Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jak projektować by rozwiązywać problemy? – debata na UZ

 9 czerwca 2022 r.

debata.jpg

W debacie wzięło udział wielu praktyków. Fot. Katarzyna Doszczak.

Wczoraj na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się debata z udziałem ekspertów, studentów i badaczy społecznych. Okazją do zorganizowania debaty jest uruchomienie na Uniwersytecie Zielonogórskim innowacyjnego kierunku studiów stacjonarnych II stopnia pod nazwą projektowanie społeczne. Jest to owoc wieloletniej pracy i współpracy z reprezentantami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej z licznymi partnerami z kraju i zagranicy. Trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku projektowanie społeczne. 


 
Kierunek projektowanie społeczne zagościł w ofercie Instytutu Socjologii UZ i już w październiku 2022 r. rozpoczną się nań pierwsze zajęcia. O potrzebie utworzenia tego kierunku powiedziała dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ podczas przywitania gości: 28 lat temu kiedy powstawała zielonogórska socjologia nie śniło nam się, że będziemy w stanie stworzyć taki kierunek studiów, który będzie potrafił wykorzystać to doświadczenie, zdobywane przez minione 28 lat. Kiedy zastanawialiśmy się nad tym jaki ten kierunek ma być przyświecały nam 3 podstawowe idee – pierwsza dotyczyła tego, aby wyjść naprzeciw niedostatkom i potrzebom, które obserwujemy od wielu lat na rynku pracy, po drugie, aby potrafić jak najlepiej wykorzystać nasz własny potencjał, który tkwi w tej współpracy i sieciach społecznych i po trzecie, aby kierunek był atrakcyjny, interesujący, przyciągający i uszyty na miarę współczesności.

Projektowanie jest dla nas formą organizacji działań, które są wszechstronnie ukierunkowane na poprawę jakości, innowacyjność. Ma ona łączyć teorię z praktyką, ma odpowiadać na potrzeby, wskazywać kierunki dalszego rozwoju i bazować na współpracy. Zależy nam na tym, aby absolwent tego kierunku był wyposażony w nazwijmy to podstawowe DNA projektanta czy innowatora. Czyli takiej osoby, która będzie potrafiła zarówno diagnozować sytuacje, szukać różnych źródeł informacji o niej, analizować te źródła, syntetyzować informacje ale także zarządzać całym procesem, który temu towarzyszy.
Dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ pokazał, w jaki sposób nowy kierunek studiów odpowiada na potrzeby pracodawców, którzy poszukują pracowników potrafiących działać w sposób projektowy i oczekiwania studentów, którzy chcą mieć wpływ na przebieg zajęć oraz pewność, że nabywają kompetencje dopasowane do ich przyszłych zadań.  

 

debata 1.jpg

Debacie z uwagą przysłuchiwali się studenci UZ oraz zaproszeni goście. Fot. Katarzyna Doszczak.

Dr Dorota Bazuń przedstawiła projekty, które zostały już zrealizowane przy współpracy z różnymi interesariuszami. Następnie wymieniła liczne projekty, w których obecnie biorą  udział pracownicy Instytutu Socjologii UZ. Dzięki temu nawiązywane są liczne kontakty i wzmacniane te już zawarte na wielu płaszczyznach działalności socjologicznej. 
 

W spotkaniu uczestniczyły również dr Anna Mielczarek-Żejmo i dr Justyna Nyćkowiak z Instytutu Socjologii, które powiedziały o tym, jakie przedmioty będą prowadzone na tym kierunku, jaka jest wizja prowadzenia zajęć i do kogo adresowany jest ten kierunek. Z pewnością są to studia dla wszystkich, którzy mają już ukończony pierwszy stopień studiów i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w kolejnych latach nauki. Wiedzę, która pozwoli im na znalezienie pracy w wielu instytucjach i placówkach.

Jak powiedziała dr Anna Mielczarek-Żejmo: chcemy żeby nasi absolwenci potrafili współpracować ze wszystkimi, żeby w każdym specjaliście potrafili odkryć odpowiedni potencjał, do tego by mógł się znaleźć w zespole, w którym oni będą pracować, albo którym będą zarządzać. Potrafimy też w studentach takie potencjały odkrywać i je aktywować.
 


Podczas debaty, w której uczestniczyli: studenci socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji społecznych - Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli, Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, Jarociński Ośrodek Kultury, Dalej Razem, Delta partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, Grupa Alivo, Fundacja Rondo, poruszano następujące tematy: strategie integracji migrantów i uchodźców ze społecznościami przyjmującymi; deficyt usług dopasowanych do rosnących i zmieniających się potrzeb; luki międzypokoleniowe (technologiczne, społeczne, kulturowe); starzenie się społeczeństwa, wzrost liczby osób niesamodzielnych i dotkniętych zaburzeniami psychicznymi; niedopasowanie edukacji do potrzeb społecznych, oczekiwań studentów i pracodawców.


Podczas debaty był również czas, żeby porozmawiać o nowym kierunku, o tym co można udoskonalić, dodać, tak aby odpowiadał on na wyzwania współczesnego świata.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT