Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

9 września 2022 r.

NCN_poziom dobre.jpg

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Nowa strategia terapeutyczna zwiększająca wrażliwość na chemioterapię w leczeniu raka jajnika oparta o modulowanie aktywności kanonicznej i niekanonicznej ścieżki sygnałowej Sonic Hedgehog” (UMO-2021/43/B/NZ5/02564), którego kierownikiem jest dr hab. Radosław Januchowski, prof. UZ z Instytutu Nauk o Zdrowiu UZ.


Wymagania:

- absolwent kierunku biotechnologia lub biologia molekularna;

- znajomość zasad pracy w laboratorium badawczym;

- znajomość technik pracy biologii molekularnej i komórkowej (PCR, qPCR, modyfikacje genetycznych komórek, western blot, mikroskopia fluorescencyjna, znajomość technik hodowli komórek w warunkach 2D i 3D;

- dorobek naukowy udokumentowany publikacjami; 

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, certyfikat co najmniej FCE (znajomość języka na poziomie B2);

- sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy;

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.


Preferowani będą kandydaci ze znajomością biologii nowotworów, a w szczególności raka jajnika i publikacjami dotyczącymi tych tematów.


Opis zadań w projekcie:

stypendysta będzie prowadził badania na Uniwersytecie Zielonogórskim w Katedrze Anatomii i Histologii Collegium Medicum w ramach projektu pt. „Nowa strategia terapeutyczna zwiększająca wrażliwość na chemioterapię w leczeniu raka jajnika oparta o modulowanie aktywności kanonicznej i niekanonicznej ścieżki sygnałowej Sonic Hedgehog”


Zakres obowiązków będzie obejmował:

1. Prowadzenie eksperymentalnych prac naukowych związanych z realizacją projektu obejmujących następujące techniki badawcze: prowadzenie hodowli komórkowych w warunkach 2D i 3D, izolacje RNA i białka, odwrotna transkrypcje, PCR, Q-PCR, western blot, wygaszenie ekspresji genów, nadekspresja genów, immunofluorescencja, inne techniki biologii molekularnej.

2. Projektowanie eksperymentów, opracowywanie wyników.

3. Opisywanie wyników badań do publikacji w czasopismach naukowych w języku angielskim.


4. Przygotowywanie i realizacja zamówień związanych z realizacją projektu.


Warunki zatrudnienia:

stypendysta zostanie wyłoniony na podstawie konkursu przeprowadzonego zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Stypendium będzie wypłacane przez 48 miesięcy; kwota miesięczna wynosi 4 000 zł brutto. Data rozpoczęcia pracy w projekcie 1.10.2022 r.


Wymagane dokumenty:

• podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku stypendysty; 

• list motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowanie projektem;

• kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich; 

• kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie UZ);

• CV uwzględniające osiągnięcia i dorobek naukowy, publikacje, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą;

• Skan podpisanego oświadczenia o danych osobowych, do pobrania tutaj: http://(https://www.uz.zgora.pl/intranet/ap/umowy/RODO-Klauzula-informacyjna-umowy_14.06.2018v2.pdf)

• oświadczenie kandydata o posiadaniu statusu doktoranta; 

• oświadczenie o gotowości do podjęcia pracy;

• PDF publikacji naukowych kandydata wraz z podaniem współczynnika oddziaływania czasopisma (Impact Factor – IF).


Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Katedra Anatomii i Histologii ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną na adres: r.januchowski@cm.uz.zgora.pl .


Termin składania aplikacji: 23.09.2022 roku do godz. 23:59 (decyduje data wpływu).


Rozmowa kwalifikacyjna: 28 września 2022 r. , godz. 12:00. 


Miejsce: budynek Dziekanatu Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu. ul. Zyty 28, Zielona Góra.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 29.09.2022 roku. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.


Pytania należy kierować do dra hab. Radosława Januchowskiego, prof. UZ na adres e-mail:  r.januchowski@cm.uz.zgora.pl .
 

 

 

Wyniki konkursu:

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT