Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Powiat w polskim systemie samorządowym – konferencja na UZ

16 czerwca 2015 r.

 


Instytut Politologii Uniwersytet Zielonogórskiego zaprasza na  ogólnopolską konferencję naukową Powiat w polskim systemie samorządowym, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca na UZ.

 

            Samorząd powiatowy w polskim ustroju został przywrócony w 1998 roku jednakże jego tradycja ma korzenie sięgające XII wieku, kiedy to po raz pierwszy wprowadzono urząd starosty. Po odzyskaniu w 1918 roku niepodległości to powiaty były podstawową jednostką podziału terytorialnego kraju. Stanowiły one więc i stanowią obecnie tradycyjnie istniejącą wspólnotę.

Przedmiotem konferencji są powiaty w polskim systemie samorządowym, ich znaczenie prawno-polityczne, rola w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego, a także praktyczna działalność. Powiaty jako jeden z elementów zdecentralizowanej władzy państwowej są niezwykle istotnym zagadnieniem natury formalno-prawnej, politycznej a przede wszystkim praktycznej dla funkcjonowania państwa oraz dla społeczności lokalnych. Celem konferencji jest ukazanie kondycji samorządów powiatowych w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej zarówno w kontekście politycznym, społecznym, jak też prawnym. Przedstawione zostaną ich funkcje i sposoby realizacji zadań publicznych. Konferencja będzie też okazją do refleksji nad kierunkami i tendencjami rozwojowymi na przyszłość. Dokonana zostanie ocena nowych wyzwań i możliwości, a także podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania o wdrażanie nowych rozwiązań będących remedium na różnorodne problemy powiatów (np. zbyt niskie dochody).

Organizatorzy konferencji chcą, aby przyczynek do dyskusji w niniejszej Konferencji stanowiły słowa ówczesnego premiera prof. Jerzego Buzka z wystąpienia z dnia 5 lutego 1998 roku: „Wprowadzenie samorządu powiatowego to powrót do tradycyjnych istniejących wspólnot, to przekazanie tym wspólnotom tych wszystkich zadań lokalnych, których nie przejęły do tej pory gminy. Podział kraju na powiaty to mapa rzeczywistych więzi lokalnych, które przecież wszyscy doskonale znamy i odczuwamy, szczególnie w małych miejscowościach i wsiach. To one w naturalny sposób skupiały się wokół ośrodków, które od setek lat stanowiły dla nich centra życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego”.

 

Konferencja podzielona zostanie na sekcje tematyczne

 

1. Formalno-prawne aspekty funkcjonowania samorządów powiatowych.

2. Społeczno-gospodarcze funkcje powiatów/powiat jako lokalna wspólnota samorządowa.

3. Zakres zadań, instrumentów działania de lege lata i de lege ferenda.

4. Nadzór nad działalnością samorządów powiatowych.

5. Kierunki reform i zmian, perspektywy na przyszłość samorządów powiatowych.

6. Samorząd powiatowy w kontekście funkcjonowania Polski w UE (wpływ funduszy unijnych, doświadczeń, rozwiązań instytucjonalnych).

7. Relacje pomiędzy administracją rządową a samorządem powiatowym.

8. Relacje pomiędzy samorządem powiatowym a samorządem gminnym i samorządem województwa.

9. Problemy/bariery funkcjonowania samorządu powiatowego.

 

 

Powiat w polskim systemie samorządowym.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT