Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

26 lipca 2022 r.

prof.  A.Bisztyga.jpg

Prof. A. Bisztyga. Fot. Archiwum prywatne.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie zostało prof. A. Bisztydze nadane za zasługi na rzecz rozwoju nauki i kultury polskiej.


 

Oto wybrane osiągnięcia Profesora:


Prof. A. Bisztyga zdobył tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych, broniąc pracę doktorską pt. „Europejski Trybunał Praw Człowieka” w 1996 r., a następnie w 2009 zdając kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy „Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek prawny Zjednoczonego Królestwa”. Profesor uzyskał także tytuł doktora honoris causa kilku uczelni: Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałmacie, w Republice Kazachstanu (2018), Narodowego Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistyczno-Technicznego w Szymkencie, w Republice Kazachstanu (2019), Akademii Prawa i Technologii Odnawialnych w Łucku, na Ukrainie (2019), a także Uniwersytetu Króla Daniela w Iwanofrankiwsku, na Ukrainie (2021).
 

Od 2018 r. prof. A. Bisztyga pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2019 r. został również dyrektorem tego Instytutu.
 

Prof. A. Bisztyga otrzymał stypendia przyznane przez m.in.: Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN (Poznań), Hague Academy of International Law, British Council (University of Leicester) oraz Salzburg Seminar of American Studies (Salzburg).
 

Jako wykładowca wypromował trzech doktorów nauk prawnych, zrecenzował 30 rozpraw doktorskich, w tym 23 w dyscyplinie nauk prawnych i 7 w dyscyplinie nauk politycznych. Profesor brał udział w 10 postępowaniach habilitacyjnych jako recenzent, przewodniczący lub członek komisji.
 

Był także członkiem 30 komitetów i rad naukowych periodyków prawniczych, w tym Przeglądu Prawa Konstytucyjnego, Dyskursu Prawniczego i Administracyjnego, Studiów Orientalnych, Silesian Journal of Legal Studies, International Comparative Law Review of Palacky University, Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift. Prof. A. Bisztyga należy do krajowych i międzynarodowych, prawniczych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.
 

Był również nagradzany za osiągnięcia naukowe przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
 

Jego wiodące zainteresowania naukowe to wolności i prawa jednostki oraz ich ochrona, zasady naczelne konstytucji, ustrój lokalny państwa oraz konstytucyjne systemy państw członkowskich Unii Europejskiej.
 

Prof. A. Bisztyga jest autorem około 200 publikacji naukowych w językach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, wydanych w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Kazachstanie, Białorusi, Ukrainie i Rosji.
 

Profesor aktywnie uczestniczył w ponad 130 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, europejskiego oraz międzynarodowego publicznego. Odbył również staże naukowe w Pawłodarskim Uniwersytecie Państwowym im. Torajgyrowa w Pawłodarze (Wydział Prawa), Żetysuskim Państwowym Uniwersytecie im. Żansugurowa w Tałdy Kurganie (Wydział Prawa), Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania) i Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie (Wydział Prawa). Prof. A. Bisztyga objął stanowisko profesora wizytującego w ośrodkach naukowych na Słowacji, Ukrainie i w Kazachstanie.

Prof. A. Bisztyga był recenzentem artykułów naukowych w kilkunastu naukowych periodykach prawniczych, w tym w Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego, Przeglądzie Prawa i Administracji, Krytyce Prawa, Przeglądzie Sejmowym i European Journal of Public Matters.
 

Wydawał opinie i ekspertyzy prawne dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministra sprawiedliwości, Departamentu Strategii i Planowania Polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, Komisji Ustawodawczej Sejmu, posłów i senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, Związku Zawodowego Górników „Solidarność”, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, kancelarii radcowskich, adwokackich i innych. Prof. A. Bisztyga był także ekspertem prawnym: Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Ustawodawczej Senatu RP,  Komisji Ewaluacji Nauki, Ministerstwa Edukacji i Nauki; członek Zespołu do spraw Rozwoju Systemu Oświaty oraz Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy ministrze edukacji i nauki, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 

Profesor został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Honorowym Senatu Rzeczypospolitej Polskiej „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, Medalem za Zasługi dla Eurazjatyckiej Akademii Prawa w Ałmacie i Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.


(podajemy za: http://www.wpa.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=657&Itemid=350&lang=plSerdecznie gratulujemy przyznanego odznaczenia. 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT