Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel prorektorem ds. Collegium Medicum UZ

7 stycznia 2020 r.

 

prof. Zabel.jpg

prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel, fot. K. Adamczewski

Z dniem 1 stycznia 2020 r. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński powołał na funkcję prorektora ds. Collegium Medicum prof. dr. hab. n. med. Maciej Zabla, którą będzie pełnił do końca bieżącej kadencji (do 31 sierpnia br.).  Do tej pory w strukturach uczelni mieliśmy czterech prorektorów: ds. studenckich, ds. jakości kształcenia, ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz ds. rozwoju i współpracy z gospodarką.

Nowy prorektor będzie urzędował w budynku przy ul. Zyty 28 (bud. F na terenie Szpitala Uniwersyteckiego). 1 października 2019 r. Collegium Medicum w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu zastąpiło dotychczasowy Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.

 

Maciej Zabel - profesor medycyny, histolog i biolog medyczny. Wydział Lekarski AM w Poznaniu ukończył w 1971 roku. Stopień doktora uzyskał w 1974 roku, a habilitację w 1982 roku. W 1990 roku otrzymał tytuł profesora, od 1996 roku profesor zwyczajny. W latach 1992-2007 kierownik Katedry Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu a od 2006 -2017 roku kierownik takiej samej Katedry Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obecnie jest profesorem w Katedrze Anatomii i Histologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stypendysta Fundacji Humboldta w Uniwersytetach w Wurzburgu, Hamburgu, Kilonii i Berlinie. Doktor honoris causa Uniwersytetów Medycznych w Białymstoku (2009) i we Wrocławiu (2013) oraz członek honorowy trzech towarzystw naukowych.
Najważniejsze kierunki badań to: biologia nowotworów, markery nowotworowe i krążące komórki nowotworowe, apoptoza w fizjologii i patologii, hormonalna regulacja gospodarki wapniowej, regulacja ekspresji hormonów, biologia molekularna w morfologii, fizjologia pęcherzyków jajnika, badanie biodostępności leków. Laureat wielu nagród naukowych, m.in. Wydziału Nauk Medycznych PAN, towarzystw naukowych i 11 nagród I stopnia Ministra Zdrowia. Dorobek naukowy Profesora to ponad 420 prac oryginalnych oraz ponad 500 komunikatów zjazdowych. Był i jest kierownikiem 12 projektów badawczych KBN, NCN, NCBiR oraz międzynarodowych ERA-NET.


Jest redaktorem 16 monografii i podręczników oraz autorem ponad 40 rozdziałów. Był promotorem 33 rozpraw doktorskich i opiekunem 9 habilitacji oraz recenzentem ponad stu rozpraw doktorskich, postępowań habilitacyjnych i profesorskich.

Pełnił lub pełni szereg funkcji w strukturach międzynarodowych (Komitet Wykonawczy International Federation of Societies for Histochemistry and Cytochemistry) i jako przewodniczący struktur i organizacji krajowych badań naukowych (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Zespół Nauk Medycznych KBN, Rada Nauki MNiSW, Zespołu ds. Nagród Ministra MNiSW, Komitet Sterujący Programu INNOMED NCBiR, Komitet Cytobiologii PAN, Rada Naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Rada Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Dośw. PAN, Zespołu Współpracy Polsko-Niemieckiej MEiN „Neurobiologia” oraz towarzystw i fundacji naukowych) a także członkiem (Komisja Nagród Premiera RP, Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów Naukowych, Rada Naukowa Instytutu Matki Polki, 6-ciu Kolegiów Redakcyjnych Czasopism). Za wybitne osiągnięcia naukowe i zasługi w organizacji nauki polskiej uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym krzyżem Zasługi i Medalem KEN.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT