Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Marek Spaczyński członkiem Uniwersyteckiej Komisji KRAUM ds. Kształcenia na Kierunku Lekarskim

 

18 stycznia 2021 r.

 

prof. M. Spaczyński.jpg

prof. Marek Spaczyński, fot. arch. prywatne

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM)  powołała prof. Marka Spaczyńskiego na członka Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia na Kierunku Lekarskim w kadencji 2021-2024.

 

Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Spaczyński jest uznanym autorytetem w kraju i za granicą - specjalistą w dziedzinach położnictwo i ginekologia oraz ginekologia onkologiczna. Od roku 1969 łączy pracę nauczyciela akademickiego i klinicysty na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Uniwersytecie Zielonogórskim oraz w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu.


W latach 70-tych rozwinął w kraju ultrasonografię, metodę powszechnie stosowaną w położnictwie i ginekologii. Jako jeden z pierwszych wprowadził chirurgię płodu. Zrealizował wiele programów badawczych i grantów, od 20 lat prowadzi liczne badania kliniczne.


Od 1991 r. do 2014 r. pełnił funkcję Kierownika Kliniki Onkologii Ginekologicznej UM w Poznaniu, a od 1997 do 2014 r. - również Kierownika Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej UM w Poznaniu. W tym czasie wymienione jednostki utrzymywały się na pierwszym miejscu rankingu efektywności Wydziału Lekarskiego I UM w Poznaniu. W latach 2015-2016 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowie w Uniwersytecie Zielonogórskim.


Imponujący dorobek naukowy prof. Marka Spaczyńskiego obejmuje ponad 890 wielokrotnie cytowanych publikacji, w tym w czasopismach zagranicznych, o łącznym wskaźniku Impact Factor wynoszącym 212 oraz 2587 punktów MNiSW, Indeks Hirsha 22.


W ramach kształcenia młodej kadry czynnie uczestniczył w procesie dydaktycznym prowadząc seminaria, wykłady i praktyczne zajęcia kliniczne dla studentów wydziału lekarskiego, stomatologii i anglojęzycznych UM, był opiekunem 17 ukończonych przewodów doktorskich i 5 habilitacyjnych, a także recenzentem i promotorem w kilkudziesięciu postępowaniach w sprawie awansów naukowych. Autor i redaktor kilkunastu podręczników dla studentów, lekarzy i położnych.

 

Działalność dydaktyczna prof. Spaczyńskiego wykraczała daleko poza ramy Uczelni Medycznych. Był organizatorem i wykładowcą na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy, szkoleniach podyplomowych i sympozjach prowadzonych na terenie całego kraju, członkiem komisji egzaminacyjnych Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Z jego inicjatywy i z osobistym uczestnictwem, w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, w latach 2006-2010, przeszkolono ponad 10 tysięcy osób - średniego i wyższego personelu medycznego, realizatorów Programu i przedstawicieli samorządów oraz środowisk opiniotwórczych, co przyczyniło się do podniesienia standardów opieki medycznej i obniżenia zachorowalności na raka szyjki macicy w Polsce.

 

Do najważniejszych zasług organizacyjnych o wymiarze społecznym pod kierownictwem prof. Spaczyńskiego należy opracowanie zgodnego z wytycznymi WHO modelu zorganizowanego programu profilaktyki raka szyjki macicy i wdrożenie go w Polsce w 2006 roku. W latach 2006-2010, program rozwinął sprawując funkcję Kierownika Centralnego Ośrodka Koordynującego, za co w 2010 roku odebrał w Europarlamencie w Brukseli nagrodę Perła Mądrości.

 

Ponadto, prof. Spaczyński od lat czynnie angażuje się w szereg działań na rzecz zwiększenia świadomości zdrowotnej oraz zgłaszalności na badania przesiewowe. Propagator profilaktyki chorób w ramach różnych inicjatyw, współtwórca i koordynator Kampanii Społecznej „Wybierz Życie", ekspert Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy i innych.

 

Będąc sprawnym organizatorem i społecznikiem, pełnił wiele funkcji publicznych, z których najważniejsze to: Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej (do 2006), Konsultant Wojewódzki w położnictwie i ginekologii (1999-2001), Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (2003-2006), oraz Redaktor Naczelny miesięcznika naukowego „Ginekologia Polska"(2006-2014), które w 2010 roku zdobyło prestiżową punktację Impact Factor.

 

Jako uznany ekspert prof. Spaczyński służył swą wiedzą i doświadczeniem wykonując zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla administracji rządowej, NFZ i Agencji Oceny Technologii Medycznych. Jest członkiem licznych towarzystw i rad naukowych, krajowych i zagranicznych, m. in. PTG, FIGO, EBCOG, ECCA. Wielokrotnie zapraszany był do wygłoszenia wykładów i prowadzenia warsztatów jako ekspert w dziedzinie organizacji i prowadzenia skriningu szyjki macicy, w tym za granicą m. in. do Londynu, Brukseli, Pragi czy Tbilisi.

 

Za swą działalność dwukrotnie odznaczony został nagrodą I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Orderem i Tytułem Ambasador Rozwoju Profilaktyki Zdrowia z Polsce ONZ, Nagrodą Ministra Zdrowia za całokształt dorobku oraz innymi odznaczeniami.                       

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT