Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Problem tożsamości w perspektywie filozofii posthumanizmu – wykład otwarty na UZ

9 stycznia 2023 r.

 

ProblemTożsamosci.jpg

W czwartek, 12 stycznia 2023 r., o godz. 17.00 w auli Biblioteki UZ przy al. Wojska Polskiego 71, prof. Roman Sapeńko z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego wygłosi wykład pt. Problem tożsamości w perspektywie filozofii posthumanizmu.


Posthumanizm to ruch filozoficzny, który poddaje weryfikacji dotychczasowe idee humanizmu dotyczące samego człowieka, jego kultury i społeczeństwa, a także jego pozycji wobec rzeczywistości. To konsekwencja refleksji postmodernistycznej, feministycznej, postkolonialnej, kognitywistyki,  badań nad sztuczną inteligencją oraz najnowszych osiągnięć medycyny. To także efekt zagrożeń praktycznych związanych ze zmianami klimatycznymi i z tym wszystkim co określamy pojęciem antropocenu (nowa epoka geologiczna z piętnem człowieka). Między innymi na nowo rozpatruje kwestie podmiotowości człowieka oraz jego tożsamości.

 

Wykład ma formułę otwartą – organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych.

 

Cykl wykładów w bieżącym semestrze nosi tytuł Filozofia wobec problemu tożsamości i jest częścią projektu Oblicza filozofii: od jej historii do zastosowań, realizowanego w Instytucie Filozofii UZ, finansowanego ze środków programu Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Nauka dla Społeczeństwa”. Celem projektu jest, najogólniej rzecz ujmując, przedstawienie społeczności lokalnej filozofii i pokrewnych nauk humanistycznych jako dziedzin szczególnie ważnych w kształtowaniu i wypracowywaniu tożsamości zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak i w perspektywie historii i przyszłości narodu. Projektem kieruje dr Paweł Walczak.

 

W projekcie zostaną zorganizowane trzy cykle wykładów (po 8 wykładów w każdym bloku tematycznym), obejmujące następujące bloki tematyczne:

 

Filozofia wobec problemu tożsamości (czwartkowy wykład będzie siódmym wykładem w tym cyklu)

Pierwszy blok tematyczny, zatytułowany Filozofia wobec problemu tożsamości ma na celu ukazanie roli badań humanistycznych, zwłaszcza filozoficznych, historycznych i kulturoznawczych, w refleksji nad kategorią tożsamości narodowej, źródeł kultury i wartości spajających wspólnotę narodową.

W cyklu zaprezentowano prelekcje na tematy przybliżające znaczenie i sens pojęcia tożsamości, narodu, wspólnoty, patriotyzmu zarówno w kontekście historycznym jak i współczesnym. Zaproszeni prelegenci reprezentowali różne dziedziny humanistyki i nauk społecznych: filozofię, historię, literaturoznawstwo, psychologię.

 

Filozofia w poszukiwaniu źródeł tożsamości lokalnej

Drugi blok tematyczny, zatytułowany Filozofia w poszukiwaniu źródeł tożsamości lokalnej skupiać się będzie wokół zagadnień związanych z badaniami prowadzonymi w ramach dziedzin humanistycznych poświęconych problemowi tożsamości lokalnej, w odniesieniu do mieszkańców Zielonej Góry i województwa lubuskiego.

Problematyka wykładów będzie przybliżać wyniki badań przedstawicieli różnych dziedzin nauki zainteresowanych miejscową kulturą materialną i duchową, począwszy od zagadnienia lokalności, poprzez historyczne aspekty tożsamości mieszkańców tzw. ziem odzyskanych, po współczesne zjawiska związane z poszukiwaniem nowych fundamentów tożsamości.

 

Filozofia w jej zastosowaniach

Trzeci blok tematyczny, zatytułowany Filozofia w jej zastosowaniach ma za zadanie podkreślenie wagi i roli badań humanistycznych dla rozwoju praktyk społecznych, sprzyjających formowaniu i utrwalaniu fundamentów postaw patriotycznych, prospołecznych i obywatelskich, zarówno w aspekcie ogólnonarodowym jak i lokalnym.

Poszczególne prelekcje będą przybliżały konkretne przykłady zastosowań badań humanistycznych, zwłaszcza filozoficznych, w dziedzinach praktycznych, związanych z edukacją, polityką, biznesem, coachingiem i doradztwem, a także specyficznymi dziedzinami związanymi z lokalną kulturą, takimi jak winiarstwo.

 

 

Strona internetowa projektu: http://obliczafilozofii.pl/

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT