Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jubileusz prof. Michała Kisielewicza

18 czerwca 2019 r.

 

DSC_2272r.jpg

fot. K.Adamczewski, na zdjęciu: prof. M. Kisielewicz

 

Rok 2019 jest rokiem podwójnego jubileuszu prof. Michała Kisielewicza – współtwórcy zielonogórskiego środowiska akademickiego, twórcy „zielonogórskiej szkoły matematycznej” i - jak wszyscy zgodnie twierdzą – ojca Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bo to z inicjatywy prof. Kisielewicza – ówczesnego rektora Politechniki Zielonogórskiej, w 2000 r. podjęto działania zmierzające do konsolidacji obydwu zielonogórskich uczelni, które zakończyły się sukcesem i w październiku 2001 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prof. Kisielewicz był jego pierwszym rektorem.


22 czerwca br. prof. Michał Kisielewicz będzie obchodził 80. urodziny, natomiast 15 sierpnia 2019 r. minie 60 lat Jego aktywności naukowo–dydaktycznej, z czego 53 lata Profesor przepracował w zielonogórskich uczelniach.


Wczoraj (17 czerwca 2019 r.) w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość jubileuszowa, w której uczestniczyły władze Uniwersytetu Zielonogórskiego, aktualni i byli współpracownicy Profesora, jego „matematyczne dzieci”, przyjaciele i zaproszeni goście.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_2195r.jpg DSC_2314r.jpg
fot. K. Adamczewski

 

W trakcie uroczystości dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii prof. Longin Rybiński wręczył Profesorowi Kisielewiczowi statuetkę Banachusika – miniaturę odsłoniętego kilkanaście dni temu wydziałowego bachusika, a od swojego „syna matematycznego”,  prof. Jerzego Motyla – prof. Kisielewicz otrzymał drzewo genealogiczne swoich „matematycznych dzieci”.

 

 

DSC_2249r.jpg DSC_2255r.jpg
fot. K.Adamczewski

 

Mówcy nie szczędzili Profesorowi słów uznania i szacunku – podkreślali jego ogromny dorobek naukowo-dydaktyczny, ale też organizacyjny. Bo prof. Kisielewicz w swojej karierze zawodowej pełnił na uczelni wszystkie funkcje akademickie – od kierownika zakładu po stanowisko rektora (prof. M. Kisielewicz 15 lat kierował zielonogórskimi uczelniami). Dużo mówiono też o problemach z integracją środowiska akademickiego przed 18-laty, ale też o wysiłku i odwadze z jakimi Profesor Kisielewicz mierzył się wtedy z tymi trudnościami. I dzisiaj już nikt nie miał wątpliwości, że Uniwersytet Zielonogórski, to największa wartość dla miasta i jego mieszkańców, ale też dla całego Regionu Lubuskiego.


 

DSC_2224r.jpg DSC_2285r.jpg DSC_2263r.jpg
fot. K. Adamczewski

 

 

 

Profesor Michał Kisielewicz rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze 1 lutego 1966 r. W czasie 18 lat uzyskał kolejno w latach 1968, 1971, 1978 i 1984, jako pierwszy w zielonogórskim środowisku matematycznym, stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego nauk matematycznych. Jednocześnie rozpoczął intensywne kształcenie młodej kadry naukowej. Efektem tej aktywności Profesora Kisielewicza było wypromowanie przez Niego 14 doktorów nauk matematycznych, z których czterech uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego a jeden z nich uzyskał już tytuł naukowy profesora. Pełnił ponadto nieformalną opiekę naukową nad częścią pracowników Zakładów Matematyki Wyższej Szkoły Inżynierskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Trzech z nich uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego, z których jeden uzyskał tytuł naukowy profesora. Profesor Michał Kisielewicz posiada bogaty dorobek naukowy, liczący ponad 100 artykułów naukowych i 4 monografie. Do najważniejszych osiągnięć dotychczasowych badań naukowych Profesora Kisielewicza należą wyniki dotyczące własności inkluzji różniczkowo-funkcjonalnych typu neutralnego inkluzji stochastycznych oraz teorii wielowartościowych całek stochastycznych. Wyniki badań prowadzonych w okresie ostatnich 8 lat uwieńczone zostały istotnymi osiągnięciami porządkującymi teorię tych całek. W szczególności prof. Kisielewicz wykazał, że wielowartościowe całki Ito w kasie dekomponowalnych podzbiorów przestrzeni całkowalnych z kwadratem procesów nieantycypujących, są całkowo ograniczone wtedy i tylko wtedy, gdy zbiory te są jednopunktowe. Jednocześnie scharakteryzował przeliczalne podzbiory tej przestrzeni, których wielowartościowe całki Ito są całkowo ograniczone. W ramach badań całek stochastycznych typu Aumana wykazał, że wszystkie definiowane do tej pory tego typu całki pokrywają się z klasyczną całką Aumana zależną od parametru losowego. Wynik ten jest konsekwencją jednego z twierdzeń aproksymacyjnych podanych przez Profesora Kisielewicza w jego pracy opublikowanej w 2018 r.


Całokształt osiągnięć naukowych Profesora Kisielewicza miał istotny wpływ na uzyskanie przez zielonogórskie środowisko matematyczne uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych. Profesor Michał Kisielewicz przez cały okres swojej aktywności zawodowej w zielonogórskich szkołach wyższych prowadził wszystkie formy pracy dydaktycznej ze studentami. W szczególności pełnił funkcje promotora ponad 180 prac magisterskich. Był organizatorem lub współorganizatorem kształcenia studentów na wielu nowych specjalnościach, między innymi takich jak: zastosowania matematyki w ekonomii, zastosowania matematyki w bankowości i ubezpieczeniach oraz matematyki przemysłowej. W latach 2011-2013 Profesor Michał Kisielewicz prowadził wykłady monograficzne dotyczące teorii punktów stałych, teorii całki Aumana i wielowartościowych całek stochastycznych dla doktorantów studiów doktoranckich Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do wykładów poświęconych teorii całki Aumana i wielowartościowych całek stochastycznych, opracował materiał dydaktyczny: Set-Valued Integrals and Applications, który w okresie ostatnich pięciu lat zostało rozszerzone do postaci monografii: Set - Valued Stochastic Integrals and Applications przedstawionej w lutym bieżącego roku do druku w wydawnictwie Springer.


Profesor Michał Kisielewicz posiada ważne dla zielonogórskiego środowiska akademickiego osiągnięcia organizacyjne. Pełnił w okresie minionych 53 lat pracy w zielonogórskich uczelniach wszystkie funkcje akademickie. Był między innymi przez 9 lat dziekanem wydziału, pełnił przez 5 lat funkcję prorektora oraz przez 15 lat funkcję rektora. Był inicjatorem powołania w 1987 roku w Wyższej Szkole Inżynierskiej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki oraz powołania w Zielonej Górze w 2001 roku Uniwersytetu Zielonogórskiego w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W roku 1997 opracował kompleksowy program modernizacji bazy dydaktycznej Politechniki Zielonogórskiej, który w roku 2001 został rozszerzony, jako program inwestycyjny Uniwersytetu. W okresie pełnienia przez Profesora Kisielewicza funkcji rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w istotny sposób poprawie uległ ówczesny stan bazy materialnej tej uczelni. W szczególności dokończone zostały budowy Stołówki Studenckiej oraz budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Wybudowano hale laboratoryjną Instytutu Inżynierii Środowiska oraz rozpoczęto budowę Hali Sportowej. W ramach działalności Profesora Michała Kisielewicz, jako rektora Politechniki Zielonogórskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego wybudowane zostały kolejne obiekty dydaktyczne i socjalne. Uczelnie te pozyskały nieodpłatnie na własność około 400 hektarów gruntów rolnych w bliskiej okolicy Zielonej Góry, około 10 hektarowy park wraz z usytuowanym w nim stadionem sportowym przylegające do terenu byłej Politechniki oraz zabytkowy budynek w centrum miasta na siedzibę rektoratu Uniwersytetu.

 

Opublikowany dorobek naukowy:

1. Artykuły w czasopismach zagranicznych o zasięgu międzynarodowym – 42

2. Artykuły w czasopismach krajowych o zasięgu międzynarodowym – 27

3. Artykuły w czasopismach krajowych – 30

4. Artykuły w wydawnictwach konferencyjnych – 7

5. Monografie i rozprawy w wydawnictwach krajowych – 2

6. Monografie w wydawnictwach zagranicznych – 2

 

Kształcenie studentów i młodej kadry naukowej:

1. Liczba wypromowanych magistrów matematyki – 186

2. Liczba wypromowanych doktorów – 14

3. Liczba stopni doktorów habilitowanych uzyskanych przez wypromowanych doktorów Profesora i Jego współpracowników – 7

4. Liczba recenzji doktorskich – 25

5. Liczba recenzji habilitacyjnych – 19

6. Liczba opinii o nadanie tytułu profesora – 8

7. Liczba opinii o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego – 9

 

 

fot. na stronie głównej: archiwum prof. M. Kisielewicza

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT