Nowe władze dziekańskie w Wydziale Zamiejscowym UZ w Sulechowie

15 maja 2018 r.

 

11 maja br. na posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się wybory dziekana i prodziekana. Dziekanem elektem został doc. dr inż. Julian Jakubowski, a prodziekanem elektem - dr Monika Kaczurak-Kozak. W obu przypadkach członkowie Kolegium Elektorów głosowali jednomyślnie.

 

Nowe władze dziekańskie Wydziału Zamiejscowego UZ w Sulechowie zaczną pełnić swoje funkcje od 1 września br.

 

 

Wybory 1.jpg Wybory 2.jpg Wybory 3.jpg
fot. Roman Bajor

 

.

 

Jakubowski - kadr.jpg

Doc. dr inż. Julian Jakubowski

Dziekan elekt Wydziału Zamiejscowego UZ w Sulechowie doc. dr inż. Julian Jakubowski związany jest ze środowiskiem zielonogórskim od 1979 r. Stopień magistra inżyniera, a następnie stopnień doktora nauk technicznych w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn (1998 r.) uzyskał na Politechnice Poznańskiej. Jest autorem lub współautorem ponad 100 pozycji bibliograficznych, w tym około 80 po uzyskaniu stopnia doktora oraz 6 pozycji o charakterze materiałów pomocniczych lub skryptów do realizacji procesu dydaktycznego.


Publikacje związane są głównie z problematyką zarządzania jakością, planowania procesów produkcyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych i zaawansowanych systemów CAx, a szczególnie rzeczywistości wirtualnej. Możliwości apriorycznej oceny realizowalności procesu technologicznego w oparciu o analizę geometrii wyrobu na etapie modelu wirtualnego stanowią podstawę zainteresowań naukowo-badawczych.


Najważniejsze funkcje pełnione w dotychczasowej karierze zawodowej dr. inż. J. Jakubowskiego to:

1999-2005 - kierownik Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania (Politechnika Zielonogórska/Uniwersytet Zielonogórski)

2001-2007 - zastępca dyrektora Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją (Uniwersytet Zielonogórski)

2003-2018 - członek Senatu (PWSZ w Sulechowie)

1999-2007 - kierownik Zakładu Technik Multimedialnych (PWSZ w Sulechowie)

2011-2015 - kierownik Zakładu Technologii Informacyjnych (PWSZ w Sulechowie)

1997-1999, 2004-2007 - członek Rady Wydziału Mechanicznego (Politechnika Zielonogórska/Uniwersytet Zielonogórski)

1.09.2007-31.07.2016 - prorektor ds. studenckich (PWSZ w Sulechowie)

1.09.2015 - dyrektor Instytutu Politechnicznego (od 1.09.2017 Instytut Energetyki) (PWSZ w Sulechowie)

1.09.2015 - członek Rady Nadzorczej Sp. z o.o. CEO,

1 09. 2012 do 31.08. 2015 - członek Konwentu (PWSZ w Sulechowie)

 

Posiada certyfikaty:

  • trener ECDL z zakresu Technologii informacyjnej, poziom zaawansowany
  • Certyfikat Informatyczne wspomaganie zarządzania Uczelnią
  • TenStep Project Management

 

Od kilkunastu lat zajmuje się również problematyką zarządzania jakością, pełniąc m.in. funkcje pełnomocnika ds. jakości na Wydziale Mechanicznym UZ oraz w PWSZ w Sulechowie.


Za działalność organizacyjną, dydaktyczną i naukową otrzymał 9 nagród Rektora (Politechniki Zielonogórskiej i UZ) oraz 14 nagród Rektora PWSZ w Sulechowie.


Od 2006 r. jest współredaktorem czasopisma Inżynieria Produkcji wydawanego na Wydziale Mechanicznym w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją UZ – dotychczas ukazało się 14 numerów.


Od 2012 r. jest członkiem Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki organizowanej przez Politechnikę Koszalińską, a w latach 2016-2017 był członkiem Komitetu Naukowego Konferencji IBIMA.


Hobby: tenis, narty, podróże, dobra książka, muzyka.

 

 

.

 

Kaczurak-Kozak. konf (177).jpg

fot. archiwum prywatne

Dr Monika Kaczurak-Kozak

Prodziekan elekt Wydziału Zamiejscowego UZ w Sulechowie dr Monika Kaczurak-Kozak jest kierownikiem Zakładu Prawa, Administracji i Ekonomii Instytutu Administracji i Turystyki Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym obroniła w 2006 r. pracę doktorską pt. Model rachunkowości budżetowej gminy, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Kazimiery Winiarskiej.


Jest autorką lub współautorką publikacji naukowych oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych z zakresu rachunkowości, rachunkowości i sprawozdawczości sektora publicznego, zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, m.in.: Rachunkowość jednostek oświatowych (2016), Podstawy rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Zbiór zadań (2010), Podstawy rachunkowości (2007) oraz redaktorem lub współredaktorem takich książek jak: Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych (2018), Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych (2014), Księgowania w samorządowych zakładach budżetowych (2015).

 

Pełni funkcję przewodniczącej Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. W czasie pracy na PWSZ w Sulechowie była wielokrotnie nagradzana przez Rektora PWSZ w Sulechowie nagrodami indywidualnymi za osiągnięcia naukowe.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT