Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. inż. Anna Bazan – Krzywoszańska, prof. UZ, członkinią Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

 

 

12 marca 2021 r. 

 

Anna Bazan-Krzywoszanska.jpg

fot. arch. prywatne, dr hab. inż. Anna Bazan – Krzywoszańska, prof. UZ

Dr hab. inż. Anna Bazan – Krzywoszańska, prof. UZ, reprezentując Uniwersytet Zielonogórski, została przyjęta w poczet członków Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.  Na Przewodniczącego Rady powołany został dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW, reprezentujący Politechnikę Warszawską. Nominację otrzymała 25 lutego 2021 br.
 

24 czerwca 2020 r. Uniwersytet Zielonogórski, reprezentowany przez JM Rektora prof. dra hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, nawiązał współpracę w ramach sieci naukowej pod nazwą „Sieć Naukowa Analiz Geoprzestrzennych”. Umowę, w ramach dobrowolnego związku, zaakceptowały podmioty i jednostki badawcze środowiska akademickiego zajmującego się szeroko rozumianą geomatyką w Polsce, zainteresowane koordynacją badań naukowych, w tym optymalizacją wykorzystania infrastruktury naukowej, w zakresie obszaru badawczego „nauki geoinformacyjne”/ „nauki o geoinformacji” (GIScience). W skład Sieci weszły poza Uniwersytetem Zielonogórskim: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Morska w Szczecinie, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,  Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 

Przedmiotem wspólnego działania jest między innymi: wyznaczanie celów wspólnych badań, opracowywanie dokumentów niezbędnych w toku aplikowania o przyznanie środków na realizację badań w ramach współpracy, publikacja prac naukowych poświęconych efektom współpracy oraz szeroko rozumiana ich popularyzacja, komercjalizacja wytworzonego przez Sieć w ramach współpracy dorobku naukowego.
 

„Sieć Naukowa Analiz Geoprzestrzennych” stanowi jeden z elementów struktury Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych  (CENAGIS). CENAGIS to zaawansowana, unikalna na skalę krajową i europejską infrastruktura informatyczna (cyberinfrastruktura), pozwalająca na prowadzenie analiz geoprzestrzennych (typu spatial big data z funkcjonalnością spatal data mining) oraz obliczeń satelitarnych. Projektowana infrastruktura umożliwia analizy obejmujące jednocześnie cały kraj. Analizy przestrzenne dużych terytoriów, w tym całego terytorium kraju otwierają zupełnie nowe możliwości w zakresie nowych typów badań.  Główną ideą prowadzonych geoprzestrzennych analiz naukowych w oparciu o infrastrukturę CENAGIS jest wypracowywanie nowych modeli i algorytmów analizy danych do  wykorzystania w przemyśle, usługach oraz działalności urzędów publicznych.
 

CENAGIS składa się z naukowego repozytorium danych geoprzestrzennych Polski, centrum obliczeniowego oraz wirtualnych laboratoriów badawczych z dostępem do otwartych zbiorów danych przestrzennych dla obszaru kraju, zarówno wektorowych jaki i rastrowych. Dzięki partnerom zapewniony jest między innym dostęp do obrazów satelitarnych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).
 

Unikalnym rozwiązaniem jest możliwość konfiguracji wirtualnych maszyn na życzenie użytkownika, z odpowiednią mocą obliczeniową, wybranym oprogramowaniem GIS, przestrzenią dyskową, a przede wszystkim ze skonfigurowanym dostępem do odpowiednich zestawów danych przestrzennych. Niezwykle ważna jest też otwarta platforma analityczna utworzona w czasie realizacji projektu, a następnie rozwijana w kolejnych latach użytkowania infrastruktury CENAGIS w ramach różnorodnych projektów naukowych realizowanych przez naukowców współpracujących z Centrum.


CENAGIS zapewnia wygodny dostęp do bardzo dużych rozmiarów zbiorów danych przestrzennych (o strukturach specjalnie przygotowanych do celów naukowych) oraz platforma analityczna dedykowana do analiz naukowych. Centrum jest z założenia otwarte na współpracę w zakresie analiz naukowych innych niż geodezyjne zasobów danych geoprzestrzennych, powstających w Polsce (np. drogowe, kolejowe, leśne, geologiczne, rolnicze, meteorologiczne, planistyczne, architektoniczne, z zakresu ochrony środowiska, obronności kraju) w celu ich wspólnego przetwarzania i analizowania oraz harmonizacji.


Już na etapie tworzenia Centrum założono integrację utworzonej infrastruktury z dwoma komercyjnymi węzłami teleinformatycznymi: firmy OPEGIEKA oraz firmy CloudFerro w Warszawie, które stały się partnerami Centrum (konsorcjanci). Umożliwi to wykorzystanie zasobów dyskowych i obliczeniowych utworzonych, przez Centrum Badawczo-Rozwojowe GIS Centre OPEGIEKA.


Jako drugi węzeł komercyjny wykorzystana zostanie również infrastruktura firmy CloudFerro, utworzona w ramach projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej EO Innovative Platform Testbed Poland (EO IPT). Projekt EO IPT to przede wszystkim jedno z największych przedsięwzięć kosmicznych zleconych kiedykolwiek przez Europejską Agencję Kosmiczną polskim podmiotom. Jest to także kluczowy w obszarze big data projekt ESA w kategorii obserwacji optycznych wysokiej rozdzielczości.

 

 

 

mix.jpg
Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT