Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym finansowanym przez NCN

21 września 2022 r. 

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg NCN_poziom dobre.jpg

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, pt. Rozwój teorii i praktycznych zastosowań Sterowania Iteracyjnego z Uczeniem (ILC), procesów powtarzalnych i systemów wielowymiarowych (nD) (UMO – 2020/37/B/ST7/03280), którego kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski.

 

Wymagania:

 • kompetencje, wiedza i umiejętności (na poziomie mgr nauk technicznych lub wyższym)

w zakresie:

* algebry liniowej,

* teorii sterowania,

* teorii systemów i sygnałów,

* teorii optymalizacji,

* programowania i przeprowadzania symulacji systemów dynamicznych  w środowiskach Matlab/Simulink i COMSOL Multiphysics,

* wykonywania pomiarów i testów eksperymentalnych dla układów fizycznych,

* pozyskiwania i przetwarzanie danych.


Opis zadań w projekcie:

Badacz ten ma brać istotny udział w planowanych działaniach zadania 3. w projekcie, tj. „Data-driven learning control strategies for distributed systems with interactions” oraz, częściowo, w zadaniu 2.: „ILC for switched and stochastically characterized systems”.
W szczególności zakres podzadań badawczych dla kandydata obejmuje:

 

 • wdrożenie strategii harmonogramowania sterowania dla sieci czujników/urządzeń wykonawczych w oparciu o zastosowanie metod optymalizacji w planowaniu eksperymentu,
 • opracowanie nowych efektywnych schematów sterowania iteracyjnego z uczeniem dedykowanych dla układów przestrzenno-czasowych i dynamicznych z interakcjami,
 • eksperymentalna weryfikacja uzyskanych układów sterowania dla systemów z parametrami rozproszonymi.

 

Warunki zatrudnienia: stypendysta zostanie wyłoniony na podstawie konkursu przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Stypendium będzie wypłacane przez 36 miesiące; kwota miesięczna wynosi 3100 PLN netto (4200 PLN po ocenie śródokresowej)  zł. Data rozpoczęcia pracy w projekcie 1.10.2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku stypendysty,
 • list motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowanie projektem
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie UZ);
 • CV uwzględniające osiągnięcia i dorobek naukowy, publikacje, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą.
 • Skan podpisanego oświadczenia o danych osobowych, do pobrania tutaj (https://www.uz.zgora.pl/intranet/ap/umowy/RODO-Klauzula-informacyjna-umowy_14.06.2018v2.pdf)
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu statusu doktoranta
 • oświadczenie o gotowości do podjęcia pracy
 • PDF publikacji naukowych kandydata wraz z podaniem współczynnika oddziaływania czasopisma (Impact Factor – IF)


Dokumenty należy składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres Instytutu: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną na adres: k.galkowski@iee.uz.zgora.pl

Termin składania aplikacji: 26.09.2022 o godz. 12:00 (decyduje data wpływu). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 30.09.2022 roku.

 

Pytania należy kierować do kierownika projektu, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Gałkowskiego, pod adresem e-mail: k.galkowski@iee.uz.zgora.pl

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT