Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18

22 czerwca 2018 r.

 


Uniwersytet Zielonogórski

 


działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1460 ze zmianami), jako wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Prawo zamówień publicznych.


Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przygotowywanego  w odpowiedzi na konkurs nr PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 - Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

 


I. Planowany okres realizacji: 1 kwietnia 2019 – 31 grudnia 2023.

 


II. Cele projektu: 


1) Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy do potrzeb gospodarki.


2) Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu  o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców. 
 


III. Cele partnerstwa:

 
Wspólne opracowanie koncepcji wniosku, przygotowanie wniosku  i aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu w formule partnerskiej – w ramach którego, przewiduje się realizację co najmniej 3. ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:


1) Moduł programów kształcenia:


- dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności;


 - wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu między innymi programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;


-  włączenie wykładowców z zagranicy, posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej w prowadzeniu programów kształcenia w polskich uczelniach.

 


2) Moduł podnoszenia kompetencji:


 - podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na  poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju  kraju.


3) Moduł programów stażowych:


  - wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.


4) Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:


 - wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki  działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier),  wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na  rynku pracy;


- wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz  zatrudnienia, badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania  kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.
 
5) Moduł studiów doktoranckich:


- tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów  doktoranckich oraz włączenie do tych programów działań  uzupełniających (jak np. staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne  podnoszące kompetencje naukowe i dydaktyczne doktorantów),  realizowanych poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej  elementów:


a) interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich;


b) programy studiów doktoranckich realizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;


c) programy studiów doktoranckich kluczowych dla gospodarki i  społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających  możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich. 


6) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:


- działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w  zakresie: 
umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi  bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia),  prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją,  umiejętności prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;


- wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie  otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu  doskonalenia jakości kształcenia;


- działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych   i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem,  zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych   z absorpcją środków finansowych np. Horyzontu 2020.


Planuje się  również realizację innych działań zaproponowanych przez potencjalnego partnera –określanych jako obligatoryjne lub  fakultatywne – zgodnie z wymaganiami konkursu nr POWR.03.05.00 -IP.08-00-PZ1/18.
 


IV. Wymagania wobec partnera (oferenta):


1) Działalność oferenta musi być zgodna z celami partnerstwa i projektu. 


2) Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań/działań w projekcie. Oferent powinien dysponować zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu. 


3) Oferent musi posiadać przynajmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, lub we współpracy ze szkołami wyższymi w zakresie zbieżnym z celami projektu rozumianymi jako - co najmniej jeden należycie zrealizowany projekt (oferent jako beneficjent/wnioskodawca) lub usługi edukacyjne (oferent jako wykonawca), którego uczestnikami były szkoły wyższe/studenci. Budżet projektu lub wartość usługi wynosił (-a) co najmniej 500 000, 00 zł,  a projekt/usługa obejmował(-a) realizację co najmniej jednego  z następujących zadań: 


a) certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje;


b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami;


c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej w tym w ramach zespołów projektowych;


d) wizyty studyjne u pracodawców.
 


V. Sposób przygotowania oferty stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia:
 
1)   Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 


2) Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. 


3) Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 


4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 


5) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w naborze. 
 


VI. Niezbędne załączniki do oferty:
 
1) Dokument potwierdzający umocowanie osób reprezentujących oferenta.


2) Dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta, dysponowanie zadeklarowanym potencjałem oraz inne dokumenty lub oświadczenia mogące mieć znaczenie ze względu na ocenę ofert. 
 


VII. Kryteria oceny ofert:


1) Zgodność działania oferenta z celami projektu i partnerstwa (0-5 punktów, punktacja przyznawana przez komisję). 


2) Oferowany wkład partnera – opisany w ofercie (0-35 punktów, punktacja   przyznawana przez komisję).


3) Proponowana koncepcja wniosku o dofinansowanie: rodzaj i zakres merytoryczny działań - w tym działań edukacyjnych - w projekcie  (0-40 punktów, punktacja przyznawana przez komisję). 


4) Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, którego uczestnikami były szkoły wyższe/studenci (0-20 punktów, do 2 projektów–0 punktów: 3 -4 projekty –5 punktów: 5-6 projektów –10 punktów;7-8 projektów –15 punktów;  9 projektów i więcej –20 punktów). 
 


VIII. Sposób oceny złożonych ofert:
 
1) Organizator naboru dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu – w oparciu o punktację określoną w  punkcie VII.


2) Oceny ofert dokona powołana w tym celu komisja. 


3) Informacja o przebiegu naboru, wykaz oferentów oraz o jej wynikach zostanie podana publicznie. 


4) Organizator naboru zastrzega sobie prawo do wyboru jednego partnera lub większej ich liczby. 


5) Organizator naboru zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru żadnego partnera, jak również unieważnienia ogłoszonego naboru partnera do konkursu bez podania przyczyny.    
 


IX. Termin i sposób składania ofert:
 
1) Skan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną formularza oferty oraz załącznika do oferty wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: m.sobczak@adm.uz.zgora.pl w terminie do 12 lipca 2018 r. do godz. 24.00. W tytule e-maila należy wpisać: POWR.03.05.00-IP.08-00PZ1/18. 


2) Oferent, który zostanie wybrany w ramach naboru zostanie zobowiązany do dostarczenia organizatorowi oryginałów dokumentów. 
 


X. Sposób ogłaszania wyników oceny ofert:
 
 Informacja o przebiegu naboru (wykaz oferentów) oraz o jej wynikach zostanie podana publicznie na stronie internetowej: http://www.uz.zgora.pl.
 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT