Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Instytut Filozofii UZ ogłasza konkurs na stypendystę w projekcie pt. Henryk Jakubanis (1879–1949) jako badacz filozofii starożytnej i jej recepcji

5 lipca 2021 r.

NCN_poziom dobre.jpg

Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłasza konkurs na stypendystę w projekcie pt. Henryk Jakubanis (1879–1949) jako badacz filozofii starożytnej i jej recepcji (Preludium Bis 2) realizowanym na podstawie umowy nr UMO-2020/39/O/HS1/01798 zawartej między Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Zielonogórskim. Kierownikiem projektu jest dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ.


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora i nie są uczestnikami szkoły doktorskiej oraz spełniają następujące kryteria:


- posiadają dyplom magisterski lub równoważny (M.A.) z filozofii,

- legitymują się znajomością języka rosyjskiego na poziomie B2,

- znają język angielski na poziomie pozwalającym na pisanie tekstów naukowych i wygłaszanie wystąpień konferencyjnych,

- posiadają co najmniej podstawową znajomość języka starogreckiego (udokumentowaną np. uczestnictwem w kursie uniwersyteckim),

- interesują się naukowo filozofią starożytną i/lub jej recepcją (co znajduje odzwierciedlenie np. w bardzo dobrych ocenach z kursów uniwersyteckich).


Doświadczenie w pisaniu prac badawczych i w prezentacjach konferencyjnych będzie dodatkowym kryterium ewaluacji.
 

Zwycięski kandydat będzie zobowiązany wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego (SDNHiS UZ), łącznie z rozmową kwalifikacyjną w dniach 6-10 września 2021 r., a po przyjęciu w poczet uczestników Szkoły realizować jej program kształcenia zgodnie z regulaminem w trybie stacjonarnym oraz prowadzić prace badawcze zaplanowane w projekcie, a także uzyskać stopień doktora w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

 

Opis zadań w projekcie:

Stypendysta będzie prowadził prace naukowe związane z ww. projektem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego (w zespole badawczym AΦR: Ancient Philosophy Reception research group; http://www.aphr.ifil.uz.zgora.pl. Podstawowym celem projektu jest uzyskanie przez stypendystę stopnia doktora na podstawie rozprawy o temacie określonym tytułem projektu, której promotorem będzie kierownik projektu. Wśród zadań projektowych znajduje się złożenie wniosku do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o finansowanie stażu naukowego w Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki; odbycie pięciomiesięcznego stażu i kwerend w Uniwersytecie Kijowskim; odbycie kwerendy archiwalnej i bibliotecznej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; przygotowanie i wygłoszenie referatów na konferencjach naukowych; przygotowanie i złożenie do druku publikacji naukowych. Wszystkie zadania będą wykonywane w porozumieniu z kierownikiem projektu.

 

Warunki zatrudnienia:

Stypendysta zostanie wyłoniony w postępowaniu konkursowym przeprowadzonym zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych. Stypendium będzie wypłacane przez 36 miesięcy i jego łączna kwota wynosi 198.000 zł: do ewaluacji 5.000 (ok. 3670 zł netto), po ewaluacji 6.000 (ok. 4400 zł netto).

 

Wymagane dokumenty: podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku stypendysty, zawierające następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Zielonogórski w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko stypendysty w projekcie Preludium Bis”; list motywacyjny, kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich z filozofii, curriculum vitae, wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych (dotychczasowe stypendia, publikacje, wystąpienia konferencyjne, działania popularyzujące naukę); wszelkie dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych i kwalifikacje do realizacji projektu.

 

Aplikacje należy składać pocztą elektroniczną (w formie pliku pdf) na adres: T.Mroz@ifil.uz.zgora.pl
 

Termin składania aplikacji upływa 30 lipca 2021 r., o godz. 15.00.
 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 sierpnia 2021 r.
 

Pytania należy kierować do kierownika projektu, dra hab. Tomasza Mroza, prof. UZ na adres: T.Mroz@ifil.uz.zgora.pl

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT