Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej – konferencja na UZ

PLAKAT KONFERENCJA Strefa Euro VII ed..jpg

23 maja 2016 r. 

 


W dniach 3 i 4 czerwca br. Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Narodowy Bank Polski zapraszają na konferencję Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, która jest realizowana w ramach projektu studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, dofinansowanego ze środków NBP. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Zielonogóskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.

 

W piątek 3 czerwca br. o godz. 15.00 w auli nr 3 w siedzibie wydziałów nauk ścisłych (bud. A-29), ul. prof. Z. Szafrana 4A nastąpi otwarcie konferencji. W sobotę, 4 czerwca br. konferencja będzie się odbywać w sali nr 12 w siedzibie Wydziału Ekonomii i Zarządzania (bud. A-0) przy ul. Podgórnej 50. Konferencja podsumowuje VII edycję studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, które dwa lata temu zostały wyróżnione statuetką EuroSymbol Nowoczesnego Kształcenia 2014 przez Monitor Rynkowy, dodatek do Dziennika Gazeta Prawna oraz Monitor Biznesu, który jest dodatkiem do Rzeczpospolitej.

 

 

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro są prowadzone w całej Polsce (po jednym ośrodku akademickim w każdym województwie). Celem studiów jest edukacja ekonomiczna elit na temat zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii Unii Gospodarczej i Walutowej, a także przekazanie ich uczestnikom wszechstronnej wiedzy na temat procesu wymiany narodowej waluty oraz mechanizmów funkcjonowania strefy euro, albowiem perspektywa wejścia Polski do tego obszaru to (obok rozpoczęcia transformacji gospodarczej na początku lat 90. i uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej w 2004 r.) jedno z najważniejszych wydarzeń dla naszego kraju. Doświadczenia innych krajów wskazują, że wzrost społecznego poparcia dla wprowadzenia europejskiej waluty, jak i zmniejszenie obaw przed ewentualnymi niekorzystnymi skutkami zastąpienia waluty narodowej przez euro, zależy przede wszystkim od poziomu wiedzy o wspólnej walucie i o przebiegu procesu wymiany.

 

 

Studia były prowadzone w trybie niestacjonarnym – zajęcia odbywały się w soboty i niedziele. Do tej pory, w sumie przez 6 lat, studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro na Uniwersytecie Zielonogórskim ukończyło ponad 350 osób. W tym roku dojdzie kolejnych 60 absolwentów!

Konferencja strefa euro.jpg

Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja na temat mechanizmów funkcjonowania strefy euro, jak również perspektyw związanych z przystąpieniem Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. Konferencja ma charakter otwarty, służy popularyzacji efektów edukacyjnych projektu wśród lokalnych środowisk. Uczestnikami będą studenci, pracownicy administracji oraz przedstawiciele instytucji edukacyjnych współpracujących z uczelniami: szkół ponadgimnazjalnych, domów kultury, bibliotek i uniwersytetów trzeciego wieku. Zapraszamy do udziału.

 


Obszary tematyczne wystąpień: zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie; teoretyczne podstawy integracji monetarnej; korzyści i szanse wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro; koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro; specyfika polskiej gospodarki, a zdolność do czerpania korzyści i ekspozycji na koszty; polityka pieniężna w unii walutowej; polityka fiskalna w unii walutowej; euro w roli waluty międzynarodowej; Europejski Bank Centralny; budżet UE; integracja rynków finansowych w UE i strefie euro; perspektywy integracji walutowej w Europie.

 

 

 

 

Program konferencji Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski.

 

 

Piątek 3 czerwca 2016 r. (aula 3, budynek A-29 UZ):

 

14:30 - 15:00 – rejestracja uczestników konferencji;


15:00 – 15:15 – przywitanie gości i otwarcie konferencji;


15:15 – 15:30 – Centrum Informacji o Euro NBP Przemysław Goździejewicz, Narodowy Bank Polski;


15:30 – 16:15 – wykład otwierający Polska waluta jako atrybut suwerenności Polski dr hab. Eryk Łon, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Członek Rady Polityki Pieniężnej;


16:15 – 16:30 – dyskusja;


16:30 – 16:45 – przerwa kawowa;

 

16:45 – 16:55  – Wiedza studentów Politechniki Koszalinskiej na temat wspólnej waluty euro - dr hab. Tomasz Hoffmann, prof. nadzw.;


16:55 – 17:05Euro jako środek płatniczy w handlu przygranicznym. Postrzeganie i oczekiwania kupców bazarowych na przykładzie targowiska w Słubicach - Andrzej Brachmański;


17:05 – 17:15Świadomość wprowadzenia euro na przykładzie mieszkańców Zielonej Góry - Stare i Nowe Miasto - Ewa Błaszczak, Agnieszka Jodko;


17:15 – 17:25Stosunek studentów studiów doktoranckich pierwszego roku Uniwersytetu Zielonogórskiego do strefy euro - Milena Grzegorczyk, Renata Kowalewska – Szumilas;


17:25 – 17:35Stosunek do wejścia Polski do strefy euro na przykładzie pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w kontekście ich preferencji wyborczych - Ewelina Hajłasz;


17:35 – 17:45Nadzieje i obawy pracowników sektora publicznego związane z przystąpieniem Polski do strefy euro - Maria Marciniak-Syposz;


17:45 – 17:55Polska w drodze do strefy euro, korzyści i zagrożenia z tym związane - Agnieszka Kasperowicz, Magdalena Klucznik;


17:55 – 18:05Zbadanie poziomu świadomości na temat wspólnej waluty euro wśród beneficjentów korzystających z funduszy Unii Europejskiej - Alicja Kłosowicz, Agnieszka Wolanin;


18:05 – 18:15Wpływ przyjęcia wspólnej waluty na konkurencyjność gospodarczą z perspektywy pracowników administracji samorządowej - Ewelina Mrozińska, Ewa Pierzchlewicz, Magdalena Skwaryło-Sikora;


18:15 – 18:25Kto się boi euro? Zróżnicowanie opinii Lubuszan na temat wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty w Polsce - Sławomir Pawlak;


18:25 – 18:35Euro jako waluta jednoczącej się Europy na przykładzie miasta Zielona Góra - Agnieszka Źrebiec.

 

 

 

Sobota 4 czerwca 2016 r. (sala 12, budynek A-0 UZ)

 


Sekcja A. Społeczeństwo polskie wobec waluty euro, prowadzący: dr Paweł Szudra.

 

 

8:00 – 8:10Obawy społeczeństwa przed przystąpieniem Polski do strefy euro - Alicja Andrzejak, Kinga Piwońska;


8:10 – 8:20Działania informacyjne jako skuteczne narzędzie zwiększenia poparcia dla wprowadzenia euro na bazie dotychczasowych doświadczeń we wprowadzaniu wspólnej waluty - Tomasz Brożyna;


8:20 – 8:30Poziom wiedzy o strefie euro a kampania informacyjna z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Edyta Codogni-Dżyga;


8:30 – 8:40Poziom poparcia dla wprowadzenia euro w Polsce - Marika Kasa, Patrycja Kula;


8:40 - 8:50Wiedza obywateli na temat waluty euro - Marta Popenda;


8:50 – 9:00Obawy społeczeństwa przed przystąpieniem Polski do strefy euro na podstawie określonych grup zawodowych - Magdalena Rataj, Tomasz Sroczyński;


9:00 – 9:10Wpływ zmian politycznych w Polsce w 2015 roku na prawdopodobieństwo przystąpienia do strefy euro - Radosław Wędrychowicz, Paweł Wierzbicki.

 

 

Sekcja B. Strefa euro – wyzwania i perspektywy, prowadzący: dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ, dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ, dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ.

 

 

9:10 – 9:20 Społeczne obawy wprowadzenie wspólnej waluty europejskie w świetle najnowszych doświadczeń - Sławomir Boruch;


9:20 – 9:30Korzyści wynikające z wejścia Polski do strefy euro - wpływ na wymianę handlową - Michał Jędro;


9:30 – 9:40 Strefa euro w świadomości osób zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej dla kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze - Izabela Kapusta, Grażyna Szkoda;


9:40 - 9:50Szanse i zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do strefy euro Katarzyna Szkwarek;


9:50 – 10:00Organizacja w sytuacji wprowadzenia w Polsce waluty euro - studium przypadku - Piotr Mazurek;


10:00 – 10:10Rada Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim, kompetencje przed i po wejściu do Strefy Euro na przykładzie wybranych Państw Członkowskich - Piotr Nowaczyk;


10:10 – 10:20Badanie różnic w postawach pracowników Banku Spółdzielczego a klientami banku w kontekście przystąpienia polski do strefy euro - Grzegorz Pawlak;


10:20 – 10:30Szara strefa euro -rozpoznanie potencjalnego zagrożenia ustroju politycznego i ekonomicznego Unii Europejskiej - Aleksiej Pietrow;


10:30 – 10:40  – Nastawienie Polaków do przystąpienia do strefy euro po kryzysie w Grecji - Wojciech Stodolski;


10:40 - 10:50Pozyskiwanie funduszy europejskich przez samorząd terytorialny w Gminie Czerwieńsk w latach 2007 – 2015 - Dariusz Kwaśniewski;


10:50 – 11:00Znaczenie Euro w kontekście napływu BIZ - Arkadiusz Wojtkiewicz.

 

 

Sekcja C. Polska w strefie euro, prowadzący: dr Zbigniew Binek.

 

 

11:00 – 11:10Euro i dolar jako waluty międzynarodowe - Aleksandra Bartlewska;


11:10 – 11:20Postrzeganie europejskiej waluty euro przez obywateli Polski  - Dorota Mikołajewska;


11:20 – 11:30Poglądy pracowników administracji podatkowej i kontroli skarbowej w Zielonej Górze na temat przystąpienia Polski do strefy euro - Monika Bogusz, Aleksandra Polańska;


11:30 – 11:40Korzyści i koszty, oraz minimalizacja kosztów wejścia Polski do strefy euro dla różnych grup zawodowych - Wiesław Kuchta;


11:40 – 11:50Polska w strefie euro- ewentualne korzyści i zagrożenia według opinii społeczności polskiej i niemieckiej - Adriana Michalczyk;


11:50 – 12:00 – Korzyści i koszty przystąpienia do strefy euro na podstawie porównania małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się handlem i usługami w Zielonej Górze oraz przedsiębiorców z obszaru województwa lubuskiego - Wioleta Miech, Zdzisław Miech;


12:00 – 12:10Korzyści i koszty przystąpienia Polski do strefy euro z perspektywy sektora elektronicznej rozrywki - Mateusz Mucharzewski;


12:10 – 12:20Polska w strefie euro - wiedza Polaków na temat szans i zagrożeń  - Sylwia Pach;


12:20 – 12:30Polska w strefie euro - wiedza Polaków na temat szans i zagrożeń  - Michał Ryntowt;


12:30 – 12:40Opinia mieszkańców i pracowników gminy Zabór na temat wejścia do strefy euro - Beata Tarnas, Dariusz Tarnas;


12:40 – 12:50Integracja monetarna UE z punktu widzenia dziecka - Arkadiusz Andrykiewicz.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT