Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Elżbieta Kaźmierczak w Radzie Programowej IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

23 czerwca 2022 r. 

E. Każmierczak.JPG

Na zdjęciu od lewej: Edyta Biel - PWSZ w Tarnowie, Elżbieta Kaźmierczak podczas toruńskiej konferencji. Fot. Jakub Karpiński.

Miło nam poinformować, że Elżbieta Kaźmierczak, kierownik Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego została powołana w skład Rady Programowej IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Jej organizatorem jest Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Konferencja odbyła się w dniach 13-15 czerwca br. w Toruniu.

 

W tej konferencji E. Kaźmierczak uczestniczy od lat. W pracy w Radzie chce wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę dotyczącą spraw stypendialnych studentów i doktorantów. W szczególności zajmuje się opracowaniem projektu ustawy dotyczącej stypendium socjalnego, które powinno trafić do najbardziej potrzebujących pomocy materialnej studentów. Jak mówi: próg dochodowy uprawniający studenta do pobierania stypendium socjalnego nie zmienia się od kilku lat, a średnia płaca w kraju rośnie. W efekcie o około 40 proc. zmniejszyła się  liczba studentów pobierających to świadczenie w naszej uczelni. Zgłaszam też potrzebę zwiększenia z 10 do 20 proc. liczby studentów poszczególnych kierunków do otrzymania stypendium rektora, które gratyfikuje wyniki w nauce. Proponuję też wprowadzenie nowego świadczenia „stypendium na start” dla studentów rozpoczynających studia. Problemy stypendialne zgłaszam również przedstawicielom Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego przygotowując materiały do dyskusji na zjazdy Forum Uczelni w kraju.


Od maja 2021 r. E. Kaźmierczak jest członkiem zespołu ds. pomocy materialnej dla studentów, który działa pod przewodnictwem Jacka Pakuły organizatora Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych typów szkół wyższych  w kraju. Członkowie zespołu przygotowali wnioski do projektu zmian w przepisach stypendialnych do Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Projekt był konsultowany na Forum Uczelni w kraju podczas darmowych webinarów prowadzonych przez członków Zespołu, a także z Parlamentem Studentów RP i podczas ostatniej Konferencji.
 

Przygotowany materiał i słuszne uwagi zebrane podczas konsultacji ujęto w broszurze, która będzie przedstawiona w Ministerstwie Nauki i Edukacji do końca czerwca br. 


Projekt Zespołu jest alternatywą projektu przygotowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który w założeniach, m.in., ma wyprowadzenie stypendiów socjalnych z uczelni do Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.


Jak poinformowała nas E. Kaźmierczak zmiany w ustawie planowane były od października 2022 r. Obecnie zaproponowano ich przesunięcie na 2023 rok.
 

*     *     *
 

Od 1999 r. Elżbieta Kaźmierczak pracuje na uczelni. Najpierw na WSP, a potem na UZ. Od 2002 r. pełni funkcję kierownika Działu Spraw Studenckich UZ. Od początku pracy na WSP, później na UZ, zajmuje się sprawami związanymi z działalnością kół naukowych i organizacji studenckich. Sprawami stypendialnymi i bytowymi (Domy Studenckie - z zakresu podległości prorektorowi ds. studenckich) zajmuje się od objęcia funkcji kierownika DSS. Jest absolwentką kierunku zarządzanie i marketing (studia inżynierskie na Politechnice Zielonogórskiej) oraz zarządzanie (studia magisterskie uzupełniające na Uniwersytecie Zielonogórskim).
 

Serdecznie gratulujemy powołania :). 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT