Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nowi profesorowie na UZ

30.09.2014 r.

 

W czasie minionych wakacji prezydent RP Bronisław Komorowski nadał kolejne dwa tytuły profesorskie pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego tytuł profesora nauk technicznych otrzymała dr hab. Zofia Sadecka (Instytut Inżynierii Środowiska), a tytuł profesora nauk humanistycznych – dr hab. Anna Szóstak (Instytut Filologii Polskiej).

 

 

 

prof. Sadecka.jpg

Prof. dr hab. Zofia Sadecka

Prof. Zofia Sadecka jest autorką ponad 140 publikacji, w tym 4 monografii, redaktorką lub współredaktorką 7 dzieł zwartych. Książka profesorska – Toksyczność w procesie beztlenowej stabilizacji komunalnych osadów ściekowych – została opublikowana w serii Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, a pozostałe ukazały się w anglo- i polskojęzycznych tomach oficyn wydawniczych Politechnik Częstochowskiej i Śląskiej, macierzystego Uniwersytetu Zielonogórskiego i innych wydawnictwach krajowych.

W całym dorobku Pani Profesor prezentuje jednorodny i ważny obszar badań nad fenomenologią procesu biologicznego oczyszczania ścieków i optymalizacją działania systemów realizujących ten proces, ze szczególnym uwzględnieniem stabilizacji osadów ściekowych.

Zainteresowania naukowe Pani Profesor bardzo dobrze wpisują się w aktualną problematykę związaną z oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych oraz procesami przeróbki i ostatecznego zagospodarowania osadów ściekowych.

Profesor Z. Sadecka ma znaczące dokonania we współpracy z sektorem gospodarki – 45 wdrożeń oraz 3 patenty. Efekty prac zostały wykorzystane do rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej, były podstawą doboru technologii, podejmowania decyzji o modernizacji czy budowie oczyszczalni ścieków, czy też produkcji typoszeregu separatorów.

Jest wszechstronnie przygotowanym i doświadczonym nauczycielem akademickim. Opracowała liczne programy studiów i tworzyła warsztat pracy naukowej i dydaktycznej.

Kontakty i współpraca z innymi uczelniami, z przemysłem, członkostwo w Radach programowych czasopism branżowych, Komitetów Naukowych licznych konferencji wskazują na silne podstawy jej pozycji naukowej. Jest naukowcem o ukształtowanej sylwetce badawczej, legitymuje się znacznym - stale rozwijanym - dorobkiem naukowym i dydaktycznym. Podejmowane działania umożliwiły stworzenie zespoły naukowego i przyniosły uznanie w środowisku naukowym zajmującym się zagadnieniami inżynierii środowiska.

           

 

 

Prof  Szóstak.jpg

Prof. dr hab. Anna Szóstak

Prof. Anna Szóstak od początku swojej pracy zawodowej jest związana z zielonogórską uczelnią (studia także ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej). W roku 1995 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w roku 2008 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – doktora habilitowanego, w obu przypadkach – w zakresie literaturoznawstwa.

Jest autorką pięciu książek naukowych (Nurt lingwistyczny we współczesnej polskiej poezji dziecięcej, Zielona Góra 2000; Od modernizmu do lingwizmu. O przemianach w twórczości Jana Brzechwy, Universitas, Kraków 2003; W poszukiwaniu tożsamości. Liryczne horyzonty mitu dzieciństwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku, Zielona Góra 2007; W stronę mitu. Metafizyczne tęsknoty literatury XX i XXI wieku, Zielona Góra 2011; Między mitem a rzeczywistością. Topos dzieciństwa w prozie polskiej po roku 1989, Zielona Góra 2012) oraz około stu artykułów, referatów konferencyjnych oraz recenzji publikowanych w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych.

Od kilku lat w centrum poszukiwań i preferencji badawczych prof. Szóstak lokuje się problematyka szeroko pojętego mitu rozpatrywanego w aspekcie zjawisk literatury współczesnej. Definiując mit jako uniwersalną znaczeniową siatkę pojęć, przekonań, wyobrażeń i odniesień tworzących podstawowy kod kulturowy, bada za jego pomocą literaturę XX i XXI wieku, co pozwala uzyskać nowe punkty widzenia, otworzyć nowe horyzonty badawcze i poszerzyć możliwości oglądu dokonań także tych twórców, którzy, jak Czesław Miłosz, Wisława Szymborska czy Tadeusz Różewicz, cieszą się nieustanną uwagą środowisk naukowych, i których dorobek objęty jest bardzo wyczerpującą refleksją badawczą i interpretacyjną.     

Mit w pracach badaczki pojawia się w kontekście tak aktualnych i ważnych zagadnień, jak światopogląd i światoobraz, bezdomność i zakorzenienie, tożsamość indywidualna i generacyjna, dzieciństwo i czasoprzestrzeń, egzystencja i byt, przemijanie, starość i śmierć,  wreszcie – sposób myślenia i system wartości.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT