Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. T. Ratajczak z UZ otrzymał grant MEiN w ramach programu Doskonała Nauka

 

28 września 2022 r.

 

T.Ratajczak_portal.jpg

dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ; fot. arch. prywatne

Dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ z Instytutu Filologii Polskiej otrzymał grant MEiN w ramach programu Doskonała Nauka.

 

Nazwa modułu: Wsparcie monografii naukowych

 

 

Zakwalifikowany do sfinansowania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projekt badawczy prof. Tomasza Ratajczaka umożliwi wydanie monografii Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Bibliografia R-Z i uzupełnienia, stanowiącej trzecią (ostatnią) część serii zawierającej ponad 7 tys. opisów bibliograficznych XIX-wiecznych druków modlitewnych, jakie wydano na ziemiach polskich i poza ich granicami, a następnie rozpowszechniano wśród Polaków bądź ludności posługującej się językiem polskim. Warto nadmienić, że zgromadzony w opracowaniu materiał, w którym odnotowano przeszło 1,8 tys. druków dotąd nieznanych, jest uzupełnieniem monografii Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Studium bibliologiczne wydanej przez Wydawnictwo Naukowego PWN (Warszawa 2019) i stanowi kolejny efekt końcowy projektu badawczego „Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Próba monografii księgoznawczej”, którego pomysłodawcą i wykonawcą jest prof. T. Ratajczak.  

 

Dostrzeżona przez ministerialny Zespół Ekspertów monografia, podobnie jak jej tomy poprzednie, będzie dogodną bazą źródłową dla badaczy reprezentujących różne dziedziny wiedzy, a zajmujących się m.in. historią książki czy też zgłębiających kulturę religijną Polaków i ludności polskojęzycznej. Umożliwiając nowe spojrzenie na książkę dewocyjną w dawnej Polsce, powinna usprawnić wykorzystanie modlitewników w badaniach nad językiem religijnym, tożsamością narodową Polaków oraz historią i rolą Kościoła katolickiego bądź innych wyznań w XIX wieku. Ponadto może stanowić przydatne narzędzie w próbie wykorzystania modlitewników do rekonstrukcji życia codziennego Polaków i innych grup ludności w przywołanym stuleciu. Wydawcą monografii będzie cenione przez historyków i badaczy reprezentujących inne nauki humanistyczne Wydawnictwo DiG z siedzibą w Warszawie, w nakładzie którego ukazały się dwie pierwsze odsłony wzmiankowanej serii bibliograficznej (Warszawa 2018a i 2018b). Niezależnie od wersji drukowanej przewidziano dostępność treści monografii w ramach Open Access. Miejscem i formą jej udostępnienia w Internecie ma być administrowany przez Bibliotekę Narodową w Warszawie serwis Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA (pod adresem: www.polona.pl).

 

Podstawowe zasady programu MEiN „Doskonała Nauka”:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych, działających na rzecz upowszechniania nauki, w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych (moduł: „Wsparcie konferencji naukowych”) oraz wydawanie monografii naukowych (moduł: „Wsparcie monografii naukowych”).

 

W ramach modułu „Wsparcie monografii naukowych” wspierana jest realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

 

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

  • którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
  • który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
  • którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu.
     

Wysokość środków finansowych w ramach modułu „Wsparcie monografii naukowych” wynosi do 80 000 zł, przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

           

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT