Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN

S.Saniuk_PAN.jpg

 

14 grudnia 2015 r.

 

Dnia 9 grudnia 2015 roku dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ został powołany na członka Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk na lata 2015-2019. Komitet Inżynierii Produkcji PAN zajmuje się badaniami i studiami w dziedzinie modelowania i symulacji komputerowej procesów produkcyjnych oraz organizacji i zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem. Opracowywaniem standardów i opiniowaniem programów nauczania, opracowywaniem ekspertyz i opinii naukowych oraz doradztwem w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy, logistyki, innowacyjności, produktywności, a także prowadzeniem działalności upowszechniającej wiedzę o szeroko rozumianej problematyce współczesnej inżynierii produkcji.

 


Od początku swojej kariery naukowej prof. Sebastian Saniuk związany jest z zielonogórskim środowiskiem akademickim. W 2001 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, za którą otrzymał wyróżnienie i uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W 2012 r. obronił rozprawę habilitacyjną i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. Obecnie pełni funkcję prodziekana d/s nauki na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ. 

 


Do zainteresowań naukowych prof. S. Saniuka należą zagadnienia z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji oraz logistyki. Wyniki prowadzonych przez niego badań zostały opublikowane w ponad 190 publikacjach naukowych zawartych w monografiach, czasopismach naukowych (w tym z listy JCR) oraz materiałach krajowych i zagranicznych konferencji. 

 

 

 

Profesor uczestniczył także w wielu projektach naukowo-badawczych, m.in. pełnił funkcję kierownika projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki zatytułowanego „Modelowanie wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw”. Był członkiem zespołu projektu badawczego finansowanego przez MNiSW pt. „Model referencyjny logistyki miejskiej a jakość życia mieszkańców”, prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W latach 2010-2011 pełnił funkcję kierownika zadania badawczego realizowanego w ramach projektu badawczego pt. „Prototyp Platformy Usług e-Biznesowych”  współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

 


W latach 2013–2014 odbył dwa staże w ramach projektów dofinansowanych z Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektów był transfer wiedzy i innowacji między sferą nauki a mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.  

 


Od wielu lat prof. Sebastian Saniuk prowadzi bardzo aktywną współpracę dydaktyczną i naukową z zagranicznymi ośrodkami akademickimi z Republiki Czeskiej, Słowacji, Niemiec, Chorwacji, Portugalii i Węgier. Do aktywności naukowych należy zaliczyć także udział w dwóch międzynarodowych projektach finansowanych z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: “V4 Scientific Centers for the Enhancement of Financial Literacy and Entrepreneurship Education” oraz “Festival of Science as a platform for intensifying cooperation  between V4 region universities", realizowanych w latach 2013 - 2015. Profesor jest również członkiem licznych komitetów naukowych krajowych i zagranicznych czasopism oraz komitetów organizacyjnych konferencji naukowych. 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT