Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

NAWA oferuje stypendia w programach: Bekker NAWA i Ulam NAWA

29 marca 2021 r.
 

Bekker NAWA (program im. Mieczysława Bekkera) oraz Ulam NAWA (program im. Stanisława Ulama) to dwa programy, w których NAWA przyznaje stypendia indywidualnym naukowcom na wsparcie realizowanych przez nich międzynarodowych projektów naukowych. Bekker NAWA skierowany jest do doktorantów i naukowców zatrudnionych na polskich uczelniach i w polskich instytutach naukowych i badawczych. Natomiast Ulam NAWA adresowany jest do naukowców ze stopniem naukowym co najmniej doktora pracujących za granicą (także Polaków).

Bekker wł. kw..jpg

Bekker NAWA - program im. Mieczysława Bekkera 


Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. 

Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą beneficjentom programu na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich, a doktorantom na realizację części kształcenia.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek stypendysty oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.
 


O udział w programie może ubiegać się:

doktorant, przy czym w przypadku doktorantów realizujących kształcenie w szkole doktorskiej o udział w programie może ubiegać się osoba, która przedstawiła podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

naukowiec lub nauczyciel akademicki w chwili składania wniosku zatrudniony w podmiocie posiadającym kategorię naukową.
 
W ramach  programu uprawnione są działania polegające na:

• prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;

• pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;

• odbyciu stażu podoktorskiego;

• w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;

• inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.


Wnioskodawca we wniosku przedstawia projekt obejmujący jedno lub więcej wskazanych powyżej działań, które zamierza zrealizować w zagranicznym ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla rozwoju jego kariery naukowej oraz uzasadniając wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań. Wnioskodawca załącza także zaproszenie z ośrodka goszczącego, potwierdzające wolę podjęcia współpracy i przyjęcia stypendysty NAWA na wnioskowany okres.


Program jest otwarty dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

Jeden wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego. 


Osobami do kontaktu są:

Agnieszka Kawka

agnieszka.kawka@nawa.gov.pl

+ 48 22 390 35 83
 

Agnieszka Chmiel

agnieszka.chmiel@nawa.gov.pl

+ 48 22 390 35 55


 link do ogłoszeń: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera  


Prof. Mieczysław Bekker (1905-1989) to polski inżynier i naukowiec, twórca nowej specjalizacji naukowej terramechaniki oraz konstruktor pojazdu Lunar Roving Vehicle – rewolucyjnego łazika wykorzystywanego podczas lotów księżycowych programu Apollo. W 1956 roku naukowiec wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pracował w Wojskowym Laboratorium Pojazdów Terenowych. Był profesorem University od Michigan w Ann Arbor, dyrektorem Instytutu Badań koncernu samochodowego General Motors w Santa Barbara. Wykładał na amerykańskich uczelniach technicznych, m.in. na: Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University, Illinois Institute of Technology. Został doktorem honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Monachium, Uniwersytetu Carleton i Uniwersytetu w Bolonii. Prof. M. Bekker był konsultantem The National Academy of Sciences, a jego nazwisko zostało umieszczone w Alei Zasłużonych w Badaniach Kosmosu (Space Walk of Fame).

 

Ulam wł..jpg

Program Ulam NAWA - Program im. Stanisława Ulama 

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10 proc. stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.


W ramach programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

1. prowadzenie badań naukowych;

2. odbycie stażu podoktorskiego;

3. pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej.


Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w  goszczącym Ośrodku.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a w ramach programu beneficjent otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.


Wniosek udziału w programie może również złożyć naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships edycja 2020. NAWA uznaje certyfikat MSCA Seal of Excellence jako wiążącą weryfikację jakości wniosku. 


Szczegółowe informacje oraz dokumenty w języku angielskim dostępne są tutaj


Osobą do kontaktu jest:

dr Magdalena Kowalczyk

magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl

+ 48 22 390-35-72 
 
link do ogłoszeń: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulamaStanisław Marcin Ulam (1909 -1984) był wybitnym polskim matematykiem. Doktorat na Politechnice Lwowskiej obronił w 1933 roku. Prof. S. Ulam był członkiem znanej na całym świecie lwowskiej szkoły matematycznej i współautorem Księgi Szkockiej. Tuż przed wybuchem II wojny światowej udał się do Stanów Zjednoczonych, aby dołączyć do Institute for Advanced Study w Princeton. Pracował na wielu amerykańskich uniwersytetach jako profesor, w tym na należącym do Bluszczowej Ligi Uniwersytecie Colorado Boulder oraz na Uniwersytecie Wisconsin i Uniwersytecie Stanowym Florydy.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT