Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem - XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem, organizowana przez Katedrę Zarządzania Potencjałem Społecznym Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Tematyka poświęcona jest zagadnieniom współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w różnych obszarach jego działalności (kapitał ludzki, społeczna odpowiedzialność biznesu, controlling, marketing, logistyka itp.), w zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. Konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Tegoroczna edycja konferencji będzie miała wyjątkowy charakter - będzie ona również okazją do upamiętnienia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej inicjatorki i głównej organizatorki konferencji - prof. dr hab. Janiny Stankiewicz.

Uroczystość odbędzie się w poniedziałek, 12 maja o godz. 14.15 w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50.

 

 

Prof. dr hab. Janina Stankiewicz

W 1967 roku ukończyła studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu Spożywczego Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów przez cztery lata pracowała w administracji państwowej i w tym czasie (rok 1970) podjęła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów doktoranckich, w roku 1970 związała się z zielonogórskim środowiskiem naukowym i do dnia dzisiejszego skutecznie środowisko to rozwija i wzbogaca swoim ogromnym dorobkiem organizacyjnym i naukowym.

W roku 1977 uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W tym samym roku objęła stanowisko adiunkta w zielonogórskiej uczelni. W roku 1992 decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadano Jej stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii, a w roku 2004 Jej imponujący dorobek naukowy zwieńczony został tytułem naukowym profesora nauk ekonomicznych. W swojej karierze zawodowej profesor Janina Stankiewicz pełniła liczne funkcje organizacyjne, m.in. Prodziekana Wydziału Podstawowych Problemów Techniki (1993 – 1996); Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania (1995 – 2003); Kierownika Polsko – Francuskich Studiów Zarządzania (1994 – 1995). Od roku 2003, zaś do chwili obecnej pełni funkcję Kierownika Katedry Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Należy także podkreślić, że profesor Janina Stankiewicz była inicjatorem i głównym organizatorem kierunku kształcenia - zarządzanie w ówczesnej WSI w Zielonej Górze, a Jej ogromny wkład w rozwój tego kierunku na etapie funkcjonowania Politechniki Zielonogórskiej i obecnie Uniwersytetu Zielonogórskiego nie sposób przecenić. Była także kierownikiem organizowanych kilku edycji studiów podyplomowych pt. Masters, ponadto inicjatorem i kierownikiem – w latach 1995 – 1999 - kilkunastu edycji studiów podyplomowych organizowanych wspólnie z Politechniką Wrocławską i Politechniką Śląską w Gliwicach, a także z IUT w Saint Etienne we Francji, pt. Zarządzanie systemami produkcyjnymi, a także kierownikiem studiów podyplomowych pt. Zarzadzanie szkołą, realizowanych w latach 1999 – 2002 jako wyniku otrzymania na ten cel grantu z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Prof. Janina Stankiewicz jest również od roku 1997 redaktorem naczelnym czasopisma naukowego "Management", wydawanego początkowo wersji językowej polskiej i angielskiej, a od sześciu lat tylko w języku angielskim. Pełniąc tak liczne funkcje organizacyjne wniosła także wymierny wkład w proces kształcenia młodej kadry naukowej jako promotor 5 przewodów doktorskich, recenzent siedmiu rozpraw doktorskich, dwóch rozpraw habilitacyjnych, dwóch recenzji wydawniczych książek habilitacyjnych, jednego wniosku dorobku naukowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Warto także podkreślić fakt, że przez wiele lat – w Oddziale Zielonogórskim - pełniła funkcję przewodniczącej Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Ponadto aktywnie współpracuje w zakresie problematyki związanej z Jej obszarem naukowym z zagranicznymi ośrodkami akademickimi i naukowymi, są to m.in.: UCL Universite Catholique de Louvian w Belgii, University of Leicester oraz University of Manchester w Wielkiej Brytanii, czy też IUT w Saint Etienne we Francji. Ten syntetyczny obraz kariery naukowej profesor Janiny Stankiewicz świadczy o tym, że jest Ona uznanym autorytetem w środowisku akademickim, przede wszystkim poprzez bardzo bogaty publikacyjny dorobek naukowy, na który składa się 10 książek, 255 artykułów naukowych opublikowanych w indeksowanych czasopismach międzynarodowego i krajowego obiegu oraz 35 redakcji prac zbiorowych. Reasumując, prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz jest pracownikiem o wysokim autorytecie naukowym, ogromnych zdolnościach organizacyjnych i dużej kulturze osobistej. Potwierdzeniem Jej wysokich kwalifikacji jest wielokrotne (23 razy) wyróżnienie nagrodami naukowymi przez JM Rektora, najpierw WSI, a później Politechniki Zielonogórskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak również odznaczeniami państwowym.

Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż jest dydaktykiem niezwykle cenionym przez studentów, a wyrazem tego są wysokie oceny jakie otrzymuje w anonimowych badaniach ankietowych prowadzonych systematycznie na Wydziale w ramach monitorowania jakości procesu kształcenia na kierunkach: ekonomia i zarządzanie.

 

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT