Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr Michał Pszczółkowski z WBAIŚ UZ stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Michał Pszczółkowski.jpg

Fot. archiwum prywatne dr. M. Pszczółkowskiego.

8 stycznia 2016 r.

 

Dr Michał Pszczółkowski, adiunkt w Katedrze Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał roczne stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zostało ono przyznane w dziedzinie „opieka nad zabytkami" z przeznaczeniem na realizację projektu badaczego „Architektura szkolna w latach II Rzeczypopolitej 1918-1939". Przedmiotem badań dr. M. Pszczółkowskiego będzie problematyka architektoniczna i konserwatorska obiektów szkolnych z tego okresu.

 

 
Dr Michał Pszczółkowski urodził się w 1981 r. w Ostrołęce. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, adiunkt w Katedrze Architektury i Urbanistyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. W 2005 r. ukończył studia magisterskie na kierunku ochrona dóbr kultury (specjalność: konserwatorstwo) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2010 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2008-2010 był autorem koncepcji i głównym koordynatorem projektu Exploseum w Bydgoszczy (adaptacja linii produkcyjnej nitrogliceryny na terenie fabryki materiałów wybuchowych DAG Fabrik Bromberg na cele muzealno-turystyczne). Realizacja projektu Exploseum została uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uznana Wydarzeniem Muzealnym Roku SYBILLA 2011 w kategorii wystawy techniki. Od 2010 r. jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 


Zainteresowania badawcze dr. Michała Pszczółkowskiego koncentrują się wokół historii architektury, szczególnie nowoczesnej (XX wiek). Jest autorem kilku monografii książkowych, ponadto publikował m.in. w "Informationen zur modernen Stadtgeschichte", "Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts", "Zapiskach Historycznych", "Kwartalniku Historii Nauki i Techniki" i "Kwartalniku Architektury i Urbanistyki"

 

 

Ogłoszony 14 sierpnia 2015 r. konkurs na stypendia twórcze oraz na stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2016 r., został rozstrzygnięty 30 grudnia 2015 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji opiniującej wnioski z obu kategorii przyznał 185 stypendiów na 2016 r., finansowanych z budżetu MKiDN. Łączna kwota stypendiów przyznanych w konkursie na 2016 r., wynosi 5 280 000 zł. Zostały one przyznane na różny okres czasu. Najkrótsze na 4 miesiące, a najdłuższe na rok.

 

 

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami  na realizację określonego przedsięwzięcia, w dwóch kategoriach. Stypendia twórcze przyznawane są w dziedzinach: literatura; sztuki wizualne; muzyka; taniec; teatr; film; opieka nad zabytkami; twórczość ludowa. Natomiast stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury przyznawane są w dziedzinach: animacja i edukacja kulturalna oraz zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury. Wysokość stypendium to 3 tys. zł brutto miesięcznie. 

 

 

Serdecznie gratulujemy przyznanego stypendium.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT