zielonogórski udoskonali także jakość kształcenia poprzez kompleksową modernizację i integrację narzędzi IT.

Łącznie wsparciem zostaną objęte 802 osoby, z których 481 to kobiety.
 

wręczenie czeku.jpg

Moment przekazania symbolicznego czeku. Fot. K. Adamczewski

W ramach realizacji  projektu realizowane są następujące moduły:

1) Moduł programów kształcenia, poprzez:

- dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;

- włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

2) Moduł podnoszenia kompetencji, poprzez:

- podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

3) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego, poprzez:

- realizację działań podnoszących kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych;

- wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.


Dr inż. Stanisław Iwan zwrócił uwagę, że realizacja tego projektu jest szczególnie ważna z uwagi na nową ustawę o szkolnictwie wyższym, w której czytamy, że nauka ma służyć gospodarce. W dobie przemysłu 4.0 i internetu 5G niezbędne jest stałe podnoszenie wiedzy. To się nie uda bez najnowocześniejszego wyposażenia umożliwiającego na przykład tworzenie, zbieranie i operowanie bazami danych, rzeczywistymi i wirtualnymi. Po rozpoczęciu pracy zawodowej absolwent uczelni powinien jak najszybciej stać się kompetentnym i wydajnym pracownikiem firmy. Będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy już na studiach będzie mógł ćwiczyć na najnowocześniejszym sprzęcie, korzystać z najnowszego oprogramowania.

Pogratulował także władzom uczelni pomysłu na projekt i dobrze przygotowanego wniosku.


Prof. A. Pieczyński stwierdził, że projekt jest efektem sukcesywnego działania władz uczelni. Jest już kolejnym (projektem - dopisek mój, et), prowadzonym na UZ.  Dodał, że do udziału w tym przedsięwzięciu będą zapraszani przedsiębiorcy, by prowadzili zajęcia ze studentami. Z drugiej strony, w ramach tego projektu studenci będą odbywać praktyki w firmach.  Przypomniał, że obecnie na UZ ponad 20 prowadzonych kierunków ma profil praktyczny. Ponadto zielonogórska uczelnia wystosuje zaproszenia do naukowców w Europie i poza nią, by zechcieli prowadzić zajęcia (przez semestr lub dłużej) na UZ. Ma to służyć większemu aniżeli dotychczas umiędzynarodowieniu procesu kształcenia.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT