Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pozytywna ocena PKA dla Wydziału Humanistycznego UZ!

16 stycznia 2015 r.


Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w minionym roku został poddany ocenie instytucjonalnej przez Polską Komisję Akredytacyjną i uzyskał ocenę pozytywną. 


Uzyskana przez WH pozytywna ocena daje Wydziałowi certyfikat gwarancji najwyższej jakości kształcenia nie tylko na studiach I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich i magisterskich), ale także na studiach doktoranckich i podyplomowych. Ocena ważna jest na 6 lat, następna ocena Wydziału powinna zostać przeprowadzona w 2020/2021 r.

 

Ocenę instytucjonalną, czyli ocenę jednostek uczelnianych (kontrolę jakości) wprowadził minister nauki i szkolnictwa wyższego rozporządzeniem z dn. 29 września 2011 r. Dotychczas Polska Komisja Akredytacyjna oceniała jakość kształcenia wyłącznie na prowadzonych przez uczelnie kierunkach (ocena programowa), teraz obligatoryjnej ocenie podlegają także poszczególne wydziały (ocena instytucjonalna). Wydział Humanistyczny jest już szóstym wydziałem na Uniwersytecie Zielonogórskim posiadającym ocenę pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pozytywnie ocenione zostały już: Wydział Artystyczny, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Matematyki, Informatyki i Telekomunikacji.

 

PROCEDURA OCENY:

PKA sama wyznacza wydział do kontroli. Najpierw na wydział trafia pismo z wezwaniem do przygotowania raportu samooceny. Po zapoznaniu się z raportem następuje wizytacja ekspertów PKA, którzy na miejscu sprawdzają czy to co napisano w raporcie jest zgodne z prawdą, po czym na wydział przychodzi raport z wizytacji, w którym PKA przedstawia swoje uwagi. Wydział do tego raportu może się ustosunkować do wszystkich ewentualnych zarzutów zawartych w raporcie powizytacyjnym. Dopiero wtedy Polska Komisja Akredytacyjna wydaje uchwałę przyznającą wydziałowi stosowną ocenę (negatywna, warunkowa, pozytywna, wyróżniająca). Cały proces oceny trwa kilka miesięcy.

Sam fakt wyznaczenia wydziału do oceny jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w danej jednostce - przeprowadzenie oceny instytucjonalnej uwarunkowane jest tym, że jednostka ta prowadzi studia doktoranckie lub spełnia łącznie następujące warunki:

1) w ciągu 5 lat poprzedzających ocenę instytucjonalną jednostka ta w zakresie oceny programowej (czyli oceny kierunku) nie uzyskała oceny negatywnej, a w przypadku oceny warunkowej - uzasadnienia jej wydania nie stanowiły zastrzeżenia dotyczące konstrukcji i funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

2) została dokonana ocena programowa większości prowadzonych w tej jednostce kierunków studiów.

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocena instytucjonalna obejmuje ocenę: związku strategii rozwoju jednostki ze strategią rozwoju uczelni; funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, w tym jego konstrukcji i oddziaływania na doskonalenie jakości kształcenia; jakości kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych w jednostce; jakości procesu kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych w jednostce oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Dokonując oceny programowej i oceny instytucjonalnej, Polska Komisja Akredytacyjna uwzględnia:

 

1) stopień umiędzynarodowienia studiów, w tym współpracę międzynarodową w zakresie kształcenia, wymianę studentów i nauczycieli akademickich, a także proporcje liczby studentów z zagranicy do ogólnej liczby studentów oraz prowadzenie zajęć w językach obcych;

 

2) współpracę międzynarodową w zakresie badań naukowych, jeżeli jednostka prowadzi w ramach kierunku studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub prowadzi studia doktoranckie;

 

3) wyniki poprzednich ocen programowych dokonanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w wybranych obszarach kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności ocen akredytacyjnych.

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT