Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ocena parametryczna jednostek naukowych

23 lutego 2017 r.

 

 

OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH ZA LATA 2013-2016

 

Ocenie podlegają jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki wymienione art. 2 pkt 9 ustawy rodzaje jednostek organizacyjnych, prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

 

Kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych. Ocenę przeprowadza się na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach przekazywanych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym POL-on, w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

 

Jednostki naukowe są oceniane w tzw. grupach wspólnej oceny (GWO), ustalonych przez KEJN z uwzględnieniem specyfiki każdej z grup nauk wymienionych w ustawie oraz wielkości, rodzaju i profilu naukowego jednostek naukowych. Oceny dokonują zespoły ewaluacji powołane przez Przewodniczącego KEJN, w skład których wchodzą eksperci właściwi dla różnych rodzajów jednostek naukowych i dziedzin nauki.

 

Zespoły ewaluacji przyznają jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:
 

1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
2. potencjał naukowy;
3. praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
4. pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

 

Minister w drodze decyzji przyznaje jednostkom naukowym następujące kategorie naukowe:

* A+ - poziom wiodący;
* A - poziom bardzo dobry;
* B - poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki;
* C - poziom niezadowalający.

 

Obowiązujące akty prawne, instrukcje oraz wyjaśnienia dot. oceny parametrycznej jednostek naukowych za lata 2013-2016 znajdują się na stronie internetowej Biura Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą: http://www.bpnwz.uz.zgora.pl/ocena-parametryczna-jednostek-naukowych-za-lata-2013-2016/

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT