Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nabór w kolejnych konkursach Narodowego Centrum Nauki

8 października 2018 r.

 

160916157cd0a5311a03.jpg

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabory do następujących konkursów:


Konkurs OPUS 16 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. Naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców. Projekty w konkursie OPUS mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Nie ma tu żadnych ograniczeń co do wysokości finansowania, natomiast na etapie oceny wniosku eksperci NCN sprawdzają, czy kosztorys jest prawidłowo skonstruowany i czy koszty są adekwatne do zakresu zadań planowanych w projekcie. Budżet konkursu OPUS 16 to 350 mln zł.          


Konkurs PRELUDIUM 16 jest dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 17 grudnia 2018r. nie będą jeszcze miały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Zespół badawczy może liczyć do 3 osób, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie. Budżet 16 edycji konkursu PRELUDIUM to 40 mln zł.         


Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 3 finansuje zadania realizowane wspólnie, przez zespoły polskie i niemieckie, dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Okres realizacji projektu wynosi 24 bądź 36 miesięcy z założeniem budżetu polskiej części realizacji projektu nie mniejszym niż 150 tys. zł. Do konkursu mogą stawać wnioski o finansowanie projektów z dyscyplin z obrębu nauk humanistycznych oraz społecznych a także te mieszczące się w zakresie dyscyplin: chemia, matematyka, fizyka
(w tym astronomia) i materiałoznawstwo. Kierownik polskiej części projektu powinien posiadać stopień naukowy co najmniej doktora.


Konkurs BEEHOVEN LIFE 1 jako uzupełnienie konkursu Beethoven Classic skierowany jest do naukowców prowadzących badania z zakresu nauk o życiu i obejmuje wspólną realizację polsko-niemieckich projektu badawczych. Wnioski konkursowe powinny dotyczyć realizacji badań podstawowych w okresie 24 bądź 36 miesięcy z budżetem realizacji polskiej części projektu badawczego nie mniejszym niż 250 tys. zł.


Konkurs Sonata 14 skierowany jest do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych
z kierownikami projektów badawczych na drugim etapie oceny wniosków.         


Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 17 grudnia 2018 r.


Aktualne informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie::

 

Informacji w sprawie konkursów z ramienia Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego w Rektoracie, I piętro pok 107 udzielają:

Opus 16 – dr Anna Skrzypczak, email: a.skrzypczak@adm.uz.zgora.pl, tel 683283294
Preludium 16 – mgr Monika Zawada, email: m.zawada@adm.uz.zgora.pl  tel. 789441621
Sonata 14, Beethoven Classic 3, Beethoven Life 1 – mgr Agata Nolka-Metrykowska, email: a.nolka-metrykowska@adm.uz.zgora.pl   tel. 789441621


Szczegóły ogłoszonych konkursów podane są na stronie Narodowego Centrum Nauki::
 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT