Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Do konkursów warto stanąć (III) …

21 czerwca 2022 r.
 

Dział Obsługi Projektów UZ informuje o aktualnie ogłoszonych konkursach na granty:

 

FNPlogoKOLORpl.jpg

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ


1. Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej.
 

Celem programu jest zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizacja wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów. 
 

Nabór wniosków: do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs).
 

Szczegółowe informacje o konkursie: https://www.fnp.org.pl/oferta/program-wspolpracy-polsko-ukrainskiej/

 

2. Monografie.


Celem programu jest finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. 

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. 
 

Termin składania wniosków: do dnia 5 września 2022 r. włącznie - do godz. 24:00 (liczy się data wysłania formularza).
 

Link do informacji o konkursie: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Logo_ministerstwo_poziom_PL.jpg

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
 

1. Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej.


Celem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju i konsolidacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej przez Europejskie Forum Strategii do spraw Infrastruktur Badawczych (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI) oraz wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 374 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Termin składania wniosków: nabór wniosków w ramach programu rozpoczyna się dnia 2 lipca 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski należy składać w formie dokumentu elektronicznego.


Link do ogłoszenia o konkursie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcie-udzialu-polskich-zespolow-naukowych-w-miedzynarodowych-projektach-infrastruktury-badawczej   

 

2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.
 

Ministerstwo Edukacji i Nauki  dnia 11.05.2022 opublikowało Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" i naborze wniosków, w ramach którego ustalono cykliczne terminy naborów wniosków do NPRH. 
 

Termin składania wniosków: od dnia 1 września od godz. 8.00 do dnia 31 października do godz. 16.00 – w przypadku modułów: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2.". W przypadku modułu Fundamenty termin naboru wniosków minister ogłasza odrębnym komunikatem w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

 

Link do informacji o konkursie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-11-maja-2022-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow2

nawa_pasek.jpg

NAWA


1. NAWA PRELUDIUM BIS 1


Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 1 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.


Termin składania wniosków: w sposób ciągły do 10 grudnia 2024 do godz. 15:00.


Link do informacji o konkursie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-nawa-preludium-bis-12. NAWA PRELUDIUM BIS 2 


Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki.


Termin składania wniosków: w sposób ciągły do 10 grudnia 2025 do godz. 15:00.


Link do informacji o konkursie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-2/ogloszenie


3. Granty Interwencyjne NAWA


Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. 


Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.


Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w trzeciej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA został podzielony na dwie rundy. 

• Pierwsza z nich rozpoczęła  się 28 marca 2022 r. i potrwa do 30 czerwca br. 

• Druga runda zostanie uruchomiona 1 września br. i potrwa do 15 listopada 2022 r.

 
Wnioski o grant przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA.


Link do informacji o konkursie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/pieniadze-dla-naukowcow-na-rozwiazywanie-waznych-problemow  


4. CEEPUS NAWA.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje stypendia na staże „Freemover UA”, które przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni z Ukrainy współpracujących z uczelniami w Polsce, którzy w wyniku działań militarnych przybyli na terytorium Polski dnia 24 lutego 2022 r. lub później.


O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

• studenci,

• studenci doktoranci,

• pracownicy naukowi.


Termin składania aplikacji:  nabór w trybie ciągłym w ramach puli dostępnych środków (pierwszeństwo dla wniosków na staże w jednostkach partnerskich uczestniczących w sieciach akademickich CEEPUS).


Link do informacji o konkursie: https://nawa.gov.pl/instytucje/ceepus
 

ncbr_logo_z_czerwonym_napisem.jpg

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU


1. NEON – I konkurs

Przedmiotem konkursu jest wspólne przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na  wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego.


Cel główny  realizowany jest  poprzez następujące cele szczegółowe:

1. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej;

2. Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy;

3. Rozwój technologii związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym;

4. Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

Konkurs I dotyczy celu szczegółowego wskazanego w ust. 1 pkt 2 – Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jak również ich konsorcja.


Termin składania wniosków: 4 lipca 2022 r., do godz. 16:00.


Link do szczegółowych informacji o konkursie: https://www.gov.pl/web/ncbr/neon--i-konkurs 


2. INFOSTRATEG IV


Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Czwarty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach czterech tematów z zakresu tematycznego programu.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania).


Termin składania wniosków: 18 sierpnia 2022 r., godz. 16:00.


Link do informacji o konkursie: https://www.gov.pl/web/ncbr/iv-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne


3. GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte)


Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.


Głównym celem programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty konkurs obejmuje cały zakres programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne:

• obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;

• obszar pułapki braku równowagi;

• obszar pułapki demograficznej;

• obszar pułapki słabości instytucji.


Termin składania wniosków: 20 września 2022 r., do godz. 16:00.


Link do informacji o konkursie: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--ix-konkurs-na-projekty-otwarte4. II Konkurs w ramach programu INNOGLOBO

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym są m.in.: uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Składane w konkursie wnioski muszą wpisywać się swoją tematyką w przynajmniej jedną ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.


Termin składania wniosków: 30 września 2022 r.


Link do informacji o konkursie: https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo
 

NCN_poziom dobre.jpg

Narodowe Centrum Nauki


1. MINIATURA 6

Konkurs MINIATURA 6  do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.
 

Termin składania wniosków: nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Warto jednak przygotować je jak najwcześniej, ponieważ środki są rozdzielane proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których trwa nabór.
 

Link do informacji o konkursie:  http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura62. Weave-UNISONO
 

Międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO przeznaczony jest na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, opartego na Procedurze Agencji Wiodącej (LAP: Lead Agency Procedure)*, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.
 

Wnioski wspólne składane są przez zagraniczne zespoły partnerskie do właściwej agencji wiodącej, zgodnie z wytycznymi tej agencji. Agencja wiodąca może zażądać załączenia wniosku krajowego do wniosku wspólnego.

Wnioski krajowe należy złożyć do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Do wniosku krajowego należy załączyć wniosek wspólny – w formie identycznej do tej złożonej w agencji wiodącej.
 

Sposób składania wniosków: nabór ciągły.
 

Link do konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono 

 

3. MAESTRO 14

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 14 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 

W tym konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
 

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2022 r. do godziny 16:00.


Link do informacji o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro14

 4. SONATA BIS 12

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA BIS 12 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 

W tym konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
 

Nabór wniosków:  do 15 września 2022 r. do godziny 16:00.
 

Link do szczegółowych informacji o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis12\ 

Link do harmonogramu naboru wniosków NCN w 2022 r.: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT