Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Hanna Paluszkiewicz Przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki

 

5 grudnia 2021 r.

 

Hanna Paluszkiewicz.jpg

Prof. Hanna Paluszkiewicz, fot. arch. prywatne

 

Na posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz -  dziekan Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Zielonogórskiego, została powołana na stanowisko Przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki na kadencję 2021-2024.


Pani Profesor jest ekspertem w dziedzinie prawa karnego procesowego oraz problematyki postępowań dyscyplinarnych. Jeszcze w okresie zatrudnienia w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1989-2014), pełniła szereg funkcji związanych z orzecznictwem dyscyplinarnym - przez kilka kadencji była rzecznikiem dyscyplinarnym dla studentów UAM, a także członkiem komisji dyscyplinarnej ds. studentów UAM. Była inicjatorem powołania i opiekunem  naukowym studenckiego Koła Obrońców Dyscyplinarnych. Za swoją działalność rzecznikowską była wielokrotnie nagradzana przez Rektora UAM.


W latach 2013−2017 została członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w 2017 r. po powołaniu do grona członków Komisji przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (orzekającej o odpowiedzialności dyscyplinarnej m.in. rektorów i prorektorów uczelni wyższych) aż do końca przedłużonej kadencji (31 grudnia 2020 r.) pełniła funkcję wiceprzewodniczącej tej Komisji Dyscyplinarnej.


Jako członek Rady Naukowej współorganizowała i uczestniczyła w charakterze prelegenta lub moderatora w cyklu seminariów naukowych poświęconych odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych (2010-17), jest autorką kilku opracowań naukowych związanych z problematyką wpływu przepisów prawa karnego procesowego na postępowania dyscyplinarne.

 

Komisja Dyscyplinarna przy RGSWiN liczy 62 członków, w skład której wchodzą: 51 nauczycieli akademickich, 8 studentów i 3 doktorantów. Orzeka ona w sprawach nauczycieli akademickich podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego takie jak: popełnienie plagiatów, niewykonywanie poleceń służbowych przełożonych, utrudnianie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, naruszenie dyscypliny finansowej, przyjęcie korzyści majątkowej czy też nienależyte postępowanie wobec studentów i innych nauczycieli akademickich.


Komisja jest niezawisła w zakresie orzekania oraz niezależna od organów władzy publicznej i organów uczelni. Samodzielnie ustala stan faktyczny i rozstrzyga zagadnienia prawne i nie jest związana rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce PAN.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT