MURAL – 20 lat Uniwersytetu Zielonogórskiego – konkurs dla studentów UZ

22 grudnia 2020 r.

 

Facebook_post_(1080-608)_konkurs na mural.jpg

 

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na mural z okazji 20-tych urodzin uczelni. Mogą wziąć w nim udział studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, studenci studiów doktoranckich oraz doktoranci  kształcący się w szkołach doktorskich.
Projekty powinny nawiązywać do obchodzonego w 2021 roku 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nagrodzone prace zostaną zrealizowane właśnie w formie muralu na wybranych obiektach naszej uczelni. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne. Za zajęcie I miejsca - 1500 zł, II miejsca  – 1000 zł oraz III miejsca – 500 zł.
Konkurs rozpoczyna się 2 stycznia 2021 r. Prace można składać do 31 stycznia 2021 r.
 
Szczegóły w poniższym regulaminie.

 

 

 

  

Regulamin konkursu „MURAL – 20 lat Uniwersytetu Zielonogórskiego”
na najlepsze projekty graficzne z okazji 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego


 

§ 1
 

1. Do konkursu „MURAL – 20 lat Uniwersytetu Zielonogórskiego”, zwanego dalej konkursem, na najlepsze projekty graficzne związane z 20-leciem Uniwersytetu Zielonogórskiego, zwane dalej „projektami”, mogą przystąpić studenci i doktoranci Uniwersytetu Zielonogórskiego.

2. Konkurs skierowany jest do studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, uczestników studiów doktoranckich i doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich.

3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

4. Projekty powinny nawiązywać do obchodzonego w 2021 roku 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

§ 2
 

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Zielonogórski.
 

§ 3
 

1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 projekty. Każdy projekt może mieć wyłącznie jednego autora.


2. Projekt  powinien nadawać się do reprodukcji na powierzchni w kształcie kwadratu. Do konkursu przyjmowane będą projekty wyłącznie w formie cyfrowej o rozszerzeniu jpg, tiff lub pdf; rozdzielczość minimalna 200 DPI. W nazwie pliku należy podać imię i nazwisko oraz kierunek i rok studiów (np. Jan_Kowalski_Budownictwo_II.jpg).

4. Projekty mogą zostać wykonane dowolną techniką graficzną, w szczególności: grafika warsztatowa, grafika cyfrowa, techniki mieszane, techniki eksperymentalne.

5. Zgłoszenie do udziału w konkursie należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską do Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra (w przypadku osobistego złożenia zgłoszenia, należy je pozostawić na portierni), w godzinach pracy Uczelni, tj. 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, a projekt należy przesłać drogą elektroniczną na adres: bp@uz.zgora.pl  - w terminie do 31.01.2021 r. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub kurierem decyduje data wpływu.

Przesyłka zawierająca zgłoszenie ma być zamknięta, a na kopercie powinien być dopisek „Konkurs MURAL”.
 

6. Zgłoszenie do udziału w konkursie obejmuje:

 1) wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia zawierającą oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz oświadczenie, że uczestnik posługuje się określonym adresem poczty elektronicznej, z którego zostanie wysłany projekt (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),

2) podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w zakresie imienia i nazwiska, oznaczenia kierunku i roku studiów/studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej oraz na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu dla potrzeb Organizatora (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) w zakresie imienia i nazwiska oraz oznaczenia kierunku i roku studiów/studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO") – w celu wzięcia udziału przez uczestnika w konkursie, rozstrzygnięcia konkursu, przyznania nagród w konkursie, ogłoszenia wyników konkursu i w celach marketingowych Uniwersytetu Zielonogórskiego;

3) podpisaną zgodę na utrwalanie i zwielokrotnianie projektu/projektów dowolną techniką, wprowadzanie go do obrotu i rozpowszechnianie, m.in. poprzez wykorzystanie w działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego, w tym w mediach reklamujących konkurs i w ramach wystawy pokonkursowej (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu),

4)  podpisane zobowiązanie do zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu/projektów (wzór zobowiązania i umowy stanowią Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) obejmujące możliwość korzystania przez Organizatora z projektu/projektów na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektu, w tym techniką malarską, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) dokonywanie przez Organizatora opracowań projektu oraz wykonywanie przez Organizatora autorskich praw majątkowych zależnych do projektu,

e) wykorzystanie projektu w działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego, w tym jako mural, w mediach reklamujących konkurs, w ramach wystawy pokonkursowej i w celach marketingowo-promocyjnych Uczelni;

f) wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczenie projektu w Internecie.

7. Zgłoszenia złożone po terminie określonym w ust. 5 i projekty przesłane po terminie określonym w ust. 5, a także zgłoszenia nie zawierające dokumentów określonych w ust. 6 lub zawierające dokument/dokumenty niewypełnione, częściowo wypełnione, bądź też dokumenty nie opatrzone podpisem – nie będą dopuszczone do udziału w konkursie.
 

§ 4
 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.01.2021 r.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego najpóźniej dnia 15.02.2021 r.

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

 

§ 5
 

1. Oceny projektów dokonuje Komisja konkursowa, w składzie:

1) Prorektor ds. Studenckich,
2) Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką,
3) Dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych,
4) Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki,
5) Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego,
6) przedstawiciel grupy nauczycieli akademickich,
7) przedstawiciel Biura Promocji.

2. Komisję powołuje Rektor.

3. Organizator przewiduje nagrody finansowe o wartości:

1) I miejsce - 1500 zł;
2) II miejsce - 1000 zł;
3) III miejsce - 500 zł.

4. Projekty, które zostaną sklasyfikowane na I, II i III miejscu, będą zrealizowane w formie muralu na wybranych obiektach należących do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Decyzja o wyborze czasu i miejsca dla zrealizowania projektu w formie muralu należy wyłącznie do Organizatora.


5. W ramach działań promocyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

6. Warunkiem wypłacenia nagrody jest podpisanie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu/projektów określonej w § 3 ust. 6 pkt 4. W przypadku niepodpisania umowy w terminie 7 dni od jej przedstawienia do podpisu, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tytułu laureata innej osobie.
 

§ 6
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu, o czym zawiadamia na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

2. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu, rozstrzyga Organizator.

3. Nadesłane projekty nie podlegają zwrotowi.

                                                                                     

 

 

Załączniki do Regulaminu:

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT