Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konkurs na najlepszą pracę z etyki biznesu

verbaveritatis.jpg

 

 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego już po raz dziewiąty organizuje Konkurs VERBA VERITATIS. Jego celem jest podnoszenie wśród wkraczających na rynek pracy młodych ludzi poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, a co za tym idzie – wkład w budowę kapitału społecznego. Prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i podyplomowe związane z tą tematyką można zgłaszać do 30 września 2014 roku. Laureaci otrzymają nagrody finansowe. 

 

Od lat etyka jest jednym z filarów działalności KPF. Firmy już z chwilą wstąpienia w szeregi tego związku pracodawców, zobowiązują się do przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk KPF i poddawania się co roku procesowi weryfikującemu ich stosowanie: audytowi etycznemu – jedynemu takiemu procesowi w Polsce, przebiegającemu w formule samorządowej. ,,Naturalnym uzupełnieniem aktywności KPF  w obszarze etyki, wypełnieniem swego rodzaju misji edukacyjnej, staje się zatem popularyzacja standardów etycznych w biznesie i pobudzanie zainteresowania środowiska akademickiego poprzez cykliczny Konkurs VERBA VERITATIS – mówi Andrzej Roter, dyrektor generalny KPF. 

 

Etyka biznesu znajduje się także w centrum zainteresowania większości uczestników konkursu już na etapie studiów. Dowodem na to są prace dyplomowe i podyplomowe, poświęcone etyce w biznesie, zagadnieniom etycznym w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), ładowi korporacyjnemu, innowacyjności społecznej w gospodarce, stosowaniu dobrych praktyk na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem consumer finance i przeciwdziałaniu nadużyciom gospodarczym (compliance). 

 

Prace obronione nie wcześniej niż w 2010 roku, skoncentrowane na tej problematyce mogą zostać zgłoszone do konkursu VERBA VERITATIS. ,,Od wielu lat w dyskusjach wokół gospodarki przewija się teza, że biznes jest z natury rzeczy niemoralny, a sukces osiągają akurat nie ci, którzy postępują moralnie i odpowiedzialnie. Na szczęście, młodzi absolwenci prezentują bardziej dojrzałe spojrzenie – dlatego ich prace czyta się z wielkim zainteresowaniem i nadzieją. To nieprawda, że biznes nie może być moralny. Etyka biznesu, w swoim najbardziej praktycznym wymiarze – prezentowanym przez absolwentów kolejnych poziomów nauczania – jest istotnym czynnikiem wspomagającym, służącym profesjonalizacji biznesu. Siła wartości i zasad etyki w biznesie ma przede wszystkim ładunek pozytywny, budujący" – przekonuje prof. Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, pełniący zarazem rolę przewodniczącego ośmioosobowej Kapituły Konkursu. W jej skład wchodzą przedstawiciele świata nauki oraz praktycy rynku. 

 

Coraz powszechniejsze w polskim życiu gospodarczym odwoływanie się przez przedsiębiorstwa do zasad etycznych pomaga zdobywać im przewagę konkurencyjną na rynku, a niejednokrotnie inspiracją do ich stosowania są doświadczenia innych krajów europejskich. 

 

Przy ocenie nadesłanych przez absolwentów uczelni państwowych i niepaństwowych prac pod uwagę będą brane cztery kryteria: wartość merytoryczna, znaczenie praktyczne, innowacyjność i warsztat naukowy. Najlepsze z nich zostaną wyłonione 30 października podczas XIV Konferencji Prakseologiczno-Etycznej, realizowanej w ramach projektu Nienieodpowiedzialni.  Na laureatów czekają nagrody finansowe o łącznej wartości 5.000 PLN, ufundowane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 30 września 2014 roku. Szczegółowe zasady dotyczące uczestnictwa wraz z regulaminem dostępne są na stronie http://www.kpf.pl. Drogą elektroniczną można się kontaktować, pisząc na adres konkurs@kpf.pl. 

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronami medialnymi są portale: odpowiedzialnybiznes.pl oraz Kariera.com.pl. 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT