Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Dariusz Dolański członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

prof. D. Dolański.JPG

Archiwum prywatne prof. D. Dolańskiego

4 stycznia 2016 r. 

 

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Dariusz Dolański, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia na UZ został powołany w skład  Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2016 – 2019. Uroczystość wręczenia powołań odbędzie się 11 stycznia br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

 


Prof. Dariusz Dolański urodził się w Słubicach, wychował w Cybince, a całe swoje dotychczasowe dorosłe życie związał z Zieloną Górą. Maturę zdał w słubickim Liceum Ogólnokształcącym, po czym studiował historię na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Stopień magistra uzyskał na podstawie pracy poświęconej Tadeuszowi Kuntze, jednemu z czołowych malarzy polskich XVIII wieku. Po studiach rozpoczął pracę w Instytucie Historii WSP, gdzie pod kierunkiem prof. Barbary Janiszewskiej-Micer przygotował rozprawę doktorską poświęconą reformacji w księstwie głogowskim. W 1996 r. obronił ją na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Także w 1996 r. rozpoczął bliższą współpracę naukową z prof. Kazimierzem Bartkiewiczem. Jednocześnie u boku ówczesnego rektora WSP, prof. Hieronima Szczegóły, zdobywał pierwsze doświadczenia administracyjne pełniąc obowiązki jego sekretarza.

 

 

W 2003 r. na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Zachód w polskiej myśli historycznej czasów saskich. Nurt sarmacko-teologiczny” (Zielona Góra 2002) Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Było to pierwsze kolokwium habilitacyjne w zakresie historii odbyte na naszej uczelni.

 

 

W 2005 r. Dariusz Dolański został wybrany na dyrektora Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego UZ. Rok później został redaktorem naczelnym wydawanego przez Instytut Historii UZ rocznika „Studia Zachodnie”. W pracy redakcyjnej miał już pewne doświadczenia, wcześniej bowiem pełnił funkcję sekretarza redakcji, a później zastępcy redaktora naczelnego rocznika pt. „Studia Zielonogórskie” wydawanego przez Muzeum Ziemi Lubuskiej. Jako redaktor „Studiów Zachodnich” przyjął za cel sprofilowanie problematyki rocznika w obszarze historii Ziem Zachodnich i problematyki polsko-niemieckiej oraz szerzej relacji Wschód-Zachód. Jednocześnie z jego inicjatywy powstał drugi rocznik pt. „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, który dzięki szerokiemu zakresowi tematycznemu stał się forum wypowiedzi zwłaszcza doktorantów i młodych pracowników naukowych z Polski i zagranicy. W tej chwili oba tytuły znajdują się na liście polskich czasopism punktowanych.

 

 

W swojej działalności prof. D. Dolański szczególną uwagę przykłada do współpracy międzynarodowej. Jeszcze jako student przebywał na praktykach w uczelniach w Dreźnie, Poczdamie, Hradec Kralove i Tilburgu. Po podjęciu pracy odbył staże naukowe w Tilburgu i Hradec Kralove, a w latach późniejszych przebywał na stypendiach w Poczdamie i Vechcie. Po 2005 r. udało się odnowić część dawnych kontaktów, z których szczególnie owocna jest współpraca z Uniwersytetem w Poczdamie. Dotyczy ona przede wszystkim badań nad oświeceniem.

 

 

W latach 2008-2010 prof. D. Dolański należał do głównych organizatorów projektu COMPARAISONS,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, a  odbywającego się w Niemczech, Polsce i Francji. W jego ramach organizowane były warsztaty dla studentów, a także seminaria i konferencje. Od 2010 r. koordynował polską częścią finansowanego ze środków 7. Programu Ramowego projektu ENGLOBE. Jego podstawowym celem było stworzenie warunków do pracy naukowej doktorantów i w szerszym zakresie prowadzenie badań nad pozaeuropejskimi wpływami oświecenia. W projekcie tym brały udział uniwersytety z Niemiec, Polski, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Turcji. Wynikiem tego programu była m.in. monografia „profesorska” pt. „Trzy cesarstwa. Wiedza i wyobrażenia o Niemczech, Turcji i Rosji w Polsce XVIII wieku” (Zielona Góra 2013).

 


Zainteresowania badawcze prof. D. Dolańskiego wybiegają jednak poza wskazaną wyżej problematykę. Ważny nurt prowadzonych przez niego badań dotyczy kształtowania się ruchu naukowego w Zielonej Górze i na tym polu najważniejszą publikację stanowi monografia pt. „Zielonogórska droga do uniwersytetu” (Zielona Góra 2011, wyd. 2 popr. i uzup. 2012). To opracowanie wykorzystujące bogaty materiał źródłowy, przedstawia rozwój poszczególnych dziedzin wiedzy w Zielonej Górze, ale przede wszystkim daje obraz awansu kulturalnego i naukowego średniego miasta wojewódzkiego w Polsce po 1945 r. i w tym sensie wykracza poza tylko regionalny kontekst.

 

 

Ponadto zainteresowania badawcze związane z historią Śląska prowadziły do refleksji na temat pamięci historycznej związanej z przeszłością pogranicza polsko-niemieckiego, stosunkami polsko-niemieckimi i postawą współczesnych mieszkańców Ziem Zachodnich wobec wielokulturowego dziedzictwa materialnego i duchowego regionu. Miała ona wyraz przede wszystkim w propozycjach dydaktycznych. Te doświadczenia zaowocowały zaproszeniem przez Saksońską Agencję Oświatową (Sächsischen Bildungsagentur) do udziału w polsko-niemieckim projekcie „Geschichte verstehen – Zukunft gestalten”/„Zrozumieć historię – kształtować przyszłość”, którego efektem były m.in. szeroko prezentowane w polskiej i niemieckiej prasie materiały pomocnicze do nauczania historii.

 


Prof. Dariusz Dolański jest autorem około 90 publikacji, w tym 6 monografii. Wypromował 3 doktorów. Brał udział w konferencjach naukowych w Turcji, na Cyprze, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Hiszpanii, Portugalii i Argentynie. 
Przez trzy kadencje był prezesem zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, dwie kadencje zasiadał we władzach naczelnych PTH. Jest członkiem rady naukowej serii wydawczej „Między Zachodem a Wschodem” wydawanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz serii wydawniczej „Staropolski ogląd świata” Uniwersytetu Wrocławskiego i czasopisma „Wieki Stare i Nowe” na Uniwersytecie Śląskim.

 


Na Uniwersytecie Zielonogórskim pełni obecnie obowiązki dyrektora Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego oraz pełnomocnika rektora d/s jakości kształcenia. 


Dnia 4 marca 2015 r. decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy powołania.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT