Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Silna reprezentacja ISSI UZ w Komitecie Automatyki i Robotyki PAN.

 

5 stycznia 2016 r. 

 

Miło nam poinformować, że 3 przedstawicieli Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ weszło w skład Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Przewodniczącym Komitetu Automatyki i Robotyki PAN został prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, sekretarzem Komitetu - prof. dr hab. inż. Marcin Witczak, a członkiem Komitetu prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński.

 

 

 

 

Foto_prof_JKorbicz_2016.jpg

Fot. archiwum prywatne prof. J. Korbicza

Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz urodził się w 1951 r. w Wysokiej koło Szprotawy.  W 1975 r. na Politechnice Kijowskiej ukończył studia w zakresie automatyki i telemechaniki. W 1986 r. habilitował się na tej samej uczelni z automatyki i robotyki. W 1993 r. uzyskał tytuł profesora, a rok później został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

Na zielonogórskiej uczelni pracuje od 1975 r. Reprezentuje nauki techniczne w zakresie automatyki i robotyki oraz informatyki. Prowadzi badania w obszarze diagnostyki technicznej i medycznej, metod sztucznej inteligencji oraz modelowania i sterowania procesami fizycznymi. Jest m.in. współautorem monografii Estymacja i sterowanie stochastyczne układami o parametrach rozłożonych (1991), wydanej przez PWN, jak również powszechnie uznanej w środowisku książki Sztuczne sieci neuronowe. Podstawy i zastosowania (1994, Akademicka Oficyna Wydawnicza). Duże zainteresowanie w środowisku wywołała, wydana w 2002 r. przez WNT, monografia zbiorowa pt. Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania, której jest współredaktorem i współautorem. Rozszerzona wersja angielska tej monografii pt. Fault Diagnosis. Models, Artificial Intelligence, Applications została opublikowana przez prestiżowe wydawnictwo światowe Springer-Verlag w 2004 r. Był także współredaktorem pracy zbiorowej pt. Intelligent Systems in Technical and Medical Diagnostics (Springer-Verlag, 2014). 

 


Był kierownikiem wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską, m.in. w ramach programu COPERNICUS oraz 5. Programu Ramowego. Obecnie jest kierownikiem dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS, dotyczących zagadnień sterowania procesami w warunkach uszkodzeń oraz diagnostyki medycznej wybranych zachorowań na raka.  

 


Od 1993 r. jest członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, przy czym w latach 2003-2015 był zastępcą przewodniczącego Komitetu, a od 2016 r. jest jego przewodniczącym. Ważnym osiągnięciem, uznanym w środowisku, był jego wybór na członka korespondenta PAN w 2007 r. Ponadto, w latach 2003-2015 w oddziale PAN w Poznaniu był przewodniczącym Komisji Cybernetyki Technicznej, a od 2016 r. jest przewodniczącym Komisji Automatyki i Informatyki. 

 

Od 2012 r. jest członkiem Centralnej Komisji d/s Stopni i Tytułów, a w ramach Sekcji VI Nauk Technicznych pełni funkcję zastępcy przewodniczącego.


Jest także twórcą (1991) oraz redaktorem naczelnym międzynarodowego kwartalnika International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS), który od 2007 r. znajduje się na prestiżowej „liście filadelfijskiej” (IF5: 1.284, 25 pkt. wg MNiSW).   


Od 1991 r. jest też prezesem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w Zielonej Górze.


W ramach aktywności międzynarodowej jest m.in. członkiem wyższej rangi (Senior Member) amerykańskiego stowarzyszenia elektryków i elektroników (IEEE) oraz członkiem Komitetu Technicznego pn. Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, Safeprocess międzynarodowej federacji automatyki (IFAC). Był przewodniczącym międzynarodowego komitetu programowego Sympozjum IFAC pn. SAFEPROCESS (Pekin, Chiny, 2006), a obecnie jest generalnym przewodniczącym kolejnej edycji Sympozjum, która odbędzie się w 2018 r. w Warszawie. Jest też Przewodniczącym Komitetu Sterującego Europejskich Warsztatów pt. Advanced Control and Diagnosis, ACD. Był tzw. profesorem wizytującym na uczelniach w USA, Kanadzie, Australii, Chinach i Francji, a ostatnio w Rosji.


Był dziekanem i prorektorem ds. nauki na Politechnice Zielonogórskiej, a później na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest dyrektorem Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych (ISSI) na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. 


W ramach kształcenia kadr był promotorem i recenzentem licznych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł profesora. Jest także ekspertem w obszarze automatyki i robotyki w Narodowym Centrum Nauki.


Posiada trzy ministerialne nagrody naukowe, a także odznaczenia państwowe, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

 

prof. M.witczak.jpg

Fot. archiwum prywatne prof. M. Witczaka

Prof. dr hab. inż. Marcin Witczak urodził się w Zielonej Górze w 1973 r. Zdał  maturę w Technikum Elektronicznym w Zielonej Górze, po czym studiował na Politechnice Zielonogórskiej. W 1998 r. ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym PZ. W 2002 r. w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uzyskał stopień doktora w zakresie automatyki i robotyki (z wyróżnieniem). W 2007 r. na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektrotechniki — diagnostyka procesów przemysłowych. Jego monografia habilitacyjna została wyróżniona Nagrodą Premiera RP. W 2013 r. pełnił zaszczytną funkcję profesora wizytującego w Universite de Lorraine (Nancy, Francja). W lipcu 2015 r. postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał tytuł profesora nuk technicznych.

 


Zainteresowania badawcze prof. M. Witczaka koncentrują się wokół diagnostyki uszkodzeń systemów przemysłowych oraz związanym z nią sterowaniem tolerującym uszkodzenia. Jest autorem 3 monografii i ponad 170 artykułów w prestiżowych czasopismach i materiałach międzynarodowych konferencji.

 


Jego działalność dydaktyczna związana jest z technikami sterowania, diagnostyką uszkodzeń, sterowaniem tolerującym uszkodzenia, systemami SCADA oraz zastosowaniem inteligentnych metod obliczeniowych w automatyce. Jako profesor wizytujący, prowadził gościnne wykłady w uczelniach niemieckich, włoskich, francuskich oraz hiszpańskich.

 

 

 

 

 

 

 

du_2015.jpg

Fot. archiwum prywatne prof. D. Ucińskiego

Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński urodził się w 1965 r. w Gliwicach, jednak dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Skwierzynie. W 1989 r. po ukończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym W.S.Inż. w Zielonej Górze, rozpoczął pracę na stanowisku asystenta na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki tej uczelni. W 1992 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej (dyscyplina automatyka i robotyka), po czym został zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Elektrycznym W.S.Inż., gdzie pracuje do dzisiaj (obecnie w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki). W 2000 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka i robotyka (na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej), a w 2007 r. – tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych.

 

 

Prof. D. Uciński jest specjalistą w zakresie optymalizacji rozmieszczania urządzeń pomiarowych w układach z dynamiką czasoprzestrzenną oraz optymalnego planowania eksperymentu. W 2005 r. jego obszerną monografię na ten temat opublikowało amerykańskie wydawnictwo CRC Press. Kierował licznymi krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi.

 

Jest promotorem sześciu zakończonych przewodów doktorskich. W uznaniu dokonań naukowych był zapraszany jako profesor wizytujący przez ośrodki naukowe w Wlk. Brytanii, Francji, Niemczech i USA. W 2013 r. powierzono mu zorganizowanie w Łagowie Lubuskim jubileuszowej edycji najważniejszej światowej konferencji z zakresu planowania eksperymentu (Model-Oriented Design and Design MODA 10).

 

W latach 2008-2011 był przewodniczącym, a w latach 2012-2015 wiceprzewodniczącym Oddziału Systemów Automatyki polskiej sekcji międzynarodowej organizacji IEEE. Od 2003 r. jest członkiem Technical Commitee on Distributed Parameter Systems w towarzystwie Control Systems organizacji IEEE, a także Komisji Cybernetyki Technicznej Oddziału PAN w Poznaniu. Od 1993 r. prof. Uciński jest sekretarzem naukowym kwartalnika International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (lista filadelfijska). Jego zainteresowania naukowe dotyczą również informatyki (obliczenia rozproszone i równoległe; ekspert panelu ST6 Narodowego Centrum Nauki).

 


Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński jest członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki PAN od 2007 r. (obecnie trzecia kadencja).

 

 

Wszystkim trzem Panom Profesorom serdecznie gratulujemy.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT