Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziale Osobowym UZ


14 lutego 2018 r.

 

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs zewnętrzny na stanowisko pracownika administracyjnego, w ramach umowy o pracę, w Dziale Osobowym.

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

1. Załatwianie całokształtu spraw związanych z zatrudnianiem pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, a w szczególności:

 • kompletowanie całości dokumentów niezbędnych przy zatrudnianiu nowych pracowników,
 • przygotowywanie i wydawanie kart obiegowych przyjęcia i zwolnienia tzw. „obiegówki”,
 • przygotowywanie umów dla pracowników podejmujących zatrudnienie w uczelni zgodnie z wymogami ustawy o szkolnictwie wyższym, kodeksu pracy  oraz Statut Uczelni (umowy na czas określony, czas nieokreślony) oraz obowiązującym taryfikatorem,
 • przygotowywanie porozumień dla pracowników dotyczących wykorzystania urlopu wypoczynkowego przy przedłużaniu umów o pracę,
 • przygotowywanie pism dotyczących dodatku za wysługę lat oraz nagród jubileuszowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie rejestrów wypłacanych dodatków i nagród,
 • przygotowywanie do decyzji Rektora, w uzgodnieniu z kierownikami właściwych jednostek administracyjnych, wniosków dotyczących przeszeregowań i awansów pracowników,
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z rozwiązaniem umów o pracę przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • prowadzenie ewidencji pracowników przyjmowanych i zwalnianych,
 • obsługa programu kadrowo-płacowego „MAX” (zatrudnianie, przeszeregowanie oraz zwalnianie pracowników),
 • sporządzanie list pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej,
 • kompletowanie dokumentacji dot. spraw emerytalno-rentowych przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,
 • bieżące śledzenie częstych zmian przepisów prawnych dotyczących ustawy o szkolnictwie wyższym, Kodeksu pracy, wewnętrznej struktury organizacyjnej UZ, Zarządzeń Rektora i Uchwał Senatu,
 • udzielanie informacji interesantom i w miarę potrzeby kierowanie ich do właściwych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie oddzielnie dla każdego pracownika akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
 • prowadzenie ewidencji etatowej wg jednostek organizacyjnych uniwersytetu,
 • opracowywanie wszelkich sprawozdań GUS, MEN z zakresu spraw osobowych,
 • obsługa programu POLON  (prowadzenie centralnego wykazu pracowników)
 • współpraca z ZUS
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

 

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (administracja, zarządzanie, socjologia)
 • znajomość przepisów prawa pracy: Kodeksu pracy, Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość obsługi komputera (program Word, Excel),
 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
 • duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
 • umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 101 poz. 922 z późn.zm o ochronie danych osobowych,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 • dokumenty o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 15:00, na adres:

rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

lub w formie papierowej:

Dział Osobowy, pok. nr 14

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT