Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Eric Rogers z Uniwersytetu w Southampton 15. doktorem honorowym Uniwersytetu Zielonogórskiego

26 czerwca 2017 r. 

 

 

W piątek, 23 czerwca br. w auli rektoratu przy ul. Licealnej odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa prof. Ericowi Rogersowi z Uniwersytetu w Southampton, który od 20 lat ściśle współpracuje z zespołem badawczym Instytutu Sterowania i Systemów Informatyki WIEA UZ. Uczestniczyli w niejJego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, prorektor d/s nauki i współpracy z zagranicą prof. dr. hab. Giorgi Melikidze, prorektor d/s rozwoju dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ,  dziekan WIEA – dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ.

 


Licznie stawili się naukowcy z  reprezentujący uczelnie z całej Polski. Byli to: prof. dr hab. Ewaryst Rafajłowicz (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Stefan Domek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie),  prof. dr hab. inż.  Lech Grzesiak (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż.  Czesław Smutnicki (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), prof. Zbigniew Banaszak (Politechnika Koszalińska), dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, prof. nadz. PW (Politechnika Warszawska), dr inż. Janusz Staszewski (Politechnika Wrocławska), dr Robert Berezowski (Politechnika Koszalińska), dr hab. inż. Kazimierz Jaracz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku) i dr Marek Majewski (Uniwersytet Łódzki). Na uroczystość przybyli także przyjaciele prof. Eryka Rogersa – prof. dr hab. inż. Rudolf Rabenstein z FriedricAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) oraz dr Bing Chu z Uniwersytetu w Southampton.


Wzięli w niej również udział dziekani następujących Wydziałów UZ: Artystycznego – dr hab. Barbara Literska, prof. UZ, Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska – dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ, Fizyki i Astronomii – prof. dr hab. Andrzej  Drzewiński, Humanistycznego – dr hab. Sławomir  Kufel, prof. UZ, Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ, Nauk Biologicznych - prof. dr hab. Beata Gabryś, Pedagogiki, Psychologii i Socjologii – dr hab. inż. Marek Furmanek, prof. UZ.

 


W swoim wystąpieniu rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński zaakcentował, że na 15 doktorów honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego trzej to uczeni spoza Polski. Po raz trzeci będzie to wybitna postać światowej nauki. Co więcej, ta Osoba jest wręcz zaprzyjaźniona z Instytutem Sterowania i Systemów Informatycznych na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ i od  blisko 20 lat ściśle z Instytutem współpracuje – dodał. Mnie w tej karierze naukowej zaintrygowały dwie rzeczy – kontynuował. 

 


Po pierwsze fakt, że prof. Eryk Rogers jest zapraszany do prowadzenia wspólnych prac badawczych i wykładów oraz recenzowania prac doktorskich przez przedstawicieli ponad 100 ośrodków badawczych w wielu krajach na 5 kontynentach. O wysokim uznaniu Jego pozycji naukowej na świecie świadczą również liczne projekty krajowe i międzynarodowe, które prowadził lub w nich uczestniczył, finansowane przez brytyjskie fundacje badawcze tj. ESPRC oraz organizacje przemysłowe i rządowe. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że jest wybitnym naukowcem w swojej dziedzinie.

 


Po drugie warto podkreślić, że znaczna część dorobku prof. Eryka Rogersa w zakresie analizy i sterowania procesami powtarzalnymi oraz teorii i zastosowań sterowania iteracyjnego z uczeniem powstała we współpracy z zespołem badawczym Instytutu Sterowania i Systemów Informatyki Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zostało to udokumentowane wydaniem wspólnej monografii w wydawnictwie Springer, ponad 60. artykułami naukowymi w najważniejszych czasopismach i ponad 180. artykułami wygłoszonymi podczas wiodących międzynarodowych konferencji. Z tego faktu – jako zielonogórskie środowisko naukowe – powinniśmy być dumni. Za chwilę prof. Eryk Rogers dołączy do grona naszych doktorów honorowych.

 


Prof. T. Kuczyński przypomniał zebranym nazwiska dotychczasowych doktorów honorowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ten tytuł otrzymali w kolejności Profesorowie: Tadeusz Kaczorek, Ryszard Tadeusiewicz, Julian Musielak, Henryk Tunia, Owen Gingerich, Jan Węglarz, Diethard Pallaschke, ksiądz biskup dr Adam Dyczkowski,  Marian Piotr Kaźmierowski, Lech Górniewicz, Krzysztof Penderecki, Wojciech Dembowski i Richard Wielebinski oraz Zbigniew Kowal.

 


Po czym poprosił o przedstawienie sylwetki prof. Eryka Rogersa dra hab. inż. Marcina Mrugalskiego, prof. UZ, dziekana Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, wnioskodawcę honorowego przewodu doktorskiego.

 

 

DZIEKAN DHC.jpg

Dziekan Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Informatyki UZ dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ prezentuje sylwetkę i osiagnięcia naukowe prof. Erica Rogersa.

Prof. Marcin Mrugalski powiedział: Związki  profesora Eryka Rogersa z Uniwersytetem Zielonogórskim, a przede wszystkim z Wydziałem Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki trwają nieprzerwanie od dwudziestu lat. W tym czasie wraz z pracownikiem Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych prof. dr hab. inż. Krzysztofem Gałkowskim realizuje wspólny program badawczy w zakresie systemów wielowymiarowych. W programie uczestniczyło i nadal uczestniczy wielu doktorantów, doktorów lub doktorów habilitowanych Wydziału. W ramach realizowanej współpracy badawczej rozwiązano wiele kluczowych problemów teorii sterowania dla układów wielowymiarowych. Profesorowie Eryk Rogers i Krzysztof Gałkowski wraz z swoimi współpracownikami utworzyli szkołę naukową w zakresie sterowania iteracyjnego z uczeniem przy użyciu podejścia procesów powtarzalnych. Część wyników ich pracy została  opublikowana w monografii naukowej autorstwa E. Rogers, K. Gałkowski, D.H. Owens zatytułowanej „Control systems theory and applications for linear repetitive processes”, a wydanej w wydawnictwie Springer Verlag w 2007 r. Ponadto, efektem współpracy naukowej jest ponad dwieście publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach i konferencjach międzynarodowych.

 


Profesorowie Rogers i Gałkowski opracowali również znaczną liczbę numerów tematycznych w wiodących czasopismach naukowych, w tym również w wydawanym na Wydziale czasopiśmie z listy filadelfijskiej International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. Zorganizowali również wiele specjalnych sesji na wiodących w dziedzinie automatyki międzynarodowych konferencjach.

 


W ciągu dwudziestoletniej współpracy, prof. Eryk Rogers wielokrotnie przebywał z wizytami badawczymi w Zielonej Górze, podczas których wygłosił kilkanaście wykładów naukowych. Także pracownicy Wydziału wielokrotnie przebywali z wizytami badawczymi na University of Southampton. Warto podkreślić, iż w ramach programu Erasmus wielu studentów Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki odbywało półroczne lub roczne studia na macierzystej uczelni prof. Eryka Rogersa. 

 


Profesorowie Eryk Rogers i Krzysztof Gałkowski byli współtwórcami konferencji IEEE International Workshop on Multidimensional Systems (nDS) w 1998 r. w Łagowie Lubuskim. Konferencje te były później współorganizowane co dwa lata w różnych krajach Europy, kolejno w: Polsce, Niemczech, Portugali, Francji i Grecji. Konferencja ponownie odbędzie się we wrześniu 2017 roku w Polsce na Uniwersytecie Zielonogórskim. 

 


Mając na uwadze ogromny dorobek naukowy, dydaktyczny, osiągnięcia w zakresie rozwoju kadry, wysoką pozycję naukową oraz uznanie w świecie, a także zasługi dla rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego, w tym szczególnie Wydziału, Rada Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego dnia 23 listopada 2016 roku podjęła jednomyślną uchwałę w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z wnioskiem o nadanie prof. Erykowi  Rogersowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

 


Ponadto, na tym samym posiedzeniu Rada podjęła również uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem do Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego o powierzenie prof. Krzysztofowi Gałkowskiemu obowiązków promotora w tym postępowaniu.

 


Dnia 7 grudnia 2016 r. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego roku podjął uchwałę w której wyraził zgodę na wszczęcie postępowania w sprawie nadania prof. Erykowi Rogersowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wyraził pozytywną opinię w sprawie powierzenia prof. Krzysztofowi Gałkowskiemu obowiązków promotora w tym postępowaniu. Ponadto, Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie powierzenia przygotowania opinii wspierających Senatom Politechniki Wrocławskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 


Dnia 19 kwietnia 2017 roku po zapoznaniu się z przesłanymi i przyjętymi przez Senaty Politechniki Wrocławskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie recenzjami prof. dr hab. inż. Ewarysta Rafajłowicza i prof. dr hab. inż. Stefana Domka, Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął uchwałę nr 84 o nadaniu prof. Erykowi Rogersowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

 

 

LAUDACJA DHC.jpg

Prof. K. Gałkowski wygłasza laudację.

Oto treść laudacji, którą wygłosił prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski:

 


Mam ogromny zaszczyt i przyjemność przedstawić najważniejsze osiągnięcia wielce zasłużonego dla rozwoju automatyki, wybitnego uczonego prof. Eryka Rogersa, który od ponad 20 lat utrzymuje ścisłe kontakty z zielonogórskim środowiskiem naukowym, głównie z Instytutem Sterowania i Systemów Informatycznych, Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. W ramach tej wieloletniej i owocnej współpracy prof. Eryk Rogers wspierał nasze środowisko zarówno w zakresie indywidualnego rozwoju jego członków, jak i kształtowania pozytywnej opinii o naszym ośrodku w międzynarodowym środowisku automatyki i teorii systemów.

 


Prof. Eryk Rogers urodził się 20 września 1956r. w Magherfelt w Irlandii Północnej i jest obywatelem Wielkiej Brytanii. Studia pierwszego stopnia z inżynierii mechanicznej odbył w The Queen's University of Belfast w Irlandii Północnej. Stopnie magistra oraz doktora w obszarze systemów sterowania uzyskał w The University of Sheffield w Wielkiej Brytanii. Stopień naukowy Doctor of Science będący odpowiednikiem habilitacji, również z zakresu systemów sterowania, uzyskał w The Queen's University of Belfast. Od 1990 r. jest pracownikiem Instytutu Elektroniki i Informatyki na Wydziale Fizyki i Nauk Stosowanych Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii. Od 1999 r. jest  profesorem teorii i projektowania systemów sterowania. Jego zainteresowania dydaktyczne mieszczą się w tej tematyce, jak również dotyczą zagadnień przekształcania sygnałów oraz teorii obwodów.

 


Prof. Eryk Rogers jest uznanym na świecie specjalistą w zakresie teorii sterowania i jej zastosowań. Stworzył szkołę naukową poświęconą sterowaniu procesami powtarzalnymi, teorii i zastosowaniom metod sterowania iteracyjnego z uczeniem, podejść behawioralnych w sterowaniu układami wielowymiarowymi i hybrydowymi oraz teorii systemów z dynamiką powtarzalną. Opracowane przez prof. Eryka Rogersa metody analizy i sterowania znalazły zastosowanie w zakresie sterowania autonomicznymi pojazdami podwodnymi, napędami elektrycznymi, turbinami wiatrowymi oraz sieciami sensorycznymi. Był inicjatorem pionierskich badań w obszarze sterowania powtarzalnego drganiami u ludzi, np. w chorobie Parkinsona oraz zastosowaniem metod sterowania iteracyjnego z uczeniem w zadaniach rehabilitacji osób po wylewie. Jest twórcą robotyki rehabilitacyjnej.

 


W ramach swoich prac badawczych prof. Eryk Rogers uzyskał wiele oryginalnych wyników opublikowanych między innymi w pięciu monografiach wydanych w prestiżowych wydawnictwach Springer oraz Willey, w ponad 200 artykułach naukowych w wiodących czasopismach i ponad 250 artykułach konferencyjnych. Te artykuły ukazały się w najbardziej prestiżowych czasopismach m.in. Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) i materiałach najbardziej cenionych konferencji, tj. American Control Conference, European Control Conference, Conference on Decision and Control oraz IFAC World Congress. Należy podkreślić, iż znaczna część dorobku prof. Eryka Rogersa w zakresie analizy i sterowania procesami powtarzalnymi oraz teorii i zastosowań sterowania iteracyjnego z uczeniem powstała we współpracy z zespołem badawczym Instytutu Sterowania i Systemów Informatyki Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego co zostało udokumentowane wydaniem jednej wspólnej monografii w wydawnictwie Springer, ponad 60 artykułami naukowymi w najważniejszych czasopismach i ponad 180 artykułami we wiodących konferencjach międzynarodowych.

 


Badania naukowe prof. Eryka Rogersa zostały wielokrotnie wyróżnione prestiżowymi nagrodami przyznawanymi przez środowiska naukowe. Pośród nich można wymienić: nagrodę za wyróżniający się artykuł w czasopiśmie IEEE Control Systems Magazine - Award Outstanding Paper Award 2013 for Iterative Learning Control in Health Care zatytułowany Electrical Stimulation and Robotic - Assisted Upper - Limb Stroke Rehabilitation, nagrodę za wyróżniający się artykuł konferencji: Best paper award IEEE International Conference on Rehabilitation and Control 2009. Ponadto, prof. Eryk Rogers został odznaczony prestiżowym medalem Sir Harold Hartley Medal Institute of Measurement and Control za wyjątkowe osiągnięcia w technologii, pomiarach i sterowaniu w 2011 r.

 


Oprócz intensywnej pracy naukowej prof. Eryk Rogers bierze aktywny udział w działalności organizacyjnej na rzecz światowego środowiska naukowego. Pełnił i nadal pełni szereg ważnych funkcji pochodzących z wyboru w międzynarodowych instytucjach naukowych. W szczególności pełni stanowisko redaktora naczelnego znanego czasopisma naukowego w dziedzinie automatyki International Journal of Control wydawanego przez prestiżowe wydawnictwo Taylor and Francis, a także czasopisma Multidimensional Systems and Signal Processing wydawanego przez niemniej prestiżowe wydawnictwo Springer. Jest członkiem komitetów redakcyjnych wielu prestiżowych czasopism naukowych, w tym zielonogórskiego International Journal of Applied Mathematics and Computer Science.

 


Prof. Eryk Rogers pełnił rolę przewodniczącego międzynarodowego komitetu naukowego jednej z głównych konferencji w dziedzinie automatyki IEEE Multi-Conference on Control 2012. Był współzałożycielem i jest do tej pory współprzewodniczącym międzynarodowego komitetu naukowego konferencji poświęconej układom wielowymiarowym noszącej nazwę International Workshop on Multidimensional Systems (NDS). Ta konferencja została zainaugurowana w Zielonej Górze w latach 1998 i 2000, a jej następna edycja ponownie odbędzie się w Zielonej Górze we wrześniu 2017 r. Ponadto, jest członkiem komitetów naukowych wielu znaczących międzynarodowych konferencji naukowych m.in. Mathematical Theories for Networks and Systems, UK International Conference on Controls, American Control Conference, IFAC 2017 World Congress. Pośród nich można wyszczególnić jedną z najważniejszych polskich konferencji z dziedziny automatyki organizowanej pod patronatem IEEE, tj. International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR).

 


Prof. Eryk Rogers prowadzi międzynarodową współpracę naukową z wieloma uniwersytetami, a szczególnie ożywioną z Uniwersytetem Zielonogórskim. Jest zapraszany do prowadzenia wspólnych prac badawczych, wygłaszania wykładów oraz recenzowania prac doktorskich do ponad 100 ośrodków badawczych w wielu krajach pośród których można m.in. wyszczególnić: USA, Chiny, Argentynę, Chile, Australię, Kuwejt oraz prawie wszystkie kraje europejskie. 

 


O uznaniu wysokiej pozycji naukowej profesora Eryka Rogersa na świecie świadczą również liczne projekty krajowe i międzynarodowe, które prowadził lub w których uczestniczył, finansowane przez brytyjskie i międzynarodowe fundacje badawcze oraz organizacje przemysłowe i rządowe. Bierze również udział w charakterze eksperta w pracach wielu organizacji finansującej badania naukowe, m.in. The Engineering and Physical Science Research Council w Wielkiej Brytanii a także w Irlandii, Holandii, Niemczech i Australii. Jest doradcą dwóch brytyjskich departamentów rządowych podległych bezpośrednio odpowiednim ministerstwom – Department of Health oraz Department of Business, Innovation and Skills.

 


Prof. Eryk Rogers wypromował 22 doktorów – w tym 2 osoby z Uniwersytetu Zielonogórskiego – dr Annę Soskę oraz dr. Marka Przedwojskiego. Obecnie jest promotorem 6 doktorantów – w tym jednej studentki z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 


Jestem głęboko przekonany, iż prof. Eryk Rogers jest i nadal będzie naszym znakomitym ambasadorem w świecie nauki.

wręczenie dyplomu DHC.jpg

Prof. Eric Rogers otrzymuje dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Po laudacji nastąpiło nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Erykowi Rogersowi. Stosowną formułę po łacinie wygłosił prof. K. Gałkowski, a rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński w asyście dziekana WIEA wręczył prof. E. Rogersowi dyplom. 

 


Następnie prof. Eryk Rogers wygłosił wykład, podczas którego opowiedział o swojej drodze naukowej.

 


Na zakończenie uroczystości prof. T. Kuczyński stwierdził, że od tej pory prof. E. Rogers powinien  czuć się członkiem  społeczności Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na co prof. E. Rogers zapytał, czy wiąże się z tym jakaś gratyfikacja pieniężna? (to był oczywiście żart - dopisek mój, et)

 

 

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z uroczystości.

 

 

Fot. Kazimierz Adamczewski

 

 

 

 

 

DHC.jpg DHC 2.jpg DHC 3.jpg dhc 4.jpg
DHC 5.jpg DHC 6.jpg DHC 7.jpg DHC 8.jpg
DHC 9.jpg DHC 10.jpg DHC 11.jpg DHC 12.jpg
DHC 13.jpg DHC 14.jpg DHC 15.jpg DHC 16.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT